Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Онур Анлиатамер
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
34576883
4. Місцезнаходження
м. Київ , Голосiївський, 01033, Київ, Володимирська, 101
5. Міжміський код, телефон та факс
+38(044)3906714 +38(044)4994034
6. Електронна поштова адреса
fi@crediteurope.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Iнформацiя наведена в примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №214724
3. Дата проведення державної реєстрації
22.08.2008
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
252500000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
62
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посердництва
10. Органи управління підприємства
Орган Склад органiв Прiзвище, iм’я, по батьковi осiб, що входять до складу Реквiзити документiв щодо призначення Спостережна рада Голова Спостережної ради Файк Онур Умут Протокол №1/02 установчих зборiв засновникiв вiд 10.05.2006 року Член Спостережної ради Бозер Февзi Протокол №1/02 установчих зборiв засновникiв вiд 10.05.2006 року Член Спостережної ради Гюлещi Мехмет Протокол №03/07 позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.10.2007 року Член Спостережної ради Башбай Мурат Протокол №01/09 позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.03.2009 року Член Спостережної ради Караджа Левент Протокол №01/11 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2011 року Правлiння Голова Правлiння Онур Анлиатамер Член Правлiння Мустафа Джейлан Протокол позачергового засiдання Спостережної ради №6-14 вiд 21 листопада 2014 року Заступник Голови Правлiння Немчен Iрина Володимирiна Протокол №7-09 позачергового засiдання Спостережної ради вiд 05.10.2009 року Ревiзiйна комiсiя Голова ревiзiйної комiсiї Байоглу Умут Член ревiзiйної комiсiї Тайфун Явуз
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
2) МФО банку
380366
3) поточний рахунок
35418001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
5) МФО банку
380366
6) поточний рахунок
15009100000268

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Банкiвська лiцензiя 232 14.10.2011 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Лiцензiя на право здiйснювати банкiвськi операцiй безстрокова. Лiцензiя дiє вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
 
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй 232 14.10.2011 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Лiцензiя на право здiйснювати банкiвськi операцiї безстрокова. Лiцензiя дiє вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку 185303 22.11.2012 НКЦПФР Необмежена
Опис Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: брокерська дiяльнiсть. Емiтент планує у 2014 роцi та у наступних роках розширити обсяги дiяльностi за лiцензiєю.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку 185304 22.11.2012 НКЦПФР Необмежена
Опис Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть. Емiтент планує у 2014 роцi та у наступних роках розширити обсяги дiяльностi за лiцензiєю.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку 185305 22.11.2012 НКЦПФР Необмежена
Опис Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: андеррайтинг. Емiтент планує у 2014 роцi та у наступних роках розширити обсяги дiяльностi за лiцензiєю.
 
Депозитарна дiяльнiсть 580121 23.12.2011 НКЦПФР Необмежена
Опис Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Емiтент планує у 2014 роцi та у наступних роках розширити обсяги дiяльностi за лiцензiєю.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Кредит Європа Груп Н.В. 34106005 1101Нiдерланди Амстердам Карспелдрiф 6а 0.01
Кредит Європа Банк Н.В 33256675 1101Нiдерланди Амстердам Карспелдрiф 6а 99.99
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Анлиатамер Онур
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
U 03004286 19.08.2011 Консульством Туреччини в м. Києвi
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
KPMG, Туреччина, Стамбул вересень 2004 – жовтень 2007 - аудитор жовтень 2006 – жовтень 2007 - старший аудитор жовтень 2007 – серпень 2008 – iнспектор ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» жовтень 2008 – березень 2010 - начальник вiддiлу фiнансового контролю Управлiння фiнансового контролю березень 2010 – липень 2010 - начальник вiддiлу фiнансового контролю липень 2012-грудень 2012 - начальник Управлiння фiнансового контролю та людських ресурсiв грудень 2012 – по теперiшнiй час - Начальник Управлiння фiнансового контролю та людських ресурсiв – Член Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014
9) Опис
Iнформацiя не надається
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Немчен Iрина Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 341069 29.11.2006 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
липень 1994р – лютий 1998р., Перше Київське вiддiлення банку «Україна», бухгалтер 1 категорiї, економiст 1 категорiї, заступник головного бухгалтера; лютий 1998 р. – грудень 2001р., Подiльська фiлiя АКБ «Мрiя», головний бухгалтер; грудень 2001 р. – березень 2003 р., Києво – Святошинська фiлiя КБ «Хрещатик», в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер; квiтень 2003 р. – квiтень 2004 р., ТОВ “Київський Унiверсальний Банк” (ТОВ КБ ”Буковина”), заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер; квiтень 2004 р. – березень 2006 р., ВАТ «Мiжнародний комерцiйний банк», в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер; серпень 2006 р. – жовтень 2009 р. ЗАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (ЗАТ «ФIНАНСБАНК»), головний бухгалтер – член Правлiння. листопад 2006р. – жовтень 2009 р. -заступник Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014
9) Опис
Iнформацiя не надається
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дубова Свiтлана Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 740798 10.02.1998 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
квiтень 1991р. - листопад 1994р., Ощадбанк СРСР, Ватутiнське вiддiлення, контролер-касир, контролер-касир операцiйної частини; листопад 1994 р. - березень 1998 р., Банк “Україна”, 1-ше Київське вiддiлення, економiст 1 категорiї .бухгалтерiї; березень 1998 р. - сiчень 2002 р., АКБ ”Мрiя”, Подiльська фiлiя,- бухгалтер внутрiшньобанкiвських та валютних операцiй, начальник сектору внутрiшньобанкiвських розрахункiв; сiчень 2002 р. - квiтень 2003 р., АКБ “Київ”, заступник головного бухгалтера Залiзничної фiлiї, головний бухгалтер Голосiївської фiлiї; квiтень 2003 р. – червень 2004 р., ТОВ “Київський Унiверсальний Банк” (ТОВ КБ ”Буковина”), заступник головного бухгалтера; червень 2004 р. - вересень 2004 р., ВАТ “Мiжнародний комерцiйний банк”, заступник головного бухгалтера; вересень 2004 р. – грудень 2004 р., АБ “Банк регiонального розвитку”, заступник головного бухгалтера сiчень 2005 р. – жовтень 2006 р., ВАТ ”Мiжнародний Комерцiйний Банк”, заступник головного бухгалтера листопад 2006р. – жовтень 2009 р. ЗАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (ЗАТ «ФIНАНСБАНК») - заступник головного бухгалтера листопад 2006р. – грудень 2009 р. Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014
9) Опис
Iнформацiя не надається
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Джейлан Мустафа
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
U 01840237 07.04.2011 Посольством Туреччини в Українi.
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", начальник Управлiння маркетингу та продажiв корпоративного бiзнесу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.11.2014 бесстроково
9) Опис
Працював на посадi Начальника Управлiння маркетингу та продажiв корпоративного бiзнесу в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”, мiсцезнаходження: 01033 м.Київ, вул.Володимирська, 101, код ЄДРПОУ 34576883, тел. (044)390-67-33. Займаю вказану посаду з 26 серпня 2010 року по сьогоднiшнiй час, до службових обов’язкiв входить управлiння роботою корпоративного бiзнесу (банкiвське обслуговування клiєнтiв – юридичних осiб).
Виконував функцiї Члена Ради Директорiв в ТОВАРИСТВI З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КРЕДИТ ЄВРОПА ЛIЗИНГ”, мiсцезнаходження: 03150 м.Київ, вул.Червоноармiйська, 77 А, тел (044)390-67-33, вид дiяльностi (основний): фiнансовий лiзинг. Моєю функцiєю є нагляд за дiяльнiстю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КРЕДИТ ЄВРОПА ЛIЗИНГ”.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Кредит Європа Банк Н.В 33256675 1101 Нiдерланди Карспелдрiф Амстердам Карспелдрiф 6 504949500 99.99 504949500 99.99 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 0 0 0 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 03.03.2014
Кворум зборів** 100
Опис 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Банку.
2. Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Банку.
3. Про обрання нового члена Спостережної Ради Банку.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 17.03.2014
Кворум зборів** 100
Опис 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Банку.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Банку.
3. Про затвердження рiчного фiнансового звiту Банку за 2013 рiк.
4. Про затвердження звiту зовнiшнього аудитора про результати перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 2013 рiк.
5. Про розподiл прибутку i збиткiв Банку за 2013 рiк.
6. Про виплату дивiдендiв акцiонерам Банку та їх розмiр .
7. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту спостережної ради, звiту правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 86860000 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.172 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 86860000 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Протокол №02/14 рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» вiд 17.03.2014

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи •Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Київ Київ Б. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон +38(044) 279-65-40
Факс +38(044) 279-13-22
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв”
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiвiменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 31032100
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Київ Київ Михайлiвська, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2397
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2006
Міжміський код та телефон +38 (044) 490-55-07
Факс +38 (044) 490-55-08
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiвiменних цiнних паперiв.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.05.2008 195/1/08 НКЦПФР UA1026701102 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.5 505000000 252500000 100
Опис Акцiї iменнi простi ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (код ПФТС - CREB, ISIN - UA1026701102) 09 квiтня 2010 року допущено до обiгу на ПФТС без включення до Бiржового реєстру.
 

XI. Опис бізнесу

Важливих подiй розвитку у емiтента ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" не було.
 
У структурi ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (надалi - Банк) станом на 31 грудня 2014 року вiдкрито вiддiлень: Вiддiлення №4 за адресою м. Київ вул. Л.Толстого 8.Фiлiї та представництва у структурi Банку вiдсутнi.
 
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 59 осiб;
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом – 0;
Чисельнiсть працiйникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осiб.
Фонд оплати працi за 2014 рiк становив 21 193.4 тис. грн,
Таким чином, розмiр фонду оплати працi збiльшився на 414.4 тис. грн.
 
Емiтент не належить до жодного об'єднання пiдприємств.
 
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємтвами та установами.
 
У 2014 роцi пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства, з боку третiх осiб не надходило.
 
Фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк та 2013 рiк пiдготовлена згiдно з облiковою полiтикою Банку та вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi, що затверджена постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 10.11.2011 №373 зi змiнами . Основними принципами облiкової полiтики Банку є: - повне висвiтлення i усi банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй банку, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею; - превалювання сутностi над формою i операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою; автономнiсть - активи та зобов'язання Банку вiдокремленi вiд активiв та зобов'язань iнших банкiв (пiдприємств) i власникiв Банку, у зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання власникiв не повиннi вiдображатися у фiнансової звiтностi банку; - обачнiсть i застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати не занижуватимуться; - безперервнiсть - оцiнка активiв Банку здiйснюється, виходячи з припущення, що його дiяльнiсть продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Плани скорочення масштабiв дiяльностi Банку повиннi вiдображатися у фiнансових звiтах; - нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового результату звiтного перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв. Доходи та витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв. Доходи - це збiльшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв. Витрати - це зменшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу i не є розподiленням мiж акцiонерами. Власний капiтал - це залишкова частина в активах банку пiсля вирахування всiх зобов'язань; - послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк) застосування обраної облiкової полiтики. Змiна методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених Мiжнародними Стандартами Фiнансової звiтностi (МСФЗ), i потребує додаткового обгрунтування i розкриття у фiнансових звiтах; - iсторична (фактична) собiвартiсть - прiоритетною є оцiнка активiв i пасивiв за вартiстю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, переоцiнюються у разi змiни офiцiйного валютного курсу на звiтну дату. Облiкова полiтика Банку, в частинi методiв оцiнки активiв i зобов?язань та створення резервiв на покриття можливих втрат, реалiзується вiдповiдно до вимог чинного законодавства, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, МСФЗ та внутрiшнiх регламентiв Банку.
 
Банк має прибутково орiєнтований напрямок розвитку. В своїй дiяльностi Банк орiєнтується на структури малого та середнього бiзнесу. Найбiльш перспективною для Банку є кредитна дiяльнiсть. Банк активно працює на мiжбанкiвському кредитному ринку. Банк використовує iнструменти мiжбанкiвського ринку для оперативного розмiщення ресурсiв в iнших банках, яким встановлено вiдповiдний кредитний лiмiт. Також Банк є активним учасником фондового ринку. Банк має у портфелi на продаж облiгацiї пiдприємств та банкiв, облiгацiї внутрiшньої державної позики. Зазначенi цiннi папери обертаються на фондовому ринку та обслуговуються вiдповiдним суб’єктом депозитарної дiяльностi в Українi.
 
26.03.2013 ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" придбав примiщення балансовою вартiстю 5 242 681,00грн, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Старо-Київська, 10.
Крiм того, банк має iнвестицiйну нерухомiсть, що була придбана 27.09.2012, вартiстю 296 689,00 грн, за адресою: м. Павлоград,вул.Верстатобудiвникiв,14/17, яка утримується на балансi з метою подальшого продажу.
 
Правочини вiдсутнi.
 
Основнi засоби вiдображенi за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос та амортизацiя розраховуються з використанням прямолiнiйного методу протягом оцiненого строку корисного використання активiв. Амортизацiя нараховуються з дати придбання активiв або, якщо це стосується активiв, створених за рахунок власних коштiв, з моменту, коли вiдповiдний актив завершений i готовий для використання. Оцiненi строки корисного використання такi:
Будiвлi 50 рокiв
Меблi та обладнання 3-5 рокiв
Транспортнi засоби 5 рокiв
Нематерiальнi активи 3-5 рокiв
Витрати, понесенi на ремонт орендованих примiщень, визнаються як активи i вiдображаються у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом коротшого з двох строкiв: протягом строку корисного використання орендованих примiщень або вiдповiдного строку оренди.
 
В Українi вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливали i можуть i надалi впливати на дiяльнiсть установ, якi працюють у цих умовах. Внаслiдок цього здiйснення операцiй в Українi пов'язано з ризиками, якi не є характерними для iнших ринкiв. Крiм того, скорочення обсягiв операцiй на ринках капiталу та кредитних ресурсiв та його вплив на економiку України посилюють рiвень невизначеностi у економiчному середовищi. Пiдставою для здiйснення банкiвської дiяльностi в Українi є наявнiсть вiдповiдної лiцензiї Нацiонального банку України та вiдповiднiсть вимогам законодавства. Основоположними документами з регулювання дiяльностi банкiвських установ на територiї України є Закон України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" №2121-III вiд 07 грудня 2000 року (зi змiнами та доповненнями), Закон України "Про Нацiональний банк України" №679-XIV вiд 20 травня 1999 року (зi змiнами та доповненнями) та Постанова НБУ №368 вiд 28 серпня 2001 року "Про затвердження Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi" (зi змiнами та доповненнями). Окремi аспекти дiяльностi банкiв регулюються також iншими нормативно-правовими документами. Банком першої iнстанцiї є Нацiональний банк України.
 
Протягом 2014 року Банком було сплачено:
- 1700,00 грн. за порушення валютного законодавства
- 18,11 грн. пеня за несвоєчаснiсть платежу;
- 85,00 грн. Штраф за пошкодження, знищення чи втрату пульта.
 
Загальна сума активiв Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року становить 2 372 129 тис. грн. За станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року вартiсть чистих активiв Банку вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням Держаної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року №485, становила 519 124 тис. грн. та вiдповiдає вимогам чинного законодавства, в саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. У 2014 роцi процентнi доходи склали 187 641 тис. грн., комiсiйнi доходи 47 354 тис. грн. Процентнi витрати за 2014 рiк склали 68 930 тис. грн., комiсiйнi витрати 4 438 тис. грн., адмiнiстративнi витрати та iншi операцiйнi витрати –42 900 тис. грн.
 
Укладенi, але ще не виконанi договори (контракти) на кiнець звiтного перiоду у емiтента ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" вiдсутнi.
 
Стратегiя розвитку ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" полягає в тому, щоб бути надiйною, стабiльною, прибутковою фiнансовою установою, яка динамiчно розвивається, нарощує капiтал, активи та обсяги банкiвських операцiй, сприяє розвитку економiки України, надає клiєнтам повний спектр банкiвських послуг найвищої якостi, використовуючи новi банкiвськi технологiї та сучаснi методи фiнансового менеджменту. Банк має прибутково орiєнтований напрямок розвитку. В своїй дiяльностi Банк орiєнтується на структури малого, середнього та корпоративного бiзнесу, значну увагу придiляв кредитуванню фiзичних осiб. Перспективною для Банку залишається кредитна дiяльнiсть. ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" активно працює на мiжбанкiвському кредитному ринку. Банк використовує iнструменти мiжбанкiвського ринку для оперативного розмiщення ресурсiв в iнших банках, яким встановлено вiдповiдний кредитний лiмiт. Також Банк є активним учасником фондового ринку. ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" має у портфелi на продаж облiгацiї пiдприємств та банкiв, облiгацiї внутрiшньої державної позики. Зазначенi цiннi папери переважно вiльно обертаються на фондовому ринку та обслуговуються вiдповiдним суб'єктом депозитарної дiяльностi в Українi. Протягом звiтного 2014 року Голова Правлiння Банку та головний бухгалтер здiйснювали постiйний контроль за достовiрною оцiнкою активiв i зобов'язань, зокрема об'єктивною їх класифiкацiєю, бухгалтерським облiком за вiдповiдними балансовими рахунками вiдповiдно до проведеної оцiнки, своєчасним та повним формуванням резервiв за всiма кредитними операцiями, операцiями з цiнними паперами, дебiторською заборгованiстю та простроченими i сумнiвними до отримання нарахованими доходами.
 
Витрати на дослiдження та розробки не здiйснювались.
 
Вiдсутнi
 
Стратегiя розвитку ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" полягає в тому, щоб бути надiйною, стабiльною, прибутковою фiнансовою установою, яка динамiчно розвивається, нарощує капiтал, активи та обсяги банкiвських операцiй, сприяє розвитку економiки України, надає клiєнтам повний спектр банкiвських послуг найвищої якостi, використовуючи новi банкiвськi технологiї та сучаснi методи фiнансового менеджменту.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 10358 8267 2639 1812 12997 10079
будівлі та споруди 5697 5576 2639 1812 8336 7388
машини та обладнання 4138 2473 0 0 4138 2473
транспортні засоби 234 0 0 0 234 0
інші 289 218 0 0 289 218
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 10358 8267 2639 1812 12997 10079
Опис На кiнець 2014р балансова вартiсть основних засобiв становить 9 861 тис.грн, нематерiальних активiв 218 тис.грн. Ступiнь зносу ОЗ становить 80%. Амортизацiйнi вiдрахування по цих активах розраховуються, використовуючи прямолiнiйний метод, для розподiлу їхньої собiвартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом очiкуваного строку їхнього корисного використання таким чином: Меблi та приладдя 3-5 рокiв Машини та обладнання 3-5 рокiв Транспортнi засоби 5 рокiв Полiпшення орендованого майна протягом строку вiдповiдної оренди .

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 519124 550306
Статутний капітал (тис. грн.) 252500 252500
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 252500 252500
Опис Вартiсть чистих активiв - рiзниця мiж вартiстю активiв та величиною зобов’язань, якi пiдлягають виконанню за рахунок цих активiв на момент визначення чистих активiв. Методика визначення чистих активiв вимагає детального вивчення та аналiзу наданих активiв. Якщо у кiлькiсному вираженнi кредитний/вексельний портфель представляє собою вагоме число, то необхiдно визначити великi кредити, борговi зобовязання i їх долю в загальному об’ємi активiв, що аналiзуються.
Висновок Вказана iнформацiя вiдповiдає вимогам законодавства вартостi чистих активiв, розмiру статутного капiталу.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 1823841 X X
у тому числі:  
Довгостроковий кредит 19.03.2012 157685.56 5.76 02.03.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 25071 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 4093 X X
Усього зобов'язань X 1853005 X X
Опис: Iнформацiя наведена примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31032100
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01001 Україна м. Київ Київ Київ Михайлiвська, 11
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2397 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 1507 АБ 001408 18.04.2011 27.01.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014
Думка аудитора*** безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПрАТ "КПМГ Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 310321000
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. Михайлiвська, 11, м. Київ, 01001
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2397 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 1507 АБ 001408 18.04.2011 27.01.2016
Текст аудиторського висновку (звіту)
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Кредит Європа Банк» (далi - Банк), яка включає звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2014 рт, звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд, про рух грошових коштiв i про змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, та стислий виклад важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки, якi включають загальну iнформацiю про дiяльнiсть Банку.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вимог Нацiонального банку України щодо складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбного для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудиторiв
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської Палати України №304/1 вiд 24 грудня 2014 р. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На пашу думку, фiнансова звiтнiсть представляє достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Банку на 31 грудня 2014 р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вимог Нацiонального банку України щодо складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примiтку 1 (б) до фiнансової звiтностi, в якiй iдеться про полiтичнi та соцiальнi протести, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, якi розпочалися у листопадi 2013 року i наростали у 2014 роцi в Українi. Цi подiї, посилання на якi мiститься у Примiтцi 1 (б), негативно вплинули та можуть надалi мати негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий етап Банку, характер якого па поточний момент визначити неможливо. Ми не змiнювали нашу думку у зв’язку iз цим питанням.
Звiт щодо вимог Нацiонального банку України
Наш аудит було проведено з метою формування думки щодо фiнансової звiтностi в цiлому. При плануваннi обсягу аудиту ми не намагалися отримати аудиторськi докази з метою висловлення думки щодо iндивiдуальних компонентiв фiнансової звiтностi, отже, ми не висловлюємо таку думку. Ми також не виконували аудиторськi процедури з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Банку та iнших внутрiшнiх процесiв та процедур, а, отже, ми не висловлюємо таку думку. У ходi отримання достатньої впевненостi щодо того, що фiнансова звiтнiсть Банку не мiстить суттєвих викривлень, ми провели тестування на предмет того, чи вiдповiдає вона певним вимогам Нацiонального банку України, невiдповiднiсть яким могла б мати прямий та суттєвий вплив па визначення числових показникiв фiнансової звiтностi. Проте ми не проводили аудит з метою висловлення думки щодо вiдповiдностi зазначеним вимогам, а, отже, ми не висловлюємо таку думку.
Пiд час проведення аудиту, про який йдеться у попередньому параграфi, ми розглянули, серед iнших, такi питання:
ш Вiдповiднiсть (достовiрнiсть вiдображення) розподiлу активiв i пасивiв Банку за строками до погашення у формi статистичної звiтностi про структуру активiв та пасивiв за строками, що складається Банком для подання до НБУ
Аналiз активiв та пасивiв за строками погашення базується на вимогах статистичної форми № 631 «Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками», затвердженої постановою Правлiння НБУ вiд 19 березня 2003 р. №124.
Вiдповiдно до статистичної форми № 631, Банк має такi додатнi розриви лiквiдностi:
* за строками погашення “поточна”, за строками погашення “овернайт”, за строками погашення “вiд 2 днiв до 7 днiв”, за строками погашення “вiд 93 днiв до 183 днiв”, за строками погашення “вiд 184 днiв до 274 днiв”, за строками погашення “вiд 275 днiв до 365 (366) днiв”, за строками погашення “вiд 365 (366) днiв до 548 (549) днiв”, за строками погашення “вiд 549 (550) днiв до 2 рокiв”, за строками погашення “вiд 2 рокiв до 3 рокiв”, за строками погашення “понад 10 рокiв”.
Вiдповiдно до статистичної форми № 631, Банк має такi вiд’ємнi розриви лiквiдностi:
» за строками погашення “вiд 8 днiв до ЗI дня”, за строками погашення “вiд 32 днiв до 92 днiв”, за строками погашення “вiд 3 рокiв до 5 рокiв”, за строками погашення “вiд 5 рокiв до 10 рокiв”.
Якiсть управлiння активами та пасивами Байку
Комiтет з управлiння активами та пасивами (далi - «КУАП») є колегiальним органом Банку, створеним з метою додаткового управлiння активами та пасивами. КУАП є пiдзвiтним Правлiнню Банку, дiє в межах переданих йому повноважень i в порядку, визначеному у документi «Положення про Комiтет з управлiння активами та пасивами вiд 4 серпня 2006», яке було затверджено рiшенням Правлiння Банку (Протокол № 1 вiд 4 серпня 2006 р.), iз змiнами, внесеними рiшенням Правлiння вiд 8 червня 2012 року (протокол №31/2).
Пiд час проведення аудиту ми отримали розумiння системи управлiння активами та пасивами Банку в тiй мiрi, в якiй це було необхiдно для формування думки щодо фiнансової звiтностi загалом. Такий аналiз не мав за мету визначити всi недолiки або iншi порушення i, таким чином, не має розглядатися як запевнення про вiдсутнiсть будь-яких недолiкiв та/або упущень у системi управлiння активами та пасивами Банку.
Достатнiсть резервiв та капiталу на пiдставi аналiзу якостi активiв Банку, а також операцiй з iнсайдерамн/пов’язаними сторонами вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв НБУ, у тому числi з питань регулювання дiяльностi банкiв та оцiнки ризикiв щодо формування та використання резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями
Станом па 31 грудня 2014 р. Банк вiдобразив у фiнансовiй звiтностi, складенiй вiдповiдно до МСФЗ що додасться, резерв пiд знецiнення позик на суму 89.855 тисяч гривень.
Крiм того, вiдповiдно до Iнших нормативних вимог Нацiонального банку України, внутрiшнього положення Банку, розробленого на пiдставi «Положення про порядок формування та використання банками України резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями», яке затверджене Постановою Правлiння Нацiонального банку України №23 вiд 25 сiчня 2012 р., станом на 31 грудня 2014 р. Банком сформовано наведенi нижче резерви тiльки для регуляторних цiлей, а, отже, цi резерви не є частиною фiнансової звiтностi Банку, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi:
резерв пiд знецiнення кредитiв на суму 215,548 тисяч гривень, що складає 16.5% вiд загальної суми кредитiв та заборгованостi клiєнтiв;
резерв пiд знецiнення цiнних паперiв на суму 13,733 тисяч гривень, що складає 6.1% вiд загальної суми цiнних паперiв у портфелi на продаж.
Банк визначив, що його регулятивний капiтал станом на 31 грудня 2014 р., розрахований вiдповiдно до нормативно-правових вимог Нацiонального банку України, становить 468,658 тисяч гривень, норматив адекватностi капiталу становить 33%, оте станом на 31 грудня 2014 р. Банк визначив, що вiн дотримувався нормативного значення нормативу адекватностi регулятивного капiталу. Крiм того, Банк визначив, що вiн дотримується нормативних значень, встановлених для максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, виданих його iнсайдерам (Банк визначив, що розмiр кредитiв, гарантiй та
поручительств, виданих одному iнсайдеру (Н9), становить 0%, а сукупний розмiр кредитiв, гарантiй та поручительств, виданих iнсайдерам (Н10), становить 0% на 31 грудня 2014 р.).
■ Структура системи управлiння ризиками Банку
Система управлiння ризиками банку регулюється внутрiшнiми положеннями та охоплює такi ризики, пов’язанi з банкiвською дiяльнiстю, як ризик лiквiдностi, валютний, вiдсотковий, кредитний та ринковий ризики.
ш Адекватнiсть бухгалтерського облiку, процедур внутрiшнього контролю та внутрiшнього аудиту Банку
Пiд час планування та проведення нашого аудиту ми розглянули систему внутрiшнього контролю Банку за складанням та оприлюдненням фiнансової звiтностi, включаючи дiяльнiсть управлiння внутрiшнього аудиту там, де це було можливо, з тим щоб визначити аудиторськi процедури, виконання яких дозволяє нам висловити думку щодо фiнансової звiтностi. Внутрiшнiй контроль ~ це процес, який визначається i на який впливають тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, управлiнський та iнший персонал, i який надає достатню впевненiсть щодо досягнення цiлей суб’єкта господарювання щодо достовiрностi фiнансової звiтностi згiдно з чинним законодавством України та нормативно-правовими актами НБУ. У ходi нашого розгляду внутрiшнього контролю не завжди розкриваються всi питання внутрiшнього контролю, що можуть являти собою суттєвi недолiки. Суттєвий недолiк - це недолiк у внутрiшньому контролi, що може мати суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть.
Принципи внутрiшнього аудиту Банку викладенi у документi «Положення про управлiння внутрiшнього аудиту», яке було затверджене засiданням Спостережної ради (протокол Лг°4-11 вiд 4 липня 2011 р.), що базується на вимогах Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть» та Положення «Про органiзацiю внутрiшнього аудиту в комерцiйних банках України», затвердженого Нацiональним банком України.
Ми розглянули питання, наведенi вище, тiльки для обмежених цiлей, про якi йдеться у першому параграфi цього роздiлу. Нами не було виявлено випадкiв суттєвої невiдповiдностi вимогам Нацiонального банку України, що стосуються наведених вище питань, якi могли б мати прямий та суттєвий вплив на визначення числових показникiв фiнансової звiтностi. Цей звiт призначений виключно для iнформацiї та використання Банком та Нацiональним банком України. Вiн не призначений для використання i не повинен використовуватися будь-якими iншими сторонами, крiм зазначених.
Продовження вiдсутнє
Продовження вiдсутнє

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 2 1
2 2013 2 1
3 2012 1 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Повернення акцiонерам iнвестицiї Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 4
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 5

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 8

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради не створено комiтетiв "Стратегiчного планування", "З питань призначень i винагород", "Iнвестицiйний".
Інші (запишіть) У складi наглядової ради не створено комiтетiв "Стратегiчного планування", "З питань призначень i винагород", "Iнвестицiйний".

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени наглядової ради не отримують винагороди.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Iншi вимоги вiдсутнi X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Останнiй раз члени Наглядової Ради обиралися у 2011 роцi.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Так Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення "Про посадових осiб акцiонерного товариства", "Про акцiї акцiонерного товариства", "Про порядок розподiлу прибутку" вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Ні Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора приймає Наглядова рада.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Банк не змiнював аудитора.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi в минулому роцi здiйснював зовнiшнiй аудитор ПрАТ "КПМГ Аудит".

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя проводила перевiрку останнього разу з власної iнiцiативи.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Iншi не заплановано

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором X
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс вiдсутнiй

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс вiдсутнiй
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс вiдсутнiй

Річна фінансова звітність

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на31.12.2014 
 (число, місяць, рік) 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 832083 372741
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 77461 83062
Торгові цінні папери 7 0 0
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 8 41123 647
Кошти в інших банках 9 0 0
Кредити та заборгованість клієнтів 10 1227049 1011357
Цінні папери в портфелі банку на продаж 11 176437 295273
Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 0 0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії 13 0 0
Інвестиційна нерухомість 14 3580 6300
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 2655 0
Відстрочений податковий актив 0 0
Гудвіл 15 0 0
Основні засоби та нематеріальні активи 16 10079 12997
Інші фінансові активи 17 0 0
Інші активи 18 1662 1059
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 19 0 0
Усього активів 2372129 1783436
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 20 1550559 834110
Кошти клієнтів 21 273282 329217
Боргові цінні папери, емітовані банком 22 0 0
Інші залучені кошти 23 0 0
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 0 21391
Відстрочені податкові зобов’язання 24361 40413
Резерви за зобов’язаннями 24 0 0
Інші фінансові зобов'язання 25 0 0
Інші зобов'язання 26 4803 7999
Субординований борг 27 0 0
Зобов'язання групи вибуття 19 0 0
Усього зобов'язань 1853005 1233130
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 28 252500 252500
Емісійні різниці 28 0 0
Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 271357 300922
Резервні та інші фонди банку 0 0
Резерви переоцінки 29 -4733 -3116
Неконтрольована частка3 0 0
Усього власного капіталу 519124 550306
Усього зобов'язань та власного капіталу 2372129 1783436

Примітки Данi вказанi в тис. гривень
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2015 року   Керівник Алиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Баглаєв К.М. (044) 390 67 14   Головний бухгалтер Дубова С.В
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки
за 2014 рік

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
Процентні доходи 31 187641 199036
Процентні витрати 31 -68930 -41020
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 118711 158016
Комісійні доходи 32 47354 14813
Комісійні витрати 32 -4438 -2606
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 0 0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 43 0 0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 -385 -1382
Результат від операцій з іноземною валютою 21670 3384
Результат від переоцінки іноземної валюти 0 0
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 0 0
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 9, 10 0
Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 20, 21, 23 0 0
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 9, 10 -61958 1639
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 17, 18 0 0
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 -6307 0
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 12 0 0
Відрахування до резервів за зобов'язаннями 24 0 0
Інші операційні доходи 33 737 1585
Адміністративні та інші операційні витрати 34 -42900 -43823
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 13 0 0
Прибуток/(збиток) до оподаткування 72544 131626
Витрати на податок на прибуток 35 -15249 -10782
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 0 0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 19 0 0
Прибуток/(збиток) за рік 57295 124894
 
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку 55678 124894
неконтрольованій частці 0 0
 
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
 
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
 
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0.11 0.25
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0.11 0.25

Примітки Данi вказанi в тис. гривень
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2015 року   Керівник Онур Анлиатамер
        (підпис, ініціали, прізвище)
Баглаєв К.М. (044)390-67-14   Головний бухгалтер Дубова С.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про сукупний дохід
за 2014 рік

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
Прибуток/(збиток) за рік 573295 120844
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж -1972 5449
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 0 0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків 0 0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності 0 0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 29 355 -1396
Інший сукупний дохід після оподаткування -1617 4050
Усього сукупного доходу за рік 55678 124894
 
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку 55678 124894
неконтрольованій частці 0 0

Примітки Данi вказанi в тис. гривень
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2015 року   Керівник Онур Анлиатамер
        (підпис, ініціали, прізвище)
Баглаєв К.М. (044) 390-67-14   Головний бухгалтер Дубова С.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2014 рік

Найменування статті Примітки Належить власникам банку Неконтрольована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці резервні, інші фонди та резерви переоцінки нерозподілений прибуток усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) 505000 0 -7166 180078 677912 0 677912
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення 5 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду 505000 0 -7166 180078 677912 0 677912
Усього сукупного доходу 29 0 0 4050 120844 124894 0 69547
Емісія акцій: 28
номінальна вартість -252500 0 0 0 0 0 -252500
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 28 0 0 0 0 0 0 0
продаж 28 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 48 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець попереднього періоду 252500 0 -3116 300922 550306 0 677912
Усього сукупного доходу 29 0 0 -1617 57295 55678 0 55678
Емісія акцій: 28
номінальна вартість -252500 0 0 0 0 0 -252500
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 28 0 0 0 0 0 0 0
продаж 28 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 37 0 0 0 0 -86860 -86860 -86860
Залишок на кінець звітного періоду 252500 0 -4733 271357 519124 0 519124

Примітки Данi вказанi в тис. гривень
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2015 року   Керівник Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Баглаєв К.М. (044)390-67-14   Головний бухгалтер Дубова С.В
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2014 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Процентні доходи, що отримані 189290 191548
Процентні витрати, що сплачені -59623 -40946
Комісійні доходи, що отримані 47354 14813
Комісійні витрати, що сплачені -4438 -2606
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 4572 0
Результат операцій з іноземною валютою -12641 3507
Інші отримані операційні доходи 797 1585
Витрати на утримання персоналу, сплачені -24671 -25926
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені -18105 -14765
Податок на прибуток, сплачений -54992 -112
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 67543 127098
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 5601 -73647
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 195433 -18602
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів -38454 851
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків -49368 114411
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів -64594 170081
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 350 381
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 9, 17 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 116511 320573
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 -464205 -709416
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 572865 777170
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 17 2720 382
Придбання асоційованих компаній 11 -250 -2927
Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 45
Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
Придбання основних засобів 14 0 0
Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0
Придбання нематеріальних активів 14 0 0
Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності 111130 65254
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій 26 0 0
Емісія привілейованих акцій 26 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0
Викуп власних акцій 26 0 0
Продаж власних акцій 26 0 0
Отримання субординованого боргу 25 0 0
Погашення субординованого боргу 25 0 0
Отримання інших залучених коштів 21 0 0
Повернення інших залучених коштів 21 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 17 0 0
Дивіденди, що виплачені 35 -86860 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 -252500
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності 0 -252500
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти 318561 44
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 469342 158500
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 372741 239370
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 832083 397870

Примітки Данi вказанi в тис. гривень
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2015 року   Керівник Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Баглаєв К.М. (044) 390-67-14   Головний бухгалтер Дубова С.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2014 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Прибуток/(збиток) до оподаткування 0 0
Коригування:
Знос та амортизація 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 0 0
Амортизація дисконту/(премії) 0 0
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 0 0
(Нараховані доходи) 0 0
Нараховані витрати 0 0
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 0 0
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності діяльності 0 0
Інший рух коштів, що не є грошовим 0 0
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток 0 0
Податок на прибуток, що сплачений 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 17 0 0
Придбання асоційованих компаній 11 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
Придбання основних засобів 14 0 0
Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0
Придбання нематеріальних активів 14 0 0
Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від інвестиційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій 26 0 0
Емісія привілейованих акцій 26 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0
Викуп власних акцій 26 0 0
Продаж власних акцій 26 0 0
Отримання субординованого боргу 25 0 0
Погашення субординованого боргу 25 0 0
Отримання інших залучених коштів 21 0 0
Повернення інших залучених коштів 21 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 17 0 0
Дивіденди, що виплачені 35 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності 0 0
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 0 0

Примітки Емiтент використовує прямий метод формування звiту про рух грошових коштiв
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2015 року   Керівник
        (підпис, ініціали, прізвище)
  Головний бухгалтер
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)