Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Онур Анлиатамер
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.05.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
34576883
4. Місцезнаходження
м. Київ , Голосiївський, 01033, Київ, Володимирська, 101
5. Міжміський код, телефон та факс
+38(044)3906714 +38(044)4994034
6. Електронна поштова адреса
fi@crediteurope.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України 79   29.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.crediteurope.com.ua/assets/uploads/docs/reports/Issuer_Report_2015.htm в мережі Інтернет 29.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Iнформацiя наведена в примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №214724
3. Дата проведення державної реєстрації
22.08.2008
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
252500000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
48
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посердництва
10. Органи управління підприємства
Правлiння Онур Анлиатамер [Onur Anliatamer] - Голова Правлiння Немчен Iрина Володимирiвна - Заступник Голови Правлiння Мустафа Джейлан [Mustafa Ceylan] - Член Правлiння Спостережна рада Файк Онур Умут [Faik Onur Umut], голова Спостережної Ради; Коркмаз Iлкорур [Korkmaz Ilkorur], член Спостережної Ради; Мехмет Гюлешчi [Mehmet Gulesci], член Спостережної Ради; Енвер Мурат Башбай [Enver Murat Basbay], член Спостережної Ради; Левент Караджа [Levent Karaca], член Спостережної Ради; Фредерiк Бернард Дейтерс [Frederik Bernard Deiters], член Спостережної Ради Ревiзiйна комiсiя Умут Байоглу [Umut Bayoglu] Голова Ревiзiйної комiсiї Скотт Ченг [Scott Cheung] Член Ревiзiйної комiсiї
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
2) МФО банку
380366
3) поточний рахунок
35418001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
The Bank of New York Mellon
5) МФО банку
000000
6) поточний рахунок
15009100000268

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Банкiвська лiцензiя 232 14.10.2011 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Лiцензiя на право здiйснювати банкiвськi операцiй безстрокова. Лiцензiя дiє вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
 
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй 232 14.10.2011 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Лiцензiя на право здiйснювати банкiвськi операцiї безстрокова. Лiцензiя дiє вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку 185304 22.11.2012 НКЦПФР Необмежена
Опис Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть. Емiтент планує у 2016 роцi та у наступних роках розширити обсяги дiяльностi за лiцензiєю.
 
Депозитарна дiяльнiсть 580121 23.12.2011 НКЦПФР Необмежена
Опис Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Емiтент планує у 2016 роцi та у наступних роках розширити обсяги дiяльностi за лiцензiєю.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Кредит Європа Груп Н.В. 34106005 1101Нiдерланди Амстердам Карспелдрiф 6а 0.01
Кредит Європа Банк Н.В 33256675 1101Нiдерланди Амстердам Карспелдрiф 6а 99.99
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Анлиатамер Онур
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
U 03004286 19.08.2011 Консульством Туреччини в м. Києвi
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
KPMG, Туреччина, Стамбул вересень 2004 – жовтень 2007 - аудитор жовтень 2006 – жовтень 2007 - старший аудитор жовтень 2007 – серпень 2008 – iнспектор ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» жовтень 2008 – березень 2010 - начальник вiддiлу фiнансового контролю Управлiння фiнансового контролю березень 2010 – липень 2010 - начальник вiддiлу фiнансового контролю липень 2012-грудень 2012 - начальник Управлiння фiнансового контролю та людських ресурсiв грудень 2012 – по теперiшнiй час - Начальник Управлiння фiнансового контролю та людських ресурсiв – Член Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014
9) Опис
Iнформацiя не надається
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Немчен Iрина Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 341069 29.11.2006 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
липень 1994р – лютий 1998р., Перше Київське вiддiлення банку «Україна», бухгалтер 1 категорiї, економiст 1 категорiї, заступник головного бухгалтера; лютий 1998 р. – грудень 2001р., Подiльська фiлiя АКБ «Мрiя», головний бухгалтер; грудень 2001 р. – березень 2003 р., Києво – Святошинська фiлiя КБ «Хрещатик», в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер; квiтень 2003 р. – квiтень 2004 р., ТОВ “Київський Унiверсальний Банк” (ТОВ КБ ”Буковина”), заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер; квiтень 2004 р. – березень 2006 р., ВАТ «Мiжнародний комерцiйний банк», в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер; серпень 2006 р. – жовтень 2009 р. ЗАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (ЗАТ «ФIНАНСБАНК»), головний бухгалтер – член Правлiння. листопад 2006р. – жовтень 2009 р. -заступник Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014
9) Опис
Iнформацiя не надається
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дубова Свiтлана Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 740798 10.02.1998 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
квiтень 1991р. - листопад 1994р., Ощадбанк СРСР, Ватутiнське вiддiлення, контролер-касир, контролер-касир операцiйної частини; листопад 1994 р. - березень 1998 р., Банк “Україна”, 1-ше Київське вiддiлення, економiст 1 категорiї .бухгалтерiї; березень 1998 р. - сiчень 2002 р., АКБ ”Мрiя”, Подiльська фiлiя,- бухгалтер внутрiшньобанкiвських та валютних операцiй, начальник сектору внутрiшньобанкiвських розрахункiв; сiчень 2002 р. - квiтень 2003 р., АКБ “Київ”, заступник головного бухгалтера Залiзничної фiлiї, головний бухгалтер Голосiївської фiлiї; квiтень 2003 р. – червень 2004 р., ТОВ “Київський Унiверсальний Банк” (ТОВ КБ ”Буковина”), заступник головного бухгалтера; червень 2004 р. - вересень 2004 р., ВАТ “Мiжнародний комерцiйний банк”, заступник головного бухгалтера; вересень 2004 р. – грудень 2004 р., АБ “Банк регiонального розвитку”, заступник головного бухгалтера сiчень 2005 р. – жовтень 2006 р., ВАТ ”Мiжнародний Комерцiйний Банк”, заступник головного бухгалтера листопад 2006р. – жовтень 2009 р. ЗАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (ЗАТ «ФIНАНСБАНК») - заступник головного бухгалтера листопад 2006р. – грудень 2009 р. Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014
9) Опис
Iнформацiя не надається
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Джейлан Мустафа
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
U 01840237 07.04.2011 Посольством Туреччини в Українi.
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", начальник Управлiння маркетингу та продажiв корпоративного бiзнесу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.11.2014 бесстроково
9) Опис
Працював на посадi Начальника Управлiння маркетингу та продажiв корпоративного бiзнесу в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”, мiсцезнаходження: 01033 м.Київ, вул.Володимирська, 101, код ЄДРПОУ 34576883, тел. (044)390-67-33. Займаю вказану посаду з 26 серпня 2010 року по сьогоднiшнiй час, до службових обов’язкiв входить управлiння роботою корпоративного бiзнесу (банкiвське обслуговування клiєнтiв – юридичних осiб).
Виконував функцiї Члена Ради Директорiв в ТОВАРИСТВI З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КРЕДИТ ЄВРОПА ЛIЗИНГ”, мiсцезнаходження: 03150 м.Київ, вул.Червоноармiйська, 77 А, тел (044)390-67-33, вид дiяльностi (основний): фiнансовий лiзинг. Моєю функцiєю є нагляд за дiяльнiстю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КРЕДИТ ЄВРОПА ЛIЗИНГ”.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Кредит Європа Банк Н.В 33256675 1101 Нiдерланди Карспелдрiф Амстердам Карспелдрiф 6 504949500 99.99 504949500 99.99 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 0 0 0 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 13.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис м. Амстердам, Нiдерланди 13 квiтня 2015 року
Початок у 10:00
Мiсце проведення Загальних Зборiв Акцiонерiв: Нiдерланди, м. Амстердам 1101 СiДжей, Карспелдрееф 6а, борд мiтiнг рум.
Перелiк Акцiонерiв, якi були повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв складено станом на 06 березня 2015 року.
Перелiк Акцiонерiв, якi мають право брати участь у Загальних зборах складено станом на 24 год 00 хвилин 07 квiтня 2015 року.

До перелiку Акцiонерiв, якi мають право брати участь у Загальних зборах включено двi особи: Кредит Європа Банк Н.В. [Credit Europe Bank N.V.] та Кредит Європа Група Н.В. [Credit Europe Group N.V.]
Порядок голосування на Загальних Зборах Акцiонерiв: бюлетенями.

Реєстрацiйна комiсiя складається з: Левент Караджа [Levent Karaca ] (голова), Дорiен де Вугд [Dorien de Voogd], Февзi Бозер[Fevzi Bozer ].

Реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю всiх акцiонерiв, а також їх представникiв, перевiрила їх повноваження на участь у Загальних Зборах Акцiонерiв.
Реєстрацiя завершена. Перелiк Акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах Акцiонерiв є Додатком 1 до цього Протоколу.
На Загальних Зборах Акцiонерiв присутнi представники Акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»:
Представник вiд:
Акцiонера – Кредит Європа Банк Н.В. - Мурат Башбай [Murat Basbay]
[Credit Europe Bank N.V.]
Кiлькiсть акцiй – 504 949 500
Представник вiд:
Акцiонера – Кредит Європа Група Н.В. - Сенол Алоглу [Senol Aloglu]
[Credit Europe Group N.V. ]
Кiлькiсть акцiй – 50500
Всього на Загальних зборах Акцiонерiв присутнi зареєстрованi Акцiонери та їх представники, якi мають 505 000 000 голосiв, що складає 100% .
Загальнi Збори Акцiонерiв визнаються правомочними, оскiльки присутнi Акцiонери та їх представники, що володiють 100% голосiв (кворум Загальних Зборiв Акцiонерiв).

Голосування з питань 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16,17 порядку денного вiдбувається за принципом – 1 (Одна) акцiя це 1 (Один) голос.
Голосування з питань 12, 14, 15 порядку денного вiдбувається шляхом кумулятивного голосування.
• Надалi представники акцiонерiв разом iменуються «Акцiонери», а кожний окремо «Акцiонер».
• Надалi ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» iменується «Банк».
• Надалi Загальнi Збори Акцiонерiв iменуються «Збори».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Банку.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Банку.
3. Про затвердження рiчного фiнансового звiту Банку за 2014 рiк.
4. Про затвердження звiту зовнiшнього аудитора про результати перевiрки
фiнансової звiтностi Банку за 2014 рiк.
5. Про розподiл прибутку i збиткiв Банку за 2014 рiк.
6. Про виплату дивiдендiв акцiонерам Банку та їх розмiр.
7. Про викладення Статуту Банку в новiй редакцiї.
8. Про викладення Положення про Правлiння Банку в новiй редакцiї.
9. Про викладення Положення про Загальнi збори акцiонерiв Банку в новiй редакцiї.
10. Про викладення Положення про спостережну раду Банку в новiй редакцiї.
11. Про викладення Положення про ревiзiйну комiсiю Банку в новiй редакцiї.
12. Про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку
та обрання нових голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку.
13. Про припинення повноважень голови та членiв Спостережної ради Банку.
14. Про обрання членiв Спостережної ради Банку.
15. Про обрання Голови Спостережної ради Банку.
16. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної ради,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Спостережної ради Банку.
17. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради,
звiту правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.


Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 1-го питання порядку денного.
1. По першому питанню порядку денного «Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Банку».
Слухали:
Голова Зборiв зазначив, що вiд Акцiонерiв надiйшла пропозицiя обрати членами Лiчильної комiсiї Скота Ченга [Scott Cheung ] та Севiнк Османову [Sevinc Osmanova].
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Обрати членами Лiчильної комiсiї Скота Ченга [Scott Cheung] та Севiнк Османову [Sevinc Osmanova].
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 2-го питання порядку денного.
2.По другому питанню порядку денного «Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Банку».

Слухали:
Голова Зборiв запропонував обрати Головою Зборiв Мурата Башбая [Murat Basbay] та Секретарем Зборiв Сенола Алоглу [Senol Aloglu].

Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100%
голосiв;
«проти» - 0 % голосiв;
«утримались» - 0 % голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Обрати Головою Зборiв – Мурата Башбая [Murat Basbay] та Секретарем Зборiв – Сенола Алоглу[Senol Aloglu].

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 3-го питання порядку денного.
3.По третьому питанню порядку денного «Про затвердження рiчного фiнансового звiту Банку за 2014 рiк».
Слухали:
Голова Зборiв зачитав рiчний фiнансовий звiт Банку за 2014 рiк з прибутком у 140 348 680,04 гривень (сто сорок мiльйонiв триста сорок вiсiм тисяч шiстсот вiсiмдесят гривень 04 копiйки) та запропонував його затвердити без змiн.

Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100%
голосiв;
«проти» - 0 % голосiв;
«утримались» - 0 % голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Затвердити рiчний фiнансовий звiт Банку за 2014 рiк з прибутком у 140 348 680,04 гривень (сто сорок мiльйонiв триста сорок вiсiм тисяч шiстсот вiсiмдесят гривень 04 копiйки).

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 4-го питання порядку денного.

4. По четвертому питанню порядку денного «Про затвердження звiту зовнiшнього аудитора про результати перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 2014 рiк».
Слухали:
Голова Зборiв зачитав звiт зовнiшнього аудитора (Приватне акцiонерне товариство «КПМГ Аудит») про результати перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 2014 рiк та запропонував його затвердити без змiн.
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Затвердити звiт зовнiшнього аудитора (Приватне акцiонерне товариство «КПМГ Аудит») про результати перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 2014 рiк.
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 5-го питання порядку денного.

5. По п’ятому питанню порядку денного «Про розподiл прибутку i збиткiв Банку за 2015 рiк».
Слухали: Голова Зборiв запропонував розподiлити 5% вiд прибутку Банку за 2014 рiк, що складає 7 017 434 гривень, та направити 7 017 434 гривень на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збиткiв по всiх статтях активiв та позабалансових зобов’язаннях).
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Розподiлити 5% вiд прибутку Банку за 2014 рiк, що складає 7 017 434 гривень та направити 7 017 434 гривень на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збиткiв по всiх статтях активiв та позабалансових зобов’язаннях).
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 6-го питання порядку денного.
6. По шостому питанню порядку денного «Про виплату дивiдендiв акцiонерам Банку та їх розмiр».
Слухали:
У зв’язку iз прийняттям рiшення про не розподiл прибутку, Голова Зборiв запропонував утриматися вiд голосування за виплату дивiдендiв.
Голосували: «за» - 0% голосiв;
«проти» - 0% голосiв;
«утримались» -505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв.
Вирiшили:
Рiшення не прийнято.
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 7-го питання порядку денного.
7. По сьомому питанню порядку денного «Про викладення Статуту Банку в новiй редакцiї ».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував викласти Статут Банку в новiй редакцiї у зв’язку iз необхiднiстю приведення Статуту до змiненого законодавства України та уповноважити Голову Правлiння Онура Анлиатамера його пiдписати.
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Викласти Статут Банку в новiй редакцiї ( Додаток № 2 до Протоколу) та уповноважити Голову Правлiння Онура Анлиатамера його пiдписати.

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 8-го питання порядку денного.
8. По восьмому питанню порядку денного «Про викладення Положення про Правлiння Банку в новiй редакцiї».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував викласти Положення про Правлiння Банку в новiй редакцiї.
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Викласти Положення про Правлiння Банку в новiй редакцiї (Додаток № 3 до Протоколу).
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 9-го питання порядку денного.
9. По дев’ятому питанню порядку денного «Про викладення Положення про Загальнi збори акцiонерiв Банку в новiй редакцiї».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував викласти Положення про Загальнi збори акцiонерiв Банку в новiй редакцiї.
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Викласти Положення про Загальнi збори акцiонерiв Банку в новiй редакцiї (Додаток № 4 до Протоколу) .
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 10-го питання порядку денного.
10. По десятому питанню порядку денного «Про викладення Положення про спостережну раду Банку в новiй редакцiї».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував викласти Положення про спостережну раду Банку в новiй редакцiї.
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Викласти Положення про спостережну раду Банку в новiй редакцiї (Додаток № 5 до Протоколу).
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 11-го питання порядку денного.
11. По одинадцятому питанню порядку денного «Про викладення Положення про ревiзiйну комiсiю Банку в новiй редакцiї».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував викласти Положення про ревiзiйну комiсiю Банку в новiй редакцiї.
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Викласти Положення про ревiзiйну комiсiю Банку в новiй редакцiї (Додаток № 6 до Протоколу).
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 12-го питання порядку денного.
12. По дванадцятому питанню порядку денного «Про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку та обрання нових голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку ».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Банку Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та члена Ревiзiйної комiсiї Банку Явуза Тайфуна [Yavuz Tayfun] та обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Банку Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та членом Ревiзiйної комiсiї Банку Явуза Тайфуна [Yavuz Tayfun].
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв за припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Банку Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та члена Ревiзiйної комiсiї Банку Явуза Тайфуна [Yavuz Tayfun]; «проти» - 0% голосiв; «утримались» - 0% голосiв.
За кандидатуру Голови Ревiзiйної комiсiї Банку Умута Байоглу [Umut Bayoglu] вiддано
505 000 000 голосiв, за кандидатуру члена Ревiзiйної комiсiї Банку Явуза Тайфуна [Yavuz Tayfun]
вiддано 505 000 000 голосiв.
Вирiшили:
Припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Банку Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та члена Ревiзiйної комiсiї Банку Явуза Тайфуна [Yavuz Tayfun] та обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Банку Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та членом Ревiзiйної комiсiї Банку Явуза Тайфуна [Yavuz Tayfun].

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 13-го питання порядку денного.
13. По тринадцятому питанню порядку денного «Про припинення повноважень голови та членiв Спостережної ради Банку».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував припинити повноваження голови та членiв Спостережної ради Банку: Файка Онура Умута [Faik Onur Umut] (Голова), Мехмета Гюлешчi[Mehmet Gulesci], Мурата Башбая [Murat Basbay], Левента Караджа[Levent Karaca], Коркмаза Iлкорура[Korkmaz Ilkorur].
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Припинити повноваження голови та членiв Спостережної ради Банку: Файка Онура Умута [Faik Onur Umut] (Голова), Мехмета Гюлешчi[Mehmet Gulesci], Мурата Башбая [Murat Basbay], Левента Караджа[Levent Karaca], Коркмаза Iлкорура[Korkmaz Ilkorur].

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 14-го питання порядку денного.
14. По чотирнадцятому питанню порядку денного «Про обрання членiв Спостережної ради Банку».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував обрати наступний склад Спостережної ради Банку (складається з п’яти членiв) : Файк Онур Умут [Faik Onur Umut], Мехмет Гюлешчi[Mehmet Gulesci], Мурат Башбай [Murat Basbay], Левент Карадж[Levent Karaca], Коркмаз Iлкорур[Korkmaz Ilkorur].
Голосували:
За кандидатуру Файк Онур Умут [Faik Onur Umut] – 505 000 000 голосiв;
За кандидатуру Мехмет Гюлешчi[Mehmet Gulesci] – 505 000 000 голосiв;
За кандидатуру Мурат Башбай [Murat Basbay] – 505 000 000 голосiв;
За кандидатуру Левент Караджа[Levent Karaca] – 505 000 000 голосiв;
За кандидатуру Коркмаз Iлкорур[Korkmaz Ilkorur] – 505 000 000 голосiв.
Вирiшили:
Обрати наступний склад Спостережної ради Банку (складається з п’яти членiв):
Файк Онур Умут [Faik Onur Umut]-незалежний член,
Мехмет Гюлешчi[Mehmet Gulesci]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,
Мурат Башбай [Murat Basbay]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,
Левент Караджа[Levent Karaca]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,
Коркмаз Iлкорур[Korkmaz Ilkorur]-незалежний член.
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 15-го питання порядку денного.
15. По п’ятнадцятому питанню порядку денного «Про обрання голови Спостережної ради Банку».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував обрати Головою Спостережної ради Банку Файка Онура Умута [Faik Onur Umut].
Голосували: 505 000 000 голосiв за Файка Онура Умута [Faik Onur Umut] як Голову
Спостережної ради Банку.

Вирiшили:
Обрати Головою Спостережної ради Банку Файка Онура Умута [Faik Onur Umut].
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 16-го питання порядку денного.
16. По шiстнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Спостережної ради Банку».
Слухали:
Голова Зборiв повiдомив, що договори з членами Спостережної ради не укладатимуться, розмiр винагороди не встановлюватиметься оскiльки вони виконують свої повноваження безоплатно, особа уповноважена на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Спостережної ради Банку не обиратиметься.
Голосували: «за» - 0% голосiв;
«проти» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах,
що вiдповiдає 100% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Вирiшили:
Рiшення не прийнято.

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 17-го питання порядку денного.
17. По сiмнадцятому питанню порядку денного «Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту спостережної ради, звiту правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк».
Слухали:
Голова Зборiв зачитав звiт Спостережної ради, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк та запропонував їх прийняти .
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Прийняти звiт Спостережної ради, звiт Правлiння, звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк без зауважень.
На порядку денному не було iнших питань.
Голова Зборiв оголосив Збори закритими.

Додатки до цього протоколу:
1.Додаток №1 – Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах Акцiонерiв.
2.Додаток №2 – нова редакцiя Статуту Банку.
3.Додаток №3 –нова редакцiя Положення про Правлiння Банку.
4.Додаток №4- нова редакцiя Положення про Загальнi збори акцiонерiв Банку.
5.Додаток №5- нова редакцiя Положення про Спостережну раду Банку.
6.Додаток №6- нова редакцiя Положення про Ревiзiйну комiсiю Банку.
7.Додаток №7 – ПРОТОКОЛ № 1 Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування
на Загальних Зборах Акцiонерiв.

Голова Зборiв ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬________________ Мурат Башбай
[Murat Basbay]
Секретар Зборiв ________________ Сенол Алоглу
[Senol Aloglu]
Додаток №1 до Протоколу № 01/15
рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК» вiд 13 квiтня 2015 року
Перелiк акцiонерiв
якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборiв Акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
13 квiтня 2015 року


Реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю наступних Акцiонерiв для участi в рiчних Загальних Зборах Акцiонерiв, що вiдбуваються 13 квiтня 2015 року :


Акцiонер

Представник
Кiлькiсть акцiй (голосiв)
Частка в статутному капiталi

1
Кредит Європа Банк Н.В.
[Credit Europe Bank N.V.]

Мурат Башбай
504 949 500
99,99 %

2
Кредит Європа Група Н.В.
[Credit Europe Group N.V.]

Сенол Алоглу
50 500

0,01 %

Всього

505 000 000
100 %

13 квiтня 2015 року


Голова Реєстрацiйної комiсiї _________________ Левент Караджа [Levent Karaca]


Додаток №7 до Протоколу № 01/15
рiчних Загальних Зборiв Акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК» вiд 13 квiтня 2015 року


ПРОТОКОЛ № 1
Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування рiчних Загальних Зборiв Акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
вiд 13 квiтня 2015 року

м. Амстердам, Нiдерланди 13 квiтня 2015 року

Перелiк питань,
рiшення з яких прийнятi рiчними Загальними Зборами Акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» вiд 13 квiтня 2015 року (далi- Збори).
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Банку.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Банку.
3. Про затвердження рiчного фiнансового звiту Банку за 2014 рiк.
4. Про затвердження звiту зовнiшнього аудитора про результати перевiрки
фiнансової звiтностi Банку за 2014 рiк.
5. Про розподiл прибутку i збиткiв Банку за 2014 рiк.
6. Про виплату дивiдендiв акцiонерам Банку та їх розмiр.
7. Про викладення Статуту Банку в новiй редакцiї.
8. Про викладення Положення про Правлiння Банку в новiй редакцiї.
9. Про викладення Положення про Загальнi збори акцiонерiв Банку в новiй редакцiї.
10. Про викладення Положення про спостережну раду Банку в новiй редакцiї.
11. Про викладення Положення про ревiзiйну комiсiю Банку в новiй редакцiї.
12. Про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку
та обрання нових голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку.
13. Про припинення повноважень голови та членiв Спостережної ради Банку.
14. Про обрання членiв Спостережної ради Банку.
15. Про обрання Голови Спостережної ради Банку.
16. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної ради,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Спостережної ради Банку.
17. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради,
звiту правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.

По першому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0 % голосiв; «утримались» - 0 % голосiв.
Прийняте рiшення: Обрати членами Лiчильної комiсiї Скота Ченга [Scott Cheung]
та Севiнк Османову [Sevinc Osmanova].
По другому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв; «утримались» - 0% голосiв.
Прийняте рiшення: Обрати Головою Зборiв – Мурата Башбая [Murat Basbay] та Секретарем Зборiв – Сенола Алоглу[Senol Aloglu].

По третьому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв
«проти» - 0% голосiв; «утримались» - 0% голосiв.
Прийняте рiшення: Затвердити рiчний фiнансовий звiт Банку за 2014 рiк з прибутком у 140 348 680,04 гривень (сто сорок мiльйонiв триста сорок вiсiм тисяч шiстсот вiсiмдесят гривень 04 копiйки).

По четвертому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували
«за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв; «утримались» - 0% голосiв.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт зовнiшнього аудитора (Приватне акцiонерне товариство «КПМГ Аудит») про результати перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 2014 рiк.

По п’ятому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» -0 % голосiв; «утримались» - 0 % голосiв.
Прийняте рiшення: Розподiлити 5% вiд прибутку Банку за 2014 рiк, що складає 7 017 434 гривень та направити 7 017 434 гривень на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збиткiв по всiх статтях активiв та позабалансових зобов’язаннях).
По шостому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 0 % голосiв ;
«проти» - 0 % голосiв;«утримались» -505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв.
Прийняте рiшення: Рiшення не прийнято.

По сьомому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0 % голосiв;«утримались» - 0 % голосiв.
Прийняте рiшення: Викласти Статут Банку в новiй редакцiї (Додаток № 2 до Протоколу) та уповноважити Голову Правлiння Онура Анлиатамера його пiдписати.


По восьмому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв; «утримались» - 0% голосiв.
Прийняте рiшення: Викласти Положення про Правлiння Банку в новiй редакцiї (Додаток № 3 до Протоколу).

По дев’ятому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв
«проти» - 0% голосiв; «утримались» - 0% голосiв.
Прийняте рiшення: Викласти Положення про Загальнi збори акцiонерiв Банку в новiй редакцiї (Додаток № 4 до Протоколу) .
По десятому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0 % голосiв;«утримались» - 0 % голосiв.
Прийняте рiшення: Викласти Положення про спостережну раду Банку в новiй редакцiї (Додаток № 5 до Протоколу).
По одинадцятому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв; «утримались» - 0% голосiв.
Прийняте рiшення: Викласти Положення про ревiзiйну комiсiю Банку в новiй редакцiї (Додаток № 6 до Протоколу).

По дванадцятому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв за припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Банку Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та члена Ревiзiйної комiсiї Банку Явуза Тайфуна [Yavuz Tayfun]; «проти» - 0% голосiв; «утримались» - 0% голосiв.
За кандидатуру Голови Ревiзiйної комiсiї Банку Умута Байоглу [Umut Bayoglu] вiддано 505 000 000 голосiв, за кандидатуру члена Ревiзiйної комiсiї Банку Явуза Тайфуна [Yavuz Tayfun] вiддано 505 000 000 голосiв.
Прийняте рiшення: Припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Банку Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та члена Ревiзiйної комiсiї Банку Явуза Тайфуна [Yavuz Tayfun] та обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Банку Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та членом Ревiзiйної комiсiї Банку Явуза Тайфуна [Yavuz Tayfun].
По тринадцятому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв; «утримались» - 0% голосiв.
Прийняте рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Спостережної ради Банку: Файка Онура Умута [Faik Onur Umut] (Голова), Мехмета Гюлешчi[Mehmet Gulesci], Мурата Башбая [Murat Basbay], Левента Караджа[Levent Karaca], Коркмаза Iлкорура [Korkmaz Ilkorur].
По чотирнадцятому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
За кандидатуру Файк Онур Умут [Faik Onur Umut] – 505 000 000 голосiв;
За кандидатуру Мехмет Гюлешчi[Mehmet Gulesci] – 505 000 000 голосiв;
За кандидатуру Мурат Башбай [Murat Basbay] – 505 000 000 голосiв;
За кандидатуру Левент Караджа [Levent Karaca] – 505 000 000 голосiв;
За кандидатуру Коркмаз Iлкорур[Korkmaz Ilkorur] – 505 000 000 голосiв.
Прийняте рiшення:
Обрати наступний склад Спостережної ради Банку (складається з п’яти членiв):
Файк Онур Умут [Faik Onur Umut]-незалежний член,
Мехмет Гюлешчi[Mehmet Gulesci]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,
Мурат Башбай [Murat Basbay]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,
Левент Караджа [Levent Karaca]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,
Коркмаз Iлкорур[Korkmaz Ilkorur]-незалежний член.

По п’ятнадцятому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
505 000 000 голосiв за Файка Онура Умута [Faik Onur Umut] як Голову Спостережної ради Банку.
Прийняте рiшення: Обрати Головою Спостережної ради Банку Файка Онура Умута [Faik Onur Umut].
По шiстнадцятому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв; «утримались» - 0% голосiв.
Прийняте рiшення: Рiшення не прийнято.
По сiмнадцятому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв; «утримались» - 0% голосiв.
Прийняте рiшення: Прийняти звiт Спостережної ради, звiт Правлiння, звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк без зауважень.

Пiдсумки голосування оголошенi на Зборах.
Рiшення Зборiв вважається прийнятим з моменту складення цього протоколу.Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 10.07.2015
Кворум зборів** 100
Опис м. Амстердам, Нiдерланди 10 липня 2015 року
Початок у 10:00
Мiсце проведення Загальних Зборiв Акцiонерiв: Нiдерланди, м. Амстердам 1101 СiДжей, Карспелдрееф 6а, борд мiтiнг рум.
Перелiк Акцiонерiв, якi були повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв складено станом на 09 червня 2015 року.
Перелiк Акцiонерiв, якi мають право брати участь у Загальних зборах складено станом на 24 год 00 хвилин 06 липня 2015 року.

До перелiку Акцiонерiв, якi мають право брати участь у Загальних зборах включено двi особи: Кредит Європа Банк Н.В. [Credit Europe Bank N.V.] та Кредит Європа Група Н.В. [Credit Europe Group N.V.]
Порядок голосування на Загальних Зборах Акцiонерiв: бюлетенями.

Реєстрацiйна комiсiя складається з: Левент Караджа [Levent Karaca ] (голова), Дорiен де Вугд [Dorien de Voogd], Февзi Бозер[Fevzi Bozer ].

Реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю всiх акцiонерiв, а також їх представникiв, перевiрила їх повноваження на участь у Загальних Зборах Акцiонерiв.
Реєстрацiя завершена. Перелiк Акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах Акцiонерiв є Додатком 1 до цього Протоколу.
На Загальних Зборах Акцiонерiв присутнi представники Акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»:
Представник вiд:
Акцiонера – Кредит Європа Банк Н.В. - Мурат Башбай [Murat Basbay]
[Credit Europe Bank N.V.]
Кiлькiсть акцiй – 504 949 500
Представник вiд:
Акцiонера – Кредит Європа Група Н.В. - Сенол Алоглу [Senol Aloglu]
[Credit Europe Group N.V. ]
Кiлькiсть акцiй – 50500
Всього на Загальних зборах Акцiонерiв присутнi зареєстрованi Акцiонери та їх представники, якi мають 505 000 000 голосiв, що складає 100% .
Загальнi Збори Акцiонерiв визнаються правомочними, оскiльки присутнi Акцiонери та їх представники, що володiють 100% голосiв (кворум Загальних Зборiв Акцiонерiв).

Голосування з питань 1,2,7 порядку денного вiдбувається за принципом – 1 (Одна) акцiя це 1 (Один) голос.
Голосування з питань 3, 4, 5, 6 порядку денного вiдбувається шляхом кумулятивного голосування.
• Надалi представники акцiонерiв разом iменуються «Акцiонери», а кожний окремо «Акцiонер».
• Надалi ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» iменується «Банк».
• Надалi Загальнi Збори Акцiонерiв iменуються «Збори».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Банку.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Банку.
3. Про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку.
4. Про обрання нових голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку.
5. Про припинення повноважень голови та членiв Спостережної ради Банку.
6. Про обрання членiв Спостережнох ради Банку.
7. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної ради,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Спостережної ради Банку.

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 1-го питання порядку денного.
1. По першому питанню порядку денного «Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Банку».
Слухали:
Голова Зборiв зазначив, що вiд Акцiонерiв надiйшла пропозицiя обрати членами Лiчильної комiсiї Зухаль Iрге [Zuhal Irge ] та Севiнк Османову [Sevinc Osmanova].
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Обрати членами Лiчильної комiсiї Зухаль Iрге [Zuhal Irge ] та Севiнк Османову [Sevinc Osmanova].
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 2-го питання порядку денного.
2.По другому питанню порядку денного «Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Банку».

Слухали:
Голова Зборiв запропонував обрати Головою Зборiв Мурата Башбая [Murat Basbay] та Секретарем Зборiв Сенола Алоглу [Senol Aloglu].

Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100%
голосiв;
«проти» - 0 % голосiв;
«утримались» - 0 % голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Обрати Головою Зборiв – Мурата Башбая [Murat Basbay] та Секретарем Зборiв – Сенола Алоглу[Senol Aloglu].

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 3-го питання порядку денного.
3. По третьому питанню порядку денного «Про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Банку Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та члена Ревiзiйної комiсiї Банку Явуза Тайфуна [Yavuz Tayfun].
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв за припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Банку Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та члена Ревiзiйної комiсiї Банку Явуза Тайфуна [Yavuz Tayfun]; «проти» - 0% голосiв; «утримались» - 0% голосiв.
Вирiшили:
Припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Банку Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та члена Ревiзiйної комiсiї Банку Явуза Тайфуна [Yavuz Tayfun].

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 4-го питання порядку денного.
4. По четвертому питанню порядку денного «Про обрання нових голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку.».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та членом Ревiзiйної комiсiї Скота Ченга [Scott Cheung].
Голосували: за Умута Байоглу [Umut Bayoglu] як Голову Ревiзiйної комiсiї вiддано 505 000 000 голосiв; за Скота Ченга [Scott Cheung] як члена Ревiзiйної Комiсiї вiддано 505 000 000 голосiв.
Вирiшили:
Обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та членом Ревiзiйної комiсiї Скота Ченга [Scott Cheung].
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 5-го питання порядку денного.
5. По п’ятому питанню порядку денного «Про припинення повноважень голови та членiв Спостережної ради Банку».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував припинити повноваження голови та членiв Спостережної ради Банку: Файка Онура Умута [Faik Onur Umut] (Голова), Мехмета Гюлешчi[Mehmet Gulesci], Мурата Башбая [Murat Basbay], Левента Караджа[Levent Karaca], Коркмаза Iлкорура[Korkmaz Ilkorur].
Голосували: «за» - 0% голосiв;
«проти» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Рiшення не прийнято.
Вирiшили:
Рiшення не прийнято.

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 6-го питання порядку денного.
6. По шостому питанню порядку денного «Про обрання членiв Спостережної ради Банку ».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував утриматися вiд голосування у зв’язку iз неприйняттям рiшення про вiдкликання складу Спостережної ради.
Голосували:
«за» - 0% голосiв;
«проти» - 0% голосiв.
«утримались» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
Вирiшили:
Рiшення не прийнято.

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 7-го питання порядку денного.
7. По сьомому питанню порядку денного «Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Спостережної ради Банку».
Слухали:
Голова Зборiв повiдомив, що договори з членами Спостережної ради не укладатимуться, розмiр винагороди не встановлюватиметься оскiльки вони виконують свої повноваження безоплатно, особа уповноважена на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Спостережної ради Банку не обиратиметься.
Голосували: «за» - 0% голосiв;
«проти» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах,
що вiдповiдає 100% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Вирiшили:
Рiшення не прийнято.

На порядку денному не було iнших питань.
Голова Зборiв оголосив Збори закритими.

Додатки до цього протоколу:
1.Додаток №1 – Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах Акцiонерiв.
2.Додаток №7 – ПРОТОКОЛ № 1 Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування
на Загальних Зборах Акцiонерiв.

Голова Зборiв ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬________________ Мурат Башбай
[Murat Basbay]
Секретар Зборiв ________________ Сенол Алоглу
[Senol Aloglu]


Додаток №1 до Протоколу № 02/15
Позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК» вiд 10 липня 2015 року
Перелiк акцiонерiв
якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборiв Акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
10 липня 2015 року


Реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю наступних Акцiонерiв для участi в позачергових Загальних Зборах Акцiонерiв, що вiдбуваються 10 липня 2015 року :


Акцiонер

Представник
Кiлькiсть акцiй (голосiв)
Частка в статутному капiталi

1
Кредит Європа Банк Н.В.
[Credit Europe Bank N.V.]

Мурат Башбай
504 949 500
99,99 %

2
Кредит Європа Група Н.В.
[Credit Europe Group N.V.]

Сенол Алоглу
50 500

0,01 %

Всього

505 000 000
100 %

10 липня 2015 року


Голова Реєстрацiйної комiсiї _________________ Левент Караджа [Levent Karaca]


Додаток №2 до Протоколу № 02/15
позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК» вiд 10 липня 2015 року


ПРОТОКОЛ № 1
Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування на позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
вiд 10 липня 2015 року

м. Амстердам, Нiдерланди 10 липня 2015 року

Перелiк питань,
рiшення з яких прийнятi позачерговими Загальними Зборами Акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» вiд 10 липня 2015 року (далi- Збори).
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Банку.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Банку.
3. Про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку.
4. Про обрання нових голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку.
5. Про припинення повноважень голови та членiв Спостережної ради Банку.
6. Про обрання членiв Спостережнох ради Банку.
7. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної ради,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Спостережної ради Банку.

По першому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0 % голосiв; «утримались» - 0 % голосiв.
Прийняте рiшення: Обрати членами Лiчильної комiсiї Скота Ченга [Scott Cheung]
та Севiнк Османову [Sevinc Osmanova].
По другому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв; «утримались» - 0% голосiв.
Прийняте рiшення: Обрати Головою Зборiв – Мурата Башбая [Murat Basbay] та Секретарем Зборiв – Сенола Алоглу[Senol Aloglu].

По третьому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв
«проти» - 0% голосiв; «утримались» - 0% голосiв.
Прийняте рiшення: Припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Банку Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та члена Ревiзiйної комiсiї Банку Явуза Тайфуна [Yavuz Tayfun].
По четвертому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
за Умута Байоглу [Umut Bayoglu] як Голову Ревiзiйної комiсiї вiддано 505 000 000 голосiв; за Скота Ченга [Scott Cheung] як члена Ревiзiйної Комiсiї вiддано 505 000 000 голосiв.
Прийняте рiшення: Обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та членом Ревiзiйної комiсiї Скота Ченга [Scott Cheung].
По п’ятому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 0 % голосiв ;
«проти» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«утримались» -0 % голосiв.
Прийняте рiшення: Рiшення не прийнято.
По шостому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 0 % голосiв ;
«проти» - 0 % голосiв;«утримались» -505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв.
Прийняте рiшення: Рiшення не прийнято.

По сьомому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 0 % голосiв ;
«проти» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«утримались» -0 % голосiв.
Прийняте рiшення: Рiшення не прийнято.

Прийняте рiшення: Рiшення не прийнято.
.

Пiдсумки голосування оголошенi на Зборах.
Рiшення Зборiв вважається прийнятим з моменту складення цього протоколу.Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 18.09.2015
Кворум зборів** 100
Опис м. Амстердам, Нiдерланди 18 вересня 2015 року
Початок у 10:00
Мiсце проведення Загальних Зборiв Акцiонерiв: Нiдерланди, м. Амстердам 1101 СiДжей, Карспелдрееф 6а, борд мiтiнг рум.
Перелiк Акцiонерiв, якi були повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв складено станом на 21 липня 2015 року.
Перелiк Акцiонерiв, якi мають право брати участь у Загальних зборах складено станом на 24 год 00 хвилин 14 вересня 2015 року.

До перелiку Акцiонерiв, якi мають право брати участь у Загальних зборах включено двi особи: Кредит Європа Банк Н.В. [Credit Europe Bank N.V.] та Кредит Європа Група Н.В. [Credit Europe Group N.V.]
Порядок голосування на Загальних Зборах Акцiонерiв: бюлетенями.

Реєстрацiйна комiсiя складається з: Левент Караджа [Levent Karaca ] (голова), Дорiен де Вугд [Dorien de Voogd], Февзi Бозер[Fevzi Bozer ].

Реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю всiх акцiонерiв, а також їх представникiв, перевiрила їх повноваження на участь у Загальних Зборах Акцiонерiв.
Реєстрацiя завершена. Перелiк Акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах Акцiонерiв є Додатком 1 до цього Протоколу.
На Загальних Зборах Акцiонерiв присутнi представники Акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»:
Представник вiд:
Акцiонера – Кредит Європа Банк Н.В. - Мурат Енвер Башбай [Murat Enver Basbay],
[Credit Europe Bank N.V.] Сенол Алоглу [Senol Aloglu]
Кiлькiсть акцiй – 504 949 500
Представник вiд:
Акцiонера – Кредит Європа Група Н.В. - Сенол Алоглу [Senol Aloglu], Мурат Енвер
[Credit Europe Group N.V. ] Башбай [Murat Enver Basbay]
Кiлькiсть акцiй – 50500
Всього на Загальних зборах Акцiонерiв присутнi зареєстрованi Акцiонери та їх представники, якi мають 505 000 000 голосiв, що складає 100% .
Загальнi Збори Акцiонерiв визнаються правомочними, оскiльки присутнi Акцiонери та їх представники, що володiють 100% голосiв (кворум Загальних Зборiв Акцiонерiв).

Голосування з питань 1,2,3,5 порядку денного вiдбувається за принципом – 1 (Одна) акцiя це 1 (Один) голос.
Голосування з питань 4 порядку денного вiдбувається шляхом кумулятивного голосування.
• Надалi представники акцiонерiв разом iменуються «Акцiонери», а кожний окремо «Акцiонер».
• Надалi ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» iменується «Банк».
• Надалi Загальнi Збори Акцiонерiв iменуються «Збори».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Банку.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Банку.
3. Про припинення повноважень голови та членiв Спостережної ради Банку.
4. Про обрання членiв Спостережної ради Банку.
5. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної ради,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Спостережної ради Банку.

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 1-го питання порядку денного.
1. По першому питанню порядку денного «Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Банку».
Слухали:
Голова Зборiв зазначив, що вiд Акцiонерiв надiйшла пропозицiя обрати членами Лiчильної комiсiї Мехмет Тiкiз [Mehmet Tikiz ] та Севiнк Османову [Sevinc Osmanova].
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Обрати членами Лiчильної комiсiї Мехмет Тiкiз [Mehmet Tikiz ] та Севiнк Османову [Sevinc Osmanova].
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 2-го питання порядку денного.
2.По другому питанню порядку денного «Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Банку».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував обрати Головою Зборiв Мурата Енвера Башбая [Murat Enver Basbay] та Секретарем Зборiв Сенола Алоглу [Senol Aloglu].

Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100%
голосiв;
«проти» - 0 % голосiв;
«утримались» - 0 % голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Обрати Головою Зборiв – Мурата Енвера Башбая [Murat Envera Basbay] та Секретарем Зборiв – Сенола Алоглу[Senol Aloglu].
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 3-го питання порядку денного.
3. По третьому питанню порядку денного «Про припинення повноважень голови та членiв Спостережної ради Банку».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував припинити повноваження голови та членiв Спостережної ради Банку: Файка Онура Умута [Faik Onur Umut] (Голова), Мехмета Гюлешчi[Mehmet Gulesci], Мурата Енвера Башбая [Murat Enver Basbay], Левента Караджа[Levent Karaca], Коркмаза Iлкорура[Korkmaz Ilkorur].
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили: припинити повноваження голови та членiв Спостережної ради Банку: Файка Онура Умута [Faik Onur Umut] (Голова), Мехмета Гюлешчi[Mehmet Gulesci], Мурата Енвера Башбая [Murat Enver Basbay], Левента Караджа[Levent Karaca], Коркмаза Iлкорура[Korkmaz Ilkorur].

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 4-го питання порядку денного.
4. По четвертому питанню порядку денного «Про обрання членiв Спостережної ради Банку».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував обрати наступний склад Спостережної ради Банку (складається з шести членiв) : Файк Онур Умут [Faik Onur Umut], Мехмет Гюлешчi[Mehmet Gulesci], Мурат Енвер Башбай [Murat Enver Basbay], Левент Карадж[Levent Karaca], Коркмаз Iлкорур[Korkmaz Ilkorur], Дейтерс Фредерiк Бернард [Deiters Frederik Bernard]. При цьому, незалежнi члени Спостережної Ради (пан Коркмаз Iлкорур, пан Дейтерс Фредерiк Бернард) призначаються (обираються) членами Спостережної ради та приступають до виконання своїх обов’язкiв з моменту укладення Банком договорiв з ними.
Голосували:
За кандидатуру Файк Онур Умут [Faik Onur Umut] – 505 000 000 голосiв;
За кандидатуру Мехмет Гюлешчi[Mehmet Gulesci] – 505 000 000 голосiв;
За кандидатуру Мурат Енвер Башбай [Murat Enver Basbay] – 505 000 000 голосiв;
За кандидатуру Левент Караджа[Levent Karaca] – 505 000 000 голосiв;
За кандидатуру Коркмаз Iлкорур[Korkmaz Ilkorur] – 505 000 000 голосiв;
За кандидатуру Дейтерс Фредерiк Бернард [Deiters Frederik Bernard] - 505 000 000 голосiв.
Вирiшили:
Обрати наступний склад Спостережної ради Банку (складається з шести членiв):
Файк Онур Умут [Faik Onur Umut]-представник Кредит Європа Група Н.В.,
Мехмет Гюлешчi[Mehmet Gulesci]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,
Мурат Енвер Башбай [Murat Enver Basbay]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,
Левент Караджа[Levent Karaca]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,
Коркмаз Iлкорур[Korkmaz Ilkorur]-незалежний член, призначається (обирається) членом Спостережної ради та приступає до виконання своїх обов’язкiв з моменту укладення Банком договору з ним;
Дейтерс Фредерiк Бернард [Deiters Frederik Bernard] - незалежний член, призначається (обирається) членом Спостережної ради та приступає до виконання своїх обов’язкiв з моменту укладення Банком договору з ним.

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 5-го питання порядку денного.
5. По п’ятому питанню порядку денного «Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Спостережної ради Банку».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував затвердити умови договорiв з незалежними членами Спостережної ради, встановити розмiр їх винагороди та уповноважити Голову Правлiння уповноваженою особою на пiдписання договорiв (контрактiв) з незалежними членами Спостережної ради Банку. З iншими членами Спостережної ради договори не укладаються.
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах;
«проти» - 0% голосiв;
що вiдповiдає 100% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Вирiшили:
Затвердити умови договорiв з незалежними членами Спостережної ради (пан Коркмаз Iлкорур, пан Дейтерс Фредерiк Бернард) та визначити Голову Правлiння уповноваженою особою на пiдписання договорiв (контрактiв) з незалежними членами Спостережної ради Банку (пан Коркмаз Iлкорур, пан Дейтерс Фредерiк Бернард) впродовж наступних шести мiсяцiв, враховуючи необхiднiсть пiдготовки документiв для Нацiонального банку України. З iншими членами Спостережної ради договори не укладаються.
На порядку денному не було iнших питань.
Голова Зборiв оголосив Збори закритими.

Додатки до цього протоколу:
1.Додаток №1 – Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах Акцiонерiв.
2.Додаток №2 – ПРОТОКОЛ № 1 Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування
на Загальних Зборах Акцiонерiв.
Голова Зборiв ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬________________ Мурат Енвер Башбай
[Murat Enver Basbay]
Секретар Зборiв ________________ Сенол Алоглу
[Senol Aloglu]


Додаток №1 до Протоколу № 03/15
Позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК» вiд 18 вересня 2015 року
Перелiк акцiонерiв
якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах Акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
18 вересня 2015 року


Реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю наступних Акцiонерiв для участi в позачергових Загальних Зборах Акцiонерiв, що вiдбуваються 18 вересня 2015 року :


Акцiонер

Представник
Кiлькiсть акцiй (голосiв)
Частка в статутному капiталi

1
Кредит Європа Банк Н.В.
[Credit Europe Bank N.V.]

Мурат Енвер Башбай, Сенол Алоглу
504 949 500
99,99 %

2
Кредит Європа Група Н.В.
[Credit Europe Group N.V.]

Сенол Алоглу, Мурат Енвер Башбай
50 500

0,01 %

Всього

505 000 000
100 %

18 вересня 2015 року


Голова Реєстрацiйної комiсiї _________________ Левент Караджа [Levent Karaca]


Додаток №2 до Протоколу № 03/15
позачергових Загальних Зборах Акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК» вiд 18 вересня 2015 року


ПРОТОКОЛ № 1
Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
вiд 18 вересня 2015 року

м. Амстердам, Нiдерланди 18 вересня 2015 року

Перелiк питань,
рiшення з яких прийнятi позачерговими Загальними Зборами Акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» вiд 18 вересня 2015 року (далi- Збори).
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Банку.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Банку.
3. Про припинення повноважень голови та членiв Спостережної ради Банку.
4. Про обрання членiв Спостережної ради Банку.
5. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної ради,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Спостережної ради Банку.

По першому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0 % голосiв; «утримались» - 0 % голосiв.
Прийняте рiшення: Обрати членами Лiчильної комiсiї Мехмет Тiкiз [Mehmet Tikiz ] та Севiнк Османову [Sevinc Osmanova].
По другому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв; «утримались» - 0% голосiв.
Прийняте рiшення: Обрати Головою Зборiв – Енвера Мурата Башбая [Enver Murat Basbay] та Секретарем Зборiв – Сенола Алоглу[Senol Aloglu].

По третьому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0 % голосiв ;
«утримались» -0 % голосiв.
Прийняте рiшення: припинити повноваження голови та членiв Спостережної ради Банку: Файка Онура Умута [Faik Onur Umut] (Голова), Мехмета Гюлешчi[Mehmet Gulesci], Енвера Мурата Башбая [Enver Murat Basbay], Левента Караджа[Levent Karaca], Коркмаза Iлкорура[Korkmaz Ilkorur].
По четвертому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
За кандидатуру Файк Онур Умут [Faik Onur Umut] – 505 000 000 голосiв;
За кандидатуру Мехмет Гюлешчi[Mehmet Gulesci] – 505 000 000 голосiв;
За кандидатуру Енвер Мурат Башбай [Murat Enver Basbay] – 505 000 000 голосiв;
За кандидатуру Левент Караджа[Levent Karaca] – 505 000 000 голосiв;
За кандидатуру Коркмаз Iлкорур[Korkmaz Ilkorur] – 505 000 000 голосiв;
За кандидатуру Дейтерс Фредерiк Бернард [Deiters Frederik Bernard] - 505 000 000 голосiв.

Прийняте рiшення:
Обрати наступний склад Спостережної ради Банку (складається з шести членiв):
Файк Онур Умут [Faik Onur Umut]- представник Кредит Європа Група Н.В.,
Мехмет Гюлешчi[Mehmet Gulesci]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,
Енвер Мурат Башбай [Enver Murat Basbay]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,
Левент Караджа[Levent Karaca]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,
Коркмаз Iлкорур[Korkmaz Ilkorur]-незалежний член, призначається (обирається) членом Спостережної ради та приступає до виконання своїх обов’язкiв з моменту укладення Банком договору (про виконання повноважень незалежного члена спостережної ради) з ним;
Дейтерс Фредерiк Бернард [Deiters Frederik Bernard] - незалежний член, призначається (обирається) членом Спостережної ради та приступає до виконання своїх обов’язкiв з моменту укладення Банком договору (про виконання повноважень незалежного члена спостережної ради) з ним.

По п’ятому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0 % голосiв ;
«утримались» -0 % голосiв.
Прийняте рiшення: Затвердити умови договорiв (про виконання повноважень незалежних членiв спостережної ради) з незалежними членами Спостережної ради (пан Коркмаз Iлкорур, пан Дейтерс Фредерiк Бернард), та визначити Голову Правлiння уповноваженою особою на пiдписання договорiв (контрактiв) з незалежними членами Спостережної ради Банку (пан Коркмаз Iлкорур, пан Дейтерс Фредерiк Бернард) впродовж наступних шести мiсяцiв, враховуючи необхiднiсть пiдготовки документiв для Нацiонального банку України. З iншими членами Спостережної ради договори не укладаються.

Пiдсумки голосування оголошенi на Зборах.
Рiшення Зборiв вважається прийнятим з моменту складення цього протоколу.Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.12.2015
Кворум зборів** 100
Опис м. Амстердам, Нiдерланди 21 грудня 2015 року
Початок у 10:00
Мiсце проведення Загальних Зборiв Акцiонерiв: Нiдерланди, м. Амстердам 1101 СiДжей, Карспелдрееф 6а, борд мiтiнг рум.
Перелiк Акцiонерiв, якi були повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв складено станом на 20 листопада 2015 року.
Перелiк Акцiонерiв, якi мають право брати участь у Загальних зборах складено станом на 24 год 00 хвилин 15 грудня 2015 року.

До перелiку Акцiонерiв, якi мають право брати участь у Загальних зборах включено двi особи: Кредит Європа Банк Н.В. [Credit Europe Bank N.V.] та Кредит Європа Група Н.В. [Credit Europe Group N.V.]
Порядок голосування на Загальних Зборах Акцiонерiв: бюлетенями.

Реєстрацiйна комiсiя складається з: Левент Караджа [Levent Karaca ] (Голова), Дорiен де Вугд [Dorien de Voogd], Февзi Бозер[Fevzi Bozer ].

Реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю всiх акцiонерiв, а також їх представникiв, перевiрила їх повноваження на участь у Загальних Зборах Акцiонерiв.
Реєстрацiя завершена. Перелiк Акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах Акцiонерiв є Додатком 1 до цього Протоколу.
На Загальних Зборах Акцiонерiв присутнi представники Акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»:
Представник вiд:
Акцiонера – Кредит Європа Банк Н.В. - Енвер Мурат Башбай [Enver Murat Basbay],
[Credit Europe Bank N.V.] Сенол Алоглу [Senol Aloglu]
Кiлькiсть акцiй – 504 949 500
Представник вiд:
Акцiонера – Кредит Європа Група Н.В. - Сенол Алоглу [Senol Aloglu], Енвер Мурат
[Credit Europe Group N.V. ] Башбай [Enver Murat Basbay]
Кiлькiсть акцiй – 50500
Всього на Загальних зборах Акцiонерiв присутнi зареєстрованi Акцiонери та їх представники, якi мають 505 000 000 голосiв.
Загальнi Збори Акцiонерiв визнаються правомочними, оскiльки присутнi Акцiонери та їх представники, що володiють 100% голосiв (кворум Загальних Зборiв Акцiонерiв).

Голосування з питань порядку денного вiдбувається за принципом – 1 (Одна) акцiя це 1 (Один) голос.
• Надалi представники акцiонерiв разом iменуються «Акцiонери», а кожний окремо «Акцiонер».
• Надалi ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» iменується «Банк».
• Надалi Загальнi Збори Акцiонерiв iменуються «Збори».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку.
2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку.
3. Про розподiл прибутку i збиткiв Банку за 2014 рiк.
4. Про виплату дивiдендiв акцiонерам Банку та їх розмiр.


Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 1-го питання порядку денного.
1. По першому питанню порядку денного «Про обрання лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку».
Слухали:
Голова Зборiв зазначив, що вiд Акцiонерiв надiйшла пропозицiя обрати членами Лiчильної комiсiї Мехмет Тiкiз [Mehmet Tikiz ] та Севiнк Османову [Sevinc Osmanova].
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Обрати членами Лiчильної комiсiї Мехмет Тiкiз [Mehmet Tikiz ] та Севiнк Османову [Sevinc Osmanova].
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 2-го питання порядку денного.
2.По другому питанню порядку денного «Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував обрати Головою Зборiв Енвера Мурата Башбая [Enver Murat Basbay] та Секретарем Зборiв Сенола Алоглу [Senol Aloglu].

Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100%
голосiв;
«проти» - 0 % голосiв;
«утримались» - 0 % голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Обрати Головою Зборiв – Енвера Мурата Башбая [Enver Murat Basbay] та Секретарем Зборiв – Сенола Алоглу[Senol Aloglu].
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 3-го питання порядку денного.

3. По третьому питанню порядку денного «Про розподiл прибутку i збиткiв Банку за 2014 рiк».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував розподiлити частину нерозподiленого прибутку Банку за 2014 рiк (станом на 21.12.2015 року складає 133 331 246,04 гривень (сто тридцять три мiльйони триста тридцять один мiльйон двiстi сорок шiсть 04 копiйки), наступним чином: 80 800 000 гривень (вiсiмдесят мiльйонiв вiсiмсот тисяч гривень 00 копiйок) направити на виплату дивiдендiв акцiонерам Банку.
Голосували: «за» - 0% голосiв;
«проти» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Вирiшили: Рiшення не прийнято.
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 4-го питання порядку денного.
4. По четвертому питанню порядку денного «Про виплату дивiдендiв акцiонерам Банку та їх розмiр»
Слухали:
Голова Зборiв запропонував за рахунок чистого прибутку Банку за 2014 рiк виплатити дивiденди акцiонерам Банку в сумi 80 800 000,00 гривень (вiсiмдесят мiльйонiв вiсiмсот тисяч гривень 00 копiйок), що складає 0,16 гривень на 1 (одну) просту акцiю.
Голосували: «за» - 0% голосiв;
«проти» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Вирiшили: Рiшення не прийнято.
На порядку денному не було iнших питань.
Голова Зборiв оголосив Збори закритими.

Додатки до цього протоколу:
1.Додаток №1 – Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах Акцiонерiв.
2.Додаток №2 – ПРОТОКОЛ № 1 Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування
на Загальних Зборах Акцiонерiв.
Голова Зборiв ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬________________ Енвер Мурат Башбай
[Enver Murat Basbay]
Секретар Зборiв ________________ Сенол Алоглу
[Senol Aloglu]
Додаток №1 до Протоколу № 04/15
Позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК» вiд 21 грудня 2015 року
Перелiк акцiонерiв
якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах Акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
21 грудня 2015 року


Реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю наступних Акцiонерiв для участi в позачергових Загальних Зборах Акцiонерiв, що вiдбуваються 21 грудня 2015 року :


Акцiонер

Представник
Кiлькiсть акцiй (голосiв)
Частка в статутному капiталi

1
Кредит Європа Банк Н.В.
[Credit Europe Bank N.V.]

Енвер Мурат Башбай, Сенол Алоглу
504 949 500
99,99 %

2
Кредит Європа Група Н.В.
[Credit Europe Group N.V.]

Сенол Алоглу, Енвер Мурат Башбай
50 500

0,01 %

Всього

505 000 000
100 %

21 грудня 2015 року


Голова Реєстрацiйної комiсiї _________________ Левент Караджа [Levent Karaca]Додаток №2 до Протоколу № 04/15
позачергових Загальних Зборах Акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК» вiд 21 грудня 2015 року


ПРОТОКОЛ № 1
Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
вiд 21 грудня 2015 року

м. Амстердам, Нiдерланди 21 грудня 2015 року

Перелiк питань,
рiшення з яких прийнятi позачерговими Загальними Зборами Акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» вiд 21 грудня 2015 року (далi- Збори).
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Банку.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Банку.
3. Про розподiл прибутку i збиткiв Банку за 2014 рiк.
4. Про виплату дивiдендiв акцiонерам Банку та їх розмiр.

По першому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0 % голосiв; «утримались» - 0 % голосiв.
Прийняте рiшення: Обрати членами Лiчильної комiсiї Мехмет Тiкiз [Mehmet Tikiz ] та Севiнк Османову [Sevinc Osmanova].
По другому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв; «утримались» - 0% голосiв.
Прийняте рiшення: Обрати Головою Зборiв – Енвера Мурата Башбая [Enver Murat Basbay] та Секретарем Зборiв – Сенола Алоглу[Senol Aloglu].

По третьому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 0 % голосiв ;
«проти» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«утримались» -0 % голосiв.
Прийняте рiшення: Рiшення не прийнято.
По четвертому питанню перелiку питань (проекту рiшення) Зборiв голосували:
«за» - 0 % голосiв;
«проти» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«утримались» -0 % голосiв.
Прийняте рiшення: Рiшення не прийнято.
Пiдсумки голосування оголошенi на Зборах.
Рiшення Зборiв вважається прийнятим з моменту складення цього протоколу.9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 86860000 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0.172 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 86860000 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Протокол №01/15 рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» вiд 13.04.2015

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи •Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Київ Київ Б. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон +38(044) 279-65-40
Факс +38(044) 279-13-22
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв”
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiвiменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 31032100
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Київ Київ Михайлiвська, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2397
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2006
Міжміський код та телефон +38 (044) 490-55-07
Факс +38 (044) 490-55-08
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiвiменних цiнних паперiв.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.05.2008 195/1/08 НКЦПФР UA1026701102 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.5 505000000 252500000 100
Опис Акцiї iменнi простi ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (код ПФТС - CREB, ISIN - UA1026701102) 09 квiтня 2010 року допущено до обiгу на ПФТС без включення до Бiржового реєстру.
 

XI. Опис бізнесу

Важливих подiй розвитку у емiтента ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" не було.
 
У структурi ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (надалi - Банк) станом на 31 грудня 2015 року вiдкрито вiддiлень: Вiддiлення №4 за адресою м. Київ вул. Л.Толстого 8.Фiлiї та представництва у структурi Банку вiдсутнi.
 
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 47 осiб;
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом – 0;
Чисельнiсть працiйникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осiб.
Фонд оплати працi за 2015 рiк становив 24 088.8 тис. грн,
Таким чином, розмiр фонду оплати працi збiльшився на 2 895.4 тис. грн.
 
Емiтент не належить до жодного об'єднання пiдприємств.
 
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємтвами та установами.
 
У 2015 роцi пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства, з боку третiх осiб не надходило.
 
Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк та 2014 рiк пiдготовлена згiдно з облiковою полiтикою Банку та вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi, що затверджена постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 10.11.2011 №373 зi змiнами . Основними принципами облiкової полiтики Банку є: - повне висвiтлення i усi банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй банку, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею; - превалювання сутностi над формою i операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою; автономнiсть - активи та зобов'язання Банку вiдокремленi вiд активiв та зобов'язань iнших банкiв (пiдприємств) i власникiв Банку, у зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання власникiв не повиннi вiдображатися у фiнансової звiтностi банку; - обачнiсть i застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати не занижуватимуться; - безперервнiсть - оцiнка активiв Банку здiйснюється, виходячи з припущення, що його дiяльнiсть продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Плани скорочення масштабiв дiяльностi Банку повиннi вiдображатися у фiнансових звiтах; - нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового результату звiтного перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв. Доходи та витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв. Доходи - це збiльшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв. Витрати - це зменшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу i не є розподiленням мiж акцiонерами. Власний капiтал - це залишкова частина в активах банку пiсля вирахування всiх зобов'язань; - послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк) застосування обраної облiкової полiтики. Змiна методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених Мiжнародними Стандартами Фiнансової звiтностi (МСФЗ), i потребує додаткового обгрунтування i розкриття у фiнансових звiтах; - iсторична (фактична) собiвартiсть - прiоритетною є оцiнка активiв i пасивiв за вартiстю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, переоцiнюються у разi змiни офiцiйного валютного курсу на звiтну дату. Облiкова полiтика Банку, в частинi методiв оцiнки активiв i зобов?язань та створення резервiв на покриття можливих втрат, реалiзується вiдповiдно до вимог чинного законодавства, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, МСФЗ та внутрiшнiх регламентiв Банку.
 
Банк має прибутково орiєнтований напрямок розвитку. В своїй дiяльностi Банк орiєнтується на структури малого та середнього бiзнесу. Найбiльш перспективною для Банку є кредитна дiяльнiсть. Банк активно працює на мiжбанкiвському кредитному ринку. Банк використовує iнструменти мiжбанкiвського ринку для оперативного розмiщення ресурсiв в iнших банках, яким встановлено вiдповiдний кредитний лiмiт. Також Банк є активним учасником фондового ринку. Банк має у портфелi на продаж облiгацiї пiдприємств та банкiв, облiгацiї внутрiшньої державної позики. Зазначенi цiннi папери обертаються на фондовому ринку та обслуговуються вiдповiдним суб’єктом депозитарної дiяльностi в Українi.
 
26.03.2013 ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" придбав примiщення балансовою вартiстю 5 242 681,00грн, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Старо-Київська, 10.
Крiм того, банк має iнвестицiйну нерухомiсть, що була придбана 27.09.2012, вартiстю 296 689,00 грн, за адресою: м. Павлоград,вул.Верстатобудiвникiв,14/17, яка утримується на балансi з метою подальшого продажу.
 
Правочини вiдсутнi.
 
Основнi засоби вiдображенi за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос та амортизацiя розраховуються з використанням прямолiнiйного методу протягом оцiненого строку корисного використання активiв. Амортизацiя нараховуються з дати придбання активiв або, якщо це стосується активiв, створених за рахунок власних коштiв, з моменту, коли вiдповiдний актив завершений i готовий для використання. Оцiненi строки корисного використання такi:
Будiвлi 50 рокiв
Меблi та обладнання 3-5 рокiв
Транспортнi засоби 5 рокiв
Нематерiальнi активи 3-5 рокiв
Витрати, понесенi на ремонт орендованих примiщень, визнаються як активи i вiдображаються у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом коротшого з двох строкiв: протягом строку корисного використання орендованих примiщень або вiдповiдного строку оренди.
 
В Українi вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливали i можуть i надалi впливати на дiяльнiсть установ, якi працюють у цих умовах. Внаслiдок цього здiйснення операцiй в Українi пов'язано з ризиками, якi не є характерними для iнших ринкiв. Крiм того, скорочення обсягiв операцiй на ринках капiталу та кредитних ресурсiв та його вплив на економiку України посилюють рiвень невизначеностi у економiчному середовищi. Пiдставою для здiйснення банкiвської дiяльностi в Українi є наявнiсть вiдповiдної лiцензiї Нацiонального банку України та вiдповiднiсть вимогам законодавства. Основоположними документами з регулювання дiяльностi банкiвських установ на територiї України є Закон України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" №2121-III вiд 07 грудня 2000 року (зi змiнами та доповненнями), Закон України "Про Нацiональний банк України" №679-XIV вiд 20 травня 1999 року (зi змiнами та доповненнями) та Постанова НБУ №368 вiд 28 серпня 2001 року "Про затвердження Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi" (зi змiнами та доповненнями). Окремi аспекти дiяльностi банкiв регулюються також iншими нормативно-правовими документами. Банком першої iнстанцiї є Нацiональний банк України.
 
Протягом 2015 року Банком було сплачено:
- 23 800,00 грн. за порушення валютного законодавства
- 30,99 грн. пеня;
 
Загальна сума активiв Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року становить 2 075 709 тис. грн. За станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року вартiсть чистих активiв Банку вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням Держаної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року №485, становила 447 880 тис. грн. та вiдповiдає вимогам чинного законодавства, в саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. У 2015 роцi процентнi доходи склали 178 193 тис. грн., комiсiйнi доходи 22 861 тис. грн. Процентнi витрати за 2015 рiк склали 65 443 тис. грн., комiсiйнi витрати 10 457 тис. грн., адмiнiстративнi витрати та iншi операцiйнi витрати – 58 650 тис. грн.
 
Укладенi, але ще не виконанi договори (контракти) на кiнець звiтного перiоду у емiтента ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" вiдсутнi.
 
Стратегiя розвитку ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" полягає в тому, щоб бути надiйною, стабiльною, прибутковою фiнансовою установою, яка динамiчно розвивається, нарощує капiтал, активи та обсяги банкiвських операцiй, сприяє розвитку економiки України, надає клiєнтам повний спектр банкiвських послуг найвищої якостi, використовуючи новi банкiвськi технологiї та сучаснi методи фiнансового менеджменту. Банк має прибутково орiєнтований напрямок розвитку. В своїй дiяльностi Банк орiєнтується на структури малого, середнього та корпоративного бiзнесу, значну увагу придiляв кредитуванню фiзичних осiб. Перспективною для Банку залишається кредитна дiяльнiсть. ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" активно працює на мiжбанкiвському кредитному ринку. Банк використовує iнструменти мiжбанкiвського ринку для оперативного розмiщення ресурсiв в iнших банках, яким встановлено вiдповiдний кредитний лiмiт. Також Банк є активним учасником фондового ринку. ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" має у портфелi на продаж облiгацiї пiдприємств та банкiв, облiгацiї внутрiшньої державної позики. Зазначенi цiннi папери переважно вiльно обертаються на фондовому ринку та обслуговуються вiдповiдним суб'єктом депозитарної дiяльностi в Українi. Протягом звiтного 2015 року Голова Правлiння Банку та головний бухгалтер здiйснювали постiйний контроль за достовiрною оцiнкою активiв i зобов'язань, зокрема об'єктивною їх класифiкацiєю, бухгалтерським облiком за вiдповiдними балансовими рахунками вiдповiдно до проведеної оцiнки, своєчасним та повним формуванням резервiв за всiма кредитними операцiями, операцiями з цiнними паперами, дебiторською заборгованiстю та простроченими i сумнiвними до отримання нарахованими доходами.
 
Витрати на дослiдження та розробки не здiйснювались.
 
Вiдсутнi
 
Стратегiя розвитку ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" полягає в тому, щоб бути надiйною, стабiльною, прибутковою фiнансовою установою, яка динамiчно розвивається, нарощує капiтал, активи та обсяги банкiвських операцiй, сприяє розвитку економiки України, надає клiєнтам повний спектр банкiвських послуг найвищої якостi, використовуючи новi банкiвськi технологiї та сучаснi методи фiнансового менеджменту.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 8267 8284 1812 208 10079 8492
будівлі та споруди 5576 5216 1812 208 7388 5424
машини та обладнання 2473 2617 0 0 2473 2617
транспортні засоби 0 274 0 0 0 274
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 218 177 0 0 218 177
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 8267 8284 1812 208 10079 8492
Опис На кiнець 2015р балансова вартiсть основних засобiв становить 8 315 тис.грн, нематерiальних активiв 177 тис.грн. Ступiнь зносу ОЗ становить 83%. Амортизацiйнi вiдрахування по цих активах розраховуються, використовуючи прямолiнiйний метод, для розподiлу їхньої собiвартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом очiкуваного строку їхнього корисного використання таким чином: Меблi та приладдя 3-5 рокiв Машини та обладнання 3-5 рокiв Транспортнi засоби 5 рокiв Полiпшення орендованого майна протягом строку вiдповiдної оренди .

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 447880 519124
Статутний капітал (тис. грн.) 252500 252500
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 252500 252500
Опис Вартiсть чистих активiв - рiзниця мiж вартiстю активiв та величиною зобов’язань, якi пiдлягають виконанню за рахунок цих активiв на момент визначення чистих активiв. Методика визначення чистих активiв вимагає детального вивчення та аналiзу наданих активiв. Якщо у кiлькiсному вираженнi кредитний/вексельний портфель представляє собою вагоме число, то необхiдно визначити великi кредити, борговi зобовязання i їх долю в загальному об’ємi активiв, що аналiзуються.
Висновок Вказана iнформацiя вiдповiдає вимогам законодавства вартостi чистих активiв, розмiру статутного капiталу.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 1823841 X X
у тому числі:  
Довгостроковий кредит 19.03.2012 157685.56 5.76 02.03.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 25071 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 4093 X X
Усього зобов'язань X 1853005 X X
Опис: Iнформацiя наведена примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31032100
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01001 Україна м. Київ Київ Київ Михайлiвська, 11
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2397 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 1507 АБ 001408 18.04.2011 27.01.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015
Думка аудитора*** безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПрАТ "КПМГ Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 310321000
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. Михайлiвська, 11, м. Київ, 01001
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2397 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 1507 АБ 001408 18.04.2011 27.01.2016
Текст аудиторського висновку (звіту)
Примiтка 31 грудня
2015 р. 31 грудня
2014 р.

(у тисячах гривень)

Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 5 834,346 909,544
Кредити та аванси 6 1,139,833 1,227,049
Цiннi папери, наявнi для продажу 7 50,613 176,437
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 22 2 41,123
Iнвестицiйна нерухомiсть 8 29,677 3,580
Основнi засоби та нематерiальнi активи 9 8,492 10,079
Передоплачений податок на прибуток 7,976 2,655
Iншi активи 10 4,770 1,662

Усього активiв 2,075,709 2,372,129

Зобов’язання
Кошти банкiв 11 1,374,728 1,550,559
Кошти клiєнтiв 12 224,999 273,282
Вiдстроченi податковi зобов’язання 21 18,165 24,361
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 22 2,144 -
Iншi зобов’язання 13 7,793 4,803

Усього зобов’язань 1,627,829 1,853,005

Власний капiтал
Статутний капiтал 14 252,500 252,500
Нерозподiлений прибуток 195,770 271,357
Резерв переоцiнки справедливої вартостi (390) (4,733)

Усього власного капiталу 447,880 519,124

Усього зобов’язань та власного капiталу 2,075,709 2,372,129

Зобов’язання та непередбаченi зобов’язання 15

Пiдписано i затверджено до випуску
22 березня 2016 р.

Онур Анлиатамер
Голова Правлiння Iрина Немчен
Заступник Голови Правлiння Свiтлана Дубова
Головний бухгалтер
Пiдготовлено: Свiтлана Дубова
Тел. (044)3906733

Примiтка 2015 2014

(у тисячах гривень)

Процентнi доходи 16 178,193 187,641
Процентнi витрати 17 (65,443) (68,930)

Чистий процентний дохiд 112,750 118,711

Комiсiйнi доходи 18 22,861 47,354
Комiсiйнi витрати 18 (10,457) (4,438)
Результат вiд продажу цiнних паперiв, наявних для продажу (1,407) (385)
Результат вiд операцiй з iноземними валютами i курсовi рiзницi 78,017 13,971
Результат вiд операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами 27,283 7,699
Чиста змiна резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв та авансiв 20 (235,819) (61,958)
Збиток вiд зменшення корисностi цiнних паперiв, наявних для продажу 7 (6,271) (6,307)
Iншi операцiйнi доходи 13,429 797
Адмiнiстративнi та iншi витрати 19 (58,650) (42,900)

(Збиток)/прибуток до оподаткування (58,264) 72,544

Витрати з податку на прибуток 21 (17,323) (15,249)

Чистий (збиток)/прибуток (75,587) 57,295


Iнший сукупний дохiд

Змiна справедливої вартостi фiнансових активiв, наявних для продажу 7 4,862 (1,972)
Податковий ефект, що вiдноситься до iншого сукупного доходу (519) 355

Усього iншого сукупного (збитку)/доходу 4,343 (1,617)

Усього сукупного (збитку)/доходу (71,244) 55,678

(Збиток)/прибуток на акцiю, у грн.
Чистий та скоригований чистий (збиток)/прибуток на акцiю 14 (0.14) 0.11

Пiдписано i затверджено до випуску
22 березня 2016 р.

Онур Анлиатамер
Голова Правлiння Iрина Немчен
Заступник Голови Правлiння Свiтлана Дубова
Головний бухгалтер
Пiдготовлено: Свiтлана Дубова
Тел. (044)3906733

Примiтка 2015 2014

(у тисячах гривень)

Операцiйна дiяльнiсть
Отриманi процентнi доходи 195,232 189,290
Сплаченi процентнi витрати (55,685) (59,623)
Отриманi збори та комiсiї 22,861 47,354
Сплаченi збори та комiсiї (10,457) (4,438)
Реалiзованi чистi прибутки вiд операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами 70,548 4,572
Реалiзованi збитки вiд операцiй з iноземними валютами (48,610) (12,641)
Iншi отриманi операцiйнi доходи 5,606 797
Виплаченi зарплати та виплати працiвникам (28,429) (24,671)
Сплаченi загальноадмiнiстративнi витрати (29,685) (18,105)
Сплачений податок на прибуток (29,359) (54,992)

Грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi до змiни операцiйних активiв та зобов’язань 92,022 67,543

Змiна обмежених до використання коштiв у НБУ - 83,062
Змiна кредитiв та авансiв 164,271 195,433
Змiна похiдних фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку - (37,349)
Змiна iнших активiв - (1,105)
Змiна коштiв банкiв (707,810) (49,368)
Змiна коштiв клiєнтiв (59,960) (64,594)
Змiна iнших зобов’язань - 350

Грошовi кошти (використанi в)/ вiд операцiйної дiяльностi (511,477) 193,972

(продовження)


Примiтка 2015 2014
Iнвестицiйна дiяльнiсть
Придбання цiнних паперiв, наявних для продажу (19,879) (464,205)
Надходження вiд реалiзацiї цiнних паперiв, наявних для продажу 161,105 572,865
Надходження вiд вибуття iнвестицiйної нерухомостi 1,078 2,720
Придбання основних засобiв i нематерiальних активiв (390) (250)

Грошовi кошти, отриманi вiд iнвестицiйної дiяльностi 141,914 111,130


Фiнансова дiяльнiсть
Виплата дивiдендiв - (86,860)

Грошовi кошти, використанi у фiнансовiй дiяльностi - (86,860)

Вплив змiни коливань обмiнного курсу на грошовi кошти та їх еквiваленти 294,365 318,561
Чисте (зменшення)/збiльшення грошових коштiв та їх еквiвалентiв (75,198) 536,803
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 1 сiчня 5
909,544 372,741

Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня 5
834,346 909,544
Пiдписано i затверджено до випуску
22 березня 2016 р.

Онур Анлиатамер
Голова Правлiння Iрина Немчен
Заступник Голови Правлiння Свiтлана Дубова
Головний бухгалтер
Пiдготовлено: Свiтлана Дубова
Тел. (044)3906733

Примiтка Статут-ний капiтал Резерв переоцiнки справедли-вої вартостi Нерозпо-дiлений прибуток Усього
(у тисячах гривень)

Залишок на 1 сiчня 2014 р. 252,500 (3,116) 300,922 550,306

Усього сукупного доходу:
Чистий прибуток - - 57,295 57,295
Iнший сукупний збиток - (1,617) - (1,617)

Усього сукупного (збитку) доходу - (1,617) 57,295 55,678

Виплата дивiдендiв - - (86,860) (86,860)

Залишок на 31 грудня 2014 р. 252,500 (4,733) 271,357 519,124

Усього сукупного доходу:
Чистий збиток - - (75,587) (75,587)
Iнший сукупний дохiд - 4,343 - 4,343

Усього сукупного доходу (збитку) - 4,343 (75,587) (71,244)

Залишок на 31 грудня 2015 р. 252,500 (390) 195,770 447,880Пiдписано i затверджено до випуску
22 березня 2016 р.

Онур Анлиатамер
Голова Правлiння Iрина Немчен
Заступник Голови Правлiння Свiтлана Дубова
Головний бухгалтер
Пiдготовлено: Свiтлана Дубова
Тел. (044)3906733

1 Загальна iнформацiя
(а) Органiзацiйна структура та дiяльнiсть
Публiчне акцiонерне товариство “Кредит Європа Банк” (Банк) було створено пiд назвою ЗАТ “Фiнансбанк” згiдно iз законодавством України i зареєстровано Нацiональним банком України (НБУ) у серпнi 2006 року.
У червнi 2007 року Банк змiнив назву на Закрите акцiонерне товариство “Кредит Європа Банк”. У жовтнi 2009 року Банк був реорганiзований iз закритого акцiонерного товариства у публiчне акцiонерне товариство.
Основними видами дiяльностi Банку є надання кредитiв, залучення депозитiв та обслуговування рахункiв клiєнтiв, надання гарантiй, проведення розрахунково-касових операцiй, операцiй з цiнними паперами та обмiн валют. Дiяльнiсть Банку регулюється НБУ.
Головний офiс Банку розташований за адресою: вул. Мечникова 2, Київ, Україна.
На 31 грудня 2015 р. Банк має 1 фiлiю (31 грудня 2014 р.: 1).
(б) Умови здiйснення дiяльностi в Українi
Полiтико-економiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася в 2014 та 2015 роках. Унаслiдок полiтичних i соцiальних заворушень, що мали мiсце на початку 2014 року, у березнi 2014 року через низку подiй у Криму вiдбулося приєднання Республiки Крим до складу Росiйської Федерацiї, яке не було визнане Україною та багатьма iншими державами. Ця подiя призвела до суттєвого погiршення вiдносин мiж Україною та Росiйською Федерацiєю. Слiдом за нестабiльнiстю у Криму регiональне протистояння поширилося на схiднi регiони України, головним чином, Донецьку та Луганську областi. У травнi 2014 року протести у цих регiонах переросли у вiйськовi зiткнення та збройний конфлiкт мiж прибiчниками самопроголошених республiк у Донецькiй та Луганськiй областях та українськими силами, якi тривали у 2014 та 2015 роках. У результатi цього конфлiкту частина Донецької та Луганської областей залишається пiд контролем самопроголошених республiк, i українська влада наразi не має можливостi повнiстю забезпечити виконання законiв України на цiй територiї.
Полiтичнi та соцiальнi заворушення разом з вiйськовим конфлiктом у Донецькiй i Луганськiй областях поглибили iснуючу в країнi економiчну кризу та спричинили падiння валового внутрiшнього продукту й обсягiв зовнiшньої торгiвлi, погiршення стану державних фiнансiв, скорочення валютних резервiв Нацiонального банку України, значну девальвацiю нацiональної валюти та подальше зниження кредитних рейтингiв суверенного боргу України. У 2014 та 2015 роках внаслiдок девальвацiї нацiональної валюти, Нацiональний банк України ввiв низку адмiнiстративних обмежень на операцiї з обмiну валют, якi, серед iншого, включали обмеження на придбання iноземної валюти фiзичними та юридичними особами, вимогу про обов’язковий продаж 75% валютної виручки, заборону виведення валюти за кордон для виплати дивiдендiв, заборону дострокового погашення кредитiв, отриманих вiд нерезидентiв, та обмеження зняття готiвкових сум з рахункiв у банках. Цi подiї мали негативний вплив на українськi компанiї та банки, значно обмеживши їх можливостi для отримання фiнансування на внутрiшньому та мiжнародних ринках.
Кiнцевий результат розвитку та наслiдки полiтичної та економiчної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний вплив на економiку України.
Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльної дiяльностi Банку, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть умов здiйснення дiяльностi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Банку, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського персоналу.
2 Основа складання фiнансової звiтностi
(а) Пiдтвердження вiдповiдностi
Ця фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
(б) Основа оцiнки
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком:
• похiдних фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю
• фiнансових активiв, наявних для продажу, що оцiнюються за справедливою вартiстю
• iнвестицiйної нерухомостi, яка оцiнюється за справедливою вартiстю.
(в) Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi
Функцiональною валютою Банку є гривня, яка, будучи нацiональною валютою України, вiдображає економiчну сутнiсть бiльшостi основних подiй та обставин, що стосуються дiяльностi Банку.
Фiнансова iнформацiя подана у гривнях, округлених до тисяч.
(г) Бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики
Складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, розкриття непередбачених зобов’язань, вiдображених у звiтностi. Оцiнки та вiдповiднi припущення ґрунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, що вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень вiдносно балансової вартостi активiв та зобов’язань, яка не є очевидною з iнших джерел. Хоча цi оцiнки ґрунтуються на розумiннi управлiнським персоналом поточних подiй, фактичнi результати, у кiнцевому пiдсумку, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Зокрема, далi викладена iнформацiя про суттєвi невизначеностi оцiнок, що впливають на застосування облiкової полiтики:
Зменшення корисностi кредитiв та авансiв. Управлiнський персонал оцiнює зменшення корисностi шляхом оцiнки ймовiрностi погашення кредитiв та авансiв на основi аналiзу окремих позичальникiв по окремо взятих значних кредитах, а також у сукупностi по кредитах з подiбними умовами та характеристиками ризику. Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi окремих кредитiв, включають iсторiю погашення, поточний фiнансовий стан позичальника, своєчаснiсть погашення i заставу, якщо така iснує. Для визначення суми зменшення корисностi управлiнський персонал проводить оцiнку сум та строкiв майбутнiх платежiв з погашення основної суми заборгованостi та процентiв i надходжень вiд реалiзацiї застави, якщо така iснує. Пiсля цього цi грошовi потоки дисконтуються iз застосуванням початкової процентної ставки по кредиту. Фактичнi платежi з погашення основної суми заборгованостi i процентiв залежать вiд спроможностi позичальника генерувати грошовi потоки вiд операцiй або отримати альтернативне фiнансування i можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу.
Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi зменшення корисностi кредитiв, що оцiнюються у сукупностi, включають досвiд оцiнки збиткiв вiд кредитування, процент простроченої заборгованостi у кредитному портфелi та загальнi економiчнi умови.
Примiтка 6 мiстить опис чутливостi балансової вартостi кредитiв та авансiв до змiн в оцiнках. Якби фактичнi суми погашення були меншими, нiж за оцiнками управлiнського персоналу, Банк повинен був би вiдобразити в облiку додатковi витрати у зв’язку iз зменшенням корисностi.
Цiннi папери, наявнi для продажу та похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. Оцiнена справедлива вартiсть приблизно дорiвнює цiнi, яку було б отримано при продажi активу або сплачено за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Однак у зв’язку з невизначенiстю, а також виходячи iз суб’єктивних суджень, справедлива вартiсть не повинна тлумачитись як вартiсть, що може бути реалiзована при негайному продажi активiв або передачi зобов’язань.
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, якi мають котирування на активному ринку, визначається з використанням ринкових або дилерських цiн котирувань. Для всiх iнших фiнансових iнструментiв справедлива вартiсть визначається з використанням рiзних методiв оцiнки.
Цi методи оцiнки направленi на досягнення такої оцiнки справедливої вартостi, яка вiдображає цiну, яку було б отримано при продажi активу або сплачено за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки.
Управлiнський персонал оцiнює зменшення корисностi цiнних паперiв. наявних для продажу, та похiдних фiнансових iнструментiв шляхом оцiнки ймовiрностi погашення цих активiв, що базується на їх iндивiдуальнiй оцiнцi.
3 Основнi принципи облiкової полiтики
Основнi принципи облiкової полiтики застосовувалися послiдовно до всiх перiодiв, вiдображених у цiй фiнансовiй звiтностi.
(а) Перерахування iноземних валют
Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсами обмiну, що дiють на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах на звiтну дату, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, що дiє на цю дату. Прибутки або збитки вiд курсових рiзниць по монетарних статтях являють собою рiзницю мiж амортизованою вартiстю у функцiональнiй валютi на початок перiоду, скоригованою з урахуванням ефективного вiдсотка та платежiв за перiод, та амортизованою вартiстю в iноземнiй валютi, перерахованою за курсом обмiну на кiнець звiтного перiоду. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахуваннi, визнаються у прибутку або збитку. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсом обмiну, що дiє на дату операцiї.
Гривня не є вiльно конвертованою валютою за межами України i, вiдповiдно, будь-яка конвертацiя гривнi в долари США не повинна розглядатися як твердження, що суми у гривнях були, можуть бути або будуть в майбутньому конвертованi в долари США за вказаним курсом, або за будь-яким iншим курсом.
У березнi 2014 року, НБУ оголосив про перехiд до режиму плаваючого валютного курсу, що призвело до знецiнення нацiональної валюти по вiдношенню до основних свiтових валют. Пiсля цього в Українi спостерiгається значний дефiцит припливу iноземної валюти.
Курси обмiну гривнi по вiдношенню до основних валют, що були застосованi при складаннi цiєї фiнансової звiтностi, є такими:
Валюта 31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р.

Долар США 24.00 15.77
Євро 26.22 19.23
На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi до випуску, 22 березня 2016 року, обмiннi курси були такими: UAH 26.60 гривнi за 1.00 долар США та 29.98 гривнi за 1.00 євро.
(б) Фiнансовi iнструменти
(i) Класифiкацiя
Фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку включають фiнансовi активи або зобов’язання, якi:
• були придбанi або виникли, головним чином, з метою продажу або зворотного викупу у найближчому майбутньому
• є частиною портфеля iдентифiкованих фiнансових iнструментiв, якi управляються разом та вiдносно яких є свiдчення нещодавньої практики отримання прибутку протягом короткого промiжку часу
• є похiдними фiнансовими iнструментами (за винятком похiдних фiнансових iнструментiв, якi були визначенi та дiють як iнструменти хеджування) або
• визначенi при первiсному визнаннi як фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Управлiнський персонал може визначати фiнансовi активи та зобов’язання як фiнансовi активи та зобов’язання за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, якщо:
• управлiння активами чи зобов’язаннями, їх оцiнка та вiдображення у внутрiшнiй звiтностi здiйснюється на основi справедливої вартостi
• таке визначення виключає або значно зменшує невiдповiдностi у бухгалтерському облiку, якi б виникли за iншого визначення або
• актив чи зобов’язання мiстить вбудований похiдний iнструмент, який значним чином модифiкує грошовi потоки, якi за iншого визначення були б необхiдними згiдно з контрактом.
Усi похiднi iнструменти, призначенi для торгових операцiй, справедлива вартiсть яких має додатне значення, а також придбанi опцiони вiдображаються у звiтностi як активи. Усi похiднi iнструменти, призначенi для торгових операцiй, справедлива вартiсть яких має вiд’ємне значення, а також проданi опцiони вiдображаються у звiтностi як зобов’язання.
Управлiнський персонал визначає належну класифiкацiю фiнансових iнструментiв у зазначену категорiю на момент первiсного визнання. Похiднi фiнансовi iнструменти та фiнансовi iнструменти, якi були визначенi при первiсному визнаннi як фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, не можуть бути перекласифiкованi з категорiї фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. Фiнансовi активи, якi вiдповiдають визначенню “кредити та дебiторська заборгованiсть”, можуть бути перекласифiкованi з категорiї фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, або з категорiї фiнансових iнструментiв, наявних для продажу, якщо Банк має намiр та спроможнiсть утримувати їх у найближчому майбутньому або до строку погашення. Iншi фiнансовi iнструменти можуть бути перекласифiкованi з категорiї фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, тiльки у нечисленних випадках. Такi випадки можуть бути пов’язанi з подiєю, яка є нестандартною або такою, що навряд чи знову вiдбудеться найближчим часом.
Фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, включають похiднi фiнансовi iнструменти, якi вiдносяться, головним чином, до форвардних валютних контрактiв.
Кредити та дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або з платежами, що можуть бути визначенi, якi не мають котирування на активному ринку, за винятком тих, якi управлiнський персонал:
• має намiр продати негайно або найближчим часом
• тих, якi при первiсному визнаннi були визначенi як фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
• тих, якi при первiсному визнаннi були визначенi як фiнансовi iнструменти, наявнi для продажу або
• тих, по яких утримувач може не вiдшкодувати у значнiй мiрi всi вiдображенi в облiку iнвестицiї, крiм випадкiв, пов’язаних з погiршенням якостi кредитiв.
Кредити та дебiторська заборгованiсть включають кредити та аванси, залишки коштiв в банках, та грошовi кошти та їх еквiваленти.
Iнвестицiї, що утримуються до погашення – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або з платежами, що можуть бути визначенi, а також з фiксованими строками погашення, якi управлiнський персонал має намiр та спроможнiсть утримувати до строку погашення, за винятком тих, якi:
• управлiнський персонал при первiсному визнаннi визначає як фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
• управлiнський персонал визначає як активи, наявнi для продажу або
• вiдповiдають визначенню “кредити та дебiторська заборгованiсть”.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу – це непохiднi фiнансовi активи, якi були визначенi, як фiнансовi активи, наявнi для продажу, або тi, що не були класифiкованi як кредити та дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, що утримуються до погашення, або фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу, включають державнi та корпоративнi облiгацiї.
(ii) Визнання
Фiнансовi активи та зобов’язання визнаються у звiтi про фiнансовий стан, коли Банк стає стороною договору про вiдповiдний фiнансовий iнструмент. Всi стандартнi придбання фiнансових активiв облiковуються на дату розрахункiв.
(iii) Оцiнка
Початкова оцiнка фiнансового активу або фiнансового зобов’язання здiйснюється за справедливою вартiстю плюс, якщо це не є фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, затрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, включаючи похiднi iнструменти, якi є активами, оцiнюються за справедливою вартiстю без будь-якого вирахування затрат на операцiї, якi можуть бути понесенi при продажу чи iншому вибуттi фiнансового активу, за винятком:
• кредитiв та дебiторської заборгованостi, що оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка
• iнвестицiй, що утримуються до погашення, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка та
• iнвестицiй в iнструменти капiталу, якi не мають цiни котирування на активному ринку та справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно, якi оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Усi фiнансовi зобов’язання, крiм тих, що були визначенi як зобов’язання за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, та крiм фiнансових зобов’язань, що виникають у випадку, коли передача фiнансового активу, вiдображеного в облiку за справедливою вартiстю, не вiдповiдає критерiям припинення визнання, оцiнюються за амортизованою вартiстю.
(iv) Амортизована вартiсть
Амортизована вартiсть фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання – це сума, за якою фiнансовий актив чи зобов’язання оцiнюються при первiсному визнаннi, мiнус виплати основної суми, плюс або мiнус кумулятивна амортизацiя будь-якої визнаної рiзницi мiж цiєю початковою сумою та сумою при погашеннi iз застосуванням методу ефективного вiдсотка, та мiнус будь-яке зменшення вартостi внаслiдок зменшення корисностi. Премiї та дисконти, у тому числi початковi витрати на операцiї, включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизуються за ефективною процентною ставкою по цьому iнструменту.
(v) Принципи оцiнки за справедливою вартiстю
Справедлива вартiсть – це цiна, яку можна отримати вiд продажу активу або передачi зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки на основному або, за його вiдсутностi, найбiльш сприятливому ринку, до якого Банк має доступ на цю дату. Справедлива вартiсть зобов’язання вiдображає ризик його невиконання.
За можливостi Банк визначає справедливу вартiсть фiнансового iнструмента з використанням цiн котирування на активному ринку для такого iнструмента. Ринок вважається активним, якщо операцiї для активiв або зобов’язань вiдбуваються з достатньою частотою та у достатньому обсязi, що забезпечують наявнiсть iнформацiї про цiноутворення на безперервнiй основi.
При вiдсутностi цiн котирування на активному ринку, Банк використовує методи оцiнки, що максимiзують використання публiчно доступних вхiдних даних та мiнiмiзують використання вхiдних даних, що не є доступними публiчно. Обраний метод оцiнки враховує усi фактори, якi учасники ринку могли б узяти до уваги при визначеннi цiн котирування.
Найкращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового iнструменту при первiсному визнаннi, зазвичай, є цiна операцiї, тобто справедлива вартiсть виплаченого або отриманого вiдшкодування. Якщо Банк вважає, що справедлива вартiсть при первiсному визнаннi вiдрiзняється вiд цiни операцiї та справедлива вартiсть оцiнюється в спосiб, iнший нiж за цiною котирування на активному ринку для iдентичного активу або зобов’язання, або не базується на методi оцiнки, що використовує тiльки данi, отриманi з вiдкритих ринкових джерел, то фiнансовий iнструмент початково оцiнюється за його справедливою вартiстю, скоригованою на рiзницю мiж справедливою вартiстю на дату первiсного визнання та цiною операцiї. Ця рiзниця визнається у прибутку або збитку на вiдповiднiй основi протягом строку дiї фiнансового iнструменту, але не пiзнiше, нiж тодi, коли оцiнка вартостi пiдтверджується цiлком за рахунок даних, отриманих з вiдкритих ринкових джерел, або коли операцiя була завершена.
(vi) Прибутки та збитки, що виникають при подальшiй оцiнцi
Прибуток або збиток в результатi змiни справедливої вартостi фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання визнається таким чином:
• прибуток або збиток за фiнансовим iнструментом, класифiкованим як фiнансовий iнструмент за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, визнається у прибутку або збитку
• прибуток або збиток за фiнансовим активом, наявним для продажу, визнається як iнший сукупний прибуток у власному капiталi (за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi i прибуткiв та збиткiв вiд курсових рiзниць) до моменту припинення визнання цього активу з одночасним визнанням у прибутку або збитку кумулятивного прибутку або збитку, що ранiше був визнаний у власному капiталi. Проценти по фiнансовому активу, наявному для продажу, визнаються у прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони були заробленi, i розраховуються за методом ефективного вiдсотка.
Прибуток або збиток вiд фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, вiдображених за амортизованою вартiстю, визнається у прибутку або збитку, коли вiдбувається припинення визнання фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання або зменшується його кориснiсть, а також у процесi амортизацiї.
(vii) Припинення визнання
Припинення визнання фiнансових активiв вiдбувається тодi, коли закiнчився строк дiї прав на отримання грошових коштiв вiд фiнансового активу, або коли Банк передав фiнансовий актив в операцiї, в якiй передаються практично всi ризики та винагороди, пов’язанi з володiнням фiнансовим активом, або в якiй Банк не передає i не зберiгає практично всi ризики та винагороди, пов’язанi з володiнням фiнансовим активом, та не зберiгає контроль за переданим фiнансовим активом. Будь-яка участь у переданих фiнансових активах, що вiдповiдають критерiям припинення визнання, створена або збережена Банком, визнається як окремий актив або зобов’язання у звiтi про фiнансовий стан. Визнання Банком фiнансового зобов’язання припиняється тодi, коли його зобов’язання за договором погашено, анульовано або строк його дiї закiнчився.
Банк укладає угоди, за умовами яких передає активи, визнанi в звiтi про фiнансовий стан, але зберiгає за собою всi ризики i вигоди, пов'язанi з переданими активами або їх частиною. Якщо всi або практично всi ризики i вигоди зберiгаються, переданi активи не списуються.
При здiйсненнi операцiй, при яких Банк не зберiгає i не передає всi основнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням фiнансовим активом, визнання даного активу припиняється, якщо контроль над активом втрачається.
Якщо при передачi контроль над активом зберiгається, Банк продовжує визнавати актив в тих межах, якi визначаються тим, наскiльки актив вiдкритий для змiн у вартостi переданих активiв.
Якщо Банк купує власне боргове зобов'язання, то воно виключається зi звiту про фiнансовий стан, а рiзниця мiж балансовою вартiстю зобов'язання та сплаченою сумою включається до складу прибутку або збитку вiд дострокового погашення боргу.
Банк списує залишки, що вiдносяться до активiв, якi вважаються безнадiйною заборгованiстю.
(viii) Похiднi фiнансовi iнструменти
Похiднi фiнансовi iнструменти включають свопи, форварднi операцiї, ф’ючерси, операцiї на умовах спот та опцiони по процентних ставках та операцiї з обмiну валют.
Похiднi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю на дату укладання вiдповiдного контракту, пiсля чого вони переоцiнюються за справедливою вартiстю. Всi похiднi iнструменти вiдображаються як активи, якщо їх справедлива вартiсть має додатне значення, та як зобов’язання, якщо їх справедлива вартiсть має вiд’ємне значення.
Змiни справедливої вартостi похiдних iнструментiв визнаються негайно у прибутку або збитку.
Хоча Банк здiйснює торговi операцiї з похiдними iнструментами для цiлей хеджування ризикiв, цi iнструменти не вiдповiдають критерiям облiку хеджування.
(ix) Взаємозарахування
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання взаємозараховуються, i чиста сума вiдображається у звiтi про фiнансовий стан у разi iснування юридично забезпеченого права на взаємозарахування визнаних сум i намiру провести розрахунок шляхом взаємозарахування або реалiзувати актив i одночасно погасити зобов’язання.
(в) Зменшення корисностi
На кiнець кожного звiтного перiоду Банк проводить оцiнку того, чи iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi окремого фiнансового активу чи групи фiнансових активiв. Якщо такi ознаки iснують, Банк визначає суму збитку вiд зменшення корисностi.
Фiнансовий актив чи група фiнансових активiв є знецiненими i були понесенi збитки вiд зменшення корисностi тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї або кiлькох подiй, якi сталися пiсля первiсного визнання фiнансового активу (подiя, що спричинила збитки), i ця подiя (або подiї) вплинула на очiкуванi у майбутньому грошовi потоки по фiнансовому активу чи групi фiнансових активiв, якi можуть бути достовiрно оцiненi.
Об’єктивною ознакою зменшення корисностi фiнансових активiв може бути невиконання зобов’язання або порушення строку виконання зобов’язання з боку позичальника, порушення спецiальних та стандартних умов кредитних договорiв, реструктуризацiя фiнансового активу чи групи фiнансових активiв на умовах, якi б Банк не розглядав за iнших обставин, свiдчення того, що по вiдношенню до позичальника або емiтента буде iнiцiйований процес визнання його банкрутом, зникнення активного ринку для тих чи iнших цiнних паперiв, зменшення вартостi застави або iншi очевиднi показники щодо групи активiв, такi як негативнi змiни платiжного статусу позичальникiв або економiчнi умови, з якими пов’язано невиконання зобов’язань перед Банком.
(i) Розрахунок суми очiкуваного вiдшкодування
Фiнансовi активи, що вiдображуються за амортизованою вартiстю
Фiнансовi активи, що вiдображаються за амортизованою вартiстю, складаються, головним чином, з кредитiв, авансiв та iншої дебiторської заборгованостi (далi – “кредити та дебiторська заборгованiсть”). Управлiнський персонал регулярно проводить аналiз кредитного портфеля на предмет зменшення корисностi.
Спочатку управлiнський персонал оцiнює, чи iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi по окремо взятих кредитах та авансах, якi самi по собi є значними, та по взятих окремо або в сукупностi кредитах та авансах, що самi по собi не є значними. Якщо по оцiненому iндивiдуально кредиту об’єктивних ознак зменшення корисностi не iснує, незалежно вiд того, чи є вiн значним, чи нi, цей кредит включається до групи кредитiв з подiбними характеристиками кредитного ризику, i вони оцiнюються в сукупностi на предмет зменшення корисностi. Кредити, якi оцiнюються iндивiдуально на предмет зменшення корисностi i збиток вiд зменшення корисностi яких визнається або продовжує визнаватися, не включаються до сукупної оцiнки зменшення корисностi.
Якщо iснують об’єктивнi ознаки того, що був понесений збиток вiд зменшення корисностi кредиту, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю кредиту та теперiшньою вартiстю очiкуваних у майбутньому грошових потокiв, включаючи суми очiкуваного вiдшкодування по гарантiях (якi виникли на дату первiсного визнання кредиту) та заставi (не включаючи майбутнi збитки, що не були понесенi), дисконтованих за початковою ефективною процентною ставкою по кредиту. Передбаченi договором грошовi потоки та досвiд оцiнки збиткiв вiд кредитування, з урахуванням наявних даних, якi вiдображають поточнi економiчнi умови, забезпечують основу для оцiнки очiкуваних грошових потокiв.
У деяких випадках наявнi з вiдкритих джерел данi, якi є необхiдними для оцiнки суми збитку вiд зменшення корисностi кредиту, можуть бути недостатнiми або такими, що вже не стосуються у повнiй мiрi обставин, що склалися. Таке може статися, коли позичальник зазнає фiнансових труднощiв, i при цьому iснує лише незначна кiлькiсть даних щодо iсторiї кредитування подiбних позичальникiв. У таких випадках оцiнка збитку вiд зменшення корисностi здiйснюється управлiнським персоналом на основi його досвiду та суджень.
Припущення, що використовуються для оцiнки як суми, так i часу майбутнiх грошових потокiв, регулярно переглядаються для зменшення розбiжностi мiж оцiнкою збитку та фактичними збитками.
Усi збитки вiд зменшення корисностi кредитiв та дебiторської заборгованостi визнаються у прибутку або збитку i сторнуються тiльки тодi, коли подальше збiльшення суми очiкуваного вiдшкодування може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, яка сталася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi.
Якщо кредит є безнадiйним щодо погашення, вiн списується за рахунок вiдповiдного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв. Банк списує кредити (та вiдповiднi резерви по збитках вiд кредитування), якщо управлiнський персонал визначає, що кредити є безнадiйними, i коли було вжито всiх необхiдних заходiв для повернення кредитiв.
Активи, наявнi для продажу
Збитки вiд зменшення корисностi активiв, наявних для продажу, визнаються шляхом перенесення кумулятивного збитку, визнаного в iншому сукупному доходi, до прибутку або збитку шляхом здiйснення коригування для перекласифiкацiї. Сукупний збиток, перекласифiкований з iншого сукупного доходу та визнаний у прибутку або збитку, являє собою рiзницю мiж вартiстю придбання, за вирахуванням погашення основної суми заборгованостi та амортизацiї, i поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi, ранiше визнаних у прибутку або збитку. Змiни у резервах на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, пов’язанi з вартiстю у часi, вiдображаються як компонент процентного доходу.
Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть знецiненого боргового цiнного паперу, наявного для продажу, збiльшується, i таке збiльшення можна об’єктивно пов’язати з подiєю, що вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi у прибутку або збитку, збиток вiд зменшення корисностi сторнується, а вiдповiдна сума визнається у прибутку або збитку. При цьому будь-якi подальшi вiдновлення справедливої вартостi знецiненого дольового цiнного паперу, наявного для продажу, визнаються в iншому сукупному доходi.
Нефiнансовi активи
Iншi нефiнансовi активи, крiм вiдстрочених податкiв, оцiнюються на кожну звiтну дату на предмет iснування ознак зменшення корисностi. Сумою очiкуваного вiдшкодування нефiнансових активiв є бiльша з двох оцiнок: їх справедлива вартiсть за вирахуванням затрат на реалiзацiю або вартiсть у використаннi. При оцiнцi вартостi у використаннi очiкуванi у майбутньому грошовi потоки дисконтуються до їх теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi та ризики, властивi певному активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу, який самостiйно не генерує надходження грошових коштiв незалежно вiд надходжень вiд iнших активiв, визначається по одиницi, що генерує грошовi кошти, до якої вiдноситься цей актив. Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування.
Усi збитки вiд зменшення корисностi нефiнансових активiв визнаються у прибутку або збитку i сторнуються тiльки тодi, коли змiнюються оцiнки, використанi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi сторнується тiльки тодi, коли балансова вартiсть активу не перевищує балансову вартiсть, яка була б визначена, за вирахуванням амортизацiї, якби не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi.
(г) Зобов’язання з надання кредитiв
У ходi звичайної дiяльностi Банк приймає на себе зобов’язання кредитного характеру, що включають невикористанi кредитнi лiнiї, акредитиви i гарантiї, та надає iншi форми кредитного страхування.
Фiнансовi гарантiї – це договори, що зобов’язують Банк здiйснити певнi платежi, що компенсують утримувачу фiнансової гарантiї збиток, понесений в результатi того, що певний дебiтор не змiг здiйснити платiж у строки, визначенi умовами боргового iнструмента.
Зобов’язання за фiнансовою гарантiєю спочатку визнається за справедливою вартiстю за вирахуванням затрат, пов’язаних з операцiєю, i в подальшому воно оцiнюється за бiльшою з двох величин: за сумою, що була визнана спочатку, за вирахуванням кумулятивної амортизацiї, або за сумою резерву на покриття збиткiв за даною гарантiєю. Резерви на покриття збиткiв за фiнансовими гарантiями та iншими зобов’язаннями кредитного характеру визнаються тодi, коли iснує значна ймовiрнiсть виникнення збиткiв, i розмiри таких збиткiв можна оцiнити достовiрно.
Зобов’язання за фiнансовими гарантiями та резерви по iнших зобов’язаннях кредитного характеру включаються до складу iнших зобов’язань.
(д) Основнi засоби та нематерiальнi активи
Основнi засоби та нематерiальнi активи вiдображенi за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос та амортизацiя зараховуються до прибутку або збитку з використанням прямолiнiйного методу протягом оцiненого строку корисного використання активiв. Знос та амортизацiя нараховуються з дати придбання активiв або, якщо це стосується активiв, створених за рахунок власних коштiв, з моменту, коли вiдповiдний актив завершений i готовий для використання. Оцiненi строки корисного використання такi:
Будiвлi 50 рокiв
Меблi та обладнання 3-5 рокiв
Транспортнi засоби 5 рокiв
Нематерiальнi активи 3-5 рокiв
Витрати, понесенi на ремонт орендованих примiщень, визнаються як активи i вiдображаються у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом коротшого з двох строкiв: протягом строку корисного використання орендованих примiщень або вiдповiдного строку оренди.
(е) Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть – це нерухомiсть, що утримується з метою отримання доходу вiд оренди чи з метою збiльшення капiталу, або для досягнення обох зазначених цiлей, але не для продажу у ходi звичайної дiяльностi та не для використання у виробництвi чи для постачання товарiв або надання послуг, чи для адмiнiстративних цiлей. Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за справедливою вартiстю, змiни якої визнаються у прибутку або збитку.
Якщо характер використання об’єкта iнвестицiйної нерухомостi змiнюється та вiдбувається його перекласифiкацiя в категорiю основних засобiв, справедлива вартiсть цього об’єкта на дату перекласифiкацiї стає вартiстю придбання для цiлей його подальшого вiдображення в облiку.
(є) Визнання доходiв та витрат
Процентнi доходи i подiбнi доходи та процентнi витрати i подiбнi витрати визнаються у прибутку або збитку з використанням методу ефективного вiдсотка.
Комiсiя за надання кредиту, комiсiя за обслуговування кредиту та iншi комiсiї, якi вважаються складовою частиною загальної прибутковостi кредиту, а також вiдповiднi витрати на здiйснення операцiї вiдображаються як доходи майбутнiх перiодiв та амортизуються як процентнi доходи протягом оцiненого строку корисного використання фiнансового iнструмента iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Дохiд вiд iнших зборiв i комiсiй та iншi доходи визнаються по мiрi надання/отримання вiдповiдних послуг. Платежi з операцiйної оренди, за умовами якої Банк не бере на себе практично всi ризики i не отримує практично всi вигоди, пов’язанi з володiнням активами, класифiкуються як витрати у тому перiодi, в якому вони були здiйсненi.
(ж) Оподаткування
Податок на прибуток або збиток складається з поточного та вiдстроченого податкiв. Податок на прибуток визнається у прибутку або збитку за винятком випадкiв, коли вiн вiдноситься до статей, вiдображених безпосередньо у власному капiталi. У таких випадках вiн визнається у власному капiталi.
Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати, розрахованого на основi оподатковуваного прибутку за рiк з використанням ставок оподаткування, що дiють або фактично дiють на дату звiту про фiнансовий стан, та будь-яких коригувань податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки.
Вiдстрочений податок визначається за тимчасовими рiзницями мiж балансовими сумами активiв та зобов’язань, що використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i сумами, що використовуються для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок оцiнюється за ставками оподаткування, якi, як очiкується, будуть застосованi до тимчасових рiзниць на момент їх сторнування, згiдно iз законодавством, введеним у дiю або практично дiючим на звiтну дату.
Визначення вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань вiдображає податковi наслiдки намiрiв, яким чином Банк очiкує в кiнцi звiтного перiоду вiдшкодувати або компенсувати балансову вартiсть своїх активiв i зобов’язань. Стосовно iнвестицiйної нерухомостi, яка оцiнюється за справедливою вартiстю, iснує припущення, що балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi буде вiдшкодована шляхом продажу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання визначаються виходячи з податкових ставок, якi, як очiкується, будуть застосовуватися до тимчасових рiзниць на момент їх реалiзацiї. Податковi ставки визначенi на основi законiв та положень, якi були прийнятi або розглядались до прийняття на звiтну дату.
Вiдстрочений податковий актив визнається тiльки за умови, що iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi податковi збитки та кредити, невикористанi перед цим. Вiдстроченi податковi активи зменшуються, коли реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди не є ймовiрною.
(з) Резерви
Резерв визнається у звiтi про фiнансовий стан, коли Банк має юридичне або конструктивне зобов’язання в результатi подiї, що вiдбулася в минулому, та коли iснує ймовiрнiсть того, що погашення цього зобов’язання приведе до зменшення економiчної вигоди. Якщо наслiдки погашення є суттєвими, сума резервiв визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових потокiв з використанням ставки без врахування оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових потокiв у часi та там, де це можливо, ризики, властивi для конкретного зобов’язання.
(и) Статутний капiтал
Простi акцiї класифiкуються як власний капiтал. Додатковi затрати, безпосередньо пов’язанi з випуском простих акцiй та опцiонiв на акцiї, визнаються як вирахування з власного капiталу за вирахуванням будь-якого впливу оподаткування.
Спроможнiсть Банку оголошувати i виплачувати дивiденди залежить вiд положень i вимог законодавства України. Дивiденди на простi акцiї вiдображаються як зменшення нерозподiленого прибутку в тому перiодi, в якому вони були оголошенi.
(i) Виплати працiвникам
Пенсiї забезпечуються державою через обов’язковi вiдрахування Банку та його працiвникiв, що розраховуються на основi доходiв кожного працiвника. Витрати на такi вiдрахування визнаються у прибутку або збитку в тому перiодi, в якому здiйснюються вiдрахування, та включаються до складу заробiтної плати та виплат працiвникам.
(ї) Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки в касi, залишки на рахунку в Нацiональному банку України (включаючи депозитнi сертифiкати) та залишки коштiв в банках з початковими строками виплати згiдно з договорами до трьох мiсяцiв. На 31 грудня 2013 р. Банк не вiдобразив кошти обов’язкових резервiв, що зберiгаються на спецiальному рахунку в НБУ, в складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв у звiтi про фiнансовий стан та ц звiтi про рух грошових коштiв через iснування певних обмежень стосовно зняття коштiв з цього рахунку.
(й) Звiтнiсть за сегментами
Операцiйний сегмент – це компонент Банку, який займається господарською дiяльнiстю, в рамках якої вiн може отримувати доходи або нести витрати (включаючи доходи та витрати вiд операцiй з iншими компонентами того самого Банку), результати дiяльностi якого регулярно аналiзуються головною посадовою особою, вiдповiдальною за прийняття операцiйних рiшень щодо розподiлу ресурсiв мiж сегментами та оцiнки фiнансових результатiв їх дiяльностi, та стосовно якого iснує окрема фiнансова iнформацiя.
(к) Новi стандарти та тлумачення, якi ще не були прийнятi
Деякi новi стандарти, змiни до стандартiв та тлумачення ще не набрали чинностi на 31 грудня 2015 року i не застосовувалися при складаннi цiєї фiнансової звiтностi. Серед цих нових стандартiв, змiн до стандартiв та тлумачень на фiнансовий стан та фiнансовi результати Банку ймовiрно матимуть вплив тi, що зазначенi далi. Банк планує прийняти цi змiни, коли вони набудуть чинностi.
n Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi 9 Фiнансовi iнструменти” (МСФЗ 9), опублiкований у липнi 2014 року, замiнює дiючi iнструкцiї та вимоги МСБО 39 “Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка”. МСФЗ 9 мiстить переглянутi iнструкцiї з питань класифiкацiї та оцiнки фiнансових iнструментiв, включаючи нову модель очiкуваних кредитних втрат для пiдрахунку знецiнення фiнансових активiв, а також новi загальнi вимоги щодо облiку операцiй з хеджування. Крiм того, до нього перенесенi iнструкцiї з питань визнання та припинення визнання фiнансових iнструментiв, якi ранiше мiстилися у МСБО 39. МСФЗ 9 чинний для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiзнiше, i при цьому суб’єкт господарювання має право на його дострокове застосування. Банк наразi аналiзує потенцiйний вплив на його фiнансову звiтнiсть у результатi застосування МСФЗ 9, який, ймовiрно, буде суттєвим.
n Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi 15 “Виручка за контрактами з клiєнтами” (МСФЗ 15) встановлює принципи необхiдностi визнання, суми визнання та моменту визнання доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Вiн замiнює дiючi iнструкцiї з питань визнання доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), якi у поточний перiод мiстяться у МСБО 18 “Визнання доходу”, МСБО 11 “Будiвельнi контракти” та КТМФЗ 13 “Програми лояльностi клiєнта”. Головний принцип нового стандарту полягає в тому, що суб’єкт господарювання визнає доходи для вiдображення факту передачi обiцяних товарiв або послуг клiєнтам у сумi, що вiдображає винагороду, яку суб’єкт господарювання очiкує отримати в обмiн на такi товари або послуги. Новий стандарт вдосконалює процедури розкриття доходу, мiстить iнструкцiї щодо методiв визнання операцiй, ранiше не врегульованих у повному обсязi, i вдосконалює iнструкцiї з визнання доходiв за договорами з кiлькома складовими. МСФЗ 15 чинний для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiзнiше, i при цьому суб’єкт господарювання має право на його дострокове застосування. Банк наразi аналiзує потенцiйний вплив на його фiнансову звiтнiсть у результатi застосування МСФЗ 15.
n Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi 16“Оренда” (МСФЗ 16) запроваджує єдину модель облiку для орендарiв, яка вимагає вiд орендарiв визнавати активи та зобов’язання за всiма договорами оренди, за винятком випадкiв, коли строк оренди становить 12 мiсяцiв або менше або орендований актив має низьку вартiсть. Орендодавцi продовжуватимуть класифiкувати оренду як операцiйну оренду та фiнансовий лiзинг, тобто пiдхiд МСФЗ 16 до облiку для орендодавцiв по сутi не змiнюється порiвняно з МСБО 17, що дiяв ранiше. МСФЗ 16 є чинним для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 р. або пiзнiше, i при цьому дозволяється його дострокове застосування за умови одночасного виконання вимог МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами". Банк наразi аналiзує потенцiйний вплив на його фiнансову звiтнiсть у результатi застосування МСФЗ 16.
n «Розкриття iнформацiї» – Змiни до МСБО 1 (випущенi у груднi 2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiзнiше). Змiни цього стандарту уточнюють поняття суттєвостi та роз’яснюють, що органiзацiя не зобов’язана розкривати iнформацiю, розкриття якої вимагають МСФЗ, якщо така iнформацiя не є суттєвою, навiть якщо МСФЗ мiстить перелiк конкретних вимог або визначає їх як мiнiмальнi вимоги. Також до цього стандарту включено новi iнструкцiї про промiжнi пiдсумковi суми у фiнансовiй звiтностi, зокрема, зазначено, що такi промiжнi пiдсумковi суми (а) мають включати статтi, визнання та оцiнка яких здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ; (б) мають бути представленi та названi таким чином, щоб забезпечити розумiння компонентiв промiжних пiдсумкових сум; (в) мають застосовуватися послiдовно у рiзних перiодах; та (г) не можуть бути представленi так, що видiляються бiльше, нiж промiжнi пiдсумковi суми та пiдсумковi суми, яких вимагають МСФЗ. Наразi Банк оцiнює вплив цих змiн на його фiнансову звiтнiсть.
4 Звiтнiсть за сегментами
Банк являє собою один звiтний сегмент, управлiння яким здiйснюється централiзовано, i дотримується єдиної кредитної полiтики та маркетингової стратегiї.
Банк не має клiєнтiв, доходи за якими перевищують 10% вiд загальної суми зовнiшнього доходу.
Практично всi доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв вiдносяться до резидентiв України. Станом на 31 грудня 2015, за винятком грошових коштiв та їх еквiвалентiв на суму 629,210 тисяч гривень, розмiщених у банках, якi знаходяться в країнах-членах ОЕСР (станом на 31 грудня 2014: 712,504 тисяч гривень) практично всi активи знаходяться на територiї України.
5 Грошовi кошти та їх еквiваленти та кошти обов’язкових резервiв банку в Нацiональному банку України
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня представленi таким чином:
2015 2014
(у тисячах гривень)

Каса 5,608 2,990
Залишки на рахунку в НБУ 199,528 194,029
Поточнi рахунки в iнших банках 629,210 712,525


Усього 834,346 909,544

До складу залишкiв на рахунку в НБУ включено депозитнi сертифiкати, випущенi НБУ, у розмiрi 160,158 тисяч гривень на 31 грудня 2015 р. (31 грудня 2014: нуль).?
У наступнiй таблицi представлено аналiз поточних рахункiв в iнших банках згiдно з рейтинговими оцiнками, що ґрунтуються на рейтингах Standard and Poor’s (S&P) або їх еквiвалентах, на 31 грудня:
2015 2014

(у тисячах гривень)

Поточнi рахунки:
AA- до AA+ 12,368 166,251
BB- до BB+ 616,829 546,253
Рейтинг вiдсутнiй 13 21

Усього 629,210 712,525

На 31 грудня 2015 р. два найбiльших залишки на поточних рахунках в iнших банках складають 628,337 тисяч гривень або 99.9% вiд загальної суми на поточних рахунках в iнших банках (31 грудня 2014 р.: 712,525 тисяч гривень або 100%).
Кошти обов’язкових резервiв банку в Нацiональному банку України
У вiдповiдностi до постанови Правлiння НБУ вiд 18 грудня 2014 № 820 «Про змiну порядку формування та зберiгання обов’язкових резервiв» Банк резервує i зберiгає кошти обов’язкових резервiв на кореспондентському рахунку банку в НБУ згiдно з установленими нормативами на вiдповiдний перiод. Станом на 31 грудня 2015 року сума нормативного значення обов’язкового резерву склала 39,370 тисяч гривень (31 грудня 2014 р.: 77,461 тисячу гривень) та повинна формуватися та зберiгатися на кореспондентському рахунку банку в НБУ. Оскiльки Банк мав право повнiстю розпоряджатись цими коштами, станом на 31 грудня 2015 року та 2014 року кошти обов’язкових резервiв банку в НБУ були класифiкованi як грошовi кошти та їх еквiваленти.
6 Кредити та аванси
Кредити та аванси на 31 грудня представленi таким чином:
2015 2014

(у тисячах гривень)

Юридичним особам 1,423,094 1,245,420

Фiзичним особам
Iпотечнi кредити 41,081 53,352
Кредити на придбання автомобiлiв 9,385 17,002
Iншi кредити 3,008 1,130

53,474 71,484

Усього кредитiв до нарахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 1,476,568 1,316,904

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв та авансiв (примiтка 20) (336,735) (89,855)

Усього кредитiв 1,139,833 1,227,049

Кредити та аванси включають основну суму заборгованостi i нарахованi проценти на 31 грудня 2015 р. i 2014 р. Iпотечнi кредити включають кредити, отриманi фiзичними особами з метою придбання житлової та комерцiйної нерухомостi.
Змiни в оцiнках щодо ймовiрностi погашення кредитiв можуть вплинути на суму визнаних збиткiв вiд зменшення корисностi. Наприклад, якщо чиста приведена вартiсть оцiнених грошових потокiв буде вiдрiзнятися на плюс/мiнус один вiдсоток, зменшення корисностi кредитiв на 31 грудня 2015 р. буде на 11,398 тисяч гривень меншим/бiльшим (31 грудня 2014 р.: 12,270 тисяч гривень).
(а) Значна концентрацiя кредитного ризику
На 31 грудня 2015 р. загальна сума кредитiв та авансiв десяти найбiльшим позичальникам становить 1,314,368 тисяч гривень або 89.02% вiд загальної суми кредитiв та авансiв (31 грудня 2014 р.: 994,755 тисяч гривень або 75.5%).
(б) Зменшення корисностi кредитiв
Зменшення корисностi кредитiв на 31 грудня 2015 р. представлено таким чином:
Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi Кредити за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
(у тисячах гривень)

Кредити юридичним особам
Кредити з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi 760,985 293,812 467,173 38.6%
Кредити, за якими не були виявленi iндивiдуальнi ознаки зменшення корисностi 662,109 3,530 658,579 0.5%

Усього кредитiв юридичним особам 1,423,094 297,342 1,125,752 20.9%


Кредити фiзичним особам
Кредити, оцiненi на предмет зменшення корисностi в сукупностi
Iпотечнi кредити 41,081 31,179 9,902 75.9%
Кредити на придбання автомобiлiв 9,385 5,756 3,629 61.3%
Iншi кредити 3,008 2,458 550 81.7%

Усього кредитiв фiзичним особам 53,474 39,393 14,081 73.7%

Усього 1,476,568 336,735 1,139,833 22.8%


?
Зменшення корисностi кредитiв на 31 грудня 2014 р. представлено таким чином:
Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi Кредити за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
(у тисячах гривень)

Кредити юридичним особам
Кредити з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi 224,752 75,225 149,527 33.5%
Кредити, за якими не були виявленi iндивiдуальнi ознаки зменшення корисностi 1,020,668 2,278 1,018,390 0.2%

Усього кредитiв юридичним особам 1,245,420 77,503 1,167,917 6.2%


Кредити фiзичним особам
Кредити з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi
Iпотечнi кредити 2,885 2,599 286 90.1%

Усього кредитiв фiзичним особам з виявленими iндивiдуальними ознаками знецiнення 2,885 2,599 286 90.1%

Кредити, оцiненi на предмет зменшення корисностi в сукупностi
Iпотечнi кредити 50,467 4,027 46,440 8.0%
Кредити на придбання автомобiлiв 17,002 5,648 11,354 33.2%
Iншi кредити 1,130 78 1,052 6.9%

Усього кредитiв, оцiнених на предмет зменшення корисностi в сукупностi 68,599 9,753 58,846 14.2%

Усього кредитiв фiзичним особам 71,484 12,352 59,132 17.3%

Усього 1,316,904 89,855 1,227,049 6.8%

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв, що є значними iндивiдуально, розраховується як рiзниця мiж валовою сумою кредитiв i очiкуваною сумою їх вiдшкодування, яка визначається як сума чистої приведеної вартостi майбутнiх грошових потокiв вiд погашення кредитiв i чистої приведеної вартостi майбутнiх грошових потокiв вiд реалiзацiї застави.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв, оцiнених у сукупностi, розраховується на основi вiдповiдної емпiричної iнформацiї. Банк застосовує статистичний аналiз iсторичних тенденцiй дефолту та суми пов’язаного з цим збитку виходячи з суми прострочених кредитiв у портфелi однорiдних кредитiв. При розрахунку належного рiвня резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi оцiнюються також й iншi iсторичнi та поточнi економiчнi умови. Показники вiрогiдностi дефолту i понесення збиткiв регулярно порiвнюються з фактичними результатами з метою забезпечення їх достовiрностi.
При визначеннi резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв i авансiв управлiнський персонал застосовує такi ключовi припущення:
• показники мiграцiї збитку мiж групами кредитiв залишаються незмiнними i можуть бути оцiненi на основi iсторичної моделi мiграцiї збитку мiж групами кредитiв за останнi роки
• зменшення початкової вартостi застави на 30%-70%
• валова вартiсть застави, помножена на заставний коефiцiєнт, дисконтується за початковою ефективною процентною ставкою по кредиту до очiкуваної дати реалiзацiї застави
• передбачається затримка на 12-18 мiсяцiв у надходженнi коштiв вiд звернення стягнення на заставу, отриману вiд проблемних позичальникiв.
(в) Якiсть кредитiв та авансiв
Якiсть кредитiв та авансiв фiзичним особам на 31 грудня 2015 р. представлена таким чином:
Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi Кредити за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
(у тисячах гривень)

Кредити та аванси фiзичним особам
Непростроченi 20,239 7,020 13,219 34.7%
Простроченi менше нiж на 30 днiв 912 200 712 22.0%
Простроченi на 31-90 днiв 6,584 6,439 145 97.8%
Простроченi на 91-180 днiв 863 858 5 99.4%
Простроченi на 181-365 днiв 24,876 24,876 - 100.0%

Усього кредитiв та авансiв фiзичним особам 53,474 39,393 14,081 73.7%

Якiсть кредитiв та авансiв фiзичним особам на 31 грудня 2014 р. представлена таким чином:
Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi Кредити за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
(у тисячах гривень)

Кредити та аванси фiзичним особам
Непростроченi 35,690 2,867 32,823 8.0%
Простроченi менше нiж на 30 днiв 1,695 156 1,539 9.2%
Простроченi на 31-90 днiв 10,291 2,388 7,903 23.2%
Простроченi на 91-180 днiв 19,520 2,939 16,581 15.1%
Простроченi на 181-365 днiв 4,288 4,002 286 93.3%

Усього кредитiв та авансiв фiзичним особам 71,484 12,352 59,132 17.3%


Якiсть кредитiв та авансiв юридичним особам на 31 грудня 2015 р. представлена таким чином:
Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi Кредити за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
(у тисячах гривень)

Кредити та аванси юридичним особам
Непростроченi 652,009 27,212 624,797 4.2%
Простроченi 771,085 270,130 500,955 35.0%

Усього кредитiв та авансiв юридичним особам 1,423,094 297,342 1,125,752 20.9%

Якiсть кредитiв та авансiв юридичним особам на 31 грудня 2014 р. представлена таким чином:
Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi Кредити за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
(у тисячах гривень)

Кредити та аванси юридичним особам
Непростроченi 697,700 1,972 695,728 0.3%
Простроченi 547,720 75,531 472,189 13.8%

Усього кредитiв та авансiв юридичним особам 1,245,420 77,503 1,167,917 6.2%

Протягом 2015 року Банк списав заборгованiсть за кредитами юридичним особам на суму 21,097 тисяч гривень (2014: 16,017 тисяч гривень за кредитами фiзичним особам, 18,569 тисяч гривень за кредитами юридичним особам).
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 р., Банк звернув стягнення на заставленi об’єкти житлової нерухомостi у розмiрi 20,022 тисячi гривень та на об’єкти нежитлової нерухомостi у розмiрi 1,720 тисяч гривень (2014: нуль). Заставлене майно, на яке було звернене стягнення, класифiкується як iнвестицiйна нерухомiсть.
Банк надає кредити на територiї України. Спроможнiсть позичальникiв погашати борги залежить вiд ряду факторiв, включаючи загальний фiнансовий стан конкретного позичальника, а також постiйнi змiни в економiцi України.

(г) Застава, утримувана як забезпечення
У наступнiй таблицi подана iнформацiя про типи застави, отриманої в забезпечення кредитiв юридичним особам, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi, станом на 31 грудня:
2015 2014
(у тисячах гривень)
Нерухомiсть 924,473 494,799
Автотранспортнi засоби 30,184 27,255
Iншi види застави 81,561 142,465
Без застави 89,534 503,398

Усього 1,125,752 1,167,917

Суми, представленi у цiй таблицi, є чистою балансовою вартiстю кредитiв, виданих юридичним особам, по яких вiдповiдне забезпечення передано у заставу, i не являють собою справедливу вартiсть застави.
Iнформацiя, що мiститься в таблицi вище, вiдноситься виключно до забезпечення, наданого безпосередньо позичальниками. Крiм того, на 31 грудня 2015 року, Банк отримав iнше кредитне забезпечення вiд Credit Europe Bank N.V., Материнського банку, у формi гарантiй, забезпечених мiжбанкiвськими депозитами на суму 615,617 тисяч гривень, що мають вiдсоткову ставку 5% - 6% рiчних пiд кредити та аванси загальною балансовою вартiстю 866,359 тисяч гривень (на 31 грудня 2014 р.: суми мiжбанкiвських депозитiв 554,804 тисячi гривень, розмiщених пiд 5% - 6% рiчних у забезпеченнi пiд кредити та аванси загальною балансовою вартiстю 801,680 тисяч гривень) (дивiться примiтку 24).
Банк приймає такi основнi типи застави:
• по кредитах фiзичним особам – iпотека житлової нерухомостi, автомобiлi та iншi активи;
• по кредитах юридичним особам – бiзнес-активи, такi як примiщення, запаси та обладнання.
Незважаючи на те, що застава може суттєво зменшувати кредитний ризик, полiтика Банку передбачає видачу кредитiв перш за все на основi оцiнки платоспроможностi клiєнта, а не на основi вартостi запропонованої застави. Залежно вiд стану клiєнта та типу продукту, Банк може видавати кредити без застави.
Кредити юридичним особам
На 31 грудня 2015 р. оцiнена рiзниця мiж фактичними збитками Банку вiд зменшення корисностi кредитiв юридичним особам, по яких були виявленi iндивiдуальнi ознаки зменшення корисностi, та збитками вiд зменшення корисностi цих кредитiв, що були б понесенi у випадку, якби вони були наданi без застави, складає 493,264 тисячi гривень (2014: 364,622 тисячi гривень).
Кредити фiзичним особам
Iпотечнi кредити забезпеченi вiдповiдною житловою та комерцiйною нерухомiстю. Iпотечнi кредити оцiнюються на предмет зменшення корисностi в сукупностi та iндивiдуально залежно вiд характеру ознак знецiнення, виявлених по таких кредитах.. Банк проводить переоцiнку всiх об’єктiв нерухомостi на щорiчнiй основi.
Кредити на придбання автомобiлiв забезпеченi вiдповiдними автомобiлями. Управлiнський персонал вважає, що справедлива вартiсть застави по автомобiльних кредитах щонайменше дорiвнює балансовiй вартостi окремих кредитiв на звiтну дату. Банк переоцiнює вартiсть застави, оцiненої в момент видачi кредитiв, до поточної вартостi з урахуванням приблизних змiн цiн та старiння автомобiлiв.
(д) Кредити та аванси юридичним особам за секторами економiки
Кредити та аванси юридичним особам за секторами економiки на 31 грудня представленi таким чином:
2015 2014
(у тисячах гривень)
Послуги 498,079 329,889
Автомобiльна промисловiсть 379,724 240,670
Сiльське та рибне господарство 188,119 204,899
Виробництво сталi 76,961 120,870
Будiвництво - 105,582
Харчова промисловiсть, виробництво напоїв та тютюнових виробiв 57,725 84,869
Споживчi товари (крiм продуктiв харчування) - 35,739
Фiнансовi посередники - 9,608
Будiвельнi матерiали 31,412 4,683
Роздрiбна торгiвля текстилем та готовим одягом - -
Iнше 191,074 108,611

Усього 1,423,094 1,245,420

7 Цiннi папери, наявнi для продажу
Цiннi папери, наявнi для продажу, на 31 грудня представленi таким чином:
2015 2014
(у тисячах гривень)

Облiгацiї внутрiшньої державної позики, випущенi Мiнiстерством фiнансiв України 50,613 170,130
Корпоративнi облiгацiї - 6,307

Усього 50,613 176,437

У наступнiй таблицi представлено аналiз цiнних паперiв, наявних для продажу, згiдно з рейтинговими оцiнками, що ґрунтуються на рейтингах Standard and Poor’s (S&P) або їх еквiвалентах, на 31 грудня:
2015 2014
(у тисячах гривень)

CCC- 50,613 170,130
Рейтинг вiдсутнiй - 6,307

50,613 176,437

У наступнiй таблицi представлено рух резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi цiнних паперiв, наявних для продажу, за рiк, що закiнчився 31 грудня:
(у тисячах гривень) 2015 2014

Залишок на 1 сiчня 6,307 -
Списання (6,307) -
Збиток вiд зменшення корисностi - 6,307

Залишок на 31 грудня - 6,307

8 Iнвестицiйна нерухомiсть
Рух iнвестицiйної нерухомостi за рiк, що закiнчився 31 грудня, представлений таким чином:
2015 2014
(у тисячах гривень)
На 1 сiчня 3,580 6,300
Надходження та передачi 21,927 -
Вибуття (1,078) (2,720)
Змiни справедливої вартостi (визнано в iншому операцiйному доходi) 5,248 -

На 31 грудня 29,677 3,580

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, Банк отримав певнi активи шляхом набуття права володiння заставою по кредитах, наданих клiєнтам. Банк утримує цю нерухомiсть з метою збiльшення вартостi капiталу. На 31 грудня 2015 року нерухомiсть була визнана за справедливою вартiстю, згiдно з оцiнками зовнiшнiх оцiнювачiв. Оцiнка вартостi була проведена iз застосуванням ринкового пiдходу, який ґрунтується на аналiзi результатiв порiвняльних продажiв аналогiчних об’єктiв нерухомостi у час, наближений до звiтної дати. Основнi припущення стосуються стану, якостi та розташування об’єктiв, якi були використанi як порiвняльна нерухомiсть. Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року, iнвестицiйна нерухомiсть класифiкована як 2 рiвень iєрархiї справедливої вартостi.

9 Основнi засоби та нематерiальнi активи
Рух основних засобiв та нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р., представлений таким чином:
Будiвлi Ремонти орендованих примiщень Меблi та обладнання Транспорт-нi засоби Немате-рiальнi активи Усього
(у тисячах гривень)
Вартiсть
1 сiчня 2015 р. 5,901 11,719 27,160 1,113 5,901 51,794
Надходження - - 369 - 21 390
Передачi (258) 1,027 (1,550) 508 - (273)
Вибуття - - (419) (258) - (677)

31 грудня 2015 р. 5,643 12,746 25,560 1,363 5,922 51,234

Накопичений знос та амортизацiя
1 сiчня 2015 р. 325 9,907 24,687 1,113 5,683 41,715
Передачi (13) 2,456 (2,423) (20) - -
Знос та амортизацiя 115 175 1,096 248 62 1,697
Вибуття - - (417) (252) - (669)

31 грудня 2015 р. 427 12,538 22,943 1,089 5,745 42,742

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015 р. 5,216 208 2,617 274 177 8,492

Рух основних засобiв та нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р., представлений таким чином:
Будiвлi Ремонти орендованих примiщень Меблi та обладнання Транспорт-нi засоби Немате-рiальнi активи Усього
(у тисячах гривень)
Вартiсть
1 сiчня 2014 р. 5,901 11,719 28,079 1,274 5,901 52,874
Надходження - - 250 - - 250
Вибуття - - (1,169) (161) - (1,330)

31 грудня 2014 р. 5,901 11,719 27,160 1,113 5,901 51,794

Накопичений знос та амортизацiя
1 сiчня 2014 р. 204 9,080 23,941 1,040 5,612 39,877
Знос та амортизацiя 121 827 1,341 234 71 2,594
Вибуття - - (595) (161) - (756)

31 грудня 2014 р. 325 9,907 24,687 1,113 5,683 41,715

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2014 р. 5,576 1,812 2,473 - 218 10,079

10 Iншi активи
Iншi активи на 31 грудня представленi таким чином:
2015 2014

(у тисячах гривень)

Передоплати за товари та послуги 3,572 537
Iнше 1,198 1,125

Усього 4,770 1,662

11 Кошти банкiв
Залишки коштiв банкiв на 31 грудня представленi таким чином:
2015 2014
(у тисячах гривень)

Депозити та залишки коштiв банкiв:
Банкiв країн-членiв ОЕСР 617,276 1,069,269
Банкiв країн, якi не є членами ОЕСР 757,452 481,290

Усього 1,374,728 1,550,559

На 31 грудня 2015 р. залишки коштiв Credit Europe Bank N.V. (Материнський банк) складають 615,617 тисяч гривень або 44.8% суми залишкiв коштiв банкiв (31 грудня 2014 р.: 1,068,786 тисяч гривень або 68.9%).
На 31 грудня 2015 р. залишки коштiв Материнського банку на суму 615,617 тисяч гривень є заставою по кредитах i авансах клiєнтам (31 грудня 2014 р.: 554,804 тисячi гривень), див. примiтку 6(г).
12 Кошти клiєнтiв
Кошти клiєнтiв на 31 грудня представленi таким чином:
2015 2014

(у тисячах гривень)

Поточнi рахунки:
Юридичнi особи 145,557 115,006
Фiзичнi особи 4,218 2,056

Усього поточних рахункiв 149,775 117,062

?
2015 2014
Депозити:
Юридичнi особи 62,196 148,679
Фiзичнi особи 13,028 7,541

Усього депозитiв 75,224 156,220

Усього 224,999 273,282

На 31 грудня 2015 р. сума коштiв на поточних рахунках десяти найбiльших клiєнтiв становить 101,305 тисяч гривень або 67.6% вiд загальної суми коштiв на поточних рахунках (31 грудня 2014 р.: 75,393 тисячi гривень або 64.4%).
На 31 грудня 2015 р. сума депозитiв десяти найбiльших клiєнтiв становить 49,777 тисяч гривень або 66.2% вiд загальної суми депозитiв (31 грудня 2014 р.: 150,634 тисячi гривень або 96.4%).
13 Iншi зобов’язання
Iншi зобов’язання на 31 грудня представленi таким чином:
2015 2014

(у тисячах гривень)

Кредиторська заборгованiсть 1,478 1,548
Резерв по невикористаних вiдпустках 1,059 1,505
Нарахування для виплати премiй - 839
Iнше 5,256 911

Усього 7,793 4,803

14 Статутний капiтал
Статутний капiтал на 31 грудня представлений таким чином:
2015 2014
Кiлькiсть акцiй Сума Кiлькiсть акцiй Сума
(у тисячах гривень)

Випущенi, зареєстрованi та повнiстю оплаченi акцiї 505,000,000 252,500 505,000,000 252,500


На 31 грудня 2015 р. та 2014 р. номiнальна вартiсть простих акцiй становить 0.5 гривнi за одну акцiю.
Згiдно iз законодавством України, резерви, якi можуть розподiлятися, обмежуються залишком накопичених прибуткiв згiдно iз законодавчими та регулятивними вимогами.
Усi простi акцiї мають рiвнi права голосу, а також рiвнi права на отримання дивiдендiв та повернення капiталу. Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 року, дивiденди не оголошувались i не виплачувались (2014 р.: дивiденди у розмiрi 86,860 тисяч гривень, або 0.17 гривень на одну акцiю, були оголошенi та виплаченi).
На 31 грудня 2015 р. i 2014 р. середньозважена кiлькiсть акцiй вiдповiдає кiлькостi акцiй, представленiй вище. Коригуючi акцiї вiдсутнi.
Вiдповiдно до чинного законодавства статутний капiтал Банку повинен бути збiльшений до 300 мiльйонiв гривень до 11 сiчня 2017 року; до 400 мiльйонiв гривень до 11 сiчня 2018 року; до 450 мiльйонiв гривень до 11 сiчня 2019 року та до 500 мiльйонiв гривень до 11 липня 2024 року.
15 Зобов’язання та непередбаченi зобов’язання
(а) Гарантiї
Гарантiї, виданi Банком, на 31 грудня представленi таким чином:
2015 2014
(у тисячах гривень)

Гарантiї, виданi клiєнтам 6,836 15,505

6,836 15,505

Суми у таблицi вiдображенi на основi припущення, що вони виданi в повному обсязi та становлять максимальний облiковий збиток, який може бути визнаний на звiтну дату у випадку неспроможностi контрагентiв в повному обсязi виконати свої зобов’язання за укладеними контрактами, якщо не брати до уваги впливи забезпечення, як описано нижче.
На 31 грудня 2014 р. гарантiї наданi клiєнтам без забезпечення. На 31 грудня 2015 р. гарантiї клiєнтам на суму 6,836 тисяч гривень забезпеченi залишками коштiв на поточних рахунках клiєнтiв, що складають 17,367 тисяч гривень та строковим депозитом у розмiрi 204 тисячi гривень.
(б) Зобов’язання з операцiйної оренди
У ходi своєї дiяльностi Банк орендує операцiйнi примiщення. Майбутнi платежi за угодами невiдмовної оренди на 31 грудня представленi таким чином:
2015 2014
(у тисячах гривень)

До одного року 6,870 4,910
Вiд одного до п’яти рокiв 3,227 5,729

10,097 10,639

(в) Зобов’язання з кредитування
Банк має невиконанi зобов’язання з надання кредитiв. Цi зобов’язання представленi затвердженими кредитами та кредитними лiнiями на умовах овердрафту. Загальна сума невиконаних зобов’язань з надання кредитiв не обов’язково вiдображає майбутнi потреби у коштах, оскiльки такi зобов’язання можуть втратити силу чи бути скасованi без затребування вiдповiдних коштiв. Станом на 31 грудня 2015 року та 2014 року практично всi зобов’язання з кредитування є вiдкличними.
(г) Страхування
Страхова галузь в Українi перебуває на стадiї розвитку, тому багато форм страхового захисту, що є поширеними в iнших країнах, в Українi, як правило, ще не застосовуються. Банк не має повного страхового покриття по своїх примiщеннях та обладнанню, на випадок переривання дiяльностi або виникнення зобов’язань перед третьою стороною у зв’язку iз шкодою, заподiяною в результатi аварiй, пов’язаних з майном або дiяльнiстю Банку. До тих пiр поки Банк не отримає достатнього страхового покриття, iснує ризик того, що втрата чи знищення окремих активiв може мати суттєвий негативний вплив на операцiї та фiнансовий стан.
(д) Непередбаченi податковi зобов’язання
Банк здiйснює свої операцiї в Українi i тому має вiдповiдати вимогам українського податкового законодавства. Для української системи оподаткування характерним є наявнiсть численних податкiв та законодавство, яке часто змiнюється, може застосовуватися ретроспективно, мати рiзну iнтерпретацiю, а в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевою, обласною i державною податковими адмiнiстрацiями та мiж Мiнiстерством фiнансiв та iншими державними органами. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi та аналiзу з боку рiзних органiв влади, якi згiдно iз законодавством уповноваженi застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Податкова звiтнiсть за рiк пiдлягає податковiй перевiрцi протягом наступних трьох календарних рокiв, але за деяких обставин такий перiод може бути подовжений.
Законодавство щодо трансфертного цiноутворення, яке набуло чинностi в Українi з 1 вересня 2013 р., вводить значнi змiни до вiтчизняних правил трансфертного цiноутворення, наближаючи їх до iнструкцiй ОЕСР, але одночасно створюючи додаткову невизначенiсть щодо практичного застосування податкового законодавства у певних обставинах. Цi правила трансфертного цiноутворення передбачають зобов’язання платникiв податкiв готувати документацiю з трансфертного цiноутворення стосовно контрольованих операцiй та вводять нову основу i механiзми нарахування додаткових податкiв i процентiв у випадку, коли цiни контрольованих операцiях вiдрiзняються вiд ринкових цiн. Правила трансфертного цiноутворення застосовуються переважно до транскордонних операцiй мiж пов’язаними сторонами, а також до деяких транскордонних операцiй мiж незалежними сторонами у випадках, передбачених Податковим Кодексом України. На сьогоднi практика застосування нових правил трансфертного цiноутворення податковими органами i судами вiдсутня, оскiльки податковi перевiрки у сферi трансфертного цiноутворення за новими правилами розпочалися нещодавно. Однак очiкується, що операцiї, якi регулюються правилами трансфертного цiноутворення, стануть об'єктом ретельної перевiрки, що потенцiйно може вплинути на фiнансову звiтнiсть Банку.
Управлiнський персонал вважає, що Банк виконує всi вимоги чинного податкового законодавства. Проте не може iснувати впевненостi у тому, що податковi органи не матимуть iншої думки щодо вiдповiдностi Банку чинному податковому законодавству i не застосують штрафнi санкцiї. У цiй фiнансовiй звiтностi не був створений резерв по непередбачених штрафних санкцiях, пов’язаних iз оподаткуванням.
(е) Судовi процеси
У ходi своєї дiяльностi Банк залучається до рiзних судових процесiв. На думку управлiнського персоналу, результат цих судових процесiв не матиме суттєвого впливу на фiнансовий стан або результати операцiй.
16 Процентнi доходи
Процентнi доходи за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2015 2014
(у тисячах гривень)

Кредити та аванси 149,557 129,902
Цiннi папери, наявнi для продажу 28,627 25,760
Кошти в банках 9 31,979

Усього 178,193 187,641

Процентнi доходи вiд кредитiв та авансiв з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р., становлять 40,341 тисячу гривень (2014: 7,923 тисячi гривень).
17 Процентнi витрати
Процентнi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2015 2014
(у тисячах гривень)

Кошти банкiв 47,156 53,102
Кошти клiєнтiв 18,287 15,828

Усього 65,443 68,930

18 Комiсiйнi доходи та комiсiйнi витрати
Комiсiйнi доходи та комiсiйнi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2015 2014
(у тисячах гривень)

Комiсiйнi доходи:
Плата за кредитне обслуговування 9,359 26,018
Операцiї для клiєнтiв на валютному ринку 11,205 10,826
Виданi гарантiї 900 5,978
Розрахунково-касовi послуги 895 3,733
Штрафи i пенi 321 632
Iнший комiсiйний дохiд 181 167

Усього комiсiйнi доходи 22,861 47,354

Комiсiйнi витрати:
Розрахунково-касовi послуги (940) (598)
Iншi комiсiйнi витрати (9,517) (3,840)

Усього комiсiйнi витрати (10,457) (4,438)

?
19 Адмiнiстративнi та iншi витрати
Адмiнiстративнi та iншi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2015 2014
(у тисячах гривень)

Заробiтна плата та виплати працiвникам 30,043 21,879
Витрати на оренду та утримання примiщень 16,245 8,725
Витрати на зв'язок та iнформацiю 3,786 3,133
Податки, крiм податку на прибуток, та iншi обов’язковi платежi 937 3,131
Знос та амортизацiя 1,697 2,594
Канцелярське приладдя та офiснi витратнi матерiали 662 671
Плата за юридичнi та консультацiйнi послуги 838 526
Витрати на охорону 473 462
Витрати на вiдрядження 1,301 442
Витрати на страхування 211 80
Реклама i маркетинг 125 -
Iнше 2,332 1,257

Усього 58,650 42,900

20 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв та авансiв
Змiни резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2015 2014
(у тисячах гривень)

Сальдо на 1 сiчня 89,855 43,395
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, вiдображений у прибутку або збитку 235,819 61,958
Коригування у зв’язку з перерахунком валют 32,158 19,088
Списанi кредити та аванси (примiтка 6) (21,097) (34,586)

Сальдо на 31 грудня 336,735 89,855


?
21 Витрати з податку на прибуток
Згiдно з податковим законодавством України, у 2014 роцi ставка податку на прибуток пiдприємств становила – 18%, у 2015 роцi та в подальшому - 18%.
Компоненти витрат з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2015 2014
(у тисячах гривень)

Витрати з поточного податку 24,038 30,946
Вигода з вiдстроченого податку на прибуток (6,715) (15,697)

Усього витрат з податку на прибуток 17,323 15,249

Рiзниця мiж загальною очiкуваною сумою витрат з податку на прибуток, пiдрахованою iз застосуванням дiючої ставки оподаткування до прибутку до оподаткування, i фактичною сумою витрат з податку на прибуток представлена таким чином:

Рiк, що закiнчився 31 грудня
2015 2014
(у тисячах гривень)

(Збиток)/прибуток до оподаткування (58,264) 100% 72,544 100%

Розрахованi очiкуванi (вигода) витрати з податку на прибуток згiдно з дiючою ставкою (10,488) (18.0%) 13,058 18.0%
Витрати, що не вiдносяться на податковi витрати 27,811 47.3% 684 0.9%
Вплив змiн у законодавствi - - 1,507 2.1%

Фактичнi витрати з податку на прибуток 17,323 29.7% 15,249 21.0%

Витрати, що не вiдносяться на податковi витрати у 2015 роцi, пов’язанi переважно зi збитком вiд зменшення корисностi кредитiв, не вiдображаються для цiлей оподаткування.
(а) Змiна визнаних тимчасових рiзниць протягом року
Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання на 31 грудня 2015 р. вiдносяться до таких статей:
1 сiчня
2015 р. Визнано у прибутку або збитку Визнано в iншому сукупному доходi 31 грудня 2015 р.

(у тисячах гривень)

Цiннi папери, наявнi для продажу 1,509 (2,254) (519) (1,264)
Кредити та аванси (24,661) 8,938 - (15,723)
Основнi засоби та нематерiальнi активи (51) 85 - 34
Iнвестицiйна нерухомiсть (593) 340 - (253)
Iншi активи (47) 47 - -
Iншi зобов’язання (518) (441) - (959)

Усього (24,361) 6,715 (519) (18,165)


Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання на 31 грудня 2014 р. вiдносяться до таких статей:
1 сiчня
2014 р. Визнано у прибутку або збитку Визнано в iншому сукупному доходi 31 грудня 2014 р.

(у тисячах гривень)

Цiннi папери, наявнi для продажу (4,228) 5,382 355 1,509
Кредити та аванси (32,794) 8,133 - (24,661)
Основнi засоби та нематерiальнi активи 134 (185) - (51)
Iнвестицiйна нерухомiсть - (593) - (593)
Iншi активи (120) 73 - (47)
Iншi зобов’язання (3,405) 2,887 - (518)

Усього (40,413) 15,697 355 (24,361)

22 Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Похiднi фiнансовi iнструменти є, головним чином, валютними свопами та форвардними валютними контрактами.
Далi у таблицi показано валовi суми до отримання/виплати при розрахунках за валютними свопами та форвардними валютними контрактами. Оскiльки цi контракти є короткостроковими, чиста сума до отримання/виплати при погашеннi також приблизно дорiвнює додатнiй (чиста сума до отримання) або вiд’ємнiй (чиста сума до виплати) справедливiй вартостi контрактiв про обмiн iноземних валют:
2015 2014

(у тисячах гривень)


Суми до отримання у гривнях 1,314 354,909
Суми до сплати у доларах США (1,312) (313,786)

Чиста справедлива вартiсть активiв 2 41,123

Суми до отримання у гривнях 345,866 -
Суми до сплати у доларах США (348,010) -

Чиста справедлива вартiсть зобов’язань (2,144) -

Максимальний кредитний ризик (валова сума до отримання) 347,180 354,909
У груднi 2015 року Банк уклав угоду валютного свопу з українським банком, вiдповiдно до якої Банк погодився придбати гривнi на суму 345,866 тисяч гривень за 14,550 тисяч доларiв США (або 348,010 тисяч гривень, у перерахунку по курсу обмiну на 31 грудня 2015 року) y сiчнi 2016 року (2014: 354,909 тисяч гривень, у перерахунку по курсу обмiну на 31 грудня 2014 року та 20,000 тисяч доларiв США, вiдповiдно).
Крiм того, у 2015 роцi та 2014 роцi Банк мав кредити, виданi iншим банкам, та депозити, розмiщенi тими ж самими банками, деномiнованi у рiзних валютах та виданi на той самий перiод в таких же або подiбних сумах. Грошовi потоки за цими iнструментами подiбнi до грошових потокiв за валютними свопами. Облiкова полiтика Банку дозволяє здiйснювати взаємозарахування активiв та зобов’язань (тобто кредитiв, виданих iншим банкам, та депозитiв, розмiщених тими ж банками) тiльки якщо iснує юридично закрiплене право зараховувати визнанi суми та намiр здiйснити розрахунок на нетто-основi, або реалiзувати актив та одночасно погасити зобов’язання. Хоча розрахунки по кредитах та депозитах переважно вiдбуваються в той самий день, погашення кредитiв та виплати за депозитами щодо одних i тих самих банкiв вiдбуваються шляхом отримання та виплати окремих сум, внаслiдок чого у Банку виникає кредитний ризик на всю суму активу або ризик лiквiдностi стосовно всiєї суми зобов’язань. Цi ризики можуть бути суттєвими навiть протягом вiдносно короткого перiоду. Управлiнський персонал вважає, що такi операцiї є по сутi валютними свопами, та вони вiдображаються згiдно з облiковою полiтикою Банку щодо похiдних фiнансових iнструментiв (примiтка 3(б)(viii)). Банк не мав таких iнструментiв на 31 грудня 2015 року та 2014 року.
23 Управлiння фiнансовими ризиками
Управлiння ризиками є важливим фактором у банкiвськiй справi i суттєвим елементом операцiй Банку. Основнi ризики, яких зазнає Банк, включають кредитний ризик, ринковий ризик (який включає ризик змiни курсiв обмiну валют та процентних ставок), а також ризик лiквiдностi.
(а) Структура управлiння ризиками
Метою полiтики управлiння ризиками є виявлення, аналiз та управлiння ризиками, яких зазнає Банк, встановлення належних лiмiтiв ризику та впровадження засобiв контролю за ризиками, а також здiйснення постiйного монiторингу рiвнiв ризику та дотримання встановлених лiмiтiв.
Банк здiйснює iнтегроване управлiння ризиками, i ризики оцiнюються на основi полiтики Банку, яка щороку переглядається та затверджується Правлiнням. Лiмiти ризикiв встановлюються для кредитного ризику, ринкового ризику та ризику лiквiдностi, i рiвень ризику пiдтримується у межах цих лiмiтiв.
(б) Кредитний ризик
Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Банку в результатi невиконання клiєнтом чи контрагентом свого зобов’язання за договором. Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв’язку з кредитами та авансами та iнвестицiйними цiнними паперами. Максимальною сумою кредитного ризику є, як правило, чиста балансова вартiсть вiдповiдних iнструментiв на звiтну дату.
Управлiнський персонал здiйснює монiторинг концентрацiї кредитного ризику. Аналiз концентрацiї кредитного ризику у зв’язку з кредитами та авансами представлений у примiтцi 6.
Банк зобов’язаний виконувати рiзнi вимоги НБУ, якi передбачають обмеження сум кредитiв, що надаються компанiям, групам компанiй та зв’язаним сторонам. В рамках управлiння кредитним ризиком Банк здiйснює операцiї з контрагентами, яких характеризує хороший фiнансовий стан, та, якщо необхiдно, отримує заставу.
Кредитування юридичних осiб
Приймаючи рiшення про надання кредитiв, Банк оцiнює потенцiйних позичальникiв на основi їх фiнансового стану, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi, їхньої кредитної iсторiї у Банку та в iнших фiнансових установах, а також рiвня ризику, пов’язаного з наданням кредиту конкретному позичальнику, використовуючи рейтингову шкалу. Вiдсутнiсть кредитної iсторiї у Банку або будь-якої кредитної iсторiї в цiлому не означає абсолютної неможливостi отримати кредит, за умови, що Банк отримає достатню iнформацiю для того, щоб оцiнити бiзнес та фiнансовий стан позичальника. Однак, якщо Банк надає кредит позичальнику, який не має кредитної iсторiї, вiн висуває певнi умови такому позичальнику, наприклад, вимагає передати Банку на певний перiод право обслуговувати певну частину операцiй позичальника, якi обслуговуються iншими банками, встановлює для нього бiльш високу процентну ставку за кредитом або вимагає вiд нього надання додаткової застави чи додаткових гарантiй.
Оцiнюючи ризики, пов’язанi з конкретним позичальником, Банк бере до уваги характер бiзнесу позичальника, а також такi фактори, як якiсть його менеджменту, основнi напрямки дiяльностi, географiчне мiсцезнаходження, постачальникiв, клiєнтiв, iншу заборгованiсть, фiнансову стабiльнiсть, обороти, вiрогiдний прибуток вiд кредиту, лiквiднiсть запропонованої застави та її достатнiсть з точки зору кредитного ризику. Банк також враховує середньозважений кредитний ризик, притаманний галузi, в якiй позичальник здiйснює свою господарську дiяльнiсть.
Кредитування фiзичних осiб
Банк припинив кредитування фiзичних осiб. Банк планує надавати кредити фiзичним особам тiльки у виключних випадках та зосереджуватиметься на отриманнi погашення по iснуючих кредитах, наданих фiзичним особам.
Банк здiйснює постiйний монiторинг погашення кожного кредиту i проводить регулярний перегляд рiвнiв платоспроможностi клiєнтiв. Огляд базується на аналiзi сум простроченої заборгованостi та iншої iнформацiї, отриманої Банком. З огляду на цю iнформацiю внутрiшнiй кредитний рейтинг позичальника може бути переглянутий.
Ризики за позабалансовими статтями
Максимальний рiвень кредитного ризику за позабалансовими статтями на 31 грудня представлений таким чином:
(у тисячах гривень) 2015 2014

Виданi гарантiї (примiтка 15(a)) 6,836 15,505
Валова сума дебiторської заборгованостi за похiдними фiнансовими iнструментами (примiтка 22) 347,180 354,909

Загальний рiвень кредитного ризику за позабалансовими статтями 354,016 370,414

(в) Ринковий ризик
Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових цiн, таких як процентнi ставки, цiни цiнних паперiв, валютнi курси та кредитнi спреди (що не вiдносяться до змiн кредитоспроможностi боржника/кредитора), впливають на доходи або на вартiсть фiнансових iнструментiв. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння i контроль ринкового ризику в межах прийнятних параметрiв при оптимiзацiї доходностi за ризик.
(г) Валютний ризик
Валютний ризик полягає у тому, що змiни курсiв обмiну валют впливають на доход Банку або на вартiсть його портфелiв фiнансових iнструментiв.
Банк має активи i зобов’язання, деномiнованi у кiлькох iноземних валютах. Валютний ризик виникає у випадку, коли фактичнi чи прогнозованi активи в iноземнiй валютi є бiльшими або меншими за зобов’язання у тiй же валютi. Управлiнський персонал встановлює лiмiти i здiйснює постiйний монiторинг валютних позицiй згiдно з постановами НБУ i затвердженою внутрiшньою методологiєю. Полiтика стосовно вiдкритих валютних позицiй вимагає дотримання певних максимальних значень, встановлених регулятивними вимогами НБУ, проте розрахунок вiдкритої валютної позицiї згiдно iз цими регулятивними вимогами вiдрiзняється вiд значень, наведених далi у таблицi.
Валютнi позицiї на 31 грудня 2015 р. представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Долари США Євро

Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 630,212 1,428
Кредити та аванси 1,056,883 1,778
Цiннi папери, наявнi для продажу - -

Усього активiв 1,687,095 3,206

Зобов’язання
Кошти банкiв (1,374,269) (459)
Кошти клiєнтiв (13,809) (3,121)
Iншi зобов’язання (721) -

Усього зобов’язань (1,388,799) (3,580)

Чиста балансова позицiя 298,296 (374)
Похiднi iнструменти: валютнi свопи i форварднi валютнi контракти (примiтка 22) (346,696) (1,311)

Чиста коротка позицiя (48,400) (1,685)

Валютнi позицiї на 31 грудня 2014 р. представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Долари
США Євро

Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 709,395 5,074
Кредити та аванси 1,127,933 -
Цiннi папери, наявнi для продажу 55,277 -

Усього активiв 1,892,605 5,074

Зобов’язання
Кошти банкiв (1,550,223) (336)
Кошти клiєнтiв (28,149) (3,095)
Iншi зобов’язання (1,210) (1,695)

Усього зобов’язань (1,579,582) (5,126)

Чиста балансова позицiя 313,023 (52)
Похiднi iнструменти: валютнi свопи i форварднi валютнi контракти (примiтка 22) (313,786) -

Чиста (коротка) довга позицiя (763) (52)

Iншi валюти представленi, головним чином, росiйськими рублями.
На 31 грудня 50-вiдсоткове ослаблення гривнi по вiдношенню до вказаних валют привело б до (збiльшення чистого збитку) /зменшення чистого прибутку за рiк, що закiнчився 31 грудня, та зменшення загальної суми капiталу на 31 грудня на зазначену нижче суму. Цей аналiз ґрунтується на припущеннi щодо незмiнностi всiх iнших змiнних величин, зокрема, процентних ставок.
2015 2014
(у тисячах гривень)

Долари США 19,844 313
Євро 691 21
(д) Процентний ризик
Процентний ризик полягає у тому, що змiни процентних ставок впливають на дохiд або на вартiсть фiнансових iнструментiв.
Процентний ризик оцiнюється тим, наскiльки змiни ринкових процентних ставок впливають на процентну маржу i на чистий процентний дохiд. Якщо структура активiв, що приносять процентний дохiд, вiдрiзняється вiд структури зобов’язань, по яких нараховуються проценти, чистий процентний дохiд буде збiльшуватися чи зменшуватися в результатi змiн процентних ставок. З метою управлiння процентним ризиком управлiнський персонал постiйно проводить оцiнку ринкових процентних ставок по рiзних видах активiв, що приносять процентний дохiд, i зобов’язань, по яких нараховуються проценти.
Процентна маржа по активах та зобов’язаннях, що мають рiзнi строки виплат та погашення, може збiльшуватися в результатi змiн ринкових процентних ставок. На практицi управлiнський персонал змiнює процентнi ставки по певних фiнансових активах та зобов’язаннях, виходячи з поточних ринкових умов та взаємних домовленостей, якi оформляються додатком до основної угоди, в якому зазначається нова процентна ставка.
Далi у таблицi представленi середнi ефективнi процентнi ставки по активах, що приносять процентний дохiд, та зобов’язаннях, по яких нараховуються проценти, на 31 грудня:
2015 2014
Гривнi Долари США Євро Гривнi Долари США Євро

Цiннi папери, наявнi для продажу 18.5% - - 21.9% 13.0% -
Кредити та аванси 22.0% 9.3% 10% 22.0% 9.9% -

Кошти банкiв - 4.5% - - 5.3% -
Кошти клiєнтiв 19.1% 4.7% 5.0% 17.8% 6.7% 3.2%
(е) Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi виникає при загальному фiнансуваннi дiяльностi та при управлiннi позицiями. Вiн включає як ризик неможливостi фiнансування активiв у належнi строки та за належними ставками, так i ризик неможливостi лiквiдацiї активу за прийнятною цiною та у належнi строки.
Пiдхiд управлiнського персоналу до управлiння лiквiднiстю полягає у тому, щоб забезпечити, наскiльки це можливо, постiйний достатнiй рiвень лiквiдностi для погашення зобов’язань у належнi строки, як за звичайних, так i за надзвичайних умов, без понесення неприйнятних збиткiв або ризику для репутацiї Банку.
Банк прагне активно пiдтримувати диверсифiкованi та стабiльнi джерела фiнансування, що включають випущенi борговi цiннi папери, довгостроковi та короткостроковi кредити, отриманi вiд iнших банкiв, мiнiмальну суму депозитiв юридичних та фiзичних осiб, а також диверсифiкованi портфелi високолiквiдних активiв, з тим щоб мати можливiсть швидко та без перешкод задовольняти непередбаченi потреби у лiквiдностi.
Для пiдтримання короткострокової лiквiдностi Банк залучає короткостроковi депозити, укладає угоди про зворотний викуп, купує та продає iноземну валюту, цiннi папери та коштовнi метали. Для пiдтримання довгострокової лiквiдностi Банк залучає середньостроковi та довгостроковi депозити, продає активи, такi, як цiннi папери, регулює свою полiтику щодо процентних ставок та намагається зменшити витрати.
Перiоди виплат по активах i зобов’язаннях згiдно з умовами договорiв, без урахування виплат процентiв, на 31 грудня 2015 р. представленi таким чином:
Опис Перiоди виплат Усього
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного року до п’яти рокiв Бiльше п’яти рокiв Без строкiв виплати
(у тисячах гривень)

Грошовi кошти та їх еквiваленти 834,346 - - - - - 834,346
Кредити та аванси 37,402 123,489 332,008 639,183 7,751 - 1,139,833
Цiннi папери, наявнi для продажу - - 50,613 - - - 50,613
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 2 - - - - - 2
Iнвестицiйна нерухомiсть - - - - - 29,677 29,677
Основнi засоби та нематерiальнi активи - - - - - 8,492 8,492
Передоплачений податок на прибуток - - 7,976 - - - 7,976
Iншi активи 4,770 - - - - - 4,770

Усього активiв 876,520 123,489 390,597 639,183 7,751 38,169 2,075,709

Зобов’язання

Кошти банкiв 258,934 500,177 - 615,617 - - 1,374,728
Кошти клiєнтiв 213,784 8,926 2,085 204 - - 224,999
Вiдстрочене податкове зобов’язання - - 9,082 9,083 - - 18,165
Похiднi фiнансовi iнструменти, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 2,144 - - - - - 2,144
Iншi зобов’язання 7,793 - - - - - 7,793

Усього зобов’язань 482,655 509,103 11,167 624,904 - - 1,627,829

Надлишок (дефiцит) лiквiдностi за перiод 393,865 (385,614) 379,430 14,279 7,751 38,169 447,880

Кумулятивний надлишок (дефiцит) лiквiдностi 393,865 8,251 387,681 401,960 409,711 447,880

Перiоди виплат по активах i зобов’язаннях згiдно з умовами договорiв, без урахування виплат процентiв, на 31 грудня 2014 р. представленi таким чином:
Опис Перiоди виплат Усього
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного року до п’яти рокiв Бiльше п’яти рокiв Без строкiв виплати
(у тисячах гривень)

Грошовi кошти та їх еквiваленти 909,544 - - - - - 909,544
Кредити та аванси 174,723 41,801 337,501 579,576 93,448 - 1,227,049
Цiннi папери, наявнi для продажу - 50,500 77,694 48,243 - - 176,437
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 41,123 - - - - - 41,123
Iнвестицiйна нерухомiсть - - - - - 3,580 3,580
Основнi засоби та нематерiальнi активи - - - - - 10,079 10,079
Передоплачений податок на прибуток - - 2,655 - - - 2,655
Iншi активи 1,662 - - - - - 1,662

Усього активiв 1,127,052 92,301 417,850 627,819 93,448 13,659 2,372,129

Зобов’язання

Кошти банкiв 441,240 567,668 78,843 343,755 119,053 - 1,550,559
Кошти клiєнтiв 259,696 3,319 2,381 7,886 - - 273,282
Вiдстрочене податкове зобов’язання 4,076 408 6,119 11,236 1,878 644 24,361
Iншi зобов’язання 4,803 - - - - - 4,803

Усього зобов’язань 709,815 571,395 87,343 362,877 120,931 644 1,853,005

Надлишок (дефiцит) лiквiдностi за перiод 417,237 (479,094) 330,507 264,942 (27,483) 13,015 519,124

Кумулятивний надлишок (дефiцит) лiквiдностi 417,237 (61,857) 268,650 533,592 506,109 519,124

Згiдно iз законодавством України, станом на 31 грудня 2014 р. вкладники, якi є фiзичними особами, можуть достроково знiмати кошти з депозитних рахункiв за умови надання Банку попереднього повiдомлення за два днi до проведення операцiї. Вiдповiдно, управлiнський персонал вважав, що бiльшiсть таких депозитiв не буде вiдкликано до встановленої дати виплати. У 2015 роцi пiсля внесення змiн до законодавства України фiзичнi особи не можуть достроково знiмати кошти з депозитних рахункiв, якщо таке право не передбачено депозитним договором. У вищенаведенiй таблицi депозити були представленi вiдповiдно до перiодiв виплат згiдно з умовами договорiв за обидва роки.
Враховуючи короткостроковий характер виданих Банком кредитiв, ймовiрно, що строк дiї багатьох кредитiв буде продовжено при настаннi дати їх погашення. Навпаки, iсторичний досвiд свiдчить про те, що деякi кредити погашаються достроково до настання дати їх погашення. Вiдповiдно, реальний строк погашення кредитного портфеля може суттєво вiдрiзнятися вiд строкiв, визначених умовами договорiв.
Перiоди виплат по недисконтованих грошових потоках (включаючи процентнi платежi) за фiнансовими зобов’язаннями згiдно з договорами на 31 грудня 2015 р. представленi таким чином:
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного до п’яти рокiв Бiльше п’яти рокiв Усього
(у тисячах гривень)

Кошти банкiв 259,540 504,376 - 615,617 - 1,339,533
Кошти клiєнтiв 214,195 9,099 2,181 303 - 225,778
Гарантiї наданi клiєнтам 6,836 - - - - 6,836

478,878 513,410 2,181 615,920 - 1,610,389

Перiоди виплат по недисконтованих грошових потоках (включаючи процентнi платежi) за фiнансовими зобов’язаннями згiдно з договорами на 31 грудня 2014 р. представленi таким чином:
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного до п’яти рокiв Бiльше п’яти рокiв Усього
(у тисячах гривень)

Кошти банкiв 448,088 577,467 97,981 417,341 125,363 1,666,240
Кошти клiєнтiв 263,452 3,692 3,510 10,487 - 281,141
Гарантiї наданi клiєнтам 15,505 - - - - 15,505

727,045 581,159 101,491 427,828 125,363 1,962,886

(є) Управлiння капiталом
НБУ встановлює вимоги до розмiру капiталу Банку в цiлому та здiйснює монiторинг виконання цих вимог.
Згiдно з iснуючими вимогами до рiвня капiталу, встановленими НБУ, банки повиннi пiдтримувати показник спiввiдношення капiталу та активiв, зважених на ризик (“показник адекватностi капiталу за українськими нормативними вимогами”), вище певного встановленого мiнiмального показника. Якщо Банк не буде пiдтримувати або у достатньому обсязi збiльшувати свiй капiтал вiдповiдно до збiльшення своїх зважених на ризик активiв, у нього може виникнути ризик порушення показникiв адекватностi капiталу встановлених НБУ.
На 31 грудня 2015 р. зазначений мiнiмальний рiвень, встановлений НБУ, становить 10.0% (31 грудня 2014 р.: 10.0%).
На 31 грудня 2015 р. показник адекватностi регулятивного капiталу Банку складав 44% (31 грудня 2014 р.: 33%). На 31 грудня 2015 р. та 2014 р. Банк виконував вимоги НБУ стосовно значення нормативу адекватностi регулятивного капiталу.
Далi у таблицi представлено регулятивний капiтал на основi звiтiв Банку, пiдготовлених згiдно з вимогами НБУ, що включає такi компоненти на 31 грудня:
2015 2014
(у тисячах гривень)

Основний капiтал 264,566 257,731
Додатковий капiтал 234,854 210,935

Усього регулятивного капiталу 499,420 468,666

24 Залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами
У ходi своєї звичайної дiяльностi Банк надає кредити та аванси, залучає депозити та здiйснює iншi операцiї з пов’язаними сторонами. Сторони вважаються пов’язаними у випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Умови операцiй iз пов’язаними сторонами встановлюються у момент здiйснення операцiй. Пов’язаними сторонами є спiльно контрольованi суб’єкти господарювання, члени Спостережної ради, основний управлiнський персонал та їх найближчi родичi, а також компанiї, в яких акцiонери, основний управлiнський персонал або їх близькi родичi здiйснюють контроль або значний вплив.
На 31 грудня 2015 р. та 2014 р. Материнським Банком Банку є банк Credit Europe Bank N.V. Материнський Банк складає та публiкує свою фiнансову звiтнiсть на 31 грудня 2015 р. та за рiк, що закiнчився на цю дату.
Фактичною контролюючою стороною Банку є пан Хюсню Озегiн (H?sn? ?zye?in).
Залишки за розрахунками та операцiї з пов’язаними сторонами на 31 грудня та за рiк, що закiнчився на цю дату, представленi таким чином:
2015 2014
(у тисячах гривень)

Залишки за розрахунками та операцiї з материнським банком

Звiт про фiнансовий стан:
Грошовi кошти та їх еквiваленти 616,824 546,190
Кошти банкiв 615,617 1,068,786

Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд:
Процентнi витрати 15,639 25,261

?
Залишки за операцiями та операцiї з iншими суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем 2015 2014
Звiт про фiнансовий стан:
Грошовi кошти та їх еквiваленти 17 78
Кошти банкiв 719,049 481,773
Кредити та аванси - 7,935
Кошти клiєнтiв 213 11,412

Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд:
Процентнi доходи 514 52
Процентнi витрати 29,179 28,067

Залишки за операцiями та операцiї з основним управлiнським персоналом
Звiт про фiнансовий стан:
Кошти клiєнтiв 666 612

Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд:
Процентнi витрати 9 57
Заробiтна плата та виплати працiвникам 16,995 6,358
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015, кошти, що були розмiщеннi Материнським Банком на суму 117,257 тисяч гривень, було використано для погашення кредитiв, що були гарантованi Материнським Банком. Ця операцiя не мала впливу на прибуток або збиток та була вiдображена в облiку як змiни, не пов’язанi з рухом грошових коштiв, у звiтi про рух грошових коштiв.
Залишки за розрахунками i процентнi ставки по операцiях з пов’язаними сторонами, якi проводилися в iноземних валютах, на 31 грудня 2015 р. представленi таким чином:
Гривнi Процентна ставка Долари США Процентна ставка Євро Процентна ставка Iншi Процентна ставка
(у тисячах гривень)

Залишки за розрахунками з Материнським Банком

Грошовi кошти та їх еквiваленти - - 615,969 - 844 - 11 -
Кошти банкiв - - 615,617 - - - - -

Залишки за розрахунками з iншими суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем

Грошовi кошти та їх еквiваленти - - 1 - 11 - 5 -
Кошти банкiв - - 719,049 4.4% - - - -
Кошти клiєнтiв 213 13.0% - - - - - -

Залишки за розрахунками з основним управлiнським персоналом
Кошти клiєнтiв 69 - 585 - 12 - - -
?
Залишки за розрахунками i процентнi ставки по операцiях з пов’язаними сторонами, якi проводилися в iноземних валютах, на 31 грудня 2014 р. представленi таким чином:
Гривнi Процентна ставка Долари США Процентна ставка Євро Процентна ставка Iншi Процентна ставка
(у тисячах гривень)

Залишки за розрахунками з Материнським Банком

Грошовi кошти та їх еквiваленти - - 541,717 - 4,465 - 8 -
Кошти банкiв - - 1,068,786 5.3% - - - -

Залишки за розрахунками з iншими суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем

Грошовi кошти та їх еквiваленти - - 1 - 14 - 63 -
Кошти банкiв - - 481,436 5.1% 337 - - -
Кредити та аванси - - 7,935 8.0% - - - -
Кошти клiєнтiв 2,471 3.0% 8,311 8.0% 630 - - -

Залишки за розрахунками з основним управлiнським персоналом
Кошти клiєнтiв 107 - 486 3.0% 19 - - -
Строки виплат по залишках за розрахунками з пов’язаними сторонами згiдно з договорами на 31 грудня 2015 р. представленi таким чином:
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного року до п’яти рокiв Бiльше п’яти рокiв Усього
(у тисячах гривень)

Залишки за розрахунками з Материнським Банком

Грошовi кошти та їх еквiваленти 616,824 - - - - 616,824
Кошти банкiв - - - 615,617 - 615,617

Залишки за розрахунками з iншими суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем
Грошовi кошти та їх еквiваленти 17 - - - - 17
Кошти банкiв 218,872 500,177 - - - 719,049
Кошти клiєнтiв 112 - 101 - - 213

Залишки за розрахунками з основним управлiнським персоналом
Кошти клiєнтiв 591 75 - - - 666
?
Строки виплат по залишках за розрахунками з пов’язаними сторонами згiдно з договорами на 31 грудня 2014 р. представленi таким чином:
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного року до п’яти рокiв Бiльше п’яти рокiв Усього
(у тисячах гривень)

Залишки за розрахунками з Материнським Банком

Грошовi кошти та їх еквiваленти 546,190 - - - - 546,190
Кошти банкiв 132,921 394,214 78,843 343,755 119,053 1,068,786

Залишки за розрахунками з iншими суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем
Грошовi кошти та їх еквiваленти 78 - - - - 78
Кошти банкiв 308,319 173,454 - - - 481,773
Кредити та аванси - - 7,935 - 7,935
Кошти клiєнтiв 1,378 - 2,150 7,884 - 11,412

Залишки за розрахунками з основним управлiнським персоналом
Кредити та аванси - - - - - -
Кошти клiєнтiв 612 - - - - 612
Основний управлiнський персонал – це особи, якi мають повноваження та є вiдповiдальними, прямо або опосередковано, за планування, управлiння i контроль дiяльностi Банку, а також члени Правлiння.
25 Оцiнка справедливої вартостi
(a) Класифiкацiя у звiтностi та справедлива вартiсть
Нижче у таблицi наведено балансову та справедливу вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань на 31 грудня 2015 р.:
(у тисячах гривень) СВЧПЗ Кредити та дебiторська заборгова-нiсть Наявнi для продажу Iншi активи i зобов’язання, оцiненi за амортизова-ною вартiстю Загальна балансова вартiсть Справед-лива вартiсть
Грошовi кошти та їх еквiваленти - 834,346 - - 834,346 834,346
Кредити та аванси - 1,139,833 - - 1,139,833 1,139,833
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 2 - - - 2 2
Цiннi папери, наявнi для продажу - - 50,613 - 50,613 50,613

Усього фiнансових активiв 2 1,974,179 50,613 - 2,024,795 2,024,795

Кошти банкiв - - - 1,374,728 1,374,728 1,374,728
Кошти клiєнтiв - - - 224,999 224,999 224,999
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 2,144 - - - 2,144 2,144
Усього фiнансових зобов’язань 2,144 - - 1,599,727 1,601,870 1,601,870
?
Нижче у таблицi наведено балансову та справедливу вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань на 31 грудня 2014 р.:
(у тисячах гривень) СВЧПЗ Кредити та дебiторська заборгова-нiсть Наявнi для продажу Iншi активи i зобов’язання, оцiненi за амортизова-ною вартiстю Загальна балансова вартiсть Справед-лива вартiсть
Грошовi кошти та їх еквiваленти - 909,544 - - 909,544 909,544
Кредити та аванси - 1,227,049 - - 1,227,049 1,227,049
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 41,123 - - - 41,123 41,123
Цiннi папери, наявнi для продажу - - 176,437 - 176,437 176,437

Усього фiнансових активiв 41,123 2,136,593 176,437 - 2,354,153 2,354,153

Кошти банкiв - - - 1,550,559 1,550,559 1,545,352
Кошти клiєнтiв - - - 273,282 273,282 266,893
Усього фiнансових зобов’язань - - - 1,823,841 1,823,841 1,812,245
Припускається, що на 31 грудня 2015 р. та 2014 р. справедлива вартiсть деяких фiнансових активiв та зобов’язань приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi через короткостроковий характер зазначених фiнансових iнструментiв та/або враховуючи ринковi процентнi ставки на кiнець перiоду.
Оцiнена справедлива вартiсть приблизно дорiвнює цiнi, яку було б отримано при продажi активу або сплачено за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Однак у зв’язку з невизначенiстю, а також виходячи iз суб’єктивних суджень, справедлива вартiсть не повинна тлумачитись як вартiсть, що може бути реалiзована при негайному продажi активiв або передачi зобов’язань.
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, якi мають котирування на активному ринку, визначається з використанням ринкових або дилерських цiн котирувань. Для всiх iнших фiнансових iнструментiв справедлива вартiсть визначається з використанням iнших методiв оцiнки.
Цi методи оцiнки направленi на досягнення такої оцiнки справедливої вартостi, яка вiдображає цiну, яку було б отримано при продажi активу або сплачено за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки.
(б) Iєрархiя методiв оцiнки справедливої вартостi
МСФЗ 7 визначає iєрархiю методiв оцiнки на основi даних, якi вводяться у модель оцiнки, залежно вiд того, чи можуть бути такi данi отриманi з вiдкритих ринкових джерел. Вхiднi данi, що можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел – це ринковi данi, отриманi з незалежних джерел. Вхiднi данi, що не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел – це ринковi данi, що вiдображають припущення Банку щодо ринкової кон’юнктури.
На основi вищезазначених двох типiв вхiдних даних створено таку iєрархiю рiвнiв визначення справедливої вартостi:
Рiвень 1 – iнструмент оцiнюється на основi котирування цiн (без коригування) на активних ринках для iдентичних активiв або зобов’язань. Цей рiвень включає акцiї та борговi iнструменти, зареєстрованi на фондовiй бiржi, а також похiднi фiнансовi iнструменти, торговi операцiї з якими здiйснюються на фондовiй бiржi, такi, як ф’ючерси.
Рiвень 2 – вхiднi данi, крiм котирування цiн, включених до Рiвня 1, якi можна отримати з вiдкритих ринкових джерел для цiлей оцiнки активу або зобов’язання прямо (тобто цiни) чи опосередковано (тобто визначенi на основi цiн).
Рiвень 3 – вхiднi данi, що використовуються для оцiнки активу чи зобов’язання, якi не ґрунтуються на даних, що можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел.
Зазначена iєрархiя вимагає використання даних, що можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел, якщо такi є наявними. Коли це можливо, при оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Банк використовує данi, що можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел.
Далi у таблицi представлено аналiз фiнансових iнструментiв, оцiнених за справедливою вартiстю за рiвнями iєрархiї методiв її визначення, у якi категоризується кожна оцiнка справедливої вартостi, на 31 грудня 2015 р. та 2014 р. Суми базуються на значеннях, що визнанi у звiтi про фiнансовий стан:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р.
Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Усього Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Усього
Цiннi папери, наявнi для продажу - 50,613 - 50,613 150,448 19,682 6,307 176,437
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку - 2 - 2 - 41,123 - 41,123
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку - 2,144 - 2,144 - - - -
Далi у таблицi представлено аналiз справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, якi не вiдображаються за справедливою вартiстю, за рiвнями iєрархiї методiв її визначення для цiлей розкриття на 31 грудня 2015 р.:
(у тисячах гривень) Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Загальна справедлива вартiсть Загальна балансова вартiсть

Фiнансовi активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти - 834,346 - 834,346 834,346
Кредити та аванси - - 1,139,833 1,139,833 1,139,833
Усього - 834,346 1,139,833 1,974,179 1,974,179

Фiнансовi зобов’язання
Кошти банкiв - 1,374,728 - 1,374,728 1,374,728
Кошти клiєнтiв - 224,999 - 224,999 224,999
Усього - 1,599,727 - 1,599,727 1,599,727


У наведенiй нижче таблицi представлено аналiз справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, якi не вiдображаються за справедливою вартiстю, за рiвнями iєрархiї методiв її визначення для цiлей розкриття на 31 грудня 2014 р.:
(у тисячах гривень) Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Загальна справедлива вартiсть Загальна балансова вартiсть

Фiнансовi активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти - 909,544 - 909,544 909,544
Кредити та аванси - - 1,227,049 1,227,049 1,227,049
Усього - 909,544 1,227,049 2,136,593 2,136,593

Фiнансовi зобов’язання
Кошти банкiв - 1,545,352 - 1,545,352 1,550,559
Кошти клiєнтiв - 266,893 - 266,893 273,282
Усього - 1,812,245 - 1,812,245 1,823,841
(в) Фiнансовi iнструменти з фiксованою ставкою
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань з фiксованою ставкою, що вiдображаються за амортизованою вартiстю, визначається шляхом порiвняння ринкових процентних ставок на дату їх первiсного визнання з поточними ринковими ставками, що пропонуються на аналогiчнi фiнансовi iнструменти. Оцiнена справедлива вартiсть процентних депозитiв з фiксованою ставкою визначається на основi дисконтованих грошових потокiв iз застосуванням iснуючих на грошовому ринку процентних ставок за борговими зобов’язаннями з аналогiчними характеристиками кредитного ризику та строками погашення. Справедлива вартiсть випущених боргових iнструментiв, що котируються на бiржi, визначається на основi оголошених ринкових цiн. Якщо для випущених цiнних паперiв, що котируються, не iснує ринкових цiн, використовується модель дисконтованих грошових потокiв на основi кривої доходностi за поточною процентною ставкою з урахуванням залишкового перiоду до погашення.
Далi у таблицi наведено iнформацiю щодо суттєвих вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел, станом на кiнець року, що використовувалися при оцiнцi фiнансових iнструментiв, визначених як Рiвень 3 в iєрархiї справедливої вартостi на 31 грудня 2015 р.:
Тип iнструмента Справедлива вартiсть Метод оцiнки Суттєвi вхiднi данi, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел Дiапазон оцiнок (середньозважених) для вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел Чутливiсть оцiнки справедливої вартостi до вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел
Кредити клiєнтам 1,139,833 Метод дисконтованих грошових потокiв Ставка дисконту, скоригована на ризик Процентнi ставки 9% - 33% Значне перевищення порiвняно до безризикової процентної ставки призведе до зменшення справедливої вартостi.
Далi у таблицi наведено iнформацiю щодо суттєвих вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел, станом на кiнець року, що використовувалися при оцiнцi фiнансових iнструментiв, визначених як Рiвень 3 в iєрархiї справедливої вартостi на 31 грудня 2014 р.:
Тип iнструмента Справедлива вартiсть Метод оцiнки Суттєвi вхiднi данi, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел Дiапазон оцiнок (середньозважених) для вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел Чутливiсть оцiнки справедливої вартостi до вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел
Цiннi папери, наявнi для продажу 6,307 Метод дисконтованих грошових потокiв Зменшення корисностi 50% - 90% зменшення корисностi Значне зменшення корисностi призведе до зниження справедливої вартостi
Кредити клiєнтам 1,227,049 Метод дисконтованих грошових потокiв Ставка дисконту, скоригована на ризик Процентнi ставки 9% - 25% Значне перевищення порiвняно до безризикової процентної ставки призведе до зменшення справедливої вартостi.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 р. та 2014 р., жодних прибуткiв або збиткiв в результатi оцiнки справедливої вартостi кредитiв, виданих клiєнтам, не було вiдображено у прибутку або збитку або iншому сукупному доходi.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 р. та 2014 р., не було переведень у Рiвень 3 або з Рiвня 3 iєрархiї справедливої вартостi.
26 Подiї пiсля звiтної дати
Пiсля 31 грудня 2015 р. Нацiональний Банк Українi офiцiйно знецiнив гривню i зменшив обмiнний курс до 26.60 гривень за 1 долар США на дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi до випуску. Потенцiйний вплив на фiнансовий стан Банку розкритий у примiтцi 23(в).

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 2 1
2 2013 2 1
3 2012 1 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Повернення акцiонерам iнвестицiї Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 4
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 5

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить)


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 8

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради не створено комiтетiв "Стратегiчного планування", "З питань призначень i винагород", "Iнвестицiйний".
Інші (запишіть) У складi наглядової ради не створено комiтетiв "Стратегiчного планування", "З питань призначень i винагород", "Iнвестицiйний".


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени наглядової ради не отримують винагороди.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Iншi вимоги вiдсутнi X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Останнiй раз члени Наглядової Ради обиралися у 2011 роцi.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Так Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення "Про посадових осiб акцiонерного товариства", "Про акцiї акцiонерного товариства", "Про порядок розподiлу прибутку" вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Ні Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора приймає Наглядова рада.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Банк не змiнював аудитора.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi в минулому роцi здiйснював зовнiшнiй аудитор ПрАТ "КПМГ Аудит".

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя проводила перевiрку останнього разу з власної iнiцiативи.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Iншi не заплановано

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором X
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс вiдсутнiй

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс вiдсутнiй
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс вiдсутнiй

Річна фінансова звітність

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на31.12.2015 
 (число, місяць, рік) 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 818599 832083
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 15747 77461
Торгові цінні папери 7 0 0
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 8 2 41123
Кошти в інших банках 9 0 0
Кредити та заборгованість клієнтів 10 1139833 1227049
Цінні папери в портфелі банку на продаж 11 50613 176437
Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 0 0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії 13 0 0
Інвестиційна нерухомість 14 29677 3580
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 7976 2655
Відстрочений податковий актив 0 0
Гудвіл 15 0 0
Основні засоби та нематеріальні активи 16 8492 10079
Інші фінансові активи 17 0 0
Інші активи 18 4770 1662
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 19 0 0
Усього активів 2075709 2372129
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 20 1374728 1550559
Кошти клієнтів 21 224999 273282
Боргові цінні папери, емітовані банком 22 0 0
Інші залучені кошти 23 0 0
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 18165 24361
Резерви за зобов’язаннями 24 0 0
Інші фінансові зобов'язання 25 2144 0
Інші зобов'язання 26 7793 4803
Субординований борг 27 0 0
Зобов'язання групи вибуття 19 0 0
Усього зобов'язань 1627829 1853005
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 28 252500 252500
Емісійні різниці 28 0 0
Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 195770 271357
Резервні та інші фонди банку 0 0
Резерви переоцінки 29 -390 -4733
Неконтрольована частка3 0 0
Усього власного капіталу 447880 519124
Усього зобов'язань та власного капіталу 2075709 2372129

Примітки Данi вказанi в тис. гривень
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2016 року   Керівник Алиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Баглаєв К.М. (044) 390 67 14   Головний бухгалтер Дубова С.В
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки
за 2015 рік

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
Процентні доходи 31 178193 187641
Процентні витрати 31 -65443 -68930
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 112750 118711
Комісійні доходи 32 22861 47354
Комісійні витрати 32 -10457 -4438
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 0 0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 43 0 0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 -1407 -385
Результат від операцій з іноземною валютою 105300 21670
Результат від переоцінки іноземної валюти 0 0
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 0 0
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 9, 10 0
Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 20, 21, 23 0 0
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 9, 10 -235819 -61958
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 17, 18 0 0
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 -6271 -6307
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 12 0 0
Відрахування до резервів за зобов'язаннями 24 0 0
Інші операційні доходи 33 13429 737
Адміністративні та інші операційні витрати 34 -58650 -42900
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 13 0 0
Прибуток/(збиток) до оподаткування 58264 72544
Витрати на податок на прибуток 35 -17323 -15249
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 0 0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 19 0 0
Прибуток/(збиток) за рік -75587 57295
 
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку -71244 55678
неконтрольованій частці 0 0
 
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
 
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
 
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік -0.14 0.11
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік -0.14 0.11

Примітки Данi вказанi в тис. гривень
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2016 року   Керівник Онур Анлиатамер
        (підпис, ініціали, прізвище)
Баглаєв К.М. (044)390-67-14   Головний бухгалтер Дубова С.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про сукупний дохід
за 2015 рік

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
Прибуток/(збиток) за рік -75587 57295
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 4862 -1972
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 0 0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків 0 0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності 0 0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 29 -519 355
Інший сукупний дохід після оподаткування 4343 -1617
Усього сукупного доходу за рік -71244 55678
 
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку -71244 55678
неконтрольованій частці 0 0

Примітки Данi вказанi в тис. гривень
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2015 року   Керівник Онур Анлиатамер
        (підпис, ініціали, прізвище)
Баглаєв К.М. (044) 390-67-14   Головний бухгалтер Дубова С.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2015 рік

Найменування статті Примітки Належить власникам банку Неконтрольована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці резервні, інші фонди та резерви переоцінки нерозподілений прибуток усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) 252500 0 -3116 300922 550306 0 550306
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення 5 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду 252500 0 -3116 300922 550306 0 550306
Усього сукупного доходу 29 0 0 -1617 57295 55678 0 55678
Емісія акцій: 28
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 28 0 0 0 0 0 0 0
продаж 28 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 48 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 37 0 0 0 0 -86860 -86860 -86860
Залишок на кінець попереднього періоду 252500 0 -4733 271357 519124 0 519124
Усього сукупного доходу 29 0 0 4343 -75587 -71244 0 -71244
Емісія акцій: 28
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 28 0 0 0 0 0 0 0
продаж 28 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець звітного періоду 252500 0 -390 195770 447880 0 447880

Примітки Данi вказанi в тис. гривень
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2016 року   Керівник Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Баглаєв К.М. (044)390-67-14   Головний бухгалтер Дубова С.В
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2015 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Процентні доходи, що отримані 195232 189290
Процентні витрати, що сплачені -55685 -59623
Комісійні доходи, що отримані 22861 47354
Комісійні витрати, що сплачені -10457 -4438
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 70548 4572
Результат операцій з іноземною валютою -48610 -12641
Інші отримані операційні доходи 5606 797
Витрати на утримання персоналу, сплачені -28429 -24671
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені -29685 -18105
Податок на прибуток, сплачений -29359 -54992
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 92022 67543
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 0 5601
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 164271 195433
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 0 -38454
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків -707810 -49368
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів -59960 -64594
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 350
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 9, 17 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності -511477 116511
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 -19879 -464205
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 161105 572865
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 17 1078 2720
Придбання асоційованих компаній 11 -390 -250
Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
Придбання основних засобів 14 0 0
Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0
Придбання нематеріальних активів 14 0 0
Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності 141914 111130
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій 26 0 0
Емісія привілейованих акцій 26 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0
Викуп власних акцій 26 0 0
Продаж власних акцій 26 0 0
Отримання субординованого боргу 25 0 0
Погашення субординованого боргу 25 0 0
Отримання інших залучених коштів 21 0 0
Повернення інших залучених коштів 21 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 17 0 0
Дивіденди, що виплачені 35 0 -86860
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності 0 0
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти 294365 318561
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів -75198 469342
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 909544 372741
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 834346 832083

Примітки Данi вказанi в тис. гривень
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2016 року   Керівник Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Баглаєв К.М. (044) 390-67-14   Головний бухгалтер Дубова С.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2015 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Прибуток/(збиток) до оподаткування 0 0
Коригування:
Знос та амортизація 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 0 0
Амортизація дисконту/(премії) 0 0
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 0 0
(Нараховані доходи) 0 0
Нараховані витрати 0 0
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 0 0
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності діяльності 0 0
Інший рух коштів, що не є грошовим 0 0
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток 0 0
Податок на прибуток, що сплачений 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 17 0 0
Придбання асоційованих компаній 11 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
Придбання основних засобів 14 0 0
Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0
Придбання нематеріальних активів 14 0 0
Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від інвестиційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій 26 0 0
Емісія привілейованих акцій 26 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0
Викуп власних акцій 26 0 0
Продаж власних акцій 26 0 0
Отримання субординованого боргу 25 0 0
Погашення субординованого боргу 25 0 0
Отримання інших залучених коштів 21 0 0
Повернення інших залучених коштів 21 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 17 0 0
Дивіденди, що виплачені 35 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності 0 0
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 0 0

Примітки Емiтент використовує прямий метод формування звiту про рух грошових коштiв
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2016 року   Керівник
        (підпис, ініціали, прізвище)
  Головний бухгалтер
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)