Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Онур Анлиатамер
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
34576883
4. Місцезнаходження
м. Київ , Голосiївський, 01601, Київ, Мечнiкова, 2
5. Міжміський код, телефон та факс
+38(044)3906714 +38(044)4994034
6. Електронна поштова адреса
fi@crediteurope.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України 79  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.crediteurope.com.ua/assets/uploads/docs/reports/Issuer_Report_2016.htm в мережі Інтернет 27.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Iнформацiя наведена в примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №214724
3. Дата проведення державної реєстрації
22.08.2008
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
252500000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
40
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посердництва
10. Органи управління підприємства
Правлiння Онур Анлиатамер [Onur Anliatamer] - Голова Правлiння Немчен Iрина Володимирiвна - Заступник Голови Правлiння Мустафа Джейлан [Mustafa Ceylan] - Член Правлiння Спостережна рада Файк Онур Умут [Faik Onur Umut], голова Спостережної Ради; Коркмаз Iлкорур [Korkmaz Ilkorur], член Спостережної Ради; Мехмет Гюлешчi [Mehmet Gulesci], член Спостережної Ради; Енвер Мурат Башбай [Enver Murat Basbay], член Спостережної Ради; Левент Караджа [Levent Karaca], член Спостережної Ради; Фредерiк Бернард Дейтерс [Frederik Bernard Deiters], член Спостережної Ради Ревiзiйна комiсiя Умут Байоглу [Umut Bayoglu] Голова Ревiзiйної комiсiї Скотт Ченг [Scott Cheung] Член Ревiзiйної комiсiї
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
2) МФО банку
380366
3) поточний рахунок
35418001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
The Bank of New York Mellon
5) МФО банку
000000
6) поточний рахунок
15009100000268

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Банкiвська лiцензiя 232 14.10.2011 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Лiцензiя на право здiйснювати банкiвськi операцiй безстрокова. Лiцензiя дiє вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
 
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй 232 14.10.2011 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Лiцензiя на право здiйснювати банкiвськi операцiї безстрокова. Лiцензiя дiє вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку 185304 22.11.2012 НКЦПФР Необмежена
Опис Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть. Емiтент планує у 2016 роцi та у наступних роках розширити обсяги дiяльностi за лiцензiєю.
 
Депозитарна дiяльнiсть 580121 23.12.2011 НКЦПФР Необмежена
Опис Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Емiтент планує у 2016 роцi та у наступних роках розширити обсяги дiяльностi за лiцензiєю.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Кредит Європа Груп Н.В. 34106005 1101Нiдерланди Амстердам Карспелдрiф 6а 0.01
Кредит Європа Банк Н.В 33256675 1101Нiдерланди Амстердам Карспелдрiф 6а 99.99
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Анлиатамер Онур
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
U 03004286 19.08.2011 Консульством Туреччини в м. Києвi
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
KPMG, Туреччина, Стамбул вересень 2004 – жовтень 2007 - аудитор жовтень 2006 – жовтень 2007 - старший аудитор жовтень 2007 – серпень 2008 – iнспектор ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» жовтень 2008 – березень 2010 - начальник вiддiлу фiнансового контролю Управлiння фiнансового контролю березень 2010 – липень 2010 - начальник вiддiлу фiнансового контролю липень 2012-грудень 2012 - начальник Управлiння фiнансового контролю та людських ресурсiв грудень 2012 – по теперiшнiй час - Начальник Управлiння фiнансового контролю та людських ресурсiв – Член Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014
9) Опис
Iнформацiя не надається
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Немчен Iрина Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 341069 29.11.2006 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
липень 1994р – лютий 1998р., Перше Київське вiддiлення банку «Україна», бухгалтер 1 категорiї, економiст 1 категорiї, заступник головного бухгалтера; лютий 1998 р. – грудень 2001р., Подiльська фiлiя АКБ «Мрiя», головний бухгалтер; грудень 2001 р. – березень 2003 р., Києво – Святошинська фiлiя КБ «Хрещатик», в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер; квiтень 2003 р. – квiтень 2004 р., ТОВ “Київський Унiверсальний Банк” (ТОВ КБ ”Буковина”), заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер; квiтень 2004 р. – березень 2006 р., ВАТ «Мiжнародний комерцiйний банк», в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер; серпень 2006 р. – жовтень 2009 р. ЗАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (ЗАТ «ФIНАНСБАНК»), головний бухгалтер – член Правлiння. листопад 2006р. – жовтень 2009 р. -заступник Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014
9) Опис
Iнформацiя не надається
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дубова Свiтлана Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 740798 10.02.1998 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
квiтень 1991р. - листопад 1994р., Ощадбанк СРСР, Ватутiнське вiддiлення, контролер-касир, контролер-касир операцiйної частини; листопад 1994 р. - березень 1998 р., Банк “Україна”, 1-ше Київське вiддiлення, економiст 1 категорiї .бухгалтерiї; березень 1998 р. - сiчень 2002 р., АКБ ”Мрiя”, Подiльська фiлiя,- бухгалтер внутрiшньобанкiвських та валютних операцiй, начальник сектору внутрiшньобанкiвських розрахункiв; сiчень 2002 р. - квiтень 2003 р., АКБ “Київ”, заступник головного бухгалтера Залiзничної фiлiї, головний бухгалтер Голосiївської фiлiї; квiтень 2003 р. – червень 2004 р., ТОВ “Київський Унiверсальний Банк” (ТОВ КБ ”Буковина”), заступник головного бухгалтера; червень 2004 р. - вересень 2004 р., ВАТ “Мiжнародний комерцiйний банк”, заступник головного бухгалтера; вересень 2004 р. – грудень 2004 р., АБ “Банк регiонального розвитку”, заступник головного бухгалтера сiчень 2005 р. – жовтень 2006 р., ВАТ ”Мiжнародний Комерцiйний Банк”, заступник головного бухгалтера листопад 2006р. – жовтень 2009 р. ЗАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (ЗАТ «ФIНАНСБАНК») - заступник головного бухгалтера листопад 2006р. – грудень 2009 р. Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014
9) Опис
Iнформацiя не надається
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Джейлан Мустафа
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
U 01840237 07.04.2011 Посольством Туреччини в Українi.
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", начальник Управлiння маркетингу та продажiв корпоративного бiзнесу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.11.2014 бесстроково
9) Опис
Працював на посадi Начальника Управлiння маркетингу та продажiв корпоративного бiзнесу в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”, мiсцезнаходження: 01033 м.Київ, вул.Володимирська, 101, код ЄДРПОУ 34576883, тел. (044)390-67-33. Займаю вказану посаду з 26 серпня 2010 року по сьогоднiшнiй час, до службових обов’язкiв входить управлiння роботою корпоративного бiзнесу (банкiвське обслуговування клiєнтiв – юридичних осiб).
Виконував функцiї Члена Ради Директорiв в ТОВАРИСТВI З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КРЕДИТ ЄВРОПА ЛIЗИНГ”, мiсцезнаходження: 03150 м.Київ, вул.Червоноармiйська, 77 А, тел (044)390-67-33, вид дiяльностi (основний): фiнансовий лiзинг. Моєю функцiєю є нагляд за дiяльнiстю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КРЕДИТ ЄВРОПА ЛIЗИНГ”.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Кредит Європа Банк Н.В 33256675 1101 Нiдерланди Карспелдрiф Амстердам Карспелдрiф 6 504949500 99.99 504949500 99.99 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 0 0 0 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 08.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Банку.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Банку.
3. Про затвердження рiчного фiнансового звiту Банку за 2015 рiк.
4. Про затвердження звiту зовнiшнього аудитора про результати перевiрки
фiнансової звiтностi Банку за 2015 рiк.
5. Про розподiл прибутку i збитку Банку за 2015 рiк.
6. Про розподiл прибутку i збитку Банку за 2014 рiк.
7. Про змiну мiсцезнаходження Банку.
8. Про внесення змiн до статуту Банку, пов'язаних зi змiною мiсцезнаходження Банку.
9. Про збiльшення статутного капiталу Банку шляхом пiдвищення номiнальної вартостi
акцiй за рахунок спрямування до статутного капiталу прибутку.
10.Про випуск акцiй нової номiнальної вартостi.
11.Про внесення змiн до статуту Банку, пов'язаних зi збiльшенням статутного капiталу шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй.
12.Про уповноваження представника Банку на пiдписання нової редакцiї Статуту.
13. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради,
звiту правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 1-го питання порядку денного.
1. По першому питанню порядку денного «Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Банку».
Слухали:
Голова Зборiв зазначив, що вiд Акцiонерiв надiйшла пропозицiя обрати членами Лiчильної комiсiї Мехмет Тiкiз [Mehmet Tikiz ] та Севiнк Османову [Sevinc Osmanova].
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Обрати членами Лiчильної комiсiї Мехмет Тiкiз [Mehmet Tikiz ] та Севiнк Османову [Sevinc Osmanova].
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 2-го питання порядку денного.
2.По другому питанню порядку денного «Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Банку».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував обрати Головою Зборiв Енвера Мурата Башбая [Enver Murat Basbay] та Секретарем Зборiв Сенола Алоглу [Senol Aloglu].

Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100%
голосiв;
«проти» - 0 % голосiв;
«утримались» - 0 % голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Обрати Головою Зборiв – Енвера Мурата Башбая [Enver Murat Basbay] та Секретарем Зборiв – Сенола Алоглу[Senol Aloglu].
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 3-го питання порядку денного.
3.По третьому питанню порядку денного «Про затвердження рiчного фiнансового звiту Банку за 2015 рiк».
Слухали:
Голова Зборiв зачитав рiчний фiнансовий звiт Банку за 2015 рiк зi збитком у 76 722 685,24 гривень (сiмдесят шiсть мiльйонiв сiмсот двадцять двi тисячi шiстсот вiсiмдесят п’ять гривень 24 копiйки) та запропонував його затвердити без змiн.

Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100%
голосiв;
«проти» - 0 % голосiв;
«утримались» - 0 % голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Затвердити рiчний фiнансовий звiт Банку за 2015 рiк зi збитком у 76 722 685,24 гривень (сiмдесят шiсть мiльйонiв сiмсот двадцять двi тисячi шiстсот вiсiмдесят п’ять гривень 24 копiйки).
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 4-го питання порядку денного.

4. По четвертому питанню порядку денного «Про затвердження звiту зовнiшнього аудитора про результати перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 2015 рiк».
Слухали:
Голова Зборiв зачитав звiт зовнiшнього аудитора (Приватне акцiонерне товариство «КПМГ Аудит») про результати перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 2015 рiк та запропонував його затвердити без змiн.
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Затвердити звiт зовнiшнього аудитора (Приватне акцiонерне товариство «КПМГ Аудит») про результати перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 2015 рiк.

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 5-го питання порядку денного.

5. По п’ятому питанню порядку денного «Про розподiл прибутку i збиткiв Банку за 2015 рiк».
Слухали:
У зв’язку iз збитками за 2015 рiк у розмiрi 76 722 685,24 гривень (сiмдесят шiсть мiльйонiв сiмсот двадцять двi тисячi шiстсот вiсiмдесят п’ять гривень 24 копiйки)Голова Зборiв повiдомив, що розподiлу збиткiв не буде .
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» -0% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Вирiшили: Розподiлу збиткiв не буде
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 6-го питання порядку денного.

6. По шостому питанню порядку денного «Про розподiл прибутку i збиткiв Банку за 2014 рiк».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував розподiлити частину нерозподiленого прибутку Банку за 2014 рiк (станом на 08.04.2016 року складає 133 331 246,04 гривень (сто тридцять три мiльйони триста тридцять одна тисяча двiстi сорок шiсть гривень 04 копiйки), наступним чином:
76 722 685,24 гривень (сiмдесят шiсть мiльйонiв сiмсот двадцять двi тисячi шiстсот вiсiмдесят п’ять гривень 24 копiйки) направити на покриття збиткiв за 2015 рiк.
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили: Розподiлити частину нерозподiленого прибутку Банку за 2014 рiк (станом на 08.04.2016 року складає 133 331 246,04 гривень (сто тридцять три мiльйони триста тридцять одна тисяча двiстi сорок шiсть гривень 04 копiйки), наступним чином:
76 722 685,24 гривень (сiмдесят шiсть мiльйонiв сiмсот двадцять двi тисячi шiстсот вiсiмдесят п’ять гривень 24 копiйки) направити на покриття збиткiв за 2015 рiк.
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 7-го питання порядку денного.
7. По сьомому питанню порядку денного «Про змiну мiсцезнаходження Банку»
Слухали:
У зав’язку iз змiнами, Голова Зборiв повiдомив, що змiни мiсцезнаходження Банку не буде.
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Вирiшили: Змiни мiсцезнаходження Банку не буде.
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 8-го питання порядку денного.
8. По восьмому питанню порядку денного «Про внесення змiн до статуту Банку, пов'язаних зi змiною мiсцезнаходження Банку»
Слухали:
У зв’язку iз неприйняттям рiшення про змiну мiсцезнаходження Голова Зборiв запропонував голосувати проти внести змiни до Статуту Банку в частинi змiни мiсцезнаходження Банку.
Голосували: «за» - 0% голосiв;
«проти» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Вирiшили: Рiшення не прийнято.
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 9-го питання порядку денного.
9. По дев’ятому питанню порядку денного «Про збiльшення статутного капiталу Банку шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного капiталу прибутку.»
Слухали:
В зв’язку iз змiною графiку збiльшення статутного капiталу банкiв Голова Зборiв запропонував голосувати проти збiльшити статутного капiталу Банку.
Голосували: «за» - 0% голосiв;
«проти» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Вирiшили: Рiшення не прийнято.

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 10-го питання порядку денного.

10. По десятому питанню порядку денного «Про випуск акцiй нової номiнальної вартостi.»
Слухали:
У зв’язку iз неприйняттям рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку Голова Зборiв запропонував голосувати проти випуску акцiй.
Голосували: «за» - 0% голосiв;
«проти» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Вирiшили: Рiшення не прийнято.
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 11-го питання порядку денного.

11. По одинадцятому питанню порядку денного «Про внесення змiн до статуту Банку, пов'язаних зi збiльшенням статутного капiталу шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй. »

Слухали:
У зв’язку iз неприйняттям рiшення про збiльшення статутного капiталу Голова Зборiв запропонував голосувати проти внесення змiн до статуту Банку, пов'язаних зi збiльшенням статутного капiталу шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй.
Голосували: «за» - 0% голосiв;
«проти» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Вирiшили: Рiшення не прийнято.
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 12-го питання порядку денного.

12. По дванадцятому питанню порядку денного «Про уповноваження представника Банку на пiдписання нової редакцiї Статуту.»

Слухали:
У зв’язку iз не внесенням змiн до Статуту Голова Зборiв запропонував голосувати проти уповноваження Голови Правлiння Онура Анлиатамера на пiдписати нової редакцiї Статуту Банку.
Голосували: «за» - 0% голосiв;
«проти» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Вирiшили: Рiшення не прийнято.
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 13-го питання порядку денного.

13. По тринадцятому питанню порядку денного «Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.»

Слухали:
Голова Зборiв заслухав звiт наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк та запропонував затвердити їх.
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили: Затвердити звiт наглядової ради, звiт правлiння, звiт ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.
На порядку денному не було iнших питань.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.08.2016
Кворум зборів** 100
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Банку.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Банку.
3. Про змiну мiсцезнаходження Банку.
4. Про внесення змiн до статуту Банку, пов'язаних зi змiною мiсцезнаходження Банку.
5. Про уповноваження представника Банку на пiдписання нової редакцiї Статуту.


Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 1-го питання порядку денного.
1. По першому питанню порядку денного «Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Банку».
Слухали:
Голова Зборiв зазначив, що вiд Акцiонерiв надiйшла пропозицiя обрати членами Лiчильної комiсiї Мехмет Тiкiз [Mehmet Tikiz ] та Севiнк Османову [Sevinc Osmanova].
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Обрати членами Лiчильної комiсiї Мехмет Тiкiз [Mehmet Tikiz ] та Севiнк Османову [Sevinc Osmanova].
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 2-го питання порядку денного.
2.По другому питанню порядку денного «Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Банку».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував обрати Головою Зборiв Енвера Мурата Башбая [Enver Murat Basbay] та Секретарем Зборiв Сенола Алоглу [Senol Aloglu].

Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100%
голосiв;
«проти» - 0 % голосiв;
«утримались» - 0 % голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Обрати Головою Зборiв – Енвера Мурата Башбая [Enver Murat Basbay] та Секретарем Зборiв – Сенола Алоглу[Senol Aloglu].
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 3-го питання порядку денного.
3.По третьому питанню порядку денного «Про змiну мiсцезнаходження Банку».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував змiнити мiсцезнаходження Банку на: Україна, 01601 м.Київ, вул.Мечнiкова, 2.

Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100%
голосiв;
«проти» - 0 % голосiв;
«утримались» - 0 % голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Змiнити мiсцезнаходження Банку на: Україна, 01601, м.Київ, вул.Мечнiкова, 2.
Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 4-го питання порядку денного.

4. По четвертому питанню порядку денного «Про внесення змiн до статуту Банку, пов'язаних зi змiною мiсцезнаходження Банку ».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував внести змiни до Статуту Банку шляхом викладення його в новiй редакцiї зi змiною п.1.9. Статуту на: «1.9. Мiсцезнаходження Банку: Україна, 01601, м.Київ, вул.Мечнiкова,2 » .
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Внести змiни до Статуту Банку шляхом викладення його в новiй редакцiї (Додаток 3 до цього Протоколу ) зi змiною п.1.9. Статуту на: «1.9. Мiсцезнаходження Банку: Україна, 01601, м.Київ, вул.Мечнiкова,2 ».

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 5-го питання порядку денного.

5. По п’ятому питанню порядку денного «Про уповноваження представника Банку на пiдписання нової редакцiї Статуту ».
Слухали:
Голова Зборiв запропонував уповноважити Голову Правлiння Онура Анлиатамера пiдписати нову редакцiї Статуту Банку.
Голосували: «за» - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 100% голосiв;
«проти» - 0% голосiв;
«утримались» - 0% голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили: Уповноважити Голову Правлiння Онура Анлиатамера пiдписати нову редакцiю Статуту Банку.

На порядку денному не було iнших питань.

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 86860000 0
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 0.172 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0 0 86860000 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату
Опис Протокол №01/15 рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» вiд 13.04.2015

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи •Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Київ Київ Б. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон +38(044) 279-65-40
Факс +38(044) 279-13-22
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв”
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiвiменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 31032100
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Київ Київ Михайлiвська, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2397
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2006
Міжміський код та телефон +38 (044) 490-55-07
Факс +38 (044) 490-55-08
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiвiменних цiнних паперiв.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.05.2008 195/1/08 НКЦПФР UA1026701102 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.5 505000000 252500000 100
Опис Акцiї iменнi простi ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (код ПФТС - CREB, ISIN - UA1026701102) 09 квiтня 2010 року допущено до обiгу на ПФТС без включення до Бiржового реєстру.
 

XI. Опис бізнесу

Важливих подiй розвитку у емiтента ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" не було.
 
У структурi ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (надалi - Банк) станом на 31 грудня 2015 року вiдкрито вiддiлень: Вiддiлення №4 за адресою м. Київ вул. Л.Толстого 8.Фiлiї та представництва у структурi Банку вiдсутнi.
 
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 40 осiб;
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом – 0;
Чисельнiсть працiйникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осiб.
Фонд оплати працi за 2016 рiк становив 25 963.7 тис. грн,
Таким чином, розмiр фонду оплати працi збiльшився на 1 874.9 тис. грн.
 
Емiтент не належить до жодного об'єднання пiдприємств.
 
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємтвами та установами.
 
У 2016 роцi пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства, з боку третiх осiб не надходило.
 
Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк та 2014 рiк пiдготовлена згiдно з облiковою полiтикою Банку та вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi, що затверджена постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 10.11.2011 №373 зi змiнами . Основними принципами облiкової полiтики Банку є: - повне висвiтлення i усi банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй банку, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею; - превалювання сутностi над формою i операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою; автономнiсть - активи та зобов'язання Банку вiдокремленi вiд активiв та зобов'язань iнших банкiв (пiдприємств) i власникiв Банку, у зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання власникiв не повиннi вiдображатися у фiнансової звiтностi банку; - обачнiсть i застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати не занижуватимуться; - безперервнiсть - оцiнка активiв Банку здiйснюється, виходячи з припущення, що його дiяльнiсть продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Плани скорочення масштабiв дiяльностi Банку повиннi вiдображатися у фiнансових звiтах; - нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового результату звiтного перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв. Доходи та витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв. Доходи - це збiльшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв. Витрати - це зменшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу i не є розподiленням мiж акцiонерами. Власний капiтал - це залишкова частина в активах банку пiсля вирахування всiх зобов'язань; - послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк) застосування обраної облiкової полiтики. Змiна методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених Мiжнародними Стандартами Фiнансової звiтностi (МСФЗ), i потребує додаткового обгрунтування i розкриття у фiнансових звiтах; - iсторична (фактична) собiвартiсть - прiоритетною є оцiнка активiв i пасивiв за вартiстю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, переоцiнюються у разi змiни офiцiйного валютного курсу на звiтну дату. Облiкова полiтика Банку, в частинi методiв оцiнки активiв i зобов?язань та створення резервiв на покриття можливих втрат, реалiзується вiдповiдно до вимог чинного законодавства, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, МСФЗ та внутрiшнiх регламентiв Банку.
 
Банк має прибутково орiєнтований напрямок розвитку. В своїй дiяльностi Банк орiєнтується на структури малого та середнього бiзнесу. Найбiльш перспективною для Банку є кредитна дiяльнiсть. Банк активно працює на мiжбанкiвському кредитному ринку. Банк використовує iнструменти мiжбанкiвського ринку для оперативного розмiщення ресурсiв в iнших банках, яким встановлено вiдповiдний кредитний лiмiт. Також Банк є активним учасником фондового ринку. Банк має у портфелi на продаж облiгацiї пiдприємств та банкiв, облiгацiї внутрiшньої державної позики. Зазначенi цiннi папери обертаються на фондовому ринку та обслуговуються вiдповiдним суб’єктом депозитарної дiяльностi в Українi.
 
Банк має iнвестицiйну нерухомiсть, вартiстю 20 148,8 тис. грн, яка утримується на балансi з метою подальшого продажу.
 
Правочини вiдсутнi.
 
Основнi засоби вiдображенi за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос та амортизацiя розраховуються з використанням прямолiнiйного методу протягом оцiненого строку корисного використання активiв. Амортизацiя нараховуються з дати придбання активiв або, якщо це стосується активiв, створених за рахунок власних коштiв, з моменту, коли вiдповiдний актив завершений i готовий для використання. Оцiненi строки корисного використання такi:
Будiвлi 50 рокiв
Меблi та обладнання 3-5 рокiв
Транспортнi засоби 5 рокiв
Нематерiальнi активи 3-5 рокiв
Витрати, понесенi на ремонт орендованих примiщень, визнаються як активи i вiдображаються у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом коротшого з двох строкiв: протягом строку корисного використання орендованих примiщень або вiдповiдного строку оренди.
 
В Українi вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливали i можуть i надалi впливати на дiяльнiсть установ, якi працюють у цих умовах. Внаслiдок цього здiйснення операцiй в Українi пов'язано з ризиками, якi не є характерними для iнших ринкiв. Крiм того, скорочення обсягiв операцiй на ринках капiталу та кредитних ресурсiв та його вплив на економiку України посилюють рiвень невизначеностi у економiчному середовищi. Пiдставою для здiйснення банкiвської дiяльностi в Українi є наявнiсть вiдповiдної лiцензiї Нацiонального банку України та вiдповiднiсть вимогам законодавства. Основоположними документами з регулювання дiяльностi банкiвських установ на територiї України є Закон України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" №2121-III вiд 07 грудня 2000 року (зi змiнами та доповненнями), Закон України "Про Нацiональний банк України" №679-XIV вiд 20 травня 1999 року (зi змiнами та доповненнями) та Постанова НБУ №368 вiд 28 серпня 2001 року "Про затвердження Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi" (зi змiнами та доповненнями). Окремi аспекти дiяльностi банкiв регулюються також iншими нормативно-правовими документами. Банком першої iнстанцiї є Нацiональний банк України.
 
Протягом 2016 року Банком було сплачено 29,6 тис.грн, з них
- 25 500,00 грн. за результатами планової перевiрки Фiнансового монiторингу
 
Загальна сума активiв Банку станом на кiнець дня 30 грудня 2016 року становить 2 242 790,7 тис. грн. За станом на кiнець дня 30 грудня 2016 року вартiсть чистих активiв Банку вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням Держаної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року №485, становила 517 821.2 тис. грн. та вiдповiдає вимогам чинного законодавства, в саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. У 2016 роцi процентнi доходи склали 146 187.9 тис. грн., комiсiйнi доходи 16 469.3 тис. грн. Процентнi витрати за 2016 рiк склали 58 392.4 тис. грн., комiсiйнi витрати 11 147 тис. грн., адмiнiстративнi витрати та iншi операцiйнi витрати – 46 205 тис. грн.
 
Укладенi, але ще не виконанi договори (контракти) на кiнець звiтного перiоду у емiтента ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" вiдсутнi.
 
Стратегiя розвитку ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" полягає в тому, щоб бути надiйною, стабiльною, прибутковою фiнансовою установою, яка динамiчно розвивається, нарощує капiтал, активи та обсяги банкiвських операцiй, сприяє розвитку економiки України, надає клiєнтам повний спектр банкiвських послуг найвищої якостi, використовуючи новi банкiвськi технологiї та сучаснi методи фiнансового менеджменту. Банк має прибутково орiєнтований напрямок розвитку. В своїй дiяльностi Банк орiєнтується на структури малого, середнього та корпоративного бiзнесу, значну увагу придiляв кредитуванню фiзичних осiб. Перспективною для Банку залишається кредитна дiяльнiсть. ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" активно працює на мiжбанкiвському кредитному ринку. Банк використовує iнструменти мiжбанкiвського ринку для оперативного розмiщення ресурсiв в iнших банках, яким встановлено вiдповiдний кредитний лiмiт. Також Банк є активним учасником фондового ринку. ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" має у портфелi на продаж облiгацiї пiдприємств та банкiв, облiгацiї внутрiшньої державної позики. Зазначенi цiннi папери переважно вiльно обертаються на фондовому ринку та обслуговуються вiдповiдним суб'єктом депозитарної дiяльностi в Українi. Протягом звiтного 2015 року Голова Правлiння Банку та головний бухгалтер здiйснювали постiйний контроль за достовiрною оцiнкою активiв i зобов'язань, зокрема об'єктивною їх класифiкацiєю, бухгалтерським облiком за вiдповiдними балансовими рахунками вiдповiдно до проведеної оцiнки, своєчасним та повним формуванням резервiв за всiма кредитними операцiями, операцiями з цiнними паперами, дебiторською заборгованiстю та простроченими i сумнiвними до отримання нарахованими доходами.
 
Витрати на дослiдження та розробки не здiйснювались.
 
Вiдсутнi
 
Стратегiя розвитку ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" полягає в тому, щоб бути надiйною, стабiльною, прибутковою фiнансовою установою, яка динамiчно розвивається, нарощує капiтал, активи та обсяги банкiвських операцiй, сприяє розвитку економiки України, надає клiєнтам повний спектр банкiвських послуг найвищої якостi, використовуючи новi банкiвськi технологiї та сучаснi методи фiнансового менеджменту.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 8267 8284 1812 208 10079 8492
будівлі та споруди 5576 5216 1812 208 7388 5424
машини та обладнання 2473 2617 0 0 2473 2617
транспортні засоби 0 274 0 0 0 274
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 218 177 0 0 218 177
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 8267 8284 1812 208 10079 8492
Опис На кiнець 2015р балансова вартiсть основних засобiв становить 8 315 тис.грн, нематерiальних активiв 177 тис.грн. Ступiнь зносу ОЗ становить 83%. Амортизацiйнi вiдрахування по цих активах розраховуються, використовуючи прямолiнiйний метод, для розподiлу їхньої собiвартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом очiкуваного строку їхнього корисного використання таким чином: Меблi та приладдя 3-5 рокiв Машини та обладнання 3-5 рокiв Транспортнi засоби 5 рокiв Полiпшення орендованого майна протягом строку вiдповiдної оренди .

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 447880 519124
Статутний капітал (тис. грн.) 252500 252500
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 252500 252500
Опис Вартiсть чистих активiв - рiзниця мiж вартiстю активiв та величиною зобов’язань, якi пiдлягають виконанню за рахунок цих активiв на момент визначення чистих активiв. Методика визначення чистих активiв вимагає детального вивчення та аналiзу наданих активiв. Якщо у кiлькiсному вираженнi кредитний/вексельний портфель представляє собою вагоме число, то необхiдно визначити великi кредити, борговi зобовязання i їх долю в загальному об’ємi активiв, що аналiзуються.
Висновок Вказана iнформацiя вiдповiдає вимогам законодавства вартостi чистих активiв, розмiру статутного капiталу.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 1823841 X X
у тому числі:  
Довгостроковий кредит 19.03.2012 157685.56 5.76 02.03.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 25071 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 4093 X X
Усього зобов'язань X 1853005 X X
Опис: Iнформацiя наведена примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «ПКФ Аудит-фiнанси»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 34619277
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01054, м. Київ, вул. О.Гончара, 41 (лiт. «А»), 3 поверх
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3886 10.10.2006
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 379 П 000379 23.05.2016 21.04.2021
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фiнанси
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 34619277
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01054, м. Київ, вул. О.Гончара, 41 (лiт. «А»), 3поверх
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3886 26.10.2006
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 379 П 000379 23.05.2016 21.04.2021
Текст аудиторського висновку (звіту)
Примiтка 31 грудня
2016 р. 31 грудня
2015 р.

(у тисячах гривень)

Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 5 1,094,565 834,346
Кредити та аванси 6 1,092,026 1,139,833
Цiннi папери, наявнi для продажу 7 18,828 50,613
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 22 14 2
Iнвестицiйна нерухомiсть 8 20,149 29,677
Основнi засоби та нематерiальнi активи 9 6,827 8,492
Передоплачений податок на прибуток 7,776 24,752
Iншi активи 10 2,606 3,635

Усього активiв 2,242,791 2,091,350

Зобов’язання
Кошти банкiв 11 1,420,962 1,374,728
Кошти клiєнтiв 12 288,952 224,999
Вiдстроченi податковi зобов’язання 21 8,084 18,165
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 22 1,089 2,144
Iншi зобов’язання 13 5,883 7,793

Усього зобов’язань 1,724,970 1,627,829

Власний капiтал
Статутний капiтал 14 252,500 252,500
Нерозподiлений прибуток 265,332 211,411
Резерв переоцiнки справедливої вартостi (11) (390)

Усього власного капiталу 517,821 463,521

Усього зобов’язань та власного капiталу 2,242,791 2,091,350

Зобов’язання та непередбаченi зобов’язання 15

Пiдписано i затверджено до випуску
31 березня 2017 р.

Онур Анлиатамер
Голова Правлiння Iрина Немчен
Заступник Голови Правлiння Свiтлана Дубова
Головний бухгалтер
Пiдготовлено: Свiтлана Дубова
Тел. (044)3906733

Примiтка 2016 2015

(у тисячах гривень)

Процентнi доходи 16 146,481 178,193
Процентнi витрати 17 (58,392) (65,443)

Чистий процентний дохiд 88,089 112,750

Комiсiйнi доходи 18 16,835 22,861
Комiсiйнi витрати 18 (11,173) (10,457)
Результат вiд продажу цiнних паперiв, наявних для продажу (283) (1,407)
Результат вiд операцiй з iноземними валютами i курсовi рiзницi 36,264 78,017
Результат вiд операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами 43,621 27,283
Чиста змiна резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв та авансiв 20 (60,599) (235,819)
Збиток вiд зменшення корисностi цiнних паперiв, наявних для продажу 7 - (6,271)
Iншi операцiйнi доходи 9,074 13,429
Адмiнiстративнi та iншi витрати 19 (57,939) (58,650)

(Збиток)/прибуток до оподаткування 63,889 (58,264)

Витрати з податку на прибуток 21 (9,968) (1,682)

Чистий (збиток)/прибуток 53,921 (59,946)


Iнший сукупний дохiд

Змiна справедливої вартостi фiнансових активiв, наявних для продажу 7 465 4,862
Податковий ефект, що вiдноситься до iншого сукупного доходу (86) (519)

Усього iншого сукупного (збитку)/доходу 379 4,343

Усього сукупного (збитку)/доходу 54,300 (55,603)

(Збиток)/прибуток на акцiю, у грн.
Чистий та скоригований чистий (збиток)/прибуток на акцiю 14 0,11 (0.12)

Пiдписано i затверджено до випуску
31 березня 2017 р.

Онур Анлиатамер
Голова Правлiння Iрина Немчен
Заступник Голови Правлiння Свiтлана Дубова
Головний бухгалтер
Пiдготовлено: Свiтлана Дубова
Тел. (044)3906733


Примiтка 2016 2015

(у тисячах гривень)

Операцiйна дiяльнiсть
Отриманi процентнi доходи 128,520 195,232
Сплаченi процентнi витрати (58,833) (55,685)
Отриманi збори та комiсiї 16,835 22,861
Сплаченi збори та комiсiї (11,173) (10,457)
Реалiзованi чистi прибутки вiд операцiй з похiдними
фiнансовими iнструментами 42,555 70,548
Реалiзованi збитки вiд операцiй з iноземними валютами 11,339 (48,610)
Iншi отриманi операцiйнi доходи 2,227 5,606
Виплаченi зарплати та виплати працiвникам (25,993) (28,429)
Сплаченi загальноадмiнiстративнi витрати (29,671) (29,685)
Сплачений податок на прибуток (3,160) (30,494)

Грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi до змiни операцiйних активiв та зобов’язань 72,646 90,887

Змiна обмежених до використання коштiв у НБУ - -
Змiна кредитiв та авансiв 117,505 164,271
Змiна похiдних фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку - -
Змiна iнших активiв 1,030 1,135
Змiна коштiв банкiв (124,491) (707,810)
Змiна коштiв клiєнтiв 61,436 (59,960)
Змiна iнших зобов’язань (1,962) -

Грошовi кошти (використанi в)/ вiд операцiйної дiяльностi 126,164 (511,477)

(продовження)


Примiтка 2016 2015
Iнвестицiйна дiяльнiсть
Придбання цiнних паперiв, наявних для продажу (40,000) (19,879)
Надходження вiд реалiзацiї цiнних паперiв, наявних для продажу 74,278 161,105
Надходження вiд вибуття iнвестицiйної нерухомостi 13,074 1,078
Придбання основних засобiв i нематерiальних активiв (610) (390)

Грошовi кошти, отриманi вiд iнвестицiйної дiяльностi 46,742 141,914


Фiнансова дiяльнiсть
Виплата дивiдендiв - -

Грошовi кошти, використанi у фiнансовiй дiяльностi - -

Вплив змiни коливань обмiнного курсу на грошовi кошти та їх еквiваленти 87,313 294,365
Чисте (зменшення)/збiльшення грошових коштiв та їх еквiвалентiв 260,219 (75,198)
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 1 сiчня 5
834,346 909,544

Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня 5
1,094,565 834,346
Пiдписано i затверджено до випуску
31 березня 2017 р.

Онур Анлиатамер
Голова Правлiння Iрина Немчен
Заступник Голови Правлiння Свiтлана Дубова
Головний бухгалтер
Пiдготовлено: Свiтлана Дубова
Тел. (044)3906733

Примiтка Статут-ний капiтал Резерв переоцiнки справедли-вої вартостi Нерозпо-дiлений прибуток Усього
(у тисячах гривень)

Залишок на 1 сiчня 2015 р. 252,500 (4,733) 271,357 519,124

Усього сукупного доходу:
Чистий збиток - - (59,946) (59,946)
Iнший сукупний дохiд - 4,343 - 4,343

Усього сукупного (збитку) доходу - 4,343 (59,946) (55,603)

Залишок на 31 грудня 2015 р. 252,500 (390) 211,411 463,521

Усього сукупного доходу:

Чистий прибуток - - 53,921 53,921
Iнший сукупний дохiд - 379 - 379

Усього сукупного доходу (збитку) - 379 53,921 54,300

Залишок на 31 грудня 2016 р. 252,500 (11) 265,332 517,821Пiдписано i затверджено до випуску
31 березня 2017 р.

Онур Анлиатамер
Голова Правлiння Iрина Немчен
Заступник Голови Правлiння Свiтлана Дубова
Головний бухгалтер
Пiдготовлено: Свiтлана Дубова
Тел. (044)3906733
1 Загальна iнформацiя
(а) Органiзацiйна структура та дiяльнiсть
Публiчне акцiонерне товариство “Кредит Європа Банк” (Банк) було створено пiд назвою ЗАТ “Фiнансбанк” згiдно iз законодавством України i зареєстровано Нацiональним банком України (НБУ) у серпнi 2006 року.
У червнi 2007 року Банк змiнив назву на Закрите акцiонерне товариство “Кредит Європа Банк”. У жовтнi 2009 року Банк був реорганiзований iз закритого акцiонерного товариства у публiчне акцiонерне товариство.
Основними видами дiяльностi Банку є надання кредитiв, залучення депозитiв та обслуговування рахункiв клiєнтiв, надання гарантiй, проведення розрахунково-касових операцiй, операцiй з цiнними паперами та обмiн валют. Дiяльнiсть Банку регулюється НБУ.
Головний офiс Банку розташований за адресою: вул. Мечникова 2, Київ, Україна.
На 31 грудня 2016 р. Банк має 1 фiлiю (31 грудня 2015 р.: 1).
(б) Умови здiйснення дiяльностi в Українi
У 2016 роцi на економiку та банкiвський сектор України продовжували чинити значний вплив суспiльно-полiтичнi подiї, внутрiшнього та зовнiшнього характеру, що розпочалися у 2014-2015 роках. Протягом усього перiоду, хоча й з рiзною iнтенсивнiстю, тривало збройне протистояння та воєннi дiї на окремих територiях Донецької та Луганської областей. Станом на звiтну дату, збройнi протистояння тривають, а частина Донецької та Луганської областей залишається пiд контролем самопроголошених республiк.
Збройний конфлiкт на сходi України, подальше погiршення вiдносин мiж Україною та Росiйською Федерацiєю у всiх сферах, збереження полiтичної напруженостi негативно вплинуло на фiнансовi ринки України, що призвело до суттєвого обмеження спроможностi українських пiдприємств та банкiв залучати фiнансування на мiжнародних фондових та кредитних ринках. В той же час, у 2016 роцi економiка України зросла на 2.3% р/р, у тому числi в IV кварталi 2016 року зростання реального ВВП прискорилося до 4.8% р/р. Про це свiдчать розгорнутi показники ВВП за IV квартал та в цiлому за 2016 рiк, опублiкованi Державною службою статистики України.
Такi темпи економiчного зростання перевищили очiкування Нацiонального банку (3.3% в IV кварталi та 1.8% у цiлому в 2016 роцi). Рiзниця пояснюється кращими, нiж очiкувалося, показниками сiльського господарства та iнвестицiйної активностi. У банкiвському секторi продовжилися процеси виведення з ринку неплатоспроможних банкiв. Внаслiдок банкрутства неплатоспроможних банкiв в банкiвському секторi України залишилось 96 банкiв.
Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльної дiяльностi Банку, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть умов здiйснення дiяльностi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Банку, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського персоналу.
2 Основа складання фiнансової звiтностi
(а) Пiдтвердження вiдповiдностi
Ця фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
(б) Ефект змiн в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках та виправлення суттєвих помилок та подання їх у фiнансових звiтах
Банк вiдповiдно Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» (МСБО 8) здiйснив коригування статей фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2015 року та за рiк, якiй закiнчився на вiдповiдну дату. Зазначенi помилки були виправленi шляхом коригування нерозподiленого прибутку Банку та вiдповiдних статей Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Причини, порiвняльнi суми та характер коригувань зазначенi у таблицi:
(у тисячах гривень)
Станом на 31 грудня 2015 р. (за 2015 рiк)
Залишок
Скориго-ваний залишок Вплив змiн Характер коригувань
Звiт про фiнансовий стан
Активи Iншi активи 4 770 3 635 (1 135) рекласифiкацiя вiдстрочених податкiв
Активи Передоплаче-ний податок на прибуток 7 976 24 752 16 776 коригування витрат з податку на прибуток за 2015 рiк вiдповiдно до уточненої декларацiї з податку на прибуток
Усього активiв 2 075 709 2 091 350 15 641
Капiтал Нерозподiлений прибуток 195 770 211 411 15 641 коригування витрат з податку на прибуток та вiдстрочених податкiв
Усього власного капiталу 447 880 463 521 15 641

Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд

Витрати Витрати з податку та прибуток (17 323) (1 682) 15 641 коригування витрат з податку на прибуток за 2015 рiк вiдповiдно до уточненої декларацiї з податку на прибуток; рекласифiкацiя вiдстрочених податкiв
Чистий (збиток)/прибуток (75 587) (59 946) 15 641

Звiт про рух грошових коштiв
Операцiйна дiяльнiсть Сплачений податок на прибуток (29 359) (30 494) 1 135 рекласифiкацiя вiдстрочених податкiв
Змiна iнших активiв - 1 135 (1 135) рекласифiкацiя вiдстрочених податкiв
Всього (29 359) (29 359) -

Звiт про змiни у власному капiталi
Чистий збиток (75 587) (59 946) 15 641 коригування витрат з податку на прибуток за 2015 рiк вiдповiдно до уточненої декларацiї з податку на прибуток; рекласифiкацiя вiдстрочених податкiв
Всього (75 587) (59 946) 15 641

(в) Основа оцiнки
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком:
• похiдних фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю
• фiнансових активiв, наявних для продажу, що оцiнюються за справедливою вартiстю
• iнвестицiйної нерухомостi, яка оцiнюється за справедливою вартiстю.
(г) Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi
Функцiональною валютою Банку є гривня, яка, будучи нацiональною валютою України, вiдображає економiчну сутнiсть бiльшостi основних подiй та обставин, що стосуються дiяльностi Банку.
Фiнансова iнформацiя подана у гривнях, округлених до тисяч.
(д) Бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики
Складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, розкриття непередбачених зобов’язань, вiдображених у звiтностi. Оцiнки та вiдповiднi припущення ґрунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, що вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень вiдносно балансової вартостi активiв та зобов’язань, яка не є очевидною з iнших джерел. Хоча цi оцiнки ґрунтуються на розумiннi управлiнським персоналом поточних подiй, фактичнi результати, у кiнцевому пiдсумку, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Зокрема, далi викладена iнформацiя про суттєвi невизначеностi оцiнок, що впливають на застосування облiкової полiтики:
Зменшення корисностi кредитiв та авансiв. Управлiнський персонал оцiнює зменшення корисностi шляхом оцiнки ймовiрностi погашення кредитiв та авансiв на основi аналiзу окремих позичальникiв по окремо взятих значних кредитах, а також у сукупностi по кредитах з подiбними умовами та характеристиками ризику. Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi окремих кредитiв, включають iсторiю погашення, поточний фiнансовий стан позичальника, своєчаснiсть погашення i заставу, якщо така iснує. Для визначення суми зменшення корисностi управлiнський персонал проводить оцiнку сум та строкiв майбутнiх платежiв з погашення основної суми заборгованостi та процентiв i надходжень вiд реалiзацiї застави, якщо така iснує. Пiсля цього цi грошовi потоки дисконтуються iз застосуванням початкової процентної ставки по кредиту. Фактичнi платежi з погашення основної суми заборгованостi i процентiв залежать вiд спроможностi позичальника генерувати грошовi потоки вiд операцiй або отримати альтернативне фiнансування i можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу.
Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi зменшення корисностi кредитiв, що оцiнюються у сукупностi, включають досвiд оцiнки збиткiв вiд кредитування, процент простроченої заборгованостi у кредитному портфелi та загальнi економiчнi умови.
Примiтка 6 мiстить опис чутливостi балансової вартостi кредитiв та авансiв до змiн в оцiнках. Якби фактичнi суми погашення були меншими, нiж за оцiнками управлiнського персоналу, Банк повинен був би вiдобразити в облiку додатковi витрати у зв’язку iз зменшенням корисностi.
Цiннi папери, наявнi для продажу та похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. Оцiнена справедлива вартiсть приблизно дорiвнює цiнi, яку було б отримано при продажi активу або сплачено за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Однак у зв’язку з невизначенiстю, а також виходячи iз суб’єктивних суджень, справедлива вартiсть не повинна тлумачитись як вартiсть, що може бути реалiзована при негайному продажi активiв або передачi зобов’язань.
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, якi мають котирування на активному ринку, визначається з використанням ринкових або дилерських цiн котирувань. Для всiх iнших фiнансових iнструментiв справедлива вартiсть визначається з використанням рiзних методiв оцiнки.
Цi методи оцiнки направленi на досягнення такої оцiнки справедливої вартостi, яка вiдображає цiну, яку було б отримано при продажi активу або сплачено за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки.
Управлiнський персонал оцiнює зменшення корисностi цiнних паперiв. наявних для продажу, та похiдних фiнансових iнструментiв шляхом оцiнки ймовiрностi погашення цих активiв, що базується на їх iндивiдуальнiй оцiнцi.
3 Основнi принципи облiкової полiтики
Основнi принципи облiкової полiтики застосовувалися послiдовно до всiх перiодiв, вiдображених у цiй фiнансовiй звiтностi.
(а) Перерахування iноземних валют
Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсами обмiну, що дiють на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах на звiтну дату, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, що дiє на цю дату. Прибутки або збитки вiд курсових рiзниць по монетарних статтях являють собою рiзницю мiж амортизованою вартiстю у функцiональнiй валютi на початок перiоду, скоригованою з урахуванням ефективного вiдсотка та платежiв за перiод, та амортизованою вартiстю в iноземнiй валютi, перерахованою за курсом обмiну на кiнець звiтного перiоду. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахуваннi, визнаються у прибутку або збитку. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсом обмiну, що дiє на дату операцiї.
Гривня не є вiльно конвертованою валютою за межами України i, вiдповiдно, будь-яка конвертацiя гривнi в долари США не повинна розглядатися як твердження, що суми у гривнях були, можуть бути або будуть в майбутньому конвертованi в долари США за вказаним курсом, або за будь-яким iншим курсом.
У березнi 2014 року, НБУ оголосив про перехiд до режиму плаваючого валютного курсу, що призвело до знецiнення нацiональної валюти по вiдношенню до основних свiтових валют. Пiсля цього в Українi спостерiгається значний дефiцит припливу iноземної валюти.
Курси обмiну гривнi по вiдношенню до основних валют, що були застосованi при складаннi цiєї фiнансової звiтностi, є такими:
Валюта 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.

Долар США 27.19 24.00
Євро 28.42 26.22
(б) Фiнансовi iнструменти
(i) Класифiкацiя
Фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку включають фiнансовi активи або зобов’язання, якi:
• були придбанi або виникли, головним чином, з метою продажу або зворотного викупу у найближчому майбутньому
• є частиною портфеля iдентифiкованих фiнансових iнструментiв, якi управляються разом та вiдносно яких є свiдчення нещодавньої практики отримання прибутку протягом короткого промiжку часу
• є похiдними фiнансовими iнструментами (за винятком похiдних фiнансових iнструментiв, якi були визначенi та дiють як iнструменти хеджування) або
• визначенi при первiсному визнаннi як фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Управлiнський персонал може визначати фiнансовi активи та зобов’язання як фiнансовi активи та зобов’язання за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, якщо:
• управлiння активами чи зобов’язаннями, їх оцiнка та вiдображення у внутрiшнiй звiтностi здiйснюється на основi справедливої вартостi
• таке визначення виключає або значно зменшує невiдповiдностi у бухгалтерському облiку, якi б виникли за iншого визначення або
• актив чи зобов’язання мiстить вбудований похiдний iнструмент, який значним чином модифiкує грошовi потоки, якi за iншого визначення були б необхiдними згiдно з контрактом.
Усi похiднi iнструменти, призначенi для торгових операцiй, справедлива вартiсть яких має додатне значення, а також придбанi опцiони вiдображаються у звiтностi як активи. Усi похiднi iнструменти, призначенi для торгових операцiй, справедлива вартiсть яких має вiд’ємне значення, а також проданi опцiони вiдображаються у звiтностi як зобов’язання.
Управлiнський персонал визначає належну класифiкацiю фiнансових iнструментiв у зазначену категорiю на момент первiсного визнання. Похiднi фiнансовi iнструменти та фiнансовi iнструменти, якi були визначенi при первiсному визнаннi як фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, не можуть бути перекласифiкованi з категорiї фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. Фiнансовi активи, якi вiдповiдають визначенню “кредити та дебiторська заборгованiсть”, можуть бути перекласифiкованi з категорiї фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, або з категорiї фiнансових iнструментiв, наявних для продажу, якщо Банк має намiр та спроможнiсть утримувати їх у найближчому майбутньому або до строку погашення. Iншi фiнансовi iнструменти можуть бути перекласифiкованi з категорiї фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, тiльки у нечисленних випадках. Такi випадки можуть бути пов’язанi з подiєю, яка є нестандартною або такою, що навряд чи знову вiдбудеться найближчим часом.
Фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, включають похiднi фiнансовi iнструменти, якi вiдносяться, головним чином, до форвардних валютних контрактiв.
Кредити та дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або з платежами, що можуть бути визначенi, якi не мають котирування на активному ринку, за винятком тих, якi управлiнський персонал:
• має намiр продати негайно або найближчим часом
• тих, якi при первiсному визнаннi були визначенi як фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
• тих, якi при первiсному визнаннi були визначенi як фiнансовi iнструменти, наявнi для продажу або
• тих, по яких утримувач може не вiдшкодувати у значнiй мiрi всi вiдображенi в облiку iнвестицiї, крiм випадкiв, пов’язаних з погiршенням якостi кредитiв.
Кредити та дебiторська заборгованiсть включають кредити та аванси, залишки коштiв в банках, та грошовi кошти та їх еквiваленти.
Iнвестицiї, що утримуються до погашення – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або з платежами, що можуть бути визначенi, а також з фiксованими строками погашення, якi управлiнський персонал має намiр та спроможнiсть утримувати до строку погашення, за винятком тих, якi:
• управлiнський персонал при первiсному визнаннi визначає як фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
• управлiнський персонал визначає як активи, наявнi для продажу або
• вiдповiдають визначенню “кредити та дебiторська заборгованiсть”.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу – це непохiднi фiнансовi активи, якi були визначенi, як фiнансовi активи, наявнi для продажу, або тi, що не були класифiкованi як кредити та дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, що утримуються до погашення, або фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу, включають державнi та корпоративнi облiгацiї.
(ii) Визнання
Фiнансовi активи та зобов’язання визнаються у звiтi про фiнансовий стан, коли Банк стає стороною договору про вiдповiдний фiнансовий iнструмент. Всi стандартнi придбання фiнансових активiв облiковуються на дату розрахункiв.
(iii) Оцiнка
Початкова оцiнка фiнансового активу або фiнансового зобов’язання здiйснюється за справедливою вартiстю плюс, якщо це не є фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, затрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, включаючи похiднi iнструменти, якi є активами, оцiнюються за справедливою вартiстю без будь-якого вирахування затрат на операцiї, якi можуть бути понесенi при продажу чи iншому вибуттi фiнансового активу, за винятком:
• кредитiв та дебiторської заборгованостi, що оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка
• iнвестицiй, що утримуються до погашення, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка та
• iнвестицiй в iнструменти капiталу, якi не мають цiни котирування на активному ринку та справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно, якi оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Усi фiнансовi зобов’язання, крiм тих, що були визначенi як зобов’язання за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, та крiм фiнансових зобов’язань, що виникають у випадку, коли передача фiнансового активу, вiдображеного в облiку за справедливою вартiстю, не вiдповiдає критерiям припинення визнання, оцiнюються за амортизованою вартiстю.
(iv) Амортизована вартiсть
Амортизована вартiсть фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання – це сума, за якою фiнансовий актив чи зобов’язання оцiнюються при первiсному визнаннi, мiнус виплати основної суми, плюс або мiнус кумулятивна амортизацiя будь-якої визнаної рiзницi мiж цiєю початковою сумою та сумою при погашеннi iз застосуванням методу ефективного вiдсотка, та мiнус будь-яке зменшення вартостi внаслiдок зменшення корисностi. Премiї та дисконти, у тому числi початковi витрати на операцiї, включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизуються за ефективною процентною ставкою по цьому iнструменту.
(v) Принципи оцiнки за справедливою вартiстю
Справедлива вартiсть – це цiна, яку можна отримати вiд продажу активу або передачi зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки на основному або, за його вiдсутностi, найбiльш сприятливому ринку, до якого Банк має доступ на цю дату. Справедлива вартiсть зобов’язання вiдображає ризик його невиконання.
За можливостi Банк визначає справедливу вартiсть фiнансового iнструмента з використанням цiн котирування на активному ринку для такого iнструмента. Ринок вважається активним, якщо операцiї для активiв або зобов’язань вiдбуваються з достатньою частотою та у достатньому обсязi, що забезпечують наявнiсть iнформацiї про цiноутворення на безперервнiй основi.
При вiдсутностi цiн котирування на активному ринку, Банк використовує методи оцiнки, що максимiзують використання публiчно доступних вхiдних даних та мiнiмiзують використання вхiдних даних, що не є доступними публiчно. Обраний метод оцiнки враховує усi фактори, якi учасники ринку могли б узяти до уваги при визначеннi цiн котирування.
Найкращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового iнструменту при первiсному визнаннi, зазвичай, є цiна операцiї, тобто справедлива вартiсть виплаченого або отриманого вiдшкодування. Якщо Банк вважає, що справедлива вартiсть при первiсному визнаннi вiдрiзняється вiд цiни операцiї та справедлива вартiсть оцiнюється в спосiб, iнший нiж за цiною котирування на активному ринку для iдентичного активу або зобов’язання, або не базується на методi оцiнки, що використовує тiльки данi, отриманi з вiдкритих ринкових джерел, то фiнансовий iнструмент початково оцiнюється за його справедливою вартiстю, скоригованою на рiзницю мiж справедливою вартiстю на дату первiсного визнання та цiною операцiї. Ця рiзниця визнається у прибутку або збитку на вiдповiднiй основi протягом строку дiї фiнансового iнструменту, але не пiзнiше, нiж тодi, коли оцiнка вартостi пiдтверджується цiлком за рахунок даних, отриманих з вiдкритих ринкових джерел, або коли операцiя була завершена.
(vi) Прибутки та збитки, що виникають при подальшiй оцiнцi
Прибуток або збиток в результатi змiни справедливої вартостi фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання визнається таким чином:
• прибуток або збиток за фiнансовим iнструментом, класифiкованим як фiнансовий iнструмент за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, визнається у прибутку або збитку
• прибуток або збиток за фiнансовим активом, наявним для продажу, визнається як iнший сукупний прибуток у власному капiталi (за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi i прибуткiв та збиткiв вiд курсових рiзниць) до моменту припинення визнання цього активу з одночасним визнанням у прибутку або збитку кумулятивного прибутку або збитку, що ранiше був визнаний у власному капiталi. Проценти по фiнансовому активу, наявному для продажу, визнаються у прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони були заробленi, i розраховуються за методом ефективного вiдсотка.
Прибуток або збиток вiд фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, вiдображених за амортизованою вартiстю, визнається у прибутку або збитку, коли вiдбувається припинення визнання фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання або зменшується його кориснiсть, а також у процесi амортизацiї.
(vii) Припинення визнання
Припинення визнання фiнансових активiв вiдбувається тодi, коли закiнчився строк дiї прав на отримання грошових коштiв вiд фiнансового активу, або коли Банк передав фiнансовий актив в операцiї, в якiй передаються практично всi ризики та винагороди, пов’язанi з володiнням фiнансовим активом, або в якiй Банк не передає i не зберiгає практично всi ризики та винагороди, пов’язанi з володiнням фiнансовим активом, та не зберiгає контроль за переданим фiнансовим активом. Будь-яка участь у переданих фiнансових активах, що вiдповiдають критерiям припинення визнання, створена або збережена Банком, визнається як окремий актив або зобов’язання у звiтi про фiнансовий стан. Визнання Банком фiнансового зобов’язання припиняється тодi, коли його зобов’язання за договором погашено, анульовано або строк його дiї закiнчився.
Банк укладає угоди, за умовами яких передає активи, визнанi в звiтi про фiнансовий стан, але зберiгає за собою всi ризики i вигоди, пов'язанi з переданими активами або їх частиною. Якщо всi або практично всi ризики i вигоди зберiгаються, переданi активи не списуються.
При здiйсненнi операцiй, при яких Банк не зберiгає i не передає всi основнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням фiнансовим активом, визнання даного активу припиняється, якщо контроль над активом втрачається.
Якщо при передачi контроль над активом зберiгається, Банк продовжує визнавати актив в тих межах, якi визначаються тим, наскiльки актив вiдкритий для змiн у вартостi переданих активiв.
Якщо Банк купує власне боргове зобов'язання, то воно виключається зi звiту про фiнансовий стан, а рiзниця мiж балансовою вартiстю зобов'язання та сплаченою сумою включається до складу прибутку або збитку вiд дострокового погашення боргу.
Банк списує залишки, що вiдносяться до активiв, якi вважаються безнадiйною заборгованiстю.
(viii) Похiднi фiнансовi iнструменти
Похiднi фiнансовi iнструменти включають свопи, форварднi операцiї, ф’ючерси, операцiї на умовах спот та опцiони по процентних ставках та операцiї з обмiну валют.
Похiднi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю на дату укладання вiдповiдного контракту, пiсля чого вони переоцiнюються за справедливою вартiстю. Всi похiднi iнструменти вiдображаються як активи, якщо їх справедлива вартiсть має додатне значення, та як зобов’язання, якщо їх справедлива вартiсть має вiд’ємне значення.
Змiни справедливої вартостi похiдних iнструментiв визнаються негайно у прибутку або збитку.
Хоча Банк здiйснює торговi операцiї з похiдними iнструментами для цiлей хеджування ризикiв, цi iнструменти не вiдповiдають критерiям облiку хеджування.
(ix) Взаємозарахування
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання взаємозараховуються, i чиста сума вiдображається у звiтi про фiнансовий стан у разi iснування юридично забезпеченого права на взаємозарахування визнаних сум i намiру провести розрахунок шляхом взаємозарахування або реалiзувати актив i одночасно погасити зобов’язання.
(в) Зменшення корисностi
На кiнець кожного звiтного перiоду Банк проводить оцiнку того, чи iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi окремого фiнансового активу чи групи фiнансових активiв. Якщо такi ознаки iснують, Банк визначає суму збитку вiд зменшення корисностi.
Фiнансовий актив чи група фiнансових активiв є знецiненими i були понесенi збитки вiд зменшення корисностi тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї або кiлькох подiй, якi сталися пiсля первiсного визнання фiнансового активу (подiя, що спричинила збитки), i ця подiя (або подiї) вплинула на очiкуванi у майбутньому грошовi потоки по фiнансовому активу чи групi фiнансових активiв, якi можуть бути достовiрно оцiненi.
Об’єктивною ознакою зменшення корисностi фiнансових активiв може бути невиконання зобов’язання або порушення строку виконання зобов’язання з боку позичальника, порушення спецiальних та стандартних умов кредитних договорiв, реструктуризацiя фiнансового активу чи групи фiнансових активiв на умовах, якi б Банк не розглядав за iнших обставин, свiдчення того, що по вiдношенню до позичальника або емiтента буде iнiцiйований процес визнання його банкрутом, зникнення активного ринку для тих чи iнших цiнних паперiв, зменшення вартостi застави або iншi очевиднi показники щодо групи активiв, такi як негативнi змiни платiжного статусу позичальникiв або економiчнi умови, з якими пов’язано невиконання зобов’язань перед Банком.
(i) Розрахунок суми очiкуваного вiдшкодування
Фiнансовi активи, що вiдображуються за амортизованою вартiстю
Фiнансовi активи, що вiдображаються за амортизованою вартiстю, складаються, головним чином, з кредитiв, авансiв та iншої дебiторської заборгованостi (далi – “кредити та дебiторська заборгованiсть”). Управлiнський персонал регулярно проводить аналiз кредитного портфеля на предмет зменшення корисностi.
Спочатку управлiнський персонал оцiнює, чи iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi по окремо взятих кредитах та авансах, якi самi по собi є значними, та по взятих окремо або в сукупностi кредитах та авансах, що самi по собi не є значними. Якщо по оцiненому iндивiдуально кредиту об’єктивних ознак зменшення корисностi не iснує, незалежно вiд того, чи є вiн значним, чи нi, цей кредит включається до групи кредитiв з подiбними характеристиками кредитного ризику, i вони оцiнюються в сукупностi на предмет зменшення корисностi. Кредити, якi оцiнюються iндивiдуально на предмет зменшення корисностi i збиток вiд зменшення корисностi яких визнається або продовжує визнаватися, не включаються до сукупної оцiнки зменшення корисностi.
Якщо iснують об’єктивнi ознаки того, що був понесений збиток вiд зменшення корисностi кредиту, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю кредиту та теперiшньою вартiстю очiкуваних у майбутньому грошових потокiв, включаючи суми очiкуваного вiдшкодування по гарантiях (якi виникли на дату первiсного визнання кредиту) та заставi (не включаючи майбутнi збитки, що не були понесенi), дисконтованих за початковою ефективною процентною ставкою по кредиту. Передбаченi договором грошовi потоки та досвiд оцiнки збиткiв вiд кредитування, з урахуванням наявних даних, якi вiдображають поточнi економiчнi умови, забезпечують основу для оцiнки очiкуваних грошових потокiв.
У деяких випадках наявнi з вiдкритих джерел данi, якi є необхiдними для оцiнки суми збитку вiд зменшення корисностi кредиту, можуть бути недостатнiми або такими, що вже не стосуються у повнiй мiрi обставин, що склалися. Таке може статися, коли позичальник зазнає фiнансових труднощiв, i при цьому iснує лише незначна кiлькiсть даних щодо iсторiї кредитування подiбних позичальникiв. У таких випадках оцiнка збитку вiд зменшення корисностi здiйснюється управлiнським персоналом на основi його досвiду та суджень.
Припущення, що використовуються для оцiнки як суми, так i часу майбутнiх грошових потокiв, регулярно переглядаються для зменшення розбiжностi мiж оцiнкою збитку та фактичними збитками.
Усi збитки вiд зменшення корисностi кредитiв та дебiторської заборгованостi визнаються у прибутку або збитку i сторнуються тiльки тодi, коли подальше збiльшення суми очiкуваного вiдшкодування може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, яка сталася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi.
Якщо кредит є безнадiйним щодо погашення, вiн списується за рахунок вiдповiдного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв. Банк списує кредити (та вiдповiднi резерви по збитках вiд кредитування), якщо управлiнський персонал визначає, що кредити є безнадiйними, i коли було вжито всiх необхiдних заходiв для повернення кредитiв.
Активи, наявнi для продажу
Збитки вiд зменшення корисностi активiв, наявних для продажу, визнаються шляхом перенесення кумулятивного збитку, визнаного в iншому сукупному доходi, до прибутку або збитку шляхом здiйснення коригування для перекласифiкацiї. Сукупний збиток, перекласифiкований з iншого сукупного доходу та визнаний у прибутку або збитку, являє собою рiзницю мiж вартiстю придбання, за вирахуванням погашення основної суми заборгованостi та амортизацiї, i поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi, ранiше визнаних у прибутку або збитку. Змiни у резервах на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, пов’язанi з вартiстю у часi, вiдображаються як компонент процентного доходу.
Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть знецiненого боргового цiнного паперу, наявного для продажу, збiльшується, i таке збiльшення можна об’єктивно пов’язати з подiєю, що вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi у прибутку або збитку, збиток вiд зменшення корисностi сторнується, а вiдповiдна сума визнається у прибутку або збитку. При цьому будь-якi подальшi вiдновлення справедливої вартостi знецiненого дольового цiнного паперу, наявного для продажу, визнаються в iншому сукупному доходi.
Нефiнансовi активи
Iншi нефiнансовi активи, крiм вiдстрочених податкiв, оцiнюються на кожну звiтну дату на предмет iснування ознак зменшення корисностi. Сумою очiкуваного вiдшкодування нефiнансових активiв є бiльша з двох оцiнок: їх справедлива вартiсть за вирахуванням затрат на реалiзацiю або вартiсть у використаннi. При оцiнцi вартостi у використаннi очiкуванi у майбутньому грошовi потоки дисконтуються до їх теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi та ризики, властивi певному активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу, який самостiйно не генерує надходження грошових коштiв незалежно вiд надходжень вiд iнших активiв, визначається по одиницi, що генерує грошовi кошти, до якої вiдноситься цей актив. Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування.
Усi збитки вiд зменшення корисностi нефiнансових активiв визнаються у прибутку або збитку i сторнуються тiльки тодi, коли змiнюються оцiнки, використанi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi сторнується тiльки тодi, коли балансова вартiсть активу не перевищує балансову вартiсть, яка була б визначена, за вирахуванням амортизацiї, якби не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi.
(г) Зобов’язання з надання кредитiв
У ходi звичайної дiяльностi Банк приймає на себе зобов’язання кредитного характеру, що включають невикористанi кредитнi лiнiї, акредитиви i гарантiї, та надає iншi форми кредитного страхування.
Фiнансовi гарантiї – це договори, що зобов’язують Банк здiйснити певнi платежi, що компенсують утримувачу фiнансової гарантiї збиток, понесений в результатi того, що певний дебiтор не змiг здiйснити платiж у строки, визначенi умовами боргового iнструмента.
Зобов’язання за фiнансовою гарантiєю спочатку визнається за справедливою вартiстю за вирахуванням затрат, пов’язаних з операцiєю, i в подальшому воно оцiнюється за бiльшою з двох величин: за сумою, що була визнана спочатку, за вирахуванням кумулятивної амортизацiї, або за сумою резерву на покриття збиткiв за даною гарантiєю. Резерви на покриття збиткiв за фiнансовими гарантiями та iншими зобов’язаннями кредитного характеру визнаються тодi, коли iснує значна ймовiрнiсть виникнення збиткiв, i розмiри таких збиткiв можна оцiнити достовiрно.
Зобов’язання за фiнансовими гарантiями та резерви по iнших зобов’язаннях кредитного характеру включаються до складу iнших зобов’язань.
(д) Основнi засоби та нематерiальнi активи
Основнi засоби та нематерiальнi активи вiдображенi за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос та амортизацiя зараховуються до прибутку або збитку з використанням прямолiнiйного методу протягом оцiненого строку корисного використання активiв. Знос та амортизацiя нараховуються з дати придбання активiв або, якщо це стосується активiв, створених за рахунок власних коштiв, з моменту, коли вiдповiдний актив завершений i готовий для використання. Оцiненi строки корисного використання такi:
Будiвлi 50 рокiв
Меблi та обладнання 3-5 рокiв
Транспортнi засоби 5 рокiв
Нематерiальнi активи 3-5 рокiв
Витрати, понесенi на ремонт орендованих примiщень, визнаються як активи i вiдображаються у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом коротшого з двох строкiв: протягом строку корисного використання орендованих примiщень або вiдповiдного строку оренди.
(е) Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть – це нерухомiсть, що утримується з метою отримання доходу вiд оренди чи з метою збiльшення капiталу, або для досягнення обох зазначених цiлей, але не для продажу у ходi звичайної дiяльностi та не для використання у виробництвi чи для постачання товарiв або надання послуг, чи для адмiнiстративних цiлей. Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за справедливою вартiстю, змiни якої визнаються у прибутку або збитку.
Якщо характер використання об’єкта iнвестицiйної нерухомостi змiнюється та вiдбувається його перекласифiкацiя в категорiю основних засобiв, справедлива вартiсть цього об’єкта на дату перекласифiкацiї стає вартiстю придбання для цiлей його подальшого вiдображення в облiку.
(є) Визнання доходiв та витрат
Процентнi доходи i подiбнi доходи та процентнi витрати i подiбнi витрати визнаються у прибутку або збитку з використанням методу ефективного вiдсотка.
Комiсiя за надання кредиту, комiсiя за обслуговування кредиту та iншi комiсiї, якi вважаються складовою частиною загальної прибутковостi кредиту, а також вiдповiднi витрати на здiйснення операцiї вiдображаються як доходи майбутнiх перiодiв та амортизуються як процентнi доходи протягом оцiненого строку корисного використання фiнансового iнструмента iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Дохiд вiд iнших зборiв i комiсiй та iншi доходи визнаються по мiрi надання/отримання вiдповiдних послуг. Платежi з операцiйної оренди, за умовами якої Банк не бере на себе практично всi ризики i не отримує практично всi вигоди, пов’язанi з володiнням активами, класифiкуються як витрати у тому перiодi, в якому вони були здiйсненi.
(ж) Оподаткування
Податок на прибуток або збиток складається з поточного та вiдстроченого податкiв. Податок на прибуток визнається у прибутку або збитку за винятком випадкiв, коли вiн вiдноситься до статей, вiдображених безпосередньо у власному капiталi. У таких випадках вiн визнається у власному капiталi.
Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати, розрахованого на основi оподатковуваного прибутку за рiк з використанням ставок оподаткування, що дiють або фактично дiють на дату звiту про фiнансовий стан, та будь-яких коригувань податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки.
Вiдстрочений податок визначається за тимчасовими рiзницями мiж балансовими сумами активiв та зобов’язань, що використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i сумами, що використовуються для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок оцiнюється за ставками оподаткування, якi, як очiкується, будуть застосованi до тимчасових рiзниць на момент їх сторнування, згiдно iз законодавством, введеним у дiю або практично дiючим на звiтну дату.
Визначення вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань вiдображає податковi наслiдки намiрiв, яким чином Банк очiкує в кiнцi звiтного перiоду вiдшкодувати або компенсувати балансову вартiсть своїх активiв i зобов’язань. Стосовно iнвестицiйної нерухомостi, яка оцiнюється за справедливою вартiстю, iснує припущення, що балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi буде вiдшкодована шляхом продажу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання визначаються виходячи з податкових ставок, якi, як очiкується, будуть застосовуватися до тимчасових рiзниць на момент їх реалiзацiї. Податковi ставки визначенi на основi законiв та положень, якi були прийнятi або розглядались до прийняття на звiтну дату.
Вiдстрочений податковий актив визнається тiльки за умови, що iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi податковi збитки та кредити, невикористанi перед цим. Вiдстроченi податковi активи зменшуються, коли реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди не є ймовiрною.
(з) Резерви
Резерв визнається у звiтi про фiнансовий стан, коли Банк має юридичне або конструктивне зобов’язання в результатi подiї, що вiдбулася в минулому, та коли iснує ймовiрнiсть того, що погашення цього зобов’язання приведе до зменшення економiчної вигоди. Якщо наслiдки погашення є суттєвими, сума резервiв визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових потокiв з використанням ставки без врахування оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових потокiв у часi та там, де це можливо, ризики, властивi для конкретного зобов’язання.
(и) Статутний капiтал
Простi акцiї класифiкуються як власний капiтал. Додатковi затрати, безпосередньо пов’язанi з випуском простих акцiй та опцiонiв на акцiї, визнаються як вирахування з власного капiталу за вирахуванням будь-якого впливу оподаткування.
Спроможнiсть Банку оголошувати i виплачувати дивiденди залежить вiд положень i вимог законодавства України. Дивiденди на простi акцiї вiдображаються як зменшення нерозподiленого прибутку в тому перiодi, в якому вони були оголошенi.
(i) Виплати працiвникам
Пенсiї забезпечуються державою через обов’язковi вiдрахування Банку та його працiвникiв, що розраховуються на основi доходiв кожного працiвника. Витрати на такi вiдрахування визнаються у прибутку або збитку в тому перiодi, в якому здiйснюються вiдрахування, та включаються до складу заробiтної плати та виплат працiвникам.
(ї) Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки в касi, залишки на рахунку в Нацiональному банку України (включаючи депозитнi сертифiкати) та залишки коштiв в банках з початковими строками виплати згiдно з договорами до трьох мiсяцiв.
(й) Звiтнiсть за сегментами
Операцiйний сегмент – це компонент Банку, який займається господарською дiяльнiстю, в рамках якої вiн може отримувати доходи або нести витрати (включаючи доходи та витрати вiд операцiй з iншими компонентами того самого Банку), результати дiяльностi якого регулярно аналiзуються головною посадовою особою, вiдповiдальною за прийняття операцiйних рiшень щодо розподiлу ресурсiв мiж сегментами та оцiнки фiнансових результатiв їх дiяльностi, та стосовно якого iснує окрема фiнансова iнформацiя.
(к) Новi стандарти та тлумачення, якi ще не були прийнятi
Деякi новi стандарти, змiни до стандартiв та тлумачення ще не набрали чинностi на 31 грудня 2015 року i не застосовувалися при складаннi цiєї фiнансової звiтностi. Серед цих нових стандартiв, змiн до стандартiв та тлумачень на фiнансовий стан та фiнансовi результати Банку ймовiрно матимуть вплив тi, що зазначенi далi. Банк планує прийняти цi змiни, коли вони набудуть чинностi.
n Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi 9 Фiнансовi iнструменти” (МСФЗ 9), опублiкований у липнi 2014 року, замiнює дiючi iнструкцiї та вимоги МСБО 39 “Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка”. МСФЗ 9 мiстить переглянутi iнструкцiї з питань класифiкацiї та оцiнки фiнансових iнструментiв, включаючи нову модель очiкуваних кредитних втрат для пiдрахунку знецiнення фiнансових активiв, а також новi загальнi вимоги щодо облiку операцiй з хеджування. Крiм того, до нього перенесенi iнструкцiї з питань визнання та припинення визнання фiнансових iнструментiв, якi ранiше мiстилися у МСБО 39. МСФЗ 9 чинний для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiзнiше, i при цьому суб’єкт господарювання має право на його дострокове застосування. Банк наразi аналiзує потенцiйний вплив на його фiнансову звiтнiсть у результатi застосування МСФЗ 9, який, ймовiрно, буде суттєвим.
n Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi 15 “Виручка за контрактами з клiєнтами” (МСФЗ 15) встановлює принципи необхiдностi визнання, суми визнання та моменту визнання доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Вiн замiнює дiючi iнструкцiї з питань визнання доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), якi у поточний перiод мiстяться у МСБО 18 “Визнання доходу”, МСБО 11 “Будiвельнi контракти” та КТМФЗ 13 “Програми лояльностi клiєнта”. Головний принцип нового стандарту полягає в тому, що суб’єкт господарювання визнає доходи для вiдображення факту передачi обiцяних товарiв або послуг клiєнтам у сумi, що вiдображає винагороду, яку суб’єкт господарювання очiкує отримати в обмiн на такi товари або послуги. Новий стандарт вдосконалює процедури розкриття доходу, мiстить iнструкцiї щодо методiв визнання операцiй, ранiше не врегульованих у повному обсязi, i вдосконалює iнструкцiї з визнання доходiв за договорами з кiлькома складовими. МСФЗ 15 чинний для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiзнiше, i при цьому суб’єкт господарювання має право на його дострокове застосування. Банк наразi аналiзує потенцiйний вплив на його фiнансову звiтнiсть у результатi застосування МСФЗ 15.
n Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi 16“Оренда” (МСФЗ 16) запроваджує єдину модель облiку для орендарiв, яка вимагає вiд орендарiв визнавати активи та зобов’язання за всiма договорами оренди, за винятком випадкiв, коли строк оренди становить 12 мiсяцiв або менше або орендований актив має низьку вартiсть. Орендодавцi продовжуватимуть класифiкувати оренду як операцiйну оренду та фiнансовий лiзинг, тобто пiдхiд МСФЗ 16 до облiку для орендодавцiв по сутi не змiнюється порiвняно з МСБО 17, що дiяв ранiше. МСФЗ 16 є чинним для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 р. або пiзнiше, i при цьому дозволяється його дострокове застосування за умови одночасного виконання вимог МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами". Банк наразi аналiзує потенцiйний вплив на його фiнансову звiтнiсть у результатi застосування МСФЗ 16.
n «Розкриття iнформацiї» – Змiни до МСБО 1 (випущенi у груднi 2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiзнiше). Змiни цього стандарту уточнюють поняття суттєвостi та роз’яснюють, що органiзацiя не зобов’язана розкривати iнформацiю, розкриття якої вимагають МСФЗ, якщо така iнформацiя не є суттєвою, навiть якщо МСФЗ мiстить перелiк конкретних вимог або визначає їх як мiнiмальнi вимоги. Також до цього стандарту включено новi iнструкцiї про промiжнi пiдсумковi суми у фiнансовiй звiтностi, зокрема, зазначено, що такi промiжнi пiдсумковi суми (а) мають включати статтi, визнання та оцiнка яких здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ; (б) мають бути представленi та названi таким чином, щоб забезпечити розумiння компонентiв промiжних пiдсумкових сум; (в) мають застосовуватися послiдовно у рiзних перiодах; та (г) не можуть бути представленi так, що видiляються бiльше, нiж промiжнi пiдсумковi суми та пiдсумковi суми, яких вимагають МСФЗ. Наразi Банк оцiнює вплив цих змiн на його фiнансовузвiтнiсть.
4 Звiтнiсть за сегментами
Банк являє собою один звiтний сегмент, управлiння яким здiйснюється централiзовано, i дотримується єдиної кредитної полiтики та маркетингової стратегiї.
Банк не має клiєнтiв, доходи за якими перевищують 10% вiд загальної суми зовнiшнього доходу.
Практично всi доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв вiдносяться до резидентiв України. Станом на 31 грудня 2016, за винятком грошових коштiв та їх еквiвалентiв на суму 826,931 тисяч гривень, розмiщених у банках, якi знаходяться в країнах-членах ОЕСР (станом на 31 грудня 2015: 629,210 тисяч гривень) практично всi активи знаходяться на територiї України.
5 Грошовi кошти та їх еквiваленти та кошти обов’язкових резервiв банку в Нацiональному банку України
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня представленi таким чином:
2016 2015
(у тисячах гривень)

Каса 1,969 5,608
Залишки на рахунку в НБУ 265,665 199,528
Поточнi рахунки в iнших банках 826,931 629,210


Усього 1,094,565 834,346

До складу залишкiв на рахунку в НБУ включено депозитнi сертифiкати, випущенi НБУ, у розмiрi 240,145 тисяч гривень на 31 грудня 2016 р. (31 грудня 2015: 160,158 тисяч гривень). 
У наступнiй таблицi представлено аналiз поточних рахункiв в iнших банках згiдно з рейтинговими оцiнками, що ґрунтуються на рейтингах Standard and Poor’s (S&P) або їх еквiвалентах, на 31 грудня:
2016 2015

(у тисячах гривень)

Поточнi рахунки:
AA- до AA+ 152,433 12,368
В- до В+ 17 -
BB- до BB+ 674,475 616,829
Рейтинг вiдсутнiй 7 13

Усього 826,931 629,210

На 31 грудня 2016 р. два найбiльших залишки на поточних рахунках в iнших банках складають 769,122 тисяч гривень або 92.7% вiд загальної суми на поточних рахунках в iнших банках (31 грудня 2015 р.: 628,337 тисяч гривень або 99.9%).
Кошти обов’язкових резервiв банку в Нацiональному банку України
У вiдповiдностi до постанови Правлiння НБУ вiд 18 грудня 2014 № 820 «Про змiну порядку формування та зберiгання обов’язкових резервiв» Банк резервує i зберiгає кошти обов’язкових резервiв на кореспондентському рахунку банку в НБУ згiдно з установленими нормативами на вiдповiдний перiод. Станом на 31 грудня 2016 року сума нормативного значення обов’язкового резерву склала 25,521 тисяч гривень (31 грудня 2015 р.: 39,370 тисячу гривень) та повинна формуватися та зберiгатися на кореспондентському рахунку банку в НБУ. Оскiльки Банк мав право повнiстю розпоряджатись цими коштами, станом на 31 грудня 2016 року та 2015 року кошти обов’язкових резервiв банку в НБУ були класифiкованi як грошовi кошти та їх еквiваленти.


6 Кредити та аванси
Кредити та аванси на 31 грудня представленi таким чином:
2016
2015

(у тисячах гривень)

Юридичним особам 1,405,804 1,423,094

Фiзичним особам
Iпотечнi кредити 35,633 41,081
Кредити на придбання автомобiлiв 6,282 9,385
Iншi кредити 9,844 3,008

51,759 53,474

Усього кредитiв до нарахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 1,457,563 1,476,568

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв та авансiв (примiтка 20) (365,537) (336,735)

Усього кредитiв 1,092,026 1,139,833

Кредити та аванси включають основну суму заборгованостi i нарахованi проценти на 31 грудня 2016 р. i 2015 р. Iпотечнi кредити включають кредити, отриманi фiзичними особами з метою придбання житлової та комерцiйної нерухомостi.
(а) Значна концентрацiя кредитного ризику
На 31 грудня 2016 р. загальна сума кредитiв та авансiв десяти найбiльшим позичальникам становить 1,265,600 тисяч гривень або 86,83% вiд загальної суми кредитiв та авансiв (31 грудня 2015 р.: 1,314,368 тисяч гривень або 89.02%).(б) Зменшення корисностi кредитiв
Зменшення корисностi кредитiв на 31 грудня 2016 р. представлено таким чином:
Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi Кредити за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
(у тисячах гривень)

Кредити юридичним особам
Кредити з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi 1,074,934 309,979 764,955 29%
Кредити, за якими не були виявленi iндивiдуальнi ознаки зменшення корисностi 330,870 20,782 310,088 6%

Усього кредитiв юридичним особам 1,405,804 330,761 1,075,043 24%


Кредити фiзичним особам
Кредити, оцiненi на предмет зменшення корисностi в сукупностi
Iпотечнi кредити 35,633 27,709 7,924 78%
Кредити на придбання автомобiлiв 6,282 4,689 1,593 75%
Iншi кредити 9,844 2,378 7,466 24%

Усього кредитiв фiзичним особам 51,759 34,776 16,983 67%

Усього 1,457,563 365,537 1,092,026 25%

Зменшення корисностi кредитiв на 31 грудня 2015 р. представлено таким чином:
Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi Кредити за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
(у тисячах гривень)

Кредити юридичним особам
Кредити з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi 760,985 293,812 467,173 38.6%
Кредити, за якими не були виявленi iндивiдуальнi ознаки зменшення корисностi 662,109 3,530 658,579 0.5%

Усього кредитiв юридичним особам 1,423,094 297,342 1,125,752 20.9%


Кредити фiзичним особам
Кредити, оцiненi на предмет зменшення корисностi в сукупностi
Iпотечнi кредити 41,081 31,179 9,902 75.9%
Кредити на придбання автомобiлiв 9,385 5,756 3,629 61.3%
Iншi кредити 3,008 2,458 550 81.7%

Усього кредитiв фiзичним особам 53,474 39,393 14,081 73.7%

Усього 1,476,568 336,735 1,139,833 22.8%

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв, що є значними iндивiдуально, розраховується як рiзниця мiж валовою сумою кредитiв i очiкуваною сумою їх вiдшкодування, яка визначається як сума чистої приведеної вартостi майбутнiх грошових потокiв вiд погашення кредитiв i чистої приведеної вартостi майбутнiх грошових потокiв вiд реалiзацiї застави.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв, оцiнених у сукупностi, розраховується на основi вiдповiдної емпiричної iнформацiї. Банк застосовує статистичний аналiз iсторичних тенденцiй дефолту та суми пов’язаного з цим збитку виходячи з суми прострочених кредитiв у портфелi однорiдних кредитiв. При розрахунку належного рiвня резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi оцiнюються також й iншi iсторичнi та поточнi економiчнi умови. Показники вiрогiдностi дефолту i понесення збиткiв регулярно порiвнюються з фактичними результатами з метою забезпечення їх достовiрностi.
При визначеннi резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв i авансiв управлiнський персонал застосовує такi ключовi припущення:
• показники мiграцiї збитку мiж групами кредитiв залишаються незмiнними i можуть бути оцiненi на основi iсторичної моделi мiграцiї збитку мiж групами кредитiв за останнi роки
• зменшення початкової вартостi застави на 30%-70%
• валова вартiсть застави, помножена на заставний коефiцiєнт, дисконтується за початковою ефективною процентною ставкою по кредиту до очiкуваної дати реалiзацiї застави
• передбачається затримка на 12-18 мiсяцiв у надходженнi коштiв вiд звернення стягнення на заставу, отриману вiд проблемних позичальникiв.
(в) Якiсть кредитiв та авансiв
Якiсть кредитiв та авансiв фiзичним особам на 31 грудня 2016 р. представлена таким чином:
Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi Кредити за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
(у тисячах гривень)

Кредити та аванси фiзичним особам
Непростроченi 20,932 4,063 16,869 19.41%
Простроченi менше нiж на 30 днiв 115 19 96 16.79%
Простроченi на 31-90 днiв 87 69 18 79.74%
Простроченi на 91-180 днiв - - - 0%
Простроченi на 181-365 днiв 30,625 30,625 - 100.0%

Усього кредитiв та авансiв фiзичним особам 51,759 34,776 16,983 67.19%

Якiсть кредитiв та авансiв фiзичним особам на 31 грудня 2015 р. представлена таким чином:
Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi Кредити за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
(у тисячах гривень)

Кредити та аванси фiзичним особам
Непростроченi 20,239 7,020 13,219 34.7%
Простроченi менше нiж на 30 днiв 912 200 712 22.0%
Простроченi на 31-90 днiв 6,584 6,439 145 97.8%
Простроченi на 91-180 днiв 863 858 5 99.4%
Простроченi на 181-365 днiв 24,876 24,876 - 100.0%

Усього кредитiв та авансiв фiзичним особам 53,474 39,393 14,081 73.7%


Якiсть кредитiв та авансiв юридичним особам на 31 грудня 2016 р. представлена таким чином:
Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi Кредити за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
(у тисячах гривень)

Кредити та аванси юридичним особам
Непростроченi 814,177 209,885 604,292 25.78%
Простроченi 591,627 120,876 470,751 20.43%

Усього кредитiв та авансiв юридичним особам 1,405,804 330,761 1,075,043 23.53%

Якiсть кредитiв та авансiв юридичним особам на 31 грудня 2015 р. представлена таким чином:
Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi Кредити за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
(у тисячах гривень)

Кредити та аванси юридичним особам
Непростроченi 652,009 27,212 624,797 4.2%
Простроченi 771,085 270,130 500,955 35.0%

Усього кредитiв та авансiв юридичним особам 1,423,094 297,342 1,125,752 20.9%

Протягом 2016 року Банк списав заборгованiсть за кредитами юридичним особам на суму 50,142 тисяч гривень (2015: 21,097 тисяч гривень).
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016 р., Банк звернув стягнення на заставленi об’єкти житлової нерухомостi у розмiрi 2,333 тисячi гривень (2015: об’єкти житлової нерухомостi у розмiрi 20,022 тисячi гривень та на об’єкти нежитлової нерухомостi у розмiрi 1,720 тисяч гривень). Заставлене майно, на яке було звернене стягнення, класифiкується як iнвестицiйна нерухомiсть.
Банк надає кредити на територiї України. Спроможнiсть позичальникiв погашати борги залежить вiд ряду факторiв, включаючи загальний фiнансовий стан конкретного позичальника, а також постiйнi змiни в економiцi України.

(г) Застава, утримувана як забезпечення
У наступнiй таблицi подана iнформацiя про типи застави, отриманої в забезпечення кредитiв юридичним особам, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi, станом на 31 грудня:
2016 2015
(у тисячах гривень)
Нерухомiсть 885,422 924,473
Автотранспортнi засоби 28,271 30,184
Iншi види застави 77,915 81,561
Без застави 83,436 89,534

Усього 1,075,044 1,125,752

Суми, представленi у цiй таблицi, є чистою балансовою вартiстю кредитiв, виданих юридичним особам, по яких вiдповiдне забезпечення передано у заставу, i не являють собою справедливу вартiсть застави.
Iнформацiя, що мiститься в таблицi вище, вiдноситься виключно до забезпечення, наданого безпосередньо позичальниками. Крiм того, на 31 грудня 2016 року, Банк отримав iнше кредитне забезпечення вiд Credit Europe Bank N.V., Материнського банку, у формi гарантiй, забезпечених мiжбанкiвськими депозитами на суму 615,873 тисяч гривень, що мають вiдсоткову ставку 5% - 6% рiчних (на 31 грудня 2015 р.: суми мiжбанкiвських депозитiв 615,617 тисячi гривень, розмiщених пiд 5% - 6% рiчних) (дивiться примiтку 24).
Банк приймає такi основнi типи застави:
• по кредитах фiзичним особам – iпотека житлової нерухомостi, автомобiлi та iншi активи;
• по кредитах юридичним особам – бiзнес-активи, такi як примiщення, запаси та обладнання.
Незважаючи на те, що застава може суттєво зменшувати кредитний ризик, полiтика Банку передбачає видачу кредитiв перш за все на основi оцiнки платоспроможностi клiєнта, а не на основi вартостi запропонованої застави. Залежно вiд стану клiєнта та типу продукту, Банк може видавати кредити без застави.
Кредити юридичним особам
На 31 грудня 2016 р. оцiнена рiзниця мiж фактичними збитками Банку вiд зменшення корисностi кредитiв юридичним особам, по яких були виявленi iндивiдуальнi ознаки зменшення корисностi, та збитками вiд зменшення корисностi цих кредитiв, що були б понесенi у випадку, якби вони були наданi без застави, складає 573,245 тисячi гривень (2015: 493,264 тисячi гривень).
Кредити фiзичним особам
Iпотечнi кредити забезпеченi вiдповiдною житловою та комерцiйною нерухомiстю. Iпотечнi кредити оцiнюються на предмет зменшення корисностi в сукупностi та iндивiдуально залежно вiд характеру ознак знецiнення, виявлених по таких кредитах.. Банк проводить переоцiнку всiх об’єктiв нерухомостi на щорiчнiй основi.
Кредити на придбання автомобiлiв забезпеченi вiдповiдними автомобiлями. Управлiнський персонал вважає, що справедлива вартiсть застави по автомобiльних кредитах щонайменше дорiвнює балансовiй вартостi окремих кредитiв на звiтну дату. Банк переоцiнює вартiсть застави, оцiненої в момент видачi кредитiв, до поточної вартостi з урахуванням приблизних змiн цiн та старiння автомобiлiв.
(д) Кредити та аванси юридичним особам за секторами економiки
Кредити та аванси юридичним особам за секторами економiки на 31 грудня представленi таким чином:
2016 2015
(у тисячах гривень)
Послуги 531,139 498,079
Автомобiльна промисловiсть 371,571 379,724
Сiльське та рибне господарство 185,777 188,119
Виробництво сталi 140,187 76,961
Будiвництво 37,150 -
Харчова промисловiсть, виробництво напоїв та тютюнових виробiв 34,793 57,725
Будiвельнi матерiали 3,046 31,412
Роздрiбна торгiвля текстилем та готовим одягом 2,181 -
Iнше 99,960 191,074

Усього 1,405,804 1,423,094

7 Цiннi папери, наявнi для продажу
Цiннi папери, наявнi для продажу, на 31 грудня представленi таким чином:
2016 2015
(у тисячах гривень)

Облiгацiї внутрiшньої державної позики, випущенi Мiнiстерством фiнансiв України 18,828 50,613

Усього 18,828 50,613

У наступнiй таблицi представлено аналiз цiнних паперiв, наявних для продажу, згiдно з рейтинговими оцiнками, що ґрунтуються на рейтингах Standard and Poor’s (S&P) або їх еквiвалентах, на 31 грудня:
2016 2015
(у тисячах гривень)

В- (для 2016) / CCC- (для 2015) 18,828 50,613
Рейтинг вiдсутнiй - -

Усього 18,828 50,613

У наступнiй таблицi представлено рух резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi цiнних паперiв, наявних для продажу, за рiк, що закiнчився 31 грудня:
(у тисячах гривень) 2016 2015

Залишок на 1 сiчня 14,133 6,307
Списання (14,133) (6,307)
Збиток вiд зменшення корисностi - -
Вiдновлення в балансi - 14,133

Залишок на 31 грудня - 14,133

8 Iнвестицiйна нерухомiсть
Рух iнвестицiйної нерухомостi за рiк, що закiнчився 31 грудня, представлений таким чином:
2016 2015
(у тисячах гривень)
На 1 сiчня 29,677 3,580
Надходження та передачi 2,954 21,927
Вибуття (15,646) (1,078)
Змiни справедливої вартостi (визнано в iншому операцiйному доходi) 3,164 5,248

На 31 грудня 20,149 29,677

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, Банк отримав певнi активи шляхом набуття права володiння заставою по кредитах, наданих клiєнтам. Банк утримує цю нерухомiсть з метою збiльшення вартостi капiталу. На 31 грудня 2016 року нерухомiсть була визнана за справедливою вартiстю, згiдно з оцiнками зовнiшнiх оцiнювачiв. Оцiнка вартостi була проведена iз застосуванням ринкового пiдходу, який ґрунтується на аналiзi результатiв порiвняльних продажiв аналогiчних об’єктiв нерухомостi у час, наближений до звiтної дати. Основнi припущення стосуються стану, якостi та розташування об’єктiв, якi були використанi як порiвняльна нерухомiсть. Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року, iнвестицiйна нерухомiсть класифiкована як 2 рiвень iєрархiї справедливої вартостi.
9 Основнi засоби та нематерiальнi активи
Рух основних засобiв та нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., представлений таким чином:
Будiвлi Ремонти орендованих примiщень Меблi та обладнання Транспорт-нi засоби Немате-рiальнi активи Усього
(у тисячах гривень)
Вартiсть
1 сiчня 2016 р. 5,643 12,746 25,560 1,363 5,922 51,234
Надходження - - 254 360 - 614
Передачi - - (619) - - (619)
Вибуття - (4,365) (1,686) (123) - (6,174)

31 грудня 2016 р. 5,643 8,381 23,509 1,600 5,922 45,055

Накопичений знос та амортизацiя
1 сiчня 2016 р. 427 12,538 22,943 1,089 5,745 42,742
Знос та амортизацiя 116 15 1,010 194 61 1,396
Вибуття - (4,364) (1,423) (123) - (5,910)

31 грудня 2016 р. 543 8,189 22,530 1,160 5,806 38,228

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2016 р. 5,100 192 979 440 116 6,827

Рух основних засобiв та нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р., представлений таким чином:
Будiвлi Ремонти орендованих примiщень Меблi та обладнання Транспорт-нi засоби Немате-рiальнi активи Усього
(у тисячах гривень)
Вартiсть
1 сiчня 2015 р. 5,901 11,719 27,160 1,113 5,901 51,794
Надходження - - 369 - 21 390
Передачi (258) 1,027 (1,550) 508 - (273)
Вибуття - - (419) (258) - (677)

31 грудня 2015 р. 5,643 12,746 25,560 1,363 5,922 51,234

Накопичений знос та амортизацiя
1 сiчня 2015 р. 325 9,907 24,687 1,113 5,683 41,715
Передачi (13) 2,456 (2,423) (20) - -
Знос та амортизацiя 115 175 1,096 248 62 1,697
Вибуття - - (417) (252) - (669)

31 грудня 2015 р. 427 12,538 22,943 1,089 5,745 42,742

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015 р. 5,216 208 2,617 274 177 8,492

10 Iншi активи
Iншi активи на 31 грудня представленi таким чином:
2016 2015
(у тисячах гривень)

Передоплати за товари та послуги 2,374 3,572
Iнше 232 63

Усього 2,606 3,635

11 Кошти банкiв
Залишки коштiв банкiв на 31 грудня представленi таким чином:
2016 2015
(у тисячах гривень)

Депозити та залишки коштiв банкiв:
Банкiв країн-членiв ОЕСР 616,724 617,276
Банкiв країн, якi не є членами ОЕСР 804,238 757,452

Усього 1,420,962 1,374,728

На 31 грудня 2016 р. залишки коштiв Credit Europe Bank N.V. (Материнський банк) складають 615,873 тисяч гривень або 43.3% суми залишкiв коштiв банкiв (31 грудня 2015 р.: 615,617 тисяч гривень або 44.8%).
На 31 грудня 2016 р. залишки коштiв Материнського банку на суму 615,873 тисяч гривень є заставою по кредитах i авансах клiєнтам (31 грудня 2015 р.: 615,617 тисячi гривень), див. примiтку 6(г).
12 Кошти клiєнтiв
Кошти клiєнтiв на 31 грудня представленi таким чином:
2016 2015
(у тисячах гривень)

Поточнi рахунки:
Юридичнi особи 236,387 145,557
Фiзичнi особи 8,242 4,218

Усього поточних рахункiв 244,629 149,775

2016 2015
Депозити:
Юридичнi особи 22,921 62,196
Фiзичнi особи 21,402 13,028

Усього депозитiв 44,323 75,224

Усього 288,952 224,999

На 31 грудня 2016 р. сума коштiв на поточних рахунках десяти найбiльших клiєнтiв становить 208,730 тисяч гривень або 85,3% вiд загальної суми коштiв на поточних рахунках (31 грудня 2015 р.: 101,305 тисяч гривень або 67.6%).
На 31 грудня 2016 р. сума депозитiв десяти найбiльших клiєнтiв становить 39,848 тисяч гривень або 89,9% вiд загальної суми депозитiв (31 грудня 2015 р.: 49,777 тисяч гривень або 66.2%).
13 Iншi зобов’язання
Iншi зобов’язання на 31 грудня представленi таким чином:
2016 2015

(у тисячах гривень)

Кредиторська заборгованiсть 885 1,478
Резерв по невикористаних вiдпустках 1,222 1,059
Нарахування для виплати премiй - -
Iнше 3,776 5,256

Усього 5,883 7,793

14 Статутний капiтал
Статутний капiтал на 31 грудня представлений таким чином:
2016 2015
Кiлькiсть акцiй Сума Кiлькiсть акцiй Сума
(у тисячах гривень)

Випущенi, зареєстрованi та повнiстю оплаченi акцiї 505,000,000 252,500 505,000,000 252,500


На 31 грудня 2016 р. та 2015 р. номiнальна вартiсть простих акцiй становить 0.5 гривнi за одну акцiю.
Згiдно iз законодавством України, резерви, якi можуть розподiлятися, обмежуються залишком накопичених прибуткiв згiдно iз законодавчими та регулятивними вимогами.
Усi простi акцiї мають рiвнi права голосу, а також рiвнi права на отримання дивiдендiв та повернення капiталу. Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016 року, дивiденди не оголошувались i не виплачувались (2015 р.: дивiденди не оголошувались i не виплачувались).
На 31 грудня 2016 р. i 2015 р. середньозважена кiлькiсть акцiй вiдповiдає кiлькостi акцiй, представленiй вище. Коригуючi акцiї вiдсутнi.
Вiдповiдно до чинного законодавства статутний капiтал Банку повинен бути збiльшений до 300 мiльйонiв гривень до 11 липня 2018 року; до 400 мiльйонiв гривень до 11 липня 2019 року; до 450 мiльйонiв гривень до 11 липня 2020 року та до 500 мiльйонiв гривень до 11 липня 2024 року.
15 Зобов’язання та непередбаченi зобов’язання
(а) Гарантiї
Гарантiї, виданi Банком, на 31 грудня представленi таким чином:
2016 2015
(у тисячах гривень)

Гарантiї, виданi клiєнтам 20,476 6,836
Наданi акредитиви 58,053 -

Усього 78,529 6,836

Суми у таблицi вiдображенi на основi припущення, що вони виданi в повному обсязi та становлять максимальний облiковий збиток, який може бути визнаний на звiтну дату у випадку неспроможностi контрагентiв в повному обсязi виконати свої зобов’язання за укладеними контрактами, якщо не брати до уваги впливи забезпечення, як описано нижче.

(б) Зобов’язання з операцiйної оренди
У ходi своєї дiяльностi Банк орендує операцiйнi примiщення. Майбутнi платежi за угодами невiдмовної оренди на 31 грудня представленi таким чином:
2016 2015
(у тисячах гривень)

До одного року 9,332 6,870
Вiд одного до п’яти рокiв 746 3,227

Усього 10,078 10,097

(в) Зобов’язання з кредитування
Банк має невиконанi зобов’язання з надання кредитiв. Цi зобов’язання представленi затвердженими кредитами та кредитними лiнiями на умовах овердрафту. Загальна сума невиконаних зобов’язань з надання кредитiв не обов’язково вiдображає майбутнi потреби у коштах, оскiльки такi зобов’язання можуть втратити силу чи бути скасованi без затребування вiдповiдних коштiв. Станом на 31 грудня 2016 року та 2015 року практично всi зобов’язання з кредитування є вiдкличними.
(г) Страхування
Страхова галузь в Українi перебуває на стадiї розвитку, тому багато форм страхового захисту, що є поширеними в iнших країнах, в Українi, як правило, ще не застосовуються. Банк не має повного страхового покриття по своїх примiщеннях та обладнанню, на випадок переривання дiяльностi або виникнення зобов’язань перед третьою стороною у зв’язку iз шкодою, заподiяною в результатi аварiй, пов’язаних з майном або дiяльнiстю Банку. До тих пiр поки Банк не отримає достатнього страхового покриття, iснує ризик того, що втрата чи знищення окремих активiв може мати суттєвий негативний вплив на операцiї та фiнансовий стан.
(д) Непередбаченi податковi зобов’язання
Банк здiйснює свої операцiї в Українi i тому має вiдповiдати вимогам українського податкового законодавства. Для української системи оподаткування характерним є наявнiсть численних податкiв та законодавство, яке часто змiнюється, може застосовуватися ретроспективно, мати рiзну iнтерпретацiю, а в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевою, обласною i державною податковими адмiнiстрацiями та мiж Мiнiстерством фiнансiв та iншими державними органами. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi та аналiзу з боку рiзних органiв влади, якi згiдно iз законодавством уповноваженi застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Податкова звiтнiсть за рiк пiдлягає податковiй перевiрцi протягом наступних трьох календарних рокiв, але за деяких обставин такий перiод може бути подовжений.
Законодавство щодо трансфертного цiноутворення, яке набуло чинностi в Українi з 1 вересня 2013 р., вводить значнi змiни до вiтчизняних правил трансфертного цiноутворення, наближаючи їх до iнструкцiй ОЕСР, але одночасно створюючи додаткову невизначенiсть щодо практичного застосування податкового законодавства у певних обставинах. Цi правила трансфертного цiноутворення передбачають зобов’язання платникiв податкiв готувати документацiю з трансфертного цiноутворення стосовно контрольованих операцiй та вводять нову основу i механiзми нарахування додаткових податкiв i процентiв у випадку, коли цiни контрольованих операцiях вiдрiзняються вiд ринкових цiн. Правила трансфертного цiноутворення застосовуються переважно до транскордонних операцiй мiж пов’язаними сторонами, а також до деяких транскордонних операцiй мiж незалежними сторонами у випадках, передбачених Податковим Кодексом України. На сьогоднi практика застосування нових правил трансфертного цiноутворення податковими органами i судами вiдсутня, оскiльки податковi перевiрки у сферi трансфертного цiноутворення за новими правилами розпочалися нещодавно. Однак очiкується, що операцiї, якi регулюються правилами трансфертного цiноутворення, стануть об'єктом ретельної перевiрки, що потенцiйно може вплинути на фiнансову звiтнiсть Банку.
Управлiнський персонал вважає, що Банк виконує всi вимоги чинного податкового законодавства. Проте не може iснувати впевненостi у тому, що податковi органи не матимуть iншої думки щодо вiдповiдностi Банку чинному податковому законодавству i не застосують штрафнi санкцiї. У цiй фiнансовiй звiтностi не був створений резерв по непередбачених штрафних санкцiях, пов’язаних iз оподаткуванням.
(е) Судовi процеси
У ходi своєї дiяльностi Банк залучається до рiзних судових процесiв. На думку управлiнського персоналу, результат цих судових процесiв не матиме суттєвого впливу на фiнансовий стан або результати операцiй.
16 Процентнi доходи
Процентнi доходи за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2016 2015
(у тисячах гривень)

Кредити та аванси 138,360 149,557
Цiннi папери, наявнi для продажу 8,104 28,627
Кошти в банках 18 9

Усього 146,481 178,193

17 Процентнi витрати
Процентнi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2016 2015
(у тисячах гривень)

Кошти банкiв 31,902 47,156
Кошти клiєнтiв 26,491 18,287

Усього 58,392 65,443


18 Комiсiйнi доходи та комiсiйнi витрати
Комiсiйнi доходи та комiсiйнi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2016 2015
(у тисячах гривень)

Комiсiйнi доходи:
Плата за кредитне обслуговування 539 9,359
Операцiї для клiєнтiв на валютному ринку 9,426 11,205
Виданi гарантiї 4,834 900
Розрахунково-касовi послуги 1,671 895
Штрафи i пенi 144 321
Iнший комiсiйний дохiд 221 181

Усього комiсiйнi доходи 16,835 22,861

Комiсiйнi витрати:
Розрахунково-касовi послуги (1,608) (940)
Iншi комiсiйнi витрати (9,565) (9,517)

Усього комiсiйнi витрати (11,173) (10,457)

19 Адмiнiстративнi та iншi витрати
Адмiнiстративнi та iншi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2016 2015
(у тисячах гривень)

Заробiтна плата та виплати працiвникам 25,994 30,043
Витрати на оренду та утримання примiщень 19,337 16,245
Витрати на зв'язок та iнформацiю 2,422 3,786
Податки, крiм податку на прибуток, та iншi обов’язковi платежi 1,040 937
Знос та амортизацiя 1,396 1,697
Канцелярське приладдя та офiснi витратнi матерiали 424 662
Плата за юридичнi та консультацiйнi послуги 1,411 838
Витрати на охорону 433 473
Витрати на вiдрядження 1,159 1,301
Витрати на страхування 160 211
Реклама i маркетинг 192 125
Iнше 3,971 2,332

Усього 57,939 58,650


20 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв та авансiв
Змiни резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2016 2015
(у тисячах гривень)

Сальдо на 1 сiчня 336,735 89,855
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, вiдображений у прибутку або збитку 60,599 235,819
Коригування у зв’язку з перерахунком валют 17,752 32,158
Кредити та аванси, проданi протягом року 593 -
Кредити та аванси, списанi протягом року як безнадiйнi (примiтка 6) (50,142) (21,097)

Сальдо на 31 грудня 365,537 336,735

21 Витрати з податку на прибуток
Згiдно з податковим законодавством України, у 2014 роцi ставка податку на прибуток пiдприємств становила – 18%, у 2015 роцi та в подальшому - 18%.
Компоненти витрат з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2016 2015
(у тисячах гривень)

Витрати з поточного податку 20,135 7,261
Вигода з вiдстроченого податку на прибуток (10,167) (5,579)

Усього витрат з податку на прибуток 9,968 1,682

Рiзниця мiж загальною очiкуваною сумою витрат з податку на прибуток, пiдрахованою iз застосуванням дiючої ставки оподаткування до прибутку до оподаткування, i фактичною сумою витрат з податку на прибуток представлена таким чином:

Рiк, що закiнчився 31 грудня
2016 2015
(у тисячах гривень)

(Збиток)/прибуток до оподаткування 63,889 100% (58,264) 100%

Розрахованi очiкуванi (вигода) витрати з податку на прибуток згiдно з дiючою ставкою 11,500 18.0% (10,488) 18.0%
Витрати, що не вiдносяться на податковi витрати (1,532) 2% 12,169 20.9%
Вплив змiн у законодавствi - - - -

Фактичнi витрати з податку на прибуток 9,968 16% 1,682 2.9%

Витрати, що не вiдносяться на податковi витрати у 2016 роцi, пов’язанi переважно зi збитком вiд зменшення корисностi кредитiв, не вiдображаються для цiлей оподаткування.
(а) Змiна визнаних тимчасових рiзниць протягом року
Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання на 31 грудня 2016 р. вiдносяться до таких статей:
1 сiчня
2015 р. Визнано у прибутку або збитку Визнано в iншому сукупному доходi 31 грудня 2015 р.

(у тисячах гривень)

Цiннi папери, наявнi для продажу (1,264) 892 (86) (458)
Кредити та аванси (15,723) 7,862 - (7,861)
Основнi засоби та нематерiальнi активи 34 (217) - (183)
Iнвестицiйна нерухомiсть (253) 304 - 51
Iншi активи - - - -
Iншi зобов’язання (959) 1,326 - 367

Усього (18,165) 10,167 (86) (8,084)

Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання на 31 грудня 2015 р. вiдносяться до таких статей:
1 сiчня
2015 р. Визнано у прибутку або збитку Визнано в iншому сукупному доходi 31 грудня 2015 р.

(у тисячах гривень)

Цiннi папери, наявнi для продажу 1,509 (2,254) (519) (1,264)
Кредити та аванси (24,661) 7,803 - (15,723)
Основнi засоби та нематерiальнi активи (51) 85 - 34
Iнвестицiйна нерухомiсть (593) 340 - (253)
Iншi активи (47) 47 - -
Iншi зобов’язання (518) (441) - (959)

Усього (24,361) 5,579 (519) (18,165)

22 Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Похiднi фiнансовi iнструменти є, головним чином, валютними свопами та форвардними валютними контрактами.
Далi у таблицi показано валовi суми до отримання/виплати при розрахунках за валютними свопами та форвардними валютними контрактами. Оскiльки цi контракти є короткостроковими, чиста сума до отримання/виплати при погашеннi також приблизно дорiвнює додатнiй (чиста сума до отримання) або вiд’ємнiй (чиста сума до виплати) справедливiй вартостi контрактiв про обмiн iноземних валют:
2016 2015

(у тисячах гривень)


Суми до отримання у євро (для 2016 року) / у доларах США (для 2015 року) 2,842 1,314
Суми до сплати у доларах США (для 2016 року) / у євро (для 2015 року) (2,829) (1,312)

Чиста справедлива вартiсть активiв 14 2

Суми до отримання у гривнях 134,877 345,866
Суми до отримання у доларах США 2,830 -
Суми до сплати у доларах США (135,954) (348,010)
Суми до сплати у євро (2,842) -

Чиста справедлива вартiсть зобов’язань (1,089) (2,144)

Максимальний кредитний ризик (валова сума до отримання) 140,549 347,180

У груднi 2016 року Банк уклав угоду валютного свопу з двома українськими банками, вiдповiдно до якої Банк погодився придбати гривнi на суму 134,877 тисяч гривень за 5,000 тисяч доларiв США (або 135,954 тисяч гривень, у перерахунку по курсу обмiну на 31 грудня 2016 року) та євро на сумму 100 тисяч євро (або 2,842 тисяч гривень, у перерахунку по курсу обмiну на 31 грудня 2016 року) y сiчнi 2016 року (2015: 345,866 тисяч гривень, у перерахунку по курсу обмiну на 31 грудня 2015 року та 14,500 тисяч доларiв США, вiдповiдно).
23 Управлiння фiнансовими ризиками
Управлiння ризиками є важливим фактором у банкiвськiй справi i суттєвим елементом операцiй Банку. Основнi ризики, яких зазнає Банк, включають кредитний ризик, ринковий ризик (який включає ризик змiни курсiв обмiну валют та процентних ставок), а також ризик лiквiдностi.
(а) Структура управлiння ризиками
Метою полiтики управлiння ризиками є виявлення, аналiз та управлiння ризиками, яких зазнає Банк, встановлення належних лiмiтiв ризику та впровадження засобiв контролю за ризиками, а також здiйснення постiйного монiторингу рiвнiв ризику та дотримання встановлених лiмiтiв.
Банк здiйснює iнтегроване управлiння ризиками, i ризики оцiнюються на основi полiтики Банку, яка щороку переглядається та затверджується Правлiнням. Лiмiти ризикiв встановлюються для кредитного ризику, ринкового ризику та ризику лiквiдностi, i рiвень ризику пiдтримується у межах цих лiмiтiв.
(б) Кредитний ризик
Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Банку в результатi невиконання клiєнтом чи контрагентом свого зобов’язання за договором. Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв’язку з кредитами та авансами та iнвестицiйними цiнними паперами. Максимальною сумою кредитного ризику є, як правило, чиста балансова вартiсть вiдповiдних iнструментiв на звiтну дату.
Управлiнський персонал здiйснює монiторинг концентрацiї кредитного ризику. Аналiз концентрацiї кредитного ризику у зв’язку з кредитами та авансами представлений у примiтцi 6.
Банк зобов’язаний виконувати рiзнi вимоги НБУ, якi передбачають обмеження сум кредитiв, що надаються компанiям, групам компанiй та зв’язаним сторонам. В рамках управлiння кредитним ризиком Банк здiйснює операцiї з контрагентами, яких характеризує хороший фiнансовий стан, та, якщо необхiдно, отримує заставу.
Кредитування юридичних осiб
Приймаючи рiшення про надання кредитiв, Банк оцiнює потенцiйних позичальникiв на основi їх фiнансового стану, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi, їхньої кредитної iсторiї у Банку та в iнших фiнансових установах, а також рiвня ризику, пов’язаного з наданням кредиту конкретному позичальнику, використовуючи рейтингову шкалу. Вiдсутнiсть кредитної iсторiї у Банку або будь-якої кредитної iсторiї в цiлому не означає абсолютної неможливостi отримати кредит, за умови, що Банк отримає достатню iнформацiю для того, щоб оцiнити бiзнес та фiнансовий стан позичальника. Однак, якщо Банк надає кредит позичальнику, який не має кредитної iсторiї, вiн висуває певнi умови такому позичальнику, наприклад, вимагає передати Банку на певний перiод право обслуговувати певну частину операцiй позичальника, якi обслуговуються iншими банками, встановлює для нього бiльш високу процентну ставку за кредитом або вимагає вiд нього надання додаткової застави чи додаткових гарантiй.
Оцiнюючи ризики, пов’язанi з конкретним позичальником, Банк бере до уваги характер бiзнесу позичальника, а також такi фактори, як якiсть його менеджменту, основнi напрямки дiяльностi, географiчне мiсцезнаходження, постачальникiв, клiєнтiв, iншу заборгованiсть, фiнансову стабiльнiсть, обороти, вiрогiдний прибуток вiд кредиту, лiквiднiсть запропонованої застави та її достатнiсть з точки зору кредитного ризику. Банк також враховує середньозважений кредитний ризик, притаманний галузi, в якiй позичальник здiйснює свою господарську дiяльнiсть.
Кредитування фiзичних осiб
Банк припинив кредитування фiзичних осiб. Банк планує надавати кредити фiзичним особам тiльки у виключних випадках та зосереджуватиметься на отриманнi погашення по iснуючих кредитах, наданих фiзичним особам.
Банк здiйснює постiйний монiторинг погашення кожного кредиту i проводить регулярний перегляд рiвнiв платоспроможностi клiєнтiв. Огляд базується на аналiзi сум простроченої заборгованостi та iншої iнформацiї, отриманої Банком. З огляду на цю iнформацiю внутрiшнiй кредитний рейтинг позичальника може бути переглянутий.
Ризики за позабалансовими статтями
Максимальний рiвень кредитного ризику за позабалансовими статтями на 31 грудня представлений таким чином:
(у тисячах гривень) 2016 2015

Виданi гарантiї (примiтка 15(a)) 20,476 6,836
Наданi акредитиви (примiтка 15(a)) 58,053 -
Валова сума дебiторської заборгованостi за похiдними фiнансовими iнструментами (примiтка 22) 140,549 347,180

Загальний рiвень кредитного ризику за позабалансовими статтями 219,078 354,016

(в) Ринковий ризик
Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових цiн, таких як процентнi ставки, цiни цiнних паперiв, валютнi курси та кредитнi спреди (що не вiдносяться до змiн кредитоспроможностi боржника/кредитора), впливають на доходи або на вартiсть фiнансових iнструментiв. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння i контроль ринкового ризику в межах прийнятних параметрiв при оптимiзацiї доходностi за ризик.
(г) Валютний ризик
Валютний ризик полягає у тому, що змiни курсiв обмiну валют впливають на доход Банку або на вартiсть його портфелiв фiнансових iнструментiв.
Банк має активи i зобов’язання, деномiнованi у кiлькох iноземних валютах. Валютний ризик виникає у випадку, коли фактичнi чи прогнозованi активи в iноземнiй валютi є бiльшими або меншими за зобов’язання у тiй же валютi. Управлiнський персонал встановлює лiмiти i здiйснює постiйний монiторинг валютних позицiй згiдно з постановами НБУ i затвердженою внутрiшньою методологiєю. Полiтика стосовно вiдкритих валютних позицiй вимагає дотримання певних максимальних значень, встановлених регулятивними вимогами НБУ, проте розрахунок вiдкритої валютної позицiї згiдно iз цими регулятивними вимогами вiдрiзняється вiд значень, наведених далi у таблицi.
Валютнi позицiї на 31 грудня 2016 р. представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Долари США Євро

Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 770,609 4,207
Кредити та аванси 750,669 -
Цiннi папери, наявнi для продажу - -
Iншi активи 193

Усього активiв 1,521,471 4,207

Зобов’язання
Кошти банкiв (1,364,017) (497)
Кошти клiєнтiв (18,815) (3,629)
Iншi зобов’язання (2,292) -

Усього зобов’язань (1,385,123) (4,127)

Чиста балансова позицiя 136,348 80
Похiднi iнструменти: валютнi свопи i форварднi валютнi контракти (примiтка 22) (135,954) (2,842)

Чиста (коротка) довга позицiя 394 (2,762)

Валютнi позицiї на 31 грудня 2015 р. представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Долари
США Євро

Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 630,212 1,428
Кредити та аванси 1,056,883 1,778
Цiннi папери, наявнi для продажу - -

Усього активiв 1,687,095 3,206

Зобов’язання
Кошти банкiв (1,374,269) (459)
Кошти клiєнтiв (13,809) (3,121)
Iншi зобов’язання (721) -

Усього зобов’язань (1,388,799) (3,580)

Чиста балансова позицiя 298,296 (374)
Похiднi iнструменти: валютнi свопи i форварднi валютнi контракти (примiтка 22) (346,696) (1,311)

Чиста (коротка) довга позицiя (48,400) (1,685)

Iншi валюти представленi, головним чином, росiйськими рублями.
На 31 грудня 50-вiдсоткове ослаблення гривнi по вiдношенню до вказаних валют привело б до (збiльшення чистого збитку) /зменшення чистого прибутку за рiк, що закiнчився 31 грудня, та зменшення загальної суми капiталу на 31 грудня на зазначену нижче суму. Цей аналiз ґрунтується на припущеннi щодо незмiнностi всiх iнших змiнних величин, зокрема, процентних ставок.
2016 2015
(у тисячах гривень)

Долари США 83 19,844
Євро 33 691
Концентрацiя валютного ризику Банку станом на звiтну дату:
(у тисячах гривень) на 31 грудня 2016 року на 31 грудня 2015 року
монетранi активи монетарнi зобов'язання чиста позицiя монетранi активи монетарнi зобов'язання чиста позицiя
долари США 1,808,292 1,382,930 425,362 1,865,763 1,388,324 477,439
Євро 4,207 4,127 80 3,206 3,580 (374)
фунти 26 26 11 11
росiйськi рублi 56,391 56 448 (57) 5 5
Iншi
Усього 1,868,916 1,443,505 425,411 1,868,985 1,391,904 477,081
Аналiз змiни фiнансового результату та власного капiталу в результатi можливих змiн обмiнних курсiв, що встановленi на звiтну дату, за умови, що всi характеристики залишаються фiксованими, представлений таким чином (з урахуванням податкiв):
на 31 грудня 2016 року на 31 грудня 2015 року
вплив на фiнансовий результат вплив на капiтал вплив на фiнансовий результат вплив на капiтал
Змiцнення долара США на 30%
127,609 127,609 143,232 143,232
Послаблення долара США на 30%
(127,609) (127,609)
(143,232) (143,232)
Змiцнення євро на 30%
24 24
(113) (113)
Послаблення євро на 30%
(24) (24)
113 113
Змiцнення росiйського рубля на 30%
8 8
3 3
Послаблення росiйського рубля на 30%
(8) (8)
(3) (3)
Змiцнення фунту на 30%
(17) (17)
3 3
Послаблення фунту на 30%
17 17
(3) (3)
Наведений вище аналiз включає лише монетарнi активи та зобов’язання. На думку керiвництва, iнвеcтицiї iнструменти капiталу та немонетарнi активи не приведуть до виникнення суттєвого валютного ризику.
Ризик був розрахований лише для монетарних статей у валютах, iнших нiж функцiональна валюта Банку.
(д) Процентний ризик
Процентний ризик полягає у тому, що змiни процентних ставок впливають на дохiд або на вартiсть фiнансових iнструментiв.
Процентний ризик оцiнюється тим, наскiльки змiни ринкових процентних ставок впливають на процентну маржу i на чистий процентний дохiд. Якщо структура активiв, що приносять процентний дохiд, вiдрiзняється вiд структури зобов’язань, по яких нараховуються проценти, чистий процентний дохiд буде збiльшуватися чи зменшуватися в результатi змiн процентних ставок. З метою управлiння процентним ризиком управлiнський персонал постiйно проводить оцiнку ринкових процентних ставок по рiзних видах активiв, що приносять процентний дохiд, i зобов’язань, по яких нараховуються проценти.
Процентна маржа по активах та зобов’язаннях, що мають рiзнi строки виплат та погашення, може збiльшуватися в результатi змiн ринкових процентних ставок. На практицi управлiнський персонал змiнює процентнi ставки по певних фiнансових активах та зобов’язаннях, виходячи з поточних ринкових умов та взаємних домовленостей, якi оформляються додатком до основної угоди, в якому зазначається нова процентна ставка.
Далi у таблицi представленi середнi ефективнi процентнi ставки по активах, що приносять процентний дохiд, та зобов’язаннях, по яких нараховуються проценти, на 31 грудня:
2016 2015
Гривнi Долари США Євро Гривнi Долари США Євро

Цiннi папери, наявнi для продажу - - - 18.5% - -
Кредити та аванси 7.8% 9.3% 10% 22.0% 9.3% 10%

Кошти банкiв - 4.9% - - 4.5% -
Кошти клiєнтiв 6.0% 2.0% 0.2% 19.1% 4.7% 5.0%
(е) Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi виникає при загальному фiнансуваннi дiяльностi та при управлiннi позицiями. Вiн включає як ризик неможливостi фiнансування активiв у належнi строки та за належними ставками, так i ризик неможливостi лiквiдацiї активу за прийнятною цiною та у належнi строки.
Пiдхiд управлiнського персоналу до управлiння лiквiднiстю полягає у тому, щоб забезпечити, наскiльки це можливо, постiйний достатнiй рiвень лiквiдностi для погашення зобов’язань у належнi строки, як за звичайних, так i за надзвичайних умов, без понесення неприйнятних збиткiв або ризику для репутацiї Банку.
Банк прагне активно пiдтримувати диверсифiкованi та стабiльнi джерела фiнансування, що включають випущенi борговi цiннi папери, довгостроковi та короткостроковi кредити, отриманi вiд iнших банкiв, мiнiмальну суму депозитiв юридичних та фiзичних осiб, а також диверсифiкованi портфелi високолiквiдних активiв, з тим щоб мати можливiсть швидко та без перешкод задовольняти непередбаченi потреби у лiквiдностi.
Для пiдтримання короткострокової лiквiдностi Банк залучає короткостроковi депозити, укладає угоди про зворотний викуп, купує та продає iноземну валюту, цiннi папери та коштовнi метали. Для пiдтримання довгострокової лiквiдностi Банк залучає середньостроковi та довгостроковi депозити, продає активи, такi, як цiннi папери, регулює свою полiтику щодо процентних ставок та намагається зменшити витрати.
Перiоди виплат по активах i зобов’язаннях згiдно з умовами договорiв, без урахування виплат процентiв, на 31 грудня 2016 р. представленi таким чином:
Опис Перiоди виплат Усього
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного року до п’яти рокiв Бiльше п’яти рокiв Без строкiв виплати
(у тисячах гривень)

Грошовi кошти та їх еквiваленти 1,094,565 - - - - - 1,094,565
Кредити та аванси 58,376 124,128 509,388 398,851 1,283 - 1,092,026
Цiннi папери, наявнi для продажу - - 18,828 - - - 18,828
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 14 - - - - - 14
Iнвестицiйна нерухомiсть - - - - - 20,149 20,149
Основнi засоби та нематерiальнi активи - - - - - 6,827 6,827
Передоплачений податок на прибуток - - 7,776 - - - 7,776
Iншi активи 2,606 - - - - - 2,606

Усього активiв 1,155,561 124,128 535,992 398,851 1,283 26,976 2,242,791

Зобов’язання

Кошти банкiв 666,379 138,710 - 615,873 - - 1,420,962
Кошти клiєнтiв 261,451 18,781 8,720 - - - 288,952
Вiдстрочене податкове зобов’язання - - 8,084 - - - 8,084
Похiднi фiнансовi iнструменти, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 1,089 - - - - - 1,089
Iншi зобов’язання 3,216 47 2,563 57 - - 5,883

Усього зобов’язань 932,135 157,538 19,367 615,930 - - 1,724,970

Надлишок (дефiцит) лiквiдностi за перiод 223,426 (33,410) 516,625 (217,079) 1,283 26,976 517,821

Кумулятивний надлишок (дефiцит) лiквiдностi 223,426 190,016 706,641 489,562 490,845 517,821

Перiоди виплат по активах i зобов’язаннях згiдно з умовами договорiв, без урахування виплат процентiв, на 31 грудня 2015 р. представленi таким чином:
Опис Перiоди виплат Усього
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного року до п’яти рокiв Бiльше п’яти рокiв Без строкiв виплати
(у тисячах гривень)

Грошовi кошти та їх еквiваленти 834,346 - - - - - 834,346
Кредити та аванси 37,402 123,489 332,008 639,183 7,751 - 1,139,833
Цiннi папери, наявнi для продажу - - 50,613 - - - 50,613
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 2 - - - - - 2
Iнвестицiйна нерухомiсть - - - - - 29,677 29,677
Основнi засоби та нематерiальнi активи - - - - - 8,492 8,492
Передоплачений податок на прибуток - - 24,751 - - - 24,751
Iншi активи 3,635 - - - - - 3,635

Усього активiв 875,385 123,489 407,373 639,183 7,751 38,169 2,091,350

Зобов’язання

Кошти банкiв 258,934 500,177 - 615,617 - - 1,374,728
Кошти клiєнтiв 213,784 8,926 2,085 204 - - 224,999
Вiдстрочене податкове зобов’язання - - 9,932 8,233 - - 18,165
Похiднi фiнансовi iнструменти, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 2,144 - - - - - 2,144
Iншi зобов’язання 7,177 4 569 43 - - 7,793

Усього зобов’язань 482,040 509,107 12,586 624,097 - - 1,627,829

Надлишок (дефiцит) лiквiдностi за перiод 393,345 (385,618) 394,787 15,086 7,751 38,169 463,520

Кумулятивний надлишок (дефiцит) лiквiдностi 393,345 7,727 402,514 417,601 425,352 463,520

Починаючи з 2015 року пiсля внесення змiн до законодавства України фiзичнi особи не можуть достроково знiмати кошти з депозитних рахункiв, якщо таке право не передбачено депозитним договором. У вищенаведенiй таблицi депозити були представленi вiдповiдно до перiодiв виплат згiдно з умовами договорiв.
Враховуючи короткостроковий характер виданих Банком кредитiв, ймовiрно, що строк дiї багатьох кредитiв буде продовжено при настаннi дати їх погашення. Навпаки, iсторичний досвiд свiдчить про те, що деякi кредити погашаються достроково до настання дати їх погашення. Вiдповiдно, реальний строк погашення кредитного портфеля може суттєво вiдрiзнятися вiд строкiв, визначених умовами договорiв.
Перiоди виплат по недисконтованих грошових потоках (включаючи процентнi платежi) за фiнансовими зобов’язаннями згiдно з договорами на 31 грудня 2016 р. представленi таким чином:
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного до п’яти рокiв Бiльше п’яти рокiв Усього
(у тисячах гривень)

Кошти банкiв 667,623 139,563 - 615,873 - 1,423,059
Кошти клiєнтiв 264,065 16,708 9,050 - - 289,824
Гарантiї наданi клiєнтам 266 1,409 18,801 - - 20,476
Акредитиви наданi клiєнтам - - 58,052 - - 58,052

931,954 157,680 85,903 615,873 - 1,791,410

Перiоди виплат по недисконтованих грошових потоках (включаючи процентнi платежi) за фiнансовими зобов’язаннями згiдно з договорами на 31 грудня 2015 р. представленi таким чином:
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного до п’яти рокiв Бiльше п’яти рокiв Усього
(у тисячах гривень)

Кошти банкiв 259,540 504,376 - 615,617 - 1,339,533
Кошти клiєнтiв 214,195 9,099 2,181 303 - 225,778
Гарантiї наданi клiєнтам 6,836 - - - - 6,836

478,878 513,410 2,181 615,920 - 1,610,389
(є) Географiчний ризик
Географiчний аналiз активiв та зобов'язань Банку станом на 31 грудня 2016 р.:
Україна Країни ОЕСР Iншi країни Усього
Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 401,849 636,325 56,391 1,094,565
Кредити та аванси 1,092,026 1 092 026
Цiннi папери, наявнi для продажу 18,828 18 828
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 14 14
Усього фiнансових активiв 1,512,717 636,325 56,391 2,205,433
Нефiнансовi активи 37,358 37,358
Усього активiв 1,550,074 636,325 56,391 2,242,791

Зобов'язання
Кошти банкiв 498 616,226 804,238 1,420,962
Кошти клiєнтiв 281,100 5,024 2,828 288,952
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 1,089 1,089
Iншi фiнансовi зобов'язання 3,258 20 3,278
Усього фiнансових зобов'язань 285,945 621,270 807,066 1,714,281
Нефiнансовi зобов'язання 10,689 10,689
Усього зобов'язань 296,634 621,270 807,066 1,724 970
Чиста балансова позицiя 1,253,440 15,056 (750,675) 517,821
Зобов'яння, пов'язанi з кредитуванням 3,009,928 60,014 3,069,942
Активи, зобов’язання та зобов’язання з кредитування, були класифiкованi виходячи з країни, резидентом якої є контрагент. Залишки за операцiями з українськими контрагентами включенi до стовпчика «Україна». Грошовi кошти у касi, примiщення та обладнання були класифiкованi вiдповiдно до країни фактичного знаходження.


Географiчний аналiз активiв та зобов'язань Банку станом на 31 грудня 2015 р.:
Україна Країни ОЕСР Iншi країни Усього
Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 780,009 54,331 6 834,346
Кредити та аванси 1,139,833 1,139,833
Цiннi папери, наявнi для продажу 50,613 50,613
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 2 2
Усього фiнансових активiв 1,970,457 54,331 6 2,024,794
Нефiнансовi активи 66,556 66,556
Усього активiв 2,037,013 54,331 6 2,091,350

Зобов'язання
Кошти банкiв 40,099 615,600 719,029 1,374,728
Кошти клiєнтiв 223,015 1,856 128 224,999
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 2,120 24 2,144
Iншi фiнансовi зобов'язання 690 690
Усього фiнансових зобов'язань 265,924 617,480 719,157 1,602,561
Нефiнансовi зобов'язання 25,268 25,268
Усього зобов'язань 291,192 617,480 719,157 1,627,829
Чиста балансова позицiя 1,258,883 (563,149) (719,157) (23,417)
Зобов'яння, пов'язанi з кредитуванням 2,692,656 60,000 2,752,656
(ж) Управлiння капiталом
НБУ встановлює вимоги до розмiру капiталу Банку в цiлому та здiйснює монiторинг виконання цих вимог.
Згiдно з iснуючими вимогами до рiвня капiталу, встановленими НБУ, банки повиннi пiдтримувати показник спiввiдношення капiталу та активiв, зважених на ризик (“показник адекватностi капiталу за українськими нормативними вимогами”), вище певного встановленого мiнiмального показника. Якщо Банк не буде пiдтримувати або у достатньому обсязi збiльшувати свiй капiтал вiдповiдно до збiльшення своїх зважених на ризик активiв, у нього може виникнути ризик порушення показникiв адекватностi капiталу встановлених НБУ.
На 31 грудня 2016 р. зазначений мiнiмальний рiвень, встановлений НБУ, становить 10.0% (31 грудня 2015 р.: 10.0%).
На 31 грудня 2016 р. показник адекватностi регулятивного капiталу Банку складав 43% (31 грудня 2015 р.: 44%). На 31 грудня 2016 р. та 2015 р. Банк виконував вимоги НБУ стосовно значення нормативу адекватностi регулятивного капiталу.

Далi у таблицi представлено регулятивний капiтал на основi звiтiв Банку, пiдготовлених згiдно з вимогами НБУ, що включає такi компоненти на 31 грудня:
2016 2015
(у тисячах гривень)

Основний капiтал 264,632 264,566
Додатковий капiтал 215,974 234,854

Усього регулятивного капiталу 480,606 499,420

24 Залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами
У ходi своєї звичайної дiяльностi Банк надає кредити та аванси, залучає депозити та здiйснює iншi операцiї з пов’язаними сторонами. Сторони вважаються пов’язаними у випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Умови операцiй iз пов’язаними сторонами встановлюються у момент здiйснення операцiй. Пов’язаними сторонами є спiльно контрольованi суб’єкти господарювання, члени Спостережної ради, основний управлiнський персонал та їх найближчi родичi, а також компанiї, в яких акцiонери, основний управлiнський персонал або їх близькi родичi здiйснюють контроль або значний вплив.
На 31 грудня 2016 р. та 2015 р. Материнським Банком Банку є банк Credit Europe Bank N.V. Материнський Банк складає та публiкує свою фiнансову звiтнiсть на 31 грудня 2016 р. та за рiк, що закiнчився на цю дату.
Фактичною контролюючою стороною Банку є пан Хюсню Озегiн (Hüsnü Özyeğin).
Залишки за розрахунками та операцiї з пов’язаними сторонами на 31 грудня та за рiк, що закiнчився на цю дату, представленi таким чином:

2016 2015
(у тисячах гривень)

Залишки за розрахунками та операцiї з материнським банком

Звiт про фiнансовий стан:
Грошовi кошти та їх еквiваленти 620,903 616,824
Кошти банкiв 615,873 615,617

Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд:
Процентнi витрати 15 15,639


2016 2015
(у тисячах гривень)
Залишки за операцiями та операцiї з iншими суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем
Звiт про фiнансовий стан:
Грошовi кошти та їх еквiваленти 56,399 17
Кошти банкiв 804,238 719,049
Кошти клiєнтiв 22 213

Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд:
Процентнi доходи - 514
Процентнi витрати 29,678 29,179

Залишки за операцiями та операцiї з основним управлiнським персоналом
Звiт про фiнансовий стан:
Кошти клiєнтiв 1,056 666

Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд:
Процентнi витрати 34 9
Iншi зобов’язання 856 -
Заробiтна плата та виплати працiвникам 21,028 16,995
31 грудня 2016 року
Материнська компанiя Компiнiї пiд спiльним контролем Дочiрнi компанiї Основний управлiнський персонал
Iншi зобов'язання з кредитування, що наданi клiєнтам - 532 941 - -
Валюта та банкiвськi метали до отримання за форвардними контрактами в торговому портфелi банку 2 830
-
-
-
Валюта та банкiвськi метали до вiдправлення за форвардними контрактами в торговому портфелi банку 2 842
-
-
-
Гарантiїї, отриманi вiд банкiв 615 873 - - -
31 грудня 2015 року
Материнська компанiя Компiнiї пiд спiльним контролем Дочiрнi компанiї Основний управлiнський персонал
Iншi зобов'язання з кредитування, що наданi клiєнтам - 470 400 - -
Валюта та банкiвськi метали до отримання за форвардними контрактами в торговому портфелi банку 1 314
-
-
-
Валюта та банкiвськi метали до вiдправлення за форвардними контрактами в торговому портфелi банку 1 311
-
-
-
Гарантiїї, отриманi вiд банкiв 615 617 - - -
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015, кошти, що були розмiщеннi Материнським Банком на суму 117,257 тисяч гривень, було використано для погашення кредитiв, що були гарантованi Материнським Банком. Ця операцiя не мала впливу на прибуток або збиток та була вiдображена в облiку як змiни, не пов’язанi з рухом грошових коштiв, у звiтi про рух грошових коштiв.
Залишки за розрахунками i процентнi ставки по операцiях з пов’язаними сторонами, якi проводилися в iноземних валютах, на 31 грудня 2016 р. представленi таким чином:
Гривнi Процентна ставка Долари США Процентна ставка Євро Процентна ставка Iншi Процентна ставка
(у тисячах гривень)

Залишки за розрахунками з Материнським Банком

Грошовi кошти та їх еквiваленти - - 616,689 - 4,188 - 26 -
Кошти банкiв - - 615,873 - - - - -

Залишки за розрахунками з iншими суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем

Грошовi кошти та їх еквiваленти - - - - 7 - 56,417 -
Кошти банкiв - - 747,790 4.7% - - 56,448 12.23%
Кошти клiєнтiв 22 0.5% - - - - - -

Залишки за розрахунками з основним управлiнським персоналом
Кошти клiєнтiв 550 12% 506 4% 1 0% - -

Залишки за розрахунками i процентнi ставки по операцiях з пов’язаними сторонами, якi проводилися в iноземних валютах, на 31 грудня 2015 р. представленi таким чином:
Гривнi Процентна ставка Долари США Процентна ставка Євро Процентна ставка Iншi Процентна ставка
(у тисячах гривень)

Залишки за розрахунками з Материнським Банком

Грошовi кошти та їх еквiваленти - - 615,969 - 844 - 11 -
Кошти банкiв - - 615,617 - - - - -

Залишки за розрахунками з iншими суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем

Грошовi кошти та їх еквiваленти - - 1 - 11 - 5 -
Кошти банкiв - - 719,049 4.4% - - - -
Кошти клiєнтiв 213 13.0% - - - - - -

Залишки за розрахунками з основним управлiнським персоналом
Кошти клiєнтiв 69 - 585 - 12 - - -
Строки виплат по залишках за розрахунками з пов’язаними сторонами згiдно з договорами на 31 грудня 2016 р. представленi таким чином:
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного року до п’яти рокiв Бiльше п’яти рокiв Усього
(у тисячах гривень)

Залишки за розрахунками з Материнським Банком

Грошовi кошти та їх еквiваленти 620,903 - - - - 620,903
Кошти банкiв - - - 615,873 - 615,873

Залишки за розрахунками з iншими суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем
Грошовi кошти та їх еквiваленти 56,399 - - - - 56,399
Кошти банкiв 665,528 138,710 - - - 804,238
Кошти клiєнтiв 22 - - - - 22

Залишки за розрахунками з основним управлiнським персоналом
Кошти клiєнтiв 653 239 110 - - 1,056
Строки виплат по залишках за розрахунками з пов’язаними сторонами згiдно з договорами на 31 грудня 2015 р. представленi таким чином:
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного року до п’яти рокiв Бiльше п’яти рокiв Усього
(у тисячах гривень)

Залишки за розрахунками з Материнським Банком

Грошовi кошти та їх еквiваленти 616,824 - - - - 616,824
Кошти банкiв - - - 615,617 - 615,617

Залишки за розрахунками з iншими суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем
Грошовi кошти та їх еквiваленти 17 - - - - 17
Кошти банкiв 218,872 500,177 - - - 719,049
Кошти клiєнтiв 112 - 101 - - 213

Залишки за розрахунками з основним управлiнським персоналом
Кошти клiєнтiв 591 75 - - - 666
Основний управлiнський персонал – це особи, якi мають повноваження та є вiдповiдальними, прямо або опосередковано, за планування, управлiння i контроль дiяльностi Банку, а також члени Правлiння.25 Оцiнка справедливої вартостi
(a) Класифiкацiя у звiтностi та справедлива вартiсть
Нижче у таблицi наведено балансову та справедливу вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань на 31 грудня 2016 р.:
СВЧПЗ Кредити та дебiторська заборгова-нiсть Наявнi для продажу Iншi активи i зобов’язання, оцiненi за амортизова-ною вартiстю Загальна балансова вартiсть Справед-лива вартiсть
(у тисячах гривень)
Грошовi кошти та їх еквiваленти - 1,094,565 - - 1,094,565 1,094,565
Кредити та аванси - 1,092,026 - - 1,092,026 1,092,026
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 14 - - - 14 14
Цiннi папери, наявнi для продажу - - 18,828 - 18,828 18,828

Усього фiнансових активiв 14 2,186,591 18,828 - 2,205,432 2,205,432

Кошти банкiв - - - 1,420,962 1,420,962 1,420,962
Кошти клiєнтiв - - - 288,952 288,952 288,952
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 1,089 - - - 1,089 1,089
Усього фiнансових зобов’язань 1,089 - - 1,709,913 1,711,003 1,711,003


Нижче у таблицi наведено балансову та справедливу вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань на 31 грудня 2015 р.:
СВЧПЗ Кредити та дебiторська заборгова-нiсть Наявнi для продажу Iншi активи i зобов’язання, оцiненi за амортизова-ною вартiстю Загальна балансова вартiсть Справед-лива вартiсть
(у тисячах гривень)
Грошовi кошти та їх еквiваленти - 834,346 - - 834,346 834,346
Кредити та аванси - 1,139,833 - - 1,139,833 1,139,833
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 2 - - - 2 2
Цiннi папери, наявнi для продажу - - 50,613 - 50,613 50,613

Усього фiнансових активiв 2 1,974,179 50,613 - 2,024,795 2,024,795

Кошти банкiв - - - 1,374,728 1,374,728 1,374,728
Кошти клiєнтiв - - - 224,999 224,999 224,999
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 2,144 - - - 2,144 2,144
Усього фiнансових зобов’язань 2,144 - - 1,599,727 1,601,870 1,601,870
Припускається, що на 31 грудня 2016 р. та 2015 р. справедлива вартiсть деяких фiнансових активiв та зобов’язань приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi через короткостроковий характер зазначених фiнансових iнструментiв та/або враховуючи ринковi процентнi ставки на кiнець перiоду.
Оцiнена справедлива вартiсть приблизно дорiвнює цiнi, яку було б отримано при продажi активу або сплачено за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Однак у зв’язку з невизначенiстю, а також виходячи iз суб’єктивних суджень, справедлива вартiсть не повинна тлумачитись як вартiсть, що може бути реалiзована при негайному продажi активiв або передачi зобов’язань.
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, якi мають котирування на активному ринку, визначається з використанням ринкових або дилерських цiн котирувань. Для всiх iнших фiнансових iнструментiв справедлива вартiсть визначається з використанням iнших методiв оцiнки.
Цi методи оцiнки направленi на досягнення такої оцiнки справедливої вартостi, яка вiдображає цiну, яку було б отримано при продажi активу або сплачено за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки.
(б) Iєрархiя методiв оцiнки справедливої вартостi
МСФЗ 7 визначає iєрархiю методiв оцiнки на основi даних, якi вводяться у модель оцiнки, залежно вiд того, чи можуть бути такi данi отриманi з вiдкритих ринкових джерел. Вхiднi данi, що можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел – це ринковi данi, отриманi з незалежних джерел. Вхiднi данi, що не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел – це ринковi данi, що вiдображають припущення Банку щодо ринкової кон’юнктури.
На основi вищезазначених двох типiв вхiдних даних створено таку iєрархiю рiвнiв визначення справедливої вартостi:
Рiвень 1 – iнструмент оцiнюється на основi котирування цiн (без коригування) на активних ринках для iдентичних активiв або зобов’язань. Цей рiвень включає акцiї та борговi iнструменти, зареєстрованi на фондовiй бiржi, а також похiднi фiнансовi iнструменти, торговi операцiї з якими здiйснюються на фондовiй бiржi, такi, як ф’ючерси.
Рiвень 2 – вхiднi данi, крiм котирування цiн, включених до Рiвня 1, якi можна отримати з вiдкритих ринкових джерел для цiлей оцiнки активу або зобов’язання прямо (тобто цiни) чи опосередковано (тобто визначенi на основi цiн).
Рiвень 3 – вхiднi данi, що використовуються для оцiнки активу чи зобов’язання, якi не ґрунтуються на даних, що можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел.
Зазначена iєрархiя вимагає використання даних, що можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел, якщо такi є наявними. Коли це можливо, при оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Банк використовує данi, що можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел.
Далi у таблицi представлено аналiз фiнансових iнструментiв, оцiнених за справедливою вартiстю за рiвнями iєрархiї методiв її визначення, у якi категоризується кожна оцiнка справедливої вартостi, на 31 грудня 2016 р. та 2015 р. Суми базуються на значеннях, що визнанi у звiтi про фiнансовий стан:
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Усього Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Усього
(у тисячах гривень)
Цiннi папери, наявнi для продажу - 18,828 - 18,828 - 50,613 - 50,613
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку - 14 - 14 - 2 - 2
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку - 1,089 - 1,089 - 2,144 - 2,144


Далi у таблицi представлено аналiз справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, якi не вiдображаються за справедливою вартiстю, за рiвнями iєрархiї методiв її визначення для цiлей розкриття на 31 грудня 2016 р.:
Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Загальна справедлива вартiсть Загальна балансова вартiсть
(у тисячах гривень)

Фiнансовi активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти - 1,094,565 - 1,094,565 1,094,565
Кредити та аванси - - 1,092,026 1,092,026 1,092,026
Усього - 1,094,565 1,092,026 2,186,591 2,186,591

Фiнансовi зобов’язання
Кошти банкiв - 1,420,962 - 1,420,962 1,420,962
Кошти клiєнтiв - 288,952 - 288,952 288,952
Усього - 1,706,913 - 1,706,913 1,706,913

У наведенiй нижче таблицi представлено аналiз справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, якi не вiдображаються за справедливою вартiстю, за рiвнями iєрархiї методiв її визначення для цiлей розкриття на 31 грудня 2015 р.:
Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Загальна справедлива вартiсть Загальна балансова вартiсть
(у тисячах гривень)

Фiнансовi активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти - 834,346 - 834,346 834,346
Кредити та аванси - - 1,139,833 1,139,833 1,139,833
Усього - 834,346 1,139,833 1,974,179 1,974,179

Фiнансовi зобов’язання
Кошти банкiв - 1,374,728 - 1,374,728 1,374,728
Кошти клiєнтiв - 224,999 - 224,999 224,999
Усього - 1,599,727 - 1,599,727 1,599,727
(в) Фiнансовi iнструменти з фiксованою ставкою
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань з фiксованою ставкою, що вiдображаються за амортизованою вартiстю, визначається шляхом порiвняння ринкових процентних ставок на дату їх первiсного визнання з поточними ринковими ставками, що пропонуються на аналогiчнi фiнансовi iнструменти. Оцiнена справедлива вартiсть процентних депозитiв з фiксованою ставкою визначається на основi дисконтованих грошових потокiв iз застосуванням iснуючих на грошовому ринку процентних ставок за борговими зобов’язаннями з аналогiчними характеристиками кредитного ризику та строками погашення. Справедлива вартiсть випущених боргових iнструментiв, що котируються на бiржi, визначається на основi оголошених ринкових цiн. Якщо для випущених цiнних паперiв, що котируються, не iснує ринкових цiн, використовується модель дисконтованих грошових потокiв на основi кривої доходностi за поточною процентною ставкою з урахуванням залишкового перiоду до погашення.
Далi у таблицi наведено iнформацiю щодо суттєвих вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел, станом на кiнець року, що використовувалися при оцiнцi фiнансових iнструментiв, визначених як Рiвень 3 в iєрархiї справедливої вартостi на 31 грудня 2016 р.:
Тип iнструмента Справедлива вартiсть Метод оцiнки Суттєвi вхiднi данi, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел Дiапазон оцiнок (середньозважених) для вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел Чутливiсть оцiнки справедливої вартостi до вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел
Кредити клiєнтам 1,092,026 Метод дисконтованих грошових потокiв Ставка дисконту, скоригована на ризик Процентнi ставки 9% - 33% Значне перевищення порiвняно до безризикової процентної ставки призведе до зменшення справедливої вартостi.
Далi у таблицi наведено iнформацiю щодо суттєвих вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел, станом на кiнець року, що використовувалися при оцiнцi фiнансових iнструментiв, визначених як Рiвень 3 в iєрархiї справедливої вартостi на 31 грудня 2015 р.:
Тип iнструмента Справедлива вартiсть Метод оцiнки Суттєвi вхiднi данi, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел Дiапазон оцiнок (середньозважених) для вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел Чутливiсть оцiнки справедливої вартостi до вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел
Кредити клiєнтам 1,139,833 Метод дисконтованих грошових потокiв Ставка дисконту, скоригована на ризик Процентнi ставки 9% - 33% Значне перевищення порiвняно до безризикової процентної ставки призведе до зменшення справедливої вартостi.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016 р. та 2015 р., жодних прибуткiв або збиткiв в результатi оцiнки справедливої вартостi кредитiв, виданих клiєнтам, не було вiдображено у прибутку або збитку або iншому сукупному доходi.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016 р. та 2015 р., не було переведень у Рiвень 3 або з Рiвня 3 iєрархiї справедливої вартостi.
26 Подiї пiсля звiтної дати
Пiсля 31 грудня 2016 р. Нацiональний Банк Українi офiцiйно змiцнив гривню i збiльшив обмiнний курс до 26.98 гривень за 1 долар США на дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi до випуску.
Продовження вiдсутне

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 2 1
2 2015 4 2
3 2014 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): · Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Банку. · Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Банку. · Про змiну мiсцезнаходження Банку. · Про внесення змiн до статуту Банку, пов'язаних зi змiною мiсцезнаходження Банку. · Про уповноваження представника Банку на пiдписання нової редакцiї Статуту. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів 5
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 4
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада проводила перевiрку останнього разу з власної iнiцiативи.

Нi

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 8

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради не створено комiтетiв "Стратегiчного планування", "З питань призначень i винагород", "Iнвестицiйний".
Інші (запишіть) У складi наглядової ради не створено комiтетiв "Стратегiчного планування", "З питань призначень i винагород", "Iнвестицiйний".

Нi

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени наглядової ради не отримують винагороди.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Iншi вимоги вiдсутнi X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Останнiй раз члени Наглядової Ради обиралися у 2011 роцi.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Так Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення "Про посадових осiб акцiонерного товариства", "Про акцiї акцiонерного товариства", "Про порядок розподiлу прибутку" вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Ні Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора приймає Наглядова рада.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Банк не змiнював аудитора.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi в минулому роцi здiйснював зовнiшнiй аудитор ПрАТ "КПМГ Аудит".

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя проводила перевiрку останнього разу з власної iнiцiативи.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Iншi не заплановано

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором X
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс вiдсутнiй

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс вiдсутнiй
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс вiдсутнiй

ЗВІТ
про фінансовий стан (Баланс) (Консолідований)
на 24.04.2017 (число, місяць, рік)


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 27489 44978
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 0 0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 14 2
Кошти в інших банках 826931 629210
Кредити та заборгованість клієнтів 1092026 1139833
Цінні папери в портфелі банку на продаж 258973 210772
Цінні папери в портфелі банку до погашення 0 0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 0 0
Інвестиційна нерухомість 20149 0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 7776 7975
Відстрочений податковий актив 0 0
Гудвіл 0 0
Основні засоби та нематеріальні активи 6827 8492
Інші фінансові активи 205 41
Інші активи 2401 3594
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 0 29677
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників вiдсутнi
Активи – усього за додатковими статтями 0 0
Усього активів: 2242791 2074574
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 805089 759111
Кошти клієнтів 286325 205481
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 1089 1936
Боргові цінні папери, емітовані банком 0 0
Інші залучені кошти 0 0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 8084 18166
Резерви за зобов’язаннями 2816 691
Інші фінансові зобов’язання 618967 635520
Інші зобов'язання 2600 6925
Субординований борг 0 0
Зобов'язання групи вибуття 0 0
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників вiдсутнi
Зобов’язання – усього за додатковими статтями 0 0
Усього зобов'язань: 1724970 1627830
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 252500 252500
Емісійні різниці 0 0
Незареєстрований статутний капітал 0 0
Інший додатковий капітал 0 0
Резервні та інші фонди банку 12248 12248
Резерви переоцінки -11 -390
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 253084 182386
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників 0
Власний капітал – усього за додатковими статтями 0 0
Неконтрольована частка 0 0
Усього власного капіталу 517821 446744
Усього зобов'язань та власного капіталу 2242791 2074574
Даны вказаны в тис.грн
Затверджено до випуску та підписано      
25.04.2017 року   Голова правління Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Дубова,3906733   Головний бухгалтер Дубова С.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про прибутки і збитки
за 2016 рік


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
Процентні доходи 146188 178193
Процентні витрати -58392 -65443
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 87796 112750
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках -696 -234424
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 0 0
Комісійні доходи 16469 22359
Комісійні витрати -11147 -10457
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 43621 88983
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 0 0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж -283 -1408
Результат від операцій з іноземною валютою -13151 10932
Результат від переоцінки іноземної валюти 49415 5385
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 0 0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями 0 0
Інші операційні доходи 6995 12770
Адміністративні та інші операційні витрати -55730 -65154
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 0 0
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями 0 0
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями 0 0
Прибуток/(збиток) до оподаткування 63889 -58264
Витрати на податок на прибуток -9968 -18459
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 53921 -76723
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 0 0
Прибуток/(збиток) за рік 53921 76723
Прибуток /(збиток), що належить:
власникам банку 0 0
неконтрольованій частці 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0.11 -0.15
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0 0
Даны вказаны в тис.грн
Затверджено до випуску та підписано      
25.04.2017 року   Голова правління Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Дубова,3906733   Головний бухгалтер Дубова С.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

ЗВІТ
звіт про сукупний дохід
за 2016 рік


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
Прибуток/(збиток) за рік 0 53921 -76723
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників Вiдсутнi
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями 0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників Вiдсутнi
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями 0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток 0
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування 0
СТАТТІ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 464 4628
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків 0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності 0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників Вiдсутнi
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями 0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників Вiдсутнi
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями 0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток 0
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 0
Усього сукупного доходу за рік 0 54386 -72095
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку 0
неконтрольованій частці 0
Вiдсутнi
Затверджено до випуску та підписано      
25.04.2017 року   Голова правління Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Дубова 390 67 33   Головний бухгалтер Дубова С.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2016 рік


Найменування статті Примітки Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці та інший додатковий капітал незареєстрований статутний капітал резервні та інші фонди резерви переоцінки нерозподілений прибуток додаткові статті усього
1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) 0 252500 0 0 5231 -4115 140349 0 393965 0 393965
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42037
інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 3725 0 0 0 0 3725
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів 0 0 0 0 7017 0 0 0 0 0 7017
Незареєстрований статутний капітал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Операції з акціонерами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емісія акцій:
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець попереднього періоду 0 252500 0 0 12248 -390 182386 0 0 0 446744
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік 0 0 0 0 0 0 70698 0 0 0 70698
інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 379 0 0 0 0 379
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Незареєстрований статутний капітал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Операції з акціонерами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емісія акцій:
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Додаткові статті – опис статей та вміст показників Вiдсутнi
Додаткові статті – усього за додатковими статтями 0
Залишок на кінець звітного періоду 0 252500 12248 -11 253084 517821

Вiдсутнi
Затверджено до випуску та підписано      
25.04.2017 року   Голова правління Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Дубова 3906733   Головний бухгалтер Дубова С.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про рух грошових коштів за прямим методом
за 2016 рік


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані 128502 195232
Процентні витрати, що сплачені -58833 -55685
Комісійні доходи, що отримані 16835 22861
Комісійні витрати, що сплачені -11183 -10457
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 42255 70548
Результат операцій з іноземною валютою 11339 48610
Інші отримані операційні доходи 2227 5606
Виплати на утримання персоналу, сплачені -25993 -28429
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені -29671 -29685
Податок на прибуток, сплачений -3160 -30494
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях 72646 90887
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1030 1135
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків -124491 -707810
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів +61436 -59960
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 126164 -511477
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж -40000 -19879
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 74278 161105
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 13074 1078
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності 46742 141914
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди, що виплачені 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти 87313 294365
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 260219 -75198
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 834346 909544
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 1094565 834346
Вiдсутнi
Затверджено до випуску та підписано      
24.04.2017 року   Голова правління Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Дубова СВ,390-67-33   Головний бухгалтер Дубова СВ
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)ЗВІТ
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2016 рік


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)
Нараховані витрати
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у Національному банку України
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості клієнтів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів
Чисте зменшення (збільшення) інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
Затверджено до випуску та підписано      
24.04.2017 року   Голова правління
        (підпис, ініціали, прізвище)
  Головний бухгалтер
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Примітки
до звіту
за 2016 рік


№ з/п Текст примітки
1 Примiтки вiдсутнi