Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння       Онур Анлиатамер
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
34576883
4. Місцезнаходження
м. Київ , Печерський, 01601, Київ, Мечнiкова, 2
5. Міжміський код, телефон та факс
+38(044)3906714 +38(044)4994034
6. Електронна поштова адреса
fi@crediteurope.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України 81   27.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.crediteurope.com.ua/assets/uploads/docs/reports/Issuer_Report_2017.htm в мережі Інтернет 27.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Iнформацiя наведена в примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №214724
3. Дата проведення державної реєстрації
22.08.2008
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
252500000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
30
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посердництва
10. Органи управління підприємства
Правлiння Онур Анлиатамер [Onur Anliatamer] - Голова Правлiння Немчен Iрина Володимирiвна - Заступник Голови Правлiння Мустафа Джейлан [Mustafa Ceylan] - Член Правлiння Спостережна рада Файк Онур Умут [Faik Onur Umut], голова Спостережної Ради; Коркмаз Iлкорур [Korkmaz Ilkorur], член Спостережної Ради; Мехмет Гюлешчi [Mehmet Gulesci], член Спостережної Ради; Енвер Мурат Башбай [Enver Murat Basbay], член Спостережної Ради; Левент Караджа [Levent Karaca], член Спостережної Ради; Фредерiк Бернард Дейтерс [Frederik Bernard Deiters], член Спостережної Ради Ревiзiйна комiсiя Умут Байоглу [Umut Bayoglu] Голова Ревiзiйної комiсiї Скотт Ченг [Scott Cheung] Член Ревiзiйної комiсiї
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
2) МФО банку
380366
3) поточний рахунок
35418001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
The Bank of New York Mellon
5) МФО банку
000000
6) поточний рахунок
15009100000268

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Банкiвська лiцензiя 232 14.10.2011 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Лiцензiя на право здiйснювати банкiвськi операцiй безстрокова. Лiцензiя дiє вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
 
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй 232 14.10.2011 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Лiцензiя на право здiйснювати банкiвськi операцiї безстрокова. Лiцензiя дiє вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку 185304 22.11.2012 НКЦПФР Необмежена
Опис Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть. Емiтент планує у 2016 роцi та у наступних роках розширити обсяги дiяльностi за лiцензiєю.
 
Депозитарна дiяльнiсть 580121 23.12.2011 НКЦПФР Необмежена
Опис Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Емiтент планує у 2016 роцi та у наступних роках розширити обсяги дiяльностi за лiцензiєю.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Кредит Європа Груп Н.В. 34106005 1101Нiдерланди Амстердам Карспелдрiф 6а 0.01
Кредит Європа Банк Н.В 33256675 1101Нiдерланди Амстердам Карспелдрiф 6а 99.99
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Анлиатамер Онур
3) ідентифікаційний код юридичної особи
03004286
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
KPMG, Туреччина, Стамбул вересень 2004 – жовтень 2007 - аудитор жовтень 2006 – жовтень 2007 - старший аудитор жовтень 2007 – серпень 2008 – iнспектор ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» жовтень 2008 – березень 2010 - начальник вiддiлу фiнансового контролю Управлiння фiнансового контролю березень 2010 – липень 2010 - начальник вiддiлу фiнансового контролю липень 2012-грудень 2012 - начальник Управлiння фiнансового контролю та людських ресурсiв грудень 2012 – по теперiшнiй час - Начальник Управлiння фiнансового контролю та людських ресурсiв – Член Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014
9) Опис
Iнформацiя не надається
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Немчен Iрина Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
341069
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
липень 1994р – лютий 1998р., Перше Київське вiддiлення банку «Україна», бухгалтер 1 категорiї, економiст 1 категорiї, заступник головного бухгалтера; лютий 1998 р. – грудень 2001р., Подiльська фiлiя АКБ «Мрiя», головний бухгалтер; грудень 2001 р. – березень 2003 р., Києво – Святошинська фiлiя КБ «Хрещатик», в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер; квiтень 2003 р. – квiтень 2004 р., ТОВ “Київський Унiверсальний Банк” (ТОВ КБ ”Буковина”), заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер; квiтень 2004 р. – березень 2006 р., ВАТ «Мiжнародний комерцiйний банк», в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер; серпень 2006 р. – жовтень 2009 р. ЗАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (ЗАТ «ФIНАНСБАНК»), головний бухгалтер – член Правлiння. листопад 2006р. – жовтень 2009 р. -заступник Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014
9) Опис
Iнформацiя не надається
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дубова Свiтлана Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
740798
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
квiтень 1991р. - листопад 1994р., Ощадбанк СРСР, Ватутiнське вiддiлення, контролер-касир, контролер-касир операцiйної частини; листопад 1994 р. - березень 1998 р., Банк “Україна”, 1-ше Київське вiддiлення, економiст 1 категорiї .бухгалтерiї; березень 1998 р. - сiчень 2002 р., АКБ ”Мрiя”, Подiльська фiлiя,- бухгалтер внутрiшньобанкiвських та валютних операцiй, начальник сектору внутрiшньобанкiвських розрахункiв; сiчень 2002 р. - квiтень 2003 р., АКБ “Київ”, заступник головного бухгалтера Залiзничної фiлiї, головний бухгалтер Голосiївської фiлiї; квiтень 2003 р. – червень 2004 р., ТОВ “Київський Унiверсальний Банк” (ТОВ КБ ”Буковина”), заступник головного бухгалтера; червень 2004 р. - вересень 2004 р., ВАТ “Мiжнародний комерцiйний банк”, заступник головного бухгалтера; вересень 2004 р. – грудень 2004 р., АБ “Банк регiонального розвитку”, заступник головного бухгалтера сiчень 2005 р. – жовтень 2006 р., ВАТ ”Мiжнародний Комерцiйний Банк”, заступник головного бухгалтера листопад 2006р. – жовтень 2009 р. ЗАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (ЗАТ «ФIНАНСБАНК») - заступник головного бухгалтера листопад 2006р. – грудень 2009 р. Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014
9) Опис
Iнформацiя не надається
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Джейлан Мустафа
3) ідентифікаційний код юридичної особи
01840237
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", начальник Управлiння маркетингу та продажiв корпоративного бiзнесу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.11.2014 бесстроково
9) Опис
Працював на посадi Начальника Управлiння маркетингу та продажiв корпоративного бiзнесу в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”, мiсцезнаходження: 01033 м.Київ, вул.Володимирська, 101, код ЄДРПОУ 34576883, тел. (044)390-67-33. Займаю вказану посаду з 26 серпня 2010 року по сьогоднiшнiй час, до службових обов’язкiв входить управлiння роботою корпоративного бiзнесу (банкiвське обслуговування клiєнтiв – юридичних осiб).
Виконував функцiї Члена Ради Директорiв в ТОВАРИСТВI З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КРЕДИТ ЄВРОПА ЛIЗИНГ”, мiсцезнаходження: 03150 м.Київ, вул.Червоноармiйська, 77 А, тел (044)390-67-33, вид дiяльностi (основний): фiнансовий лiзинг. Моєю функцiєю є нагляд за дiяльнiстю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КРЕДИТ ЄВРОПА ЛIЗИНГ”.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Кредит Європа Банк Н.В 33256675 1101 Нiдерланди Карспелдрiф Амстердам Карспелдрiф 6 504949500 99.99 504949500 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Усього 0 0 0 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 07.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Банку.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Банку.
3. Про затвердження рiчного фiнансового звiту Банку за 2016 рiк.
4. Про затвердження звiту зовнiшнього аудитора про результати перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 2016 рiк.
5. Про розподiл прибутку i збитку Банку за 2016 рiк.
6. Про затвердження прибутку Банку за 2014 рiк.
7. Про затвердження прибутку Банку за 2015 рiк.
8. Про розподiл прибутку Банку за 2014 рiк.
9. Про виплату дивiдендiв за 2014 рiк.
10. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 31.07.2017
Кворум зборів** 100
Опис 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Банку.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Банку.
3. Про припинення повноважень голови та членiв Спостережної ради Банку.
4. Про обрання членiв Спостережної ради Банку.
5. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Спостережної ради Банку.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду У звітному періоді
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 111100000 0 0 0
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0.22 0 0 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 111098333.50 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 20.04.2018
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату 27.04.2017/0грн
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату
Опис Примiтки вiдсутнi

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи •Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Київ Київ Б. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон +38(044) 279-65-40
Факс +38(044) 279-13-22
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв”
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiвiменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 31032100
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Київ Київ Михайлiвська, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2397
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2006
Міжміський код та телефон +38 (044) 490-55-07
Факс +38 (044) 490-55-08
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiвiменних цiнних паперiв.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.05.2008 195/1/08 НКЦПФР UA1026701102 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.5 505000000 252500000 100
Опис Акцiї iменнi простi ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (код ПФТС - CREB, ISIN - UA1026701102) 09 квiтня 2010 року допущено до обiгу на ПФТС без включення до Бiржового реєстру.
 

XI. Опис бізнесу

Важливих подiй розвитку у емiтента ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" не було.
 
У структурi ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (надалi - Банк) станом на 31 грудня 2017 року вiдкрито вiддiлень: Вiддiлення №4 за адресою м. Київ вул. Л.Толстого 8.Фiлiї та представництва у структурi Банку вiдсутнi.
 
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 30 осiб;
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом – 0;
Чисельнiсть працiйникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осiб.
Фонд оплати працi за 2017 рiк становив 27 938.1 тис. грн,
Таким чином, розмiр фонду оплати працi збiльшився на 1 974.4 тис. грн.
 
Емiтент не належить до жодного об'єднання пiдприємств.
 
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємтвами та установами.
 
У 2017 роцi пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства, з боку третiх осiб не надходило.
 
Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк та 2014 рiк пiдготовлена згiдно з облiковою полiтикою Банку та вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi, що затверджена постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 10.11.2011 №373 зi змiнами . Основними принципами облiкової полiтики Банку є: - повне висвiтлення i усi банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй банку, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею; - превалювання сутностi над формою i операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою; автономнiсть - активи та зобов'язання Банку вiдокремленi вiд активiв та зобов'язань iнших банкiв (пiдприємств) i власникiв Банку, у зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання власникiв не повиннi вiдображатися у фiнансової звiтностi банку; - обачнiсть i застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати не занижуватимуться; - безперервнiсть - оцiнка активiв Банку здiйснюється, виходячи з припущення, що його дiяльнiсть продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Плани скорочення масштабiв дiяльностi Банку повиннi вiдображатися у фiнансових звiтах; - нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового результату звiтного перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв. Доходи та витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв. Доходи - це збiльшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв. Витрати - це зменшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу i не є розподiленням мiж акцiонерами. Власний капiтал - це залишкова частина в активах банку пiсля вирахування всiх зобов'язань; - послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк) застосування обраної облiкової полiтики. Змiна методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених Мiжнародними Стандартами Фiнансової звiтностi (МСФЗ), i потребує додаткового обгрунтування i розкриття у фiнансових звiтах; - iсторична (фактична) собiвартiсть - прiоритетною є оцiнка активiв i пасивiв за вартiстю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, переоцiнюються у разi змiни офiцiйного валютного курсу на звiтну дату. Облiкова полiтика Банку, в частинi методiв оцiнки активiв i зобов?язань та створення резервiв на покриття можливих втрат, реалiзується вiдповiдно до вимог чинного законодавства, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, МСФЗ та внутрiшнiх регламентiв Банку.
 
Банк має прибутково орiєнтований напрямок розвитку. В своїй дiяльностi Банк орiєнтується на структури малого та середнього бiзнесу. Найбiльш перспективною для Банку є кредитна дiяльнiсть. Банк активно працює на мiжбанкiвському кредитному ринку. Банк використовує iнструменти мiжбанкiвського ринку для оперативного розмiщення ресурсiв в iнших банках, яким встановлено вiдповiдний кредитний лiмiт. Також Банк є активним учасником фондового ринку. Банк має у портфелi на продаж облiгацiї пiдприємств та банкiв, облiгацiї внутрiшньої державної позики. Зазначенi цiннi папери обертаються на фондовому ринку та обслуговуються вiдповiдним суб’єктом депозитарної дiяльностi в Українi.
 
Банк має iнвестицiйну нерухомiсть, вартiстю 20 148,8 тис. грн, яка утримується на балансi з метою подальшого продажу.
 
Правочини вiдсутнi.
 
Основнi засоби вiдображенi за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос та амортизацiя розраховуються з використанням прямолiнiйного методу протягом оцiненого строку корисного використання активiв. Амортизацiя нараховуються з дати придбання активiв або, якщо це стосується активiв, створених за рахунок власних коштiв, з моменту, коли вiдповiдний актив завершений i готовий для використання. Оцiненi строки корисного використання такi:
Будiвлi 50 рокiв
Меблi та обладнання 3-5 рокiв
Транспортнi засоби 5 рокiв
Нематерiальнi активи 3-5 рокiв
Витрати, понесенi на ремонт орендованих примiщень, визнаються як активи i вiдображаються у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом коротшого з двох строкiв: протягом строку корисного використання орендованих примiщень або вiдповiдного строку оренди.
 
В Українi вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливали i можуть i надалi впливати на дiяльнiсть установ, якi працюють у цих умовах. Внаслiдок цього здiйснення операцiй в Українi пов'язано з ризиками, якi не є характерними для iнших ринкiв. Крiм того, скорочення обсягiв операцiй на ринках капiталу та кредитних ресурсiв та його вплив на економiку України посилюють рiвень невизначеностi у економiчному середовищi. Пiдставою для здiйснення банкiвської дiяльностi в Українi є наявнiсть вiдповiдної лiцензiї Нацiонального банку України та вiдповiднiсть вимогам законодавства. Основоположними документами з регулювання дiяльностi банкiвських установ на територiї України є Закон України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" №2121-III вiд 07 грудня 2000 року (зi змiнами та доповненнями), Закон України "Про Нацiональний банк України" №679-XIV вiд 20 травня 1999 року (зi змiнами та доповненнями) та Постанова НБУ №368 вiд 28 серпня 2001 року "Про затвердження Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi" (зi змiнами та доповненнями). Окремi аспекти дiяльностi банкiв регулюються також iншими нормативно-правовими документами. Банком першої iнстанцiї є Нацiональний банк України.
 
Протягом 2017 року Банком було сплачено 10,2 тис.грн, з них
- 8 500,00 грн. за результатами планової перевiрки ФГВФО
 
Загальна сума активiв Банку станом на кiнець дня 29 грудня 2017 року становить 1 802 877,1 тис. грн. За станом на кiнець дня 29 грудня 2017 року вартiсть чистих активiв Банку вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням Держаної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року №485, становила 1 802 877.1 тис. грн. та вiдповiдає вимогам чинного законодавства, в саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. У 2017 роцi процентнi доходи склали 81 763.1 тис. грн., комiсiйнi доходи 15 028.0 тис. грн. Процентнi витрати за 2017 рiк склали 35 353.1 тис. грн., комiсiйнi витрати 17 206.8 тис. грн., адмiнiстративнi витрати та iншi операцiйнi витрати – 53 126 тис. грн.
 
Укладенi, але ще не виконанi договори (контракти) на кiнець звiтного перiоду у емiтента ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" вiдсутнi.
 
Стратегiя розвитку ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" полягає в тому, щоб бути надiйною, стабiльною, прибутковою фiнансовою установою, яка динамiчно розвивається, нарощує капiтал, активи та обсяги банкiвських операцiй, сприяє розвитку економiки України, надає клiєнтам повний спектр банкiвських послуг найвищої якостi, використовуючи новi банкiвськi технологiї та сучаснi методи фiнансового менеджменту. Банк має прибутково орiєнтований напрямок розвитку. В своїй дiяльностi Банк орiєнтується на структури малого, середнього та корпоративного бiзнесу, значну увагу придiляв кредитуванню фiзичних осiб. Перспективною для Банку залишається кредитна дiяльнiсть. ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" активно працює на мiжбанкiвському кредитному ринку. Банк використовує iнструменти мiжбанкiвського ринку для оперативного розмiщення ресурсiв в iнших банках, яким встановлено вiдповiдний кредитний лiмiт. Також Банк є активним учасником фондового ринку. ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" має у портфелi на продаж облiгацiї пiдприємств та банкiв, облiгацiї внутрiшньої державної позики. Зазначенi цiннi папери переважно вiльно обертаються на фондовому ринку та обслуговуються вiдповiдним суб'єктом депозитарної дiяльностi в Українi. Протягом звiтного 2015 року Голова Правлiння Банку та головний бухгалтер здiйснювали постiйний контроль за достовiрною оцiнкою активiв i зобов'язань, зокрема об'єктивною їх класифiкацiєю, бухгалтерським облiком за вiдповiдними балансовими рахунками вiдповiдно до проведеної оцiнки, своєчасним та повним формуванням резервiв за всiма кредитними операцiями, операцiями з цiнними паперами, дебiторською заборгованiстю та простроченими i сумнiвними до отримання нарахованими доходами.
 
Витрати на дослiдження та розробки не здiйснювались.
 
Вiдсутнi
 
Стратегiя розвитку ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" полягає в тому, щоб бути надiйною, стабiльною, прибутковою фiнансовою установою, яка динамiчно розвивається, нарощує капiтал, активи та обсяги банкiвських операцiй, сприяє розвитку економiки України, надає клiєнтам повний спектр банкiвських послуг найвищої якостi, використовуючи новi банкiвськi технологiї та сучаснi методи фiнансового менеджменту.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 6635 6341 192 177 6827 6518
будівлі та споруди 5100 4985 192 177 5292 5162
машини та обладнання 979 529 0 0 979 529
транспортні засоби 440 746 0 0 440 746
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 116 81 0 0 116 81
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 20149 23565 0 0 20149 23565
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 26784 29906 192 177 26976 30083
Опис На кiнець 2017р балансова вартiсть основних засобiв становить 6 518 тис.грн, нематерiальних активiв 81 тис.грн. Ступiнь зносу ОЗ становить 82%. Амортизацiйнi вiдрахування по цих активах розраховуються, використовуючи прямолiнiйний метод, для розподiлу їхньої собiвартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом очiкуваного строку їхнього корисного використання таким чином: Меблi та приладдя 3-5 рокiв Машини та обладнання 3-5 рокiв Транспортнi засоби 5 рокiв Полiпшення орендованого майна протягом строку вiдповiдної оренди .

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1802877 2243758
Статутний капітал (тис. грн.) 252500 252500
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 252500 252500
Опис Вартiсть чистих активiв - рiзниця мiж вартiстю активiв та величиною зобов’язань, якi пiдлягають виконанню за рахунок цих активiв на момент визначення чистих активiв. Методика визначення чистих активiв вимагає детального вивчення та аналiзу наданих активiв. Якщо у кiлькiсному вираженнi кредитний/вексельний портфель представляє собою вагоме число, то необхiдно визначити великi кредити, борговi зобовязання i їх долю в загальному об’ємi активiв, що аналiзуються.
Висновок Вказана iнформацiя вiдповiдає вимогам законодавства вартостi чистих активiв, розмiру статутного капiталу.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 140364 X X
у тому числі:  
Мiжбанкiвський кредит 28.12.2017 140336 1.8 03.01.2018
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 20504 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 2529 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 1332782 X X
Опис: Iнформацiя наведена примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «ПКФ Аудит-фiнанси»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 34619277
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01054, м. Київ, вул. О.Гончара, 41 (лiт. «А»), 3 поверх
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3886 10.10.2006
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 379 П 000379 23.05.2016 21.04.2021
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 3886
26.10.2006
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Вiдсутнiй
Номер та дата договору на проведення аудиту 62
24.10.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 12.02.2018
19.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 27.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 297000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фiнанси
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 34619277
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01054, м. Київ, вул. О.Гончара, 41 (лiт. «А»), 3поверх
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3886 26.10.2006
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 379 П 000379 23.05.2016 21.04.2021
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 291/4
27.03.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Вiдсутня
Номер та дата договору на проведення аудиту 62
24.10.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 12.02.2018
19.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 27.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 297000
Текст аудиторського висновку (звіту)
Примiтка 31 грудня
2017 р. 31 грудня
2016 р.

(у тисячах гривень)

Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 5 943,734 1,094,565
Кредити та аванси 6 816,395 1,092,026
Цiннi папери, наявнi для продажу 7 - 18,828
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 22 397 14
Iнвестицiйна нерухомiсть 8 23,565 20,149
Основнi засоби та нематерiальнi активи 9 6,518 6,827
Передплачений податок на прибуток 8,036 7,776
Вiдстрочений податковий актив 21 3596 -
Iншi активи 10 4,221 2,606

Усього активiв 1,802,901962 2,242,791

Зобов’язання
Кошти банкiв 11 764,484 1,420,962
Кошти клiєнтiв 12 544,469 288,952
Поточнi податковi зобов’язання 20,503 -
Вiдстроченi податковi зобов’язання 21 - 8,084
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 22 796 1,089
Iншi зобов’язання 13 2,529 5,883

Усього зобов’язань 1,332,782 1,724,970

Власний капiтал
Статутний капiтал 14 252,500 252,500
Нерозподiлений прибуток 196,642 253,084
Резервнi та iншi фонди банку 14 21,233 12,248
Резерви переоцiнки (256195) (11)

Усього власного капiталу 470,119180 517,821

Усього зобов’язань та власного капiталу 1,802,901962 2,242,791

Зобов’язання та непередбаченi зобов’язання 15

Пiдписано i затверджено до випуску
__ березня 2018 р.

Онур Анлиатамер
Голова Правлiння Iрина Немчен
Заступник Голови Правлiння Свiтлана Дубова
Головний бухгалтер
Пiдготовлено: Свiтлана Дубова
Тел. (044)3906733

Примiтка 2017 2016

(у тисячах гривень)

Процентнi доходи 16 81,763 146,481
Процентнi витрати 17 (35,353) (58,392)

Чистий процентний дохiд 46,410 88,089

Комiсiйнi доходи 18 15,849 16,835
Комiсiйнi витрати 18 (17,217) (11,173)
Результат вiд продажу цiнних паперiв, наявних для продажу (72) (283)
Результат вiд операцiй з iноземними валютами i курсовi рiзницi 21,620 36,264
Результат вiд операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами 17,050 43,621
Чиста змiна резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi активiв 20 97,766 (60,599)
Iншi операцiйнi доходи 3,380 9,074
Адмiнiстративнi та iншi витрати 19 (53,126) (57,939)

(Збиток)/прибуток до оподаткування 131,661 63,889

Витрати з податку на прибуток 21 (12,468) (9,968)

Чистий (збиток)/прибуток 119,193 53,921


Iнший сукупний дохiд

Змiна справедливої вартостi фiнансових активiв, наявних для продажу 7 (328) 465
Податковий ефект, що вiдноситься до iншого сукупного доходу 83144 (86)

Усього iншого сукупного (збитку)/доходу (245184) 379

Усього сукупного (збитку)/доходу 118,948119.009 54,300

(Збиток)/прибуток на акцiю, у грн.
Чистий та скоригований чистий (збиток)/прибуток на акцiю 14 0.24 0.11

Пiдписано i затверджено до випуску
березня 2018 р.

Онур Анлиатамер
Голова Правлiння Iрина Немчен
Заступник Голови Правлiння Свiтлана Дубова
Головний бухгалтер
Пiдготовлено: Свiтлана Дубова
Тел. (044)3906733


Примiтка 2017 2016

(у тисячах гривень)

Операцiйна дiяльнiсть
Отриманi процентнi доходи 71,701 128,520
Сплаченi процентнi витрати (29,063) (58,833)
Отриманi збори та комiсiї 15,849 16,835
Сплаченi збори та комiсiї (17,217) (11,173)
Реалiзованi чистi прибутки вiд операцiй з похiдними
фiнансовими iнструментами 16,373 42,555
Реалiзованi збитки вiд операцiй з iноземними валютами 8,957897 11,339
Iншi отриманi операцiйнi доходи 968 2,227
Виплаченi зарплати та виплати працiвникам (27,938) (25,993)
Сплаченi загальноадмiнiстративнi витрати (24,796) (29,671)
Сплачений податок на прибуток (260) (3,160)

Грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi до змiни операцiйних активiв та зобов’язань 14,574514 72,646

Змiна обмежених до використання коштiв у НБУ - -
Змiна кредитiв та авансiв 402,742 117,505
Змiна похiдних фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку - -
Змiна iнших активiв (1,615) 1,030
Змiна коштiв банкiв (697,285) (124,491)
Змiна коштiв клiєнтiв 253,744 61,436
Змiна iнших зобов’язань (3,354) (1,962)

Грошовi кошти (використанi в)/ вiд операцiйної дiяльностi (31,193254) 126,164

(продовження)


Примiтка 2017 2016
Iнвестицiйна дiяльнiсть
Придбання цiнних паперiв, наявних для продажу - (40,000)
Надходження вiд реалiзацiї цiнних паперiв, наявних для продажу 18,511572 74,278
Надходження вiд вибуття iнвестицiйної нерухомостi - 13,074
Придбання основних засобiв i нематерiальних активiв (82) (610)

Грошовi кошти, отриманi вiд iнвестицiйної дiяльностi 18,42990 46,742


Фiнансова дiяльнiсть
Виплата дивiдендiв (166,650) -

Грошовi кошти, використанi у фiнансовiй дiяльностi (166,650) -

Вплив змiни коливань обмiнного курсу на грошовi кошти та їх еквiваленти 28,583 87,313
Чисте (зменшення)/збiльшення грошових коштiв та їх еквiвалентiв (150,831) 260,219
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 1 сiчня 5
1,094,565 834,346

Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня 5
943,734 1,094,565
Пiдписано i затверджено до випуску
березня 2018 р.

Онур Анлиатамер
Голова Правлiння Iрина Немчен
Заступник Голови Правлiння Свiтлана Дубова
Головний бухгалтер
Пiдготовлено: Свiтлана Дубова
Тел. (044)3906733

Примiтка Статут-ний капiтал Резервнi та iншi фонди банку Резерв переоцiнки Нерозпо-дiлений прибуток Усього
(у тисячах гривень)

Залишок на 1 сiчня 2016 р. 252,500 12 248 (390) 199 163 463,521

Усього сукупного доходу:
Чистий прибуток - - - 53,921 53,921
Iнший сукупний дохiд - 379 - 379
Резервнi та iншi фонди - - - - -

Усього сукупного (збитку) доходу - - 379 53,921 54,300

Залишок на 31 грудня 2016 р. 252,500 12,248 (11) 253,084 517,821

Усього сукупного доходу:
Чистий прибуток - - - 119,193 119,193
Iнший сукупний дохiд - - (245184) - (245184)

Усього сукупного доходу (збитку) - - (245184) 119,193 118,948119.009

Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв 14 - 8,985 - (8,985) -
Виплаченi дивiденди 14 - - (166,650) (166,650)

Залишок на 31 грудня 2017 р. 252,500 21,233 (256195) 196,642 470,119180


Пiдписано i затверджено до випуску
березня 2018 р.

Онур Анлиатамер
Голова Правлiння Iрина Немчен
Заступник Голови Правлiння Свiтлана Дубова
Головний бухгалтер
Пiдготовлено: Свiтлана Дубова
Тел. (044)3906733
1 Загальна iнформацiя
(а) Органiзацiйна структура та дiяльнiсть
Публiчне акцiонерне товариство “Кредит Європа Банк” (Банк) було створено пiд назвою ЗАТ “Фiнансбанк” згiдно iз законодавством України i зареєстровано Нацiональним банком України (НБУ) у серпнi 2006 року.
У червнi 2007 року Банк змiнив назву на Закрите акцiонерне товариство “Кредит Європа Банк”. У жовтнi 2009 року Банк був реорганiзований iз закритого акцiонерного товариства у публiчне акцiонерне товариство.
Основними видами дiяльностi Банку є надання кредитiв, залучення депозитiв та обслуговування рахункiв клiєнтiв, надання гарантiй, проведення розрахунково-касових операцiй, операцiй з цiнними паперами та обмiн валют. Дiяльнiсть Банку регулюється НБУ.
Головний офiс Банку розташований за адресою: вул. Мечникова 2, Київ, Україна.
На 31 грудня 2017 р. Банк має 1 фiлiю (31 грудня 2016 р.: 1).
(б) Умови здiйснення дiяльностi в Українi
Економiка України вважається ринковою iз певними ознаками перехiдної економiки, характеризується низькою лiквiднiстю на ринках капiталу та наявнiстю обмежувального валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України.
Стабiлiзацiя та подальше вiдновлення економiки України залежить вiд розвитку ситуацiї на сходi країни, надходження мiжнародної фiнансової допомоги, зовнiшньоторговельної кон’юнктури, полiтики й рiшень Верховної Ради, Уряду, НБУ та Адмiнiстрацiї Президента щодо проведення необхiдних соцiально-економiчних реформ. Як наслiдок, банкiвська дiяльнiсть в Українi характеризується високими ризиками, нетиповими для розвинених ринкiв.
Українська економiка є вiдкритою й чутливою до змiн на свiтових ринках товарiв та капiталу. Цiнова кон’юнктура на ключових товарних ринках залишалась сприятливою. Зокрема, пiдвищення цiн на металургiйну продукцiю та рекорднi обсяги поставок продукцiї АПК на фонi продовження географiчної переорiєнтацiї зовнiшньої торгiвлi сприяли росту показникiв експорту товарiв та послуг. У той же час збiльшення волатильностi свiтових сировинних ринкiв на фонi продовження нарощування iмпорту зумовило рiст вiд’ємного сальдо поточного рахунку платiжного балансу.
Отримання чергового траншу вiд МВФ та фiнансової допомоги вiд мiжнародних фiнансових органiзацiй (МФО) та вихiд України (вперше з 2013 року) на мiжнародний ринок капiталу сприяли надходженню валюти за фiнансовим рахунком, що разом iз пожвавленням мiжнародної торгiвлi забезпечили збереження стабiльностi обмiнного курсу нацiональної валюти у поточному роцi.
Розширення внутрiшнього iнвестицiйного та споживчого попиту разом iз активiзацiєю мiжнародної торгiвлi забезпечило зростання у бiльшостi видiв економiчної дiяльностi реального сектору економiки та продовження загального вiдновлення економiки України взагалi. Зокрема згiдно даних Держстату у I кварталi 2017 року порiвняно з аналогiчним перiодом попереднього року валовий внутрiшнiй продукт вирiс на 2,5%, у II кварталi – на 2,3%.
Втрата виробничих активiв на сходi країни й запровадження режиму тимчасового припинення перемiщення вантажiв через лiнiю зiткнення у межах окремих районiв Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) призвели до дефiциту вугiлля, порушення виробничих ланцюгiв та скорочення обсягiв виробництва у гiрничо-металургiйному комплексi України. За таких умов темпи промислового виробництва в Українi у 2017 роцi скоротились на -0,3%.
Продовження росту адмiнiстративно-регульованих цiн i тарифiв, вiдпускних цiн виробникiв промислової продукцiї, вартостi моторного палива, продуктiв харчування та послуг були головними чинниками, що впливали на споживчу iнфляцiю. Згiдно даних Держстату iндекс споживчих цiн у сiчнi-вереснi поточного року зрiс на 10,2% (до грудня 2016 року).
Продовження росту проблемної заборгованостi за кредитами банкiв, високий рiвень iснуючого боргового навантаження пiдприємств та вiдповiднi високi ризики проведення активних операцiй зумовлюють низьку кредитну активнiсть банкiв в Українi. При цьому наявна лiквiднiсть продовжувала спрямовуватись банкiвськими установами переважно у iнструменти з низьким рiвнем ризику, зокрема у державнi цiннi папери.
Продовження тенденцiї перевищення витрат населення над отриманими доходами, збереження загрози зростання безробiття, низька лiквiднiсть та ефективнiсть дiяльностi пiдприємств негативно впливають на можливiсть позичальникiв обслуговувати свою заборгованiсть перед Банком. Залежно вiд надходження такої iнформацiї, Банком здiйснюється оперативний перегляд оцiнки майбутнiх грошових потокiв та вживаються необхiднi заходи для пiдтримки стабiльностi його дiяльностi, у тому числi за рахунок оптимiзацiї й зниження витрат.
Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльної дiяльностi Банку, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть умов здiйснення дiяльностi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Банку, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського персоналу.
2 Основа складання фiнансової звiтностi
(а) Пiдтвердження вiдповiдностi
Ця фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
(б) Основа оцiнки
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком:
• похiдних фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю
• фiнансових активiв, наявних для продажу, що оцiнюються за справедливою вартiстю
• iнвестицiйної нерухомостi, яка оцiнюється за справедливою вартiстю.
(в) Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi
Функцiональною валютою Банку є гривня, яка, будучи нацiональною валютою України, вiдображає економiчну сутнiсть бiльшостi основних подiй та обставин, що стосуються дiяльностi Банку.
Фiнансова iнформацiя подана у гривнях, округлених до тисяч.
(г) Бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики
Складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, розкриття непередбачених зобов’язань, вiдображених у звiтностi. Оцiнки та вiдповiднi припущення ґрунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, що вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень вiдносно балансової вартостi активiв та зобов’язань, яка не є очевидною з iнших джерел. Хоча цi оцiнки ґрунтуються на розумiннi управлiнським персоналом поточних подiй, фактичнi результати, у кiнцевому пiдсумку, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Зокрема, далi викладена iнформацiя про суттєвi невизначеностi оцiнок, що впливають на застосування облiкової полiтики:
Зменшення корисностi кредитiв та авансiв. Управлiнський персонал оцiнює зменшення корисностi шляхом оцiнки ймовiрностi погашення кредитiв та авансiв на основi аналiзу окремих позичальникiв по окремо взятих значних кредитах, а також у сукупностi по кредитах з подiбними умовами та характеристиками ризику. Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi окремих кредитiв, включають iсторiю погашення, поточний фiнансовий стан позичальника, своєчаснiсть погашення i заставу, якщо така iснує. Для визначення суми зменшення корисностi управлiнський персонал проводить оцiнку сум та строкiв майбутнiх платежiв з погашення основної суми заборгованостi та процентiв i надходжень вiд реалiзацiї застави, якщо така iснує. Пiсля цього цi грошовi потоки дисконтуються iз застосуванням початкової процентної ставки по кредиту. Фактичнi платежi з погашення основної суми заборгованостi i процентiв залежать вiд спроможностi позичальника генерувати грошовi потоки вiд операцiй або отримати альтернативне фiнансування i можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу.
Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi зменшення корисностi кредитiв, що оцiнюються у сукупностi, включають досвiд оцiнки збиткiв вiд кредитування, процент простроченої заборгованостi у кредитному портфелi та загальнi економiчнi умови.
Примiтка 6 мiстить опис чутливостi балансової вартостi кредитiв та авансiв до змiн в оцiнках. Якби фактичнi суми погашення були меншими, нiж за оцiнками управлiнського персоналу, Банк повинен був би вiдобразити в облiку додатковi витрати у зв’язку iз зменшенням корисностi.
Цiннi папери, наявнi для продажу та похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. Оцiнена справедлива вартiсть приблизно дорiвнює цiнi, яку було б отримано при продажi активу або сплачено за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Однак у зв’язку з невизначенiстю, а також виходячи iз суб’єктивних суджень, справедлива вартiсть не повинна тлумачитись як вартiсть, що може бути реалiзована при негайному продажi активiв або передачi зобов’язань.
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, якi мають котирування на активному ринку, визначається з використанням ринкових або дилерських цiн котирувань. Для всiх iнших фiнансових iнструментiв справедлива вартiсть визначається з використанням рiзних методiв оцiнки.
Цi методи оцiнки направленi на досягнення такої оцiнки справедливої вартостi, яка вiдображає цiну, яку було б отримано при продажi активу або сплачено за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки.
Управлiнський персонал оцiнює зменшення корисностi цiнних паперiв. наявних для продажу, та похiдних фiнансових iнструментiв шляхом оцiнки ймовiрностi погашення цих активiв, що базується на їх iндивiдуальнiй оцiнцi.
3 Основнi принципи облiкової полiтики
Основнi принципи облiкової полiтики застосовувалися послiдовно до всiх перiодiв, вiдображених у цiй фiнансовiй звiтностi.
(а) Перерахування iноземних валют
Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсами обмiну, що дiють на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах на звiтну дату, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, що дiє на цю дату. Прибутки або збитки вiд курсових рiзниць по монетарних статтях являють собою рiзницю мiж амортизованою вартiстю у функцiональнiй валютi на початок перiоду, скоригованою з урахуванням ефективного вiдсотка та платежiв за перiод, та амортизованою вартiстю в iноземнiй валютi, перерахованою за курсом обмiну на кiнець звiтного перiоду. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахуваннi, визнаються у прибутку або збитку. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсом обмiну, що дiє на дату операцiї.
Гривня не є вiльно конвертованою валютою за межами України i, вiдповiдно, будь-яка конвертацiя гривнi в долари США не повинна розглядатися як твердження, що суми у гривнях були, можуть бути або будуть в майбутньому конвертованi в долари США за вказаним курсом, або за будь-яким iншим курсом.
У березнi 2014 року, НБУ оголосив про перехiд до режиму плаваючого валютного курсу, що призвело до знецiнення нацiональної валюти по вiдношенню до основних свiтових валют. Пiсля цього в Українi спостерiгається значний дефiцит припливу iноземної валюти.
Курси обмiну гривнi по вiдношенню до основних валют, що були застосованi при складаннi цiєї фiнансової звiтностi, є такими:
Валюта 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.

Долар США 28.07 27.19
Євро 33.50 28.42
(б) Фiнансовi iнструменти
(i) Класифiкацiя
Фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку включають фiнансовi активи або зобов’язання, якi:
• були придбанi або виникли, головним чином, з метою продажу або зворотного викупу у найближчому майбутньому
• є частиною портфеля iдентифiкованих фiнансових iнструментiв, якi управляються разом та вiдносно яких є свiдчення нещодавньої практики отримання прибутку протягом короткого промiжку часу
• є похiдними фiнансовими iнструментами (за винятком похiдних фiнансових iнструментiв, якi були визначенi та дiють як iнструменти хеджування) або
• визначенi при первiсному визнаннi як фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Управлiнський персонал може визначати фiнансовi активи та зобов’язання як фiнансовi активи та зобов’язання за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, якщо:
• управлiння активами чи зобов’язаннями, їх оцiнка та вiдображення у внутрiшнiй звiтностi здiйснюється на основi справедливої вартостi
• таке визначення виключає або значно зменшує невiдповiдностi у бухгалтерському облiку, якi б виникли за iншого визначення або
• актив чи зобов’язання мiстить вбудований похiдний iнструмент, який значним чином модифiкує грошовi потоки, якi за iншого визначення були б необхiдними згiдно з контрактом.
Усi похiднi iнструменти, призначенi для торгових операцiй, справедлива вартiсть яких має додатне значення, а також придбанi опцiони вiдображаються у звiтностi як активи. Усi похiднi iнструменти, призначенi для торгових операцiй, справедлива вартiсть яких має вiд’ємне значення, а також проданi опцiони вiдображаються у звiтностi як зобов’язання.
Управлiнський персонал визначає належну класифiкацiю фiнансових iнструментiв у зазначену категорiю на момент первiсного визнання. Похiднi фiнансовi iнструменти та фiнансовi iнструменти, якi були визначенi при первiсному визнаннi як фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, не можуть бути перекласифiкованi з категорiї фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. Фiнансовi активи, якi вiдповiдають визначенню “кредити та дебiторська заборгованiсть”, можуть бути перекласифiкованi з категорiї фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, або з категорiї фiнансових iнструментiв, наявних для продажу, якщо Банк має намiр та спроможнiсть утримувати їх у найближчому майбутньому або до строку погашення. Iншi фiнансовi iнструменти можуть бути перекласифiкованi з категорiї фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, тiльки у нечисленних випадках. Такi випадки можуть бути пов’язанi з подiєю, яка є нестандартною або такою, що навряд чи знову вiдбудеться найближчим часом.
Фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, включають похiднi фiнансовi iнструменти, якi вiдносяться, головним чином, до форвардних валютних контрактiв.
Кредити та дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або з платежами, що можуть бути визначенi, якi не мають котирування на активному ринку, за винятком тих, якi управлiнський персонал:
• має намiр продати негайно або найближчим часом
• тих, якi при первiсному визнаннi були визначенi як фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
• тих, якi при первiсному визнаннi були визначенi як фiнансовi iнструменти, наявнi для продажу або
• тих, по яких утримувач може не вiдшкодувати у значнiй мiрi всi вiдображенi в облiку iнвестицiї, крiм випадкiв, пов’язаних з погiршенням якостi кредитiв.
Кредити та дебiторська заборгованiсть включають кредити та аванси, залишки коштiв в банках, та грошовi кошти та їх еквiваленти.
Iнвестицiї, що утримуються до погашення – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або з платежами, що можуть бути визначенi, а також з фiксованими строками погашення, якi управлiнський персонал має намiр та спроможнiсть утримувати до строку погашення, за винятком тих, якi:
• управлiнський персонал при первiсному визнаннi визначає як фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
• управлiнський персонал визначає як активи, наявнi для продажу або
• вiдповiдають визначенню “кредити та дебiторська заборгованiсть”.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу – це непохiднi фiнансовi активи, якi були визначенi, як фiнансовi активи, наявнi для продажу, або тi, що не були класифiкованi як кредити та дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, що утримуються до погашення, або фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу, включають державнi та корпоративнi облiгацiї.
(ii) Визнання
Фiнансовi активи та зобов’язання визнаються у звiтi про фiнансовий стан, коли Банк стає стороною договору про вiдповiдний фiнансовий iнструмент. Всi стандартнi придбання фiнансових активiв облiковуються на дату розрахункiв.
(iii) Оцiнка
Початкова оцiнка фiнансового активу або фiнансового зобов’язання здiйснюється за справедливою вартiстю плюс, якщо це не є фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, затрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, включаючи похiднi iнструменти, якi є активами, оцiнюються за справедливою вартiстю без будь-якого вирахування затрат на операцiї, якi можуть бути понесенi при продажу чи iншому вибуттi фiнансового активу, за винятком:
• кредитiв та дебiторської заборгованостi, що оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка
• iнвестицiй, що утримуються до погашення, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка та
• iнвестицiй в iнструменти капiталу, якi не мають цiни котирування на активному ринку та справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно, якi оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Усi фiнансовi зобов’язання, крiм тих, що були визначенi як зобов’язання за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, та крiм фiнансових зобов’язань, що виникають у випадку, коли передача фiнансового активу, вiдображеного в облiку за справедливою вартiстю, не вiдповiдає критерiям припинення визнання, оцiнюються за амортизованою вартiстю.
(iv) Амортизована вартiсть
Амортизована вартiсть фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання – це сума, за якою фiнансовий актив чи зобов’язання оцiнюються при первiсному визнаннi, мiнус виплати основної суми, плюс або мiнус кумулятивна амортизацiя будь-якої визнаної рiзницi мiж цiєю початковою сумою та сумою при погашеннi iз застосуванням методу ефективного вiдсотка, та мiнус будь-яке зменшення вартостi внаслiдок зменшення корисностi. Премiї та дисконти, у тому числi початковi витрати на операцiї, включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизуються за ефективною процентною ставкою по цьому iнструменту.
(v) Принципи оцiнки за справедливою вартiстю
Справедлива вартiсть – це цiна, яку можна отримати вiд продажу активу або передачi зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки на основному або, за його вiдсутностi, найбiльш сприятливому ринку, до якого Банк має доступ на цю дату. Справедлива вартiсть зобов’язання вiдображає ризик його невиконання.
За можливостi Банк визначає справедливу вартiсть фiнансового iнструмента з використанням цiн котирування на активному ринку для такого iнструмента. Ринок вважається активним, якщо операцiї для активiв або зобов’язань вiдбуваються з достатньою частотою та у достатньому обсязi, що забезпечують наявнiсть iнформацiї про цiноутворення на безперервнiй основi.
При вiдсутностi цiн котирування на активному ринку, Банк використовує методи оцiнки, що максимiзують використання публiчно доступних вхiдних даних та мiнiмiзують використання вхiдних даних, що не є доступними публiчно. Обраний метод оцiнки враховує усi фактори, якi учасники ринку могли б узяти до уваги при визначеннi цiн котирування.
Найкращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового iнструменту при первiсному визнаннi, зазвичай, є цiна операцiї, тобто справедлива вартiсть виплаченого або отриманого вiдшкодування. Якщо Банк вважає, що справедлива вартiсть при первiсному визнаннi вiдрiзняється вiд цiни операцiї та справедлива вартiсть оцiнюється в спосiб, iнший нiж за цiною котирування на активному ринку для iдентичного активу або зобов’язання, або не базується на методi оцiнки, що використовує тiльки данi, отриманi з вiдкритих ринкових джерел, то фiнансовий iнструмент початково оцiнюється за його справедливою вартiстю, скоригованою на рiзницю мiж справедливою вартiстю на дату первiсного визнання та цiною операцiї. Ця рiзниця визнається у прибутку або збитку на вiдповiднiй основi протягом строку дiї фiнансового iнструменту, але не пiзнiше, нiж тодi, коли оцiнка вартостi пiдтверджується цiлком за рахунок даних, отриманих з вiдкритих ринкових джерел, або коли операцiя була завершена.
(vi) Прибутки та збитки, що виникають при подальшiй оцiнцi
Прибуток або збиток в результатi змiни справедливої вартостi фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання визнається таким чином:
• прибуток або збиток за фiнансовим iнструментом, класифiкованим як фiнансовий iнструмент за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, визнається у прибутку або збитку
• прибуток або збиток за фiнансовим активом, наявним для продажу, визнається як iнший сукупний прибуток у власному капiталi (за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi i прибуткiв та збиткiв вiд курсових рiзниць) до моменту припинення визнання цього активу з одночасним визнанням у прибутку або збитку кумулятивного прибутку або збитку, що ранiше був визнаний у власному капiталi. Проценти по фiнансовому активу, наявному для продажу, визнаються у прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони були заробленi, i розраховуються за методом ефективного вiдсотка.
Прибуток або збиток вiд фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, вiдображених за амортизованою вартiстю, визнається у прибутку або збитку, коли вiдбувається припинення визнання фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання або зменшується його кориснiсть, а також у процесi амортизацiї.
(vii) Припинення визнання
Припинення визнання фiнансових активiв вiдбувається тодi, коли закiнчився строк дiї прав на отримання грошових коштiв вiд фiнансового активу, або коли Банк передав фiнансовий актив в операцiї, в якiй передаються практично всi ризики та винагороди, пов’язанi з володiнням фiнансовим активом, або в якiй Банк не передає i не зберiгає практично всi ризики та винагороди, пов’язанi з володiнням фiнансовим активом, та не зберiгає контроль за переданим фiнансовим активом. Будь-яка участь у переданих фiнансових активах, що вiдповiдають критерiям припинення визнання, створена або збережена Банком, визнається як окремий актив або зобов’язання у звiтi про фiнансовий стан. Визнання Банком фiнансового зобов’язання припиняється тодi, коли його зобов’язання за договором погашено, анульовано або строк його дiї закiнчився.
Банк укладає угоди, за умовами яких передає активи, визнанi в звiтi про фiнансовий стан, але зберiгає за собою всi ризики i вигоди, пов'язанi з переданими активами або їх частиною. Якщо всi або практично всi ризики i вигоди зберiгаються, переданi активи не списуються.
При здiйсненнi операцiй, при яких Банк не зберiгає i не передає всi основнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням фiнансовим активом, визнання даного активу припиняється, якщо контроль над активом втрачається.
Якщо при передачi контроль над активом зберiгається, Банк продовжує визнавати актив в тих межах, якi визначаються тим, наскiльки актив вiдкритий для змiн у вартостi переданих активiв.
Якщо Банк купує власне боргове зобов'язання, то воно виключається зi звiту про фiнансовий стан, а рiзниця мiж балансовою вартiстю зобов'язання та сплаченою сумою включається до складу прибутку або збитку вiд дострокового погашення боргу.
Банк списує залишки, що вiдносяться до активiв, якi вважаються безнадiйною заборгованiстю.
(viii) Похiднi фiнансовi iнструменти
Похiднi фiнансовi iнструменти включають свопи, форварднi операцiї, ф’ючерси, операцiї на умовах спот та опцiони по процентних ставках та операцiї з обмiну валют.
Похiднi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю на дату укладання вiдповiдного контракту, пiсля чого вони переоцiнюються за справедливою вартiстю. Всi похiднi iнструменти вiдображаються як активи, якщо їх справедлива вартiсть має додатне значення, та як зобов’язання, якщо їх справедлива вартiсть має вiд’ємне значення.
Змiни справедливої вартостi похiдних iнструментiв визнаються негайно у прибутку або збитку.
Хоча Банк здiйснює торговi операцiї з похiдними iнструментами для цiлей хеджування ризикiв, цi iнструменти не вiдповiдають критерiям облiку хеджування.
(ix) Взаємозарахування
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання взаємозараховуються, i чиста сума вiдображається у звiтi про фiнансовий стан у разi iснування юридично забезпеченого права на взаємозарахування визнаних сум i намiру провести розрахунок шляхом взаємозарахування або реалiзувати актив i одночасно погасити зобов’язання.
(в) Зменшення корисностi
На кiнець кожного звiтного перiоду Банк проводить оцiнку того, чи iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi окремого фiнансового активу чи групи фiнансових активiв. Якщо такi ознаки iснують, Банк визначає суму збитку вiд зменшення корисностi.
Фiнансовий актив чи група фiнансових активiв є знецiненими i були понесенi збитки вiд зменшення корисностi тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї або кiлькох подiй, якi сталися пiсля первiсного визнання фiнансового активу (подiя, що спричинила збитки), i ця подiя (або подiї) вплинула на очiкуванi у майбутньому грошовi потоки по фiнансовому активу чи групi фiнансових активiв, якi можуть бути достовiрно оцiненi.
Об’єктивною ознакою зменшення корисностi фiнансових активiв може бути невиконання зобов’язання або порушення строку виконання зобов’язання з боку позичальника, порушення спецiальних та стандартних умов кредитних договорiв, реструктуризацiя фiнансового активу чи групи фiнансових активiв на умовах, якi б Банк не розглядав за iнших обставин, свiдчення того, що по вiдношенню до позичальника або емiтента буде iнiцiйований процес визнання його банкрутом, зникнення активного ринку для тих чи iнших цiнних паперiв, зменшення вартостi застави або iншi очевиднi показники щодо групи активiв, такi як негативнi змiни платiжного статусу позичальникiв або економiчнi умови, з якими пов’язано невиконання зобов’язань перед Банком.
(i) Розрахунок суми очiкуваного вiдшкодування
Фiнансовi активи, що вiдображуються за амортизованою вартiстю
Фiнансовi активи, що вiдображаються за амортизованою вартiстю, складаються, головним чином, з кредитiв, авансiв та iншої дебiторської заборгованостi (далi – “кредити та дебiторська заборгованiсть”). Управлiнський персонал регулярно проводить аналiз кредитного портфеля на предмет зменшення корисностi.
Спочатку управлiнський персонал оцiнює, чи iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi по окремо взятих кредитах та авансах, якi самi по собi є значними, та по взятих окремо або в сукупностi кредитах та авансах, що самi по собi не є значними. Якщо по оцiненому iндивiдуально кредиту об’єктивних ознак зменшення корисностi не iснує, незалежно вiд того, чи є вiн значним, чи нi, цей кредит включається до групи кредитiв з подiбними характеристиками кредитного ризику, i вони оцiнюються в сукупностi на предмет зменшення корисностi. Кредити, якi оцiнюються iндивiдуально на предмет зменшення корисностi i збиток вiд зменшення корисностi яких визнається або продовжує визнаватися, не включаються до сукупної оцiнки зменшення корисностi.
Якщо iснують об’єктивнi ознаки того, що був понесений збиток вiд зменшення корисностi кредиту, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю кредиту та теперiшньою вартiстю очiкуваних у майбутньому грошових потокiв, включаючи суми очiкуваного вiдшкодування по гарантiях (якi виникли на дату первiсного визнання кредиту) та заставi (не включаючи майбутнi збитки, що не були понесенi), дисконтованих за початковою ефективною процентною ставкою по кредиту. Передбаченi договором грошовi потоки та досвiд оцiнки збиткiв вiд кредитування, з урахуванням наявних даних, якi вiдображають поточнi економiчнi умови, забезпечують основу для оцiнки очiкуваних грошових потокiв.
У деяких випадках наявнi з вiдкритих джерел данi, якi є необхiдними для оцiнки суми збитку вiд зменшення корисностi кредиту, можуть бути недостатнiми або такими, що вже не стосуються у повнiй мiрi обставин, що склалися. Таке може статися, коли позичальник зазнає фiнансових труднощiв, i при цьому iснує лише незначна кiлькiсть даних щодо iсторiї кредитування подiбних позичальникiв. У таких випадках оцiнка збитку вiд зменшення корисностi здiйснюється управлiнським персоналом на основi його досвiду та суджень.
Припущення, що використовуються для оцiнки як суми, так i часу майбутнiх грошових потокiв, регулярно переглядаються для зменшення розбiжностi мiж оцiнкою збитку та фактичними збитками.
Усi збитки вiд зменшення корисностi кредитiв та дебiторської заборгованостi визнаються у прибутку або збитку i сторнуються тiльки тодi, коли подальше збiльшення суми очiкуваного вiдшкодування може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, яка сталася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi.
Якщо кредит є безнадiйним щодо погашення, вiн списується за рахунок вiдповiдного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв. Банк списує кредити (та вiдповiднi резерви по збитках вiд кредитування), якщо управлiнський персонал визначає, що кредити є безнадiйними, i коли було вжито всiх необхiдних заходiв для повернення кредитiв.
Активи, наявнi для продажу
Збитки вiд зменшення корисностi активiв, наявних для продажу, визнаються шляхом перенесення кумулятивного збитку, визнаного в iншому сукупному доходi, до прибутку або збитку шляхом здiйснення коригування для перекласифiкацiї. Сукупний збиток, перекласифiкований з iншого сукупного доходу та визнаний у прибутку або збитку, являє собою рiзницю мiж вартiстю придбання, за вирахуванням погашення основної суми заборгованостi та амортизацiї, i поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi, ранiше визнаних у прибутку або збитку. Змiни у резервах на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, пов’язанi з вартiстю у часi, вiдображаються як компонент процентного доходу.
Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть знецiненого боргового цiнного паперу, наявного для продажу, збiльшується, i таке збiльшення можна об’єктивно пов’язати з подiєю, що вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi у прибутку або збитку, збиток вiд зменшення корисностi сторнується, а вiдповiдна сума визнається у прибутку або збитку. При цьому будь-якi подальшi вiдновлення справедливої вартостi знецiненого дольового цiнного паперу, наявного для продажу, визнаються в iншому сукупному доходi.
Нефiнансовi активи
Iншi нефiнансовi активи, крiм вiдстрочених податкiв, оцiнюються на кожну звiтну дату на предмет iснування ознак зменшення корисностi. Сумою очiкуваного вiдшкодування нефiнансових активiв є бiльша з двох оцiнок: їх справедлива вартiсть за вирахуванням затрат на реалiзацiю або вартiсть у використаннi. При оцiнцi вартостi у використаннi очiкуванi у майбутньому грошовi потоки дисконтуються до їх теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi та ризики, властивi певному активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу, який самостiйно не генерує надходження грошових коштiв незалежно вiд надходжень вiд iнших активiв, визначається по одиницi, що генерує грошовi кошти, до якої вiдноситься цей актив. Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування.
Усi збитки вiд зменшення корисностi нефiнансових активiв визнаються у прибутку або збитку i сторнуються тiльки тодi, коли змiнюються оцiнки, використанi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi сторнується тiльки тодi, коли балансова вартiсть активу не перевищує балансову вартiсть, яка була б визначена, за вирахуванням амортизацiї, якби не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi.
(г) Зобов’язання з надання кредитiв
У ходi звичайної дiяльностi Банк приймає на себе зобов’язання кредитного характеру, що включають невикористанi кредитнi лiнiї, акредитиви i гарантiї, та надає iншi форми кредитного страхування.
Фiнансовi гарантiї – це договори, що зобов’язують Банк здiйснити певнi платежi, що компенсують утримувачу фiнансової гарантiї збиток, понесений в результатi того, що певний дебiтор не змiг здiйснити платiж у строки, визначенi умовами боргового iнструмента.
Зобов’язання за фiнансовою гарантiєю спочатку визнається за справедливою вартiстю за вирахуванням затрат, пов’язаних з операцiєю, i в подальшому воно оцiнюється за бiльшою з двох величин: за сумою, що була визнана спочатку, за вирахуванням кумулятивної амортизацiї, або за сумою резерву на покриття збиткiв за даною гарантiєю. Резерви на покриття збиткiв за фiнансовими гарантiями та iншими зобов’язаннями кредитного характеру визнаються тодi, коли iснує значна ймовiрнiсть виникнення збиткiв, i розмiри таких збиткiв можна оцiнити достовiрно.
Зобов’язання за фiнансовими гарантiями та резерви по iнших зобов’язаннях кредитного характеру включаються до складу iнших зобов’язань.
(д) Основнi засоби та нематерiальнi активи
Основнi засоби та нематерiальнi активи вiдображенi за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос та амортизацiя зараховуються до прибутку або збитку з використанням прямолiнiйного методу протягом оцiненого строку корисного використання активiв. Знос та амортизацiя нараховуються з дати придбання активiв або, якщо це стосується активiв, створених за рахунок власних коштiв, з моменту, коли вiдповiдний актив завершений i готовий для використання. Оцiненi строки корисного використання такi:
Будiвлi 50 рокiв
Меблi та обладнання 3-5 рокiв
Транспортнi засоби 5 рокiв
Нематерiальнi активи 3-5 рокiв
Витрати, понесенi на ремонт орендованих примiщень, визнаються як активи i вiдображаються у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом коротшого з двох строкiв: протягом строку корисного використання орендованих примiщень або вiдповiдного строку оренди.
(е) Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть – це нерухомiсть, що утримується з метою отримання доходу вiд оренди чи з метою збiльшення капiталу, або для досягнення обох зазначених цiлей, але не для продажу у ходi звичайної дiяльностi та не для використання у виробництвi чи для постачання товарiв або надання послуг, чи для адмiнiстративних цiлей. Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за справедливою вартiстю, змiни якої визнаються у прибутку або збитку.
Якщо характер використання об’єкта iнвестицiйної нерухомостi змiнюється та вiдбувається його перекласифiкацiя в категорiю основних засобiв, справедлива вартiсть цього об’єкта на дату перекласифiкацiї стає вартiстю придбання для цiлей його подальшого вiдображення в облiку.
(є) Визнання доходiв та витрат
Процентнi доходи i подiбнi доходи та процентнi витрати i подiбнi витрати визнаються у прибутку або збитку з використанням методу ефективного вiдсотка.
Комiсiя за надання кредиту, комiсiя за обслуговування кредиту та iншi комiсiї, якi вважаються складовою частиною загальної прибутковостi кредиту, а також вiдповiднi витрати на здiйснення операцiї вiдображаються як доходи майбутнiх перiодiв та амортизуються як процентнi доходи протягом оцiненого строку корисного використання фiнансового iнструмента iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Дохiд вiд iнших зборiв i комiсiй та iншi доходи визнаються по мiрi надання/отримання вiдповiдних послуг. Платежi з операцiйної оренди, за умовами якої Банк не бере на себе практично всi ризики i не отримує практично всi вигоди, пов’язанi з володiнням активами, класифiкуються як витрати у тому перiодi, в якому вони були здiйсненi.
(ж) Оподаткування
Податок на прибуток або збиток складається з поточного та вiдстроченого податкiв. Податок на прибуток визнається у прибутку або збитку за винятком випадкiв, коли вiн вiдноситься до статей, вiдображених безпосередньо у власному капiталi. У таких випадках вiн визнається у власному капiталi.
Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати, розрахованого на основi оподатковуваного прибутку за рiк з використанням ставок оподаткування, що дiють або фактично дiють на дату звiту про фiнансовий стан, та будь-яких коригувань податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки.
Вiдстрочений податок визначається за тимчасовими рiзницями мiж балансовими сумами активiв та зобов’язань, що використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i сумами, що використовуються для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок оцiнюється за ставками оподаткування, якi, як очiкується, будуть застосованi до тимчасових рiзниць на момент їх сторнування, згiдно iз законодавством, введеним у дiю або практично дiючим на звiтну дату.
Визначення вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань вiдображає податковi наслiдки намiрiв, яким чином Банк очiкує в кiнцi звiтного перiоду вiдшкодувати або компенсувати балансову вартiсть своїх активiв i зобов’язань. Стосовно iнвестицiйної нерухомостi, яка оцiнюється за справедливою вартiстю, iснує припущення, що балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi буде вiдшкодована шляхом продажу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання визначаються виходячи з податкових ставок, якi, як очiкується, будуть застосовуватися до тимчасових рiзниць на момент їх реалiзацiї. Податковi ставки визначенi на основi законiв та положень, якi були прийнятi або розглядались до прийняття на звiтну дату.
Вiдстрочений податковий актив визнається тiльки за умови, що iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi податковi збитки та кредити, невикористанi перед цим. Вiдстроченi податковi активи зменшуються, коли реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди не є ймовiрною.
(з) Резерви
Резерв визнається у звiтi про фiнансовий стан, коли Банк має юридичне або конструктивне зобов’язання в результатi подiї, що вiдбулася в минулому, та коли iснує ймовiрнiсть того, що погашення цього зобов’язання приведе до зменшення економiчної вигоди. Якщо наслiдки погашення є суттєвими, сума резервiв визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових потокiв з використанням ставки без врахування оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових потокiв у часi та там, де це можливо, ризики, властивi для конкретного зобов’язання.
(и) Статутний капiтал
Простi акцiї класифiкуються як власний капiтал. Додатковi затрати, безпосередньо пов’язанi з випуском простих акцiй та опцiонiв на акцiї, визнаються як вирахування з власного капiталу за вирахуванням будь-якого впливу оподаткування.
Спроможнiсть Банку оголошувати i виплачувати дивiденди залежить вiд положень i вимог законодавства України. Дивiденди на простi акцiї вiдображаються як зменшення нерозподiленого прибутку в тому перiодi, в якому вони були оголошенi.
(i) Виплати працiвникам
Пенсiї забезпечуються державою через обов’язковi вiдрахування Банку та його працiвникiв, що розраховуються на основi доходiв кожного працiвника. Витрати на такi вiдрахування визнаються у прибутку або збитку в тому перiодi, в якому здiйснюються вiдрахування, та включаються до складу заробiтної плати та виплат працiвникам.
(ї) Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки в касi, залишки на рахунку в Нацiональному банку України (включаючи депозитнi сертифiкати) та залишки коштiв в банках з початковими строками виплати згiдно з договорами до трьох мiсяцiв.
(й) Звiтнiсть за сегментами
Операцiйний сегмент – це компонент Банку, який займається господарською дiяльнiстю, в рамках якої вiн може отримувати доходи або нести витрати (включаючи доходи та витрати вiд операцiй з iншими компонентами того самого Банку), результати дiяльностi якого регулярно аналiзуються головною посадовою особою, вiдповiдальною за прийняття операцiйних рiшень щодо розподiлу ресурсiв мiж сегментами та оцiнки фiнансових результатiв їх дiяльностi, та стосовно якого iснує окрема фiнансова iнформацiя.
(к) Новi стандарти та тлумачення, якi ще не були прийнятi
Деякi новi стандарти, змiни до стандартiв та тлумачення ще не набрали чинностi на 31 грудня 2017 року i не застосовувалися при складаннi цiєї фiнансової звiтностi. Серед цих нових стандартiв, змiн до стандартiв та тлумачень на фiнансовий стан та фiнансовi результати Банку ймовiрно матимуть вплив тi, що зазначенi далi. Банк планує прийняти цi змiни, коли вони набудуть чинностi.
n Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi 9 Фiнансовi iнструменти” (МСФЗ 9), опублiкований у липнi 2014 року, замiнює дiючi iнструкцiї та вимоги МСБО 39 “Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка”. МСФЗ 9 мiстить переглянутi iнструкцiї з питань класифiкацiї та оцiнки фiнансових iнструментiв, включаючи нову модель очiкуваних кредитних втрат для пiдрахунку знецiнення фiнансових активiв, а також новi загальнi вимоги щодо облiку операцiй з хеджування. Крiм того, до нього перенесенi iнструкцiї з питань визнання та припинення визнання фiнансових iнструментiв, якi ранiше мiстилися у МСБО 39. МСФЗ 9 чинний для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiзнiше, i при цьому суб’єкт господарювання має право на його дострокове застосування. Банк проаналiзував вплив на його фiнансову звiтнiсть результатiв впровадження МСФЗ 9. Станом на 1 сiчня 2018 року рiзниця мiж резервами на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi активiв за МСФЗ 9 та МСБО 39 складає 6,833 тисяч гривень. За умови, що всi iншi фактори рiвнi, МСФЗ 9 вимагає створення бiльшої суми резерву на покриття очiкуваних кредитних збиткiв. Визнання цiєї рiзницi призводить до збiльшення величини резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв та авансiв в балансi та до зменшення капiталу, оскiльки ефект впливу вiдображається у складi капiталу. Вiдображення вiдповiдних рiзниць вiдбудеться у промiжнiй фiнансовiй звiтностi Банку за квартал, який закiнчується 31 березня 2018 року.
n Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi 15 “Виручка за контрактами з клiєнтами” (МСФЗ 15) встановлює принципи необхiдностi визнання, суми визнання та моменту визнання доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Вiн замiнює дiючi iнструкцiї з питань визнання доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), якi у поточний перiод мiстяться у МСБО 18 “Визнання доходу”, МСБО 11 “Будiвельнi контракти” та КТМФЗ 13 “Програми лояльностi клiєнта”. Головний принцип нового стандарту полягає в тому, що суб’єкт господарювання визнає доходи для вiдображення факту передачi обiцяних товарiв або послуг клiєнтам у сумi, що вiдображає винагороду, яку суб’єкт господарювання очiкує отримати в обмiн на такi товари або послуги. Новий стандарт вдосконалює процедури розкриття доходу, мiстить iнструкцiї щодо методiв визнання операцiй, ранiше не врегульованих у повному обсязi, i вдосконалює iнструкцiї з визнання доходiв за договорами з кiлькома складовими. Новий стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi дiючi вимоги до визнання виручки згiдно з МСФЗ. Даний стандарт не застосовується щодо виручки по договорам страхування, що пiдпадають в сферу застосування МСФЗ 4 «Договори страхування», по договорам оренди, що пiдпадають в сферу застосування МСБО 17 «Оренда», а також виручки, що виникає по вiдношенню до фiнансових iнструментiв та iнших договiрних прав та обов’язкiв, що пiдпадають в сферу дiяльностi МСФЗ 9 «фiнансовi iнструменти». МСФЗ 15 чинний для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiзнiше, i при цьому суб’єкт господарювання має право на його дострокове застосування. Банк наразi аналiзує потенцiйний вплив на його фiнансову звiтнiсть у результатi застосування МСФЗ 15.
n Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi 16“Оренда” (МСФЗ 16) запроваджує єдину модель облiку для орендарiв, яка вимагає вiд орендарiв визнавати активи та зобов’язання за всiма договорами оренди, за винятком випадкiв, коли строк оренди становить 12 мiсяцiв або менше або орендований актив має низьку вартiсть. Орендодавцi продовжуватимуть класифiкувати оренду як операцiйну оренду та фiнансовий лiзинг, тобто пiдхiд МСФЗ 16 до облiку для орендодавцiв по сутi не змiнюється порiвняно з МСБО 17, що дiяв ранiше. МСФЗ 16 є чинним для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 р. або пiзнiше, i при цьому дозволяється його дострокове застосування за умови одночасного виконання вимог МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами". Банк наразi аналiзує потенцiйний вплив на його фiнансову звiтнiсть у результатi застосування МСФЗ 16.
n «Розкриття iнформацiї» – Змiни до МСБО 1 (випущенi у груднi 2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiзнiше). Змiни цього стандарту уточнюють поняття суттєвостi та роз’яснюють, що органiзацiя не зобов’язана розкривати iнформацiю, розкриття якої вимагають МСФЗ, якщо така iнформацiя не є суттєвою, навiть якщо МСФЗ мiстить перелiк конкретних вимог або визначає їх як мiнiмальнi вимоги. Також до цього стандарту включено новi iнструкцiї про промiжнi пiдсумковi суми у фiнансовiй звiтностi, зокрема, зазначено, що такi промiжнi пiдсумковi суми (а) мають включати статтi, визнання та оцiнка яких здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ; (б) мають бути представленi та названi таким чином, щоб забезпечити розумiння компонентiв промiжних пiдсумкових сум; (в) мають застосовуватися послiдовно у рiзних перiодах; та (г) не можуть бути представленi так, що видiляються бiльше, нiж промiжнi пiдсумковi суми та пiдсумковi суми, яких вимагають МСФЗ. Наразi Банк оцiнює вплив цих змiн на його фiнансову звiтнiсть.
n Поправки до МСБО 40 Iнвестицiйна нерухомiсть. МСБО 40 вимагає, щоб нерухомiсть, яка пiдлягає включенню до складу (або виключенню зi складу) iнвестицiйної нерухомостi, була вiдповiдно включена до складу (або виключена зi складу) iнвестицiйної нерухомостi тiльки тодi, коли вiдбувається змiна у використаннi такої нерухомостi. Поправка роз'яснює, що лише сама по собi змiна намiрiв керiвництва щодо використання нерухомостi не є доказом змiни використання. Це пов’язано з тим, що лише намiри керiвництва не свiдчать про змiну використання. Таким чином, суб'єкт господарювання повинен забезпечити наявнiсть пiдтверджувальних дiй для обґрунтування такої змiни. Ця поправка застосовується до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року. Банк оцiнює потенцiйний вплив поправки на фiнансову звiтнiсть.
n Застосування МСФЗ 9, Фiнансовi Iнструменти та МСФЗ 4, Страховi Контракти – Поправки до МСФЗ 4. Поправки передбачають застосування двох варiантiв для суб’єктiв господарювання, якi випускають договори страхування в рамках сфери застосування МСФЗ 4: варiант, який дозволяє суб’єктам господарювання перекласифiковувати з прибутку або збитку до складу iншого сукупного доходу частину доходiв або витрат, що випливають iз визначених фiнансових активiв ("пiдхiд з перекриттям") i опцiональне тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ 9 для суб'єктiв господарювання, у яких основним видом дiяльностi є укладення контрактiв в рамках сфери застосування МСФЗ 4 («вiдстрочений пiдхiд»). Цi поправки застосовуються до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року. Данi удосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Банку.
n КТМФЗ 22 «Операцiї в iноземнiй валютi та отримана наперед компенсацiя». Тлумачення охоплює операцiї з iноземною валютою, коли суб’єкт господарювання визнає немонетарний актив або зобов'язання, що випливає зi здiйсненого платежу або отриманої наперед компенсацiї перед тим, як суб’єкт господарювання визнає вiдповiдний актив, витрату або дохiд. Iнтерпретацiя не застосовується, коли суб'єкт господарювання оцiнює вiдповiдний актив, витрати або дохiд при первiсному визнаннi за справедливою вартiстю або за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї на дату iншу, нiж дата первiсного визнання немонетарного активу або зобов’язання. Крiм того, тлумачення не повинне застосовуватися до податкiв на прибуток, договорiв страхування або договорiв перестрахування. Дата операцiї, з метою визначення обмiнного курсу, є датою первiсного визнання немонетарного активу у виглядi отриманої передоплати або вiдстроченого доходу, який вiдображається у зобов’язаннях. При наявностi декiлькох попереднiх платежiв або надходжень з попередньої оплати, дата операцiї встановлюється для кожного платежу або вiдповiдного надходження. Iншими словами, вiдповiднi доходи, витрати або активи не повиннi переоцiнюватися вiдповiдно до змiн валютних курсiв, що вiдбуваються в перiод мiж датою первiсного визнання отриманої наперед компенсацiї i датою визнання операцiї, до якої вiдноситься така компенсацiя. КТМФЗ 22 застосовується до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року, при цьому допускається дострокове застосування. Банк оцiнює потенцiйний вплив поправки на фiнансову звiтнiсть.
n Щорiчнi удосконалення 2016-2017
Документ включає в себе наступнi поправки:
МСФЗ 1 Перше застосування МСФЗ.МСФЗ 1 був змiнений з метою видалення короткострокових виключень, що стосуються МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї», МСБО 19 «Виплати працiвникам» та МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть». Цi пом’якшення у застосуваннi МСФЗ бiльше не використовуються i були доступнi для суб’єктiв господарювання за перiоди звiтностi, якi вже минули. Це щорiчне удосконалення застосовується до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати.
МСФЗ 12 Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання
Поправки були внесенi для уточнення сфери застосування МСФЗ 12 щодо часток участi в суб’єктах господарювання в рамках застосування МСФЗ 5 «Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть». Зокрема, вони уточнюють, що суб’єкти господарювання не звiльняються вiд усiх вимог до розкриття iнформацiї, якi наведенi в МСФЗ 12, коли такi суб'єкти були класифiкованi як призначенi для продажу або як припинена дiяльнiсть. Стандарт з поправками прояснив, що лише тi вимоги до розкриття iнформацiї, якi викладенi в пунктах B10 - 16, не повиннi бути застосованi для суб’єктiв господарювання, якi розглядаються в межах МСФЗ 5. Це щорiчне удосконалення застосовується ретроспективно до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Перехiднi звiльнення не передбаченi.
МСБО 28 Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства.До МСБО 28 були внесенi змiни, щоб роз'яснити, що органiзацiя венчурного капiталу або пайовий фонд, траст чи подiбнi суб'єкти господарювання, в тому числi пов’язанi з iнвестицiями страховi фонди, може обрати щодо iнвестицiї, яка визначається на пiдставi iнвестицiйного пiдходу, облiк iнвестицiй в спiльнi пiдприємства i асоцiйованi компанiї або за справедливою вартiстю або за методом участi у капiталi. Поправка також наголошує, що обраний метод для кожної iнвестицiї повинен бути зроблений при первiсному визнаннi. Це щорiчне удосконалення застосовується ретроспективно до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Перехiднi звiльнення не передбаченi. Очiкується, що данi удосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Банку.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй».
Рада з МСБО випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Платiж на основi акцiй», в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов набуття прав на оцiнку операцiї з виплатами на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiї, платiж за якою здiйснюється на основi акцiй, з можливiстю проведення залiку для зобов'язань з податку, утримуваного з об’єкта оподаткування; облiк модифiкацiї строкiв та умов операцiї, платiж за якою здiйснюється на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як операцiя з розрахунками iнструментами власного капiталу. При прийняттi даних поправок суб’єкти господарювання не зобов'язанi здiйснювати перерахунок за попереднi перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всiх трьох аспектiв i при дотриманнi iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Очiкується, що данi поправки не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Банку
4 Звiтнiсть за сегментами
Банк являє собою один звiтний сегмент, управлiння яким здiйснюється централiзовано, i дотримується єдиної кредитної полiтики та маркетингової стратегiї.
Банк не має клiєнтiв, доходи за якими перевищують 10% вiд загальної суми зовнiшнього доходу.
Практично всi доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв вiдносяться до резидентiв України. Станом на 31 грудня 2017, за винятком грошових коштiв та їх еквiвалентiв на суму 686,271 тисяч гривень, розмiщених у банках, якi знаходяться в країнах-членах ОЕСР (станом на 31 грудня 2016: 636,325 тисяч гривень) практично всi активи знаходяться на територiї України.
5 Грошовi кошти та їх еквiваленти та кошти обов’язкових резервiв банку в Нацiональному банку України
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня представленi таким чином:
2017 2016
(у тисячах гривень)

Каса 3,515 1,969
Залишки на рахунку в НБУ 253,947 265,665
Поточнi рахунки в iнших банках 706,773 829,751
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi грошових коштiв та їх еквiвалентiв (примiтка 20) (20,502) (2,820)


Усього 943,734 1,094,565

До складу залишкiв на рахунку в НБУ включено депозитнi сертифiкати, випущенi НБУ, у розмiрi 230,984 тисяч гривень на 31 грудня 2017 р. (31 грудня 2016: 240,145 тисяч гривень).
У наступнiй таблицi представлено аналiз поточних рахункiв в iнших банках згiдно з рейтинговими оцiнками, що ґрунтуються на рейтингах Standard and Poor’s (S&P) або їх еквiвалентах, на 31 грудня:
2017 2016

(у тисячах гривень)

Поточнi рахунки:
AA- до AA+ - 152,433
A- до A+ 3,697 -
В- до В+ - 17
BB- до BB+ 703,076 677,294
Рейтинг вiдсутнiй - 7

Усього 706,773 829,751

На 31 грудня 2017 р. два найбiльших залишки на поточних рахунках в iнших банках складають 682,549 тисяч гривень або 99.5% вiд загальної суми на поточних рахунках в iнших банках (31 грудня 2016 р.: 769,122 тисяч гривень або 92.7%).
Кошти обов’язкових резервiв банку в Нацiональному банку України
У вiдповiдностi до постанови Правлiння НБУ вiд 18 грудня 2014 № 820 «Про змiну порядку формування та зберiгання обов’язкових резервiв» Банк резервує i зберiгає кошти обов’язкових резервiв на кореспондентському рахунку банку в НБУ згiдно з установленими нормативами на вiдповiдний перiод. Станом на 31 грудня 2017 року сума нормативного значення обов’язкового резерву склала 22,963 тисяч гривень (31 грудня 2016 р.: 25,521 тисяча гривень) та повинна формуватися та зберiгатися на кореспондентському рахунку банку в НБУ. Оскiльки Банк мав право повнiстю розпоряджатись цими коштами, станом на 31 грудня 2017 року та 2016 року кошти обов’язкових резервiв банку в НБУ були класифiкованi як грошовi кошти та їх еквiваленти.

6 Кредити та аванси
Кредити та аванси на 31 грудня представленi таким чином:
2017
2016

(у тисячах гривень)

Юридичним особам 936,206 1,405,804

Фiзичним особам
Iпотечнi кредити 32,378 35,633
Кредити на придбання автомобiлiв 1,288 6,282
Iншi кредити 6,799 9,844

40,445 51,759

Усього кредитiв до нарахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 976,651 1,457,563

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв та авансiв (примiтка 20) (160,257) (365,537)

Усього кредитiв 816,395 1,092,026

Кредити та аванси включають основну суму заборгованостi i нарахованi проценти на 31 грудня 2017 р. i 2016 р. Iпотечнi кредити включають кредити, отриманi фiзичними особами з метою придбання житлової та комерцiйної нерухомостi.
(а) Значна концентрацiя кредитного ризику
На 31 грудня 2017 р. загальна сума кредитiв та авансiв десяти найбiльшим позичальникам становить 941,652 тисяч гривень або 96.42% вiд загальної суми кредитiв та авансiв (31 грудня 2016 р.: 1,265,600 тисяч гривень або 86.83%).(б) Зменшення корисностi кредитiв
Зменшення корисностi кредитiв на 31 грудня 2017 р. представлено таким чином:
Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi Кредити за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
(у тисячах гривень)

Кредити юридичним особам
Кредити з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi 881,530 108,976 772,554 12%
Кредити, за якими не були виявленi iндивiдуальнi ознаки зменшення корисностi 54,676 10,835 43,841 20%

Усього кредитiв юридичним особам 936,206 119,811 816,395 13%


Кредити фiзичним особам
Кредити, оцiненi на предмет зменшення корисностi в сукупностi
Iпотечнi кредити 32,378 32,378 - 100%
Кредити на придбання автомобiлiв 1,288 1,288 - 100%
Iншi кредити 6,799 6,799 - 100%

Усього кредитiв фiзичним особам 40,445 40,445 - 100%

Усього 976,651 160,257 816,395 16%

Зменшення корисностi кредитiв на 31 грудня 2016 р. представлено таким чином:
Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi Кредити за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
(у тисячах гривень)

Кредити юридичним особам
Кредити з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi 1,074,934 309,979 764,955 29%
Кредити, за якими не були виявленi iндивiдуальнi ознаки зменшення корисностi 330,870 20,782 310,088 6%

Усього кредитiв юридичним особам 1,405,804 330,761 1,075,043 24%


Кредити фiзичним особам
Кредити, оцiненi на предмет зменшення корисностi в сукупностi
Iпотечнi кредити 35,633 27,709 7,924 78%
Кредити на придбання автомобiлiв 6,282 4,689 1,593 75%
Iншi кредити 9,844 2,378 7,466 24%

Усього кредитiв фiзичним особам 51,759 34,776 16,983 67%

Усього 1,457,563 365,537 1,092,026 25%

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв, що є значними iндивiдуально, розраховується як рiзниця мiж валовою сумою кредитiв i очiкуваною сумою їх вiдшкодування, яка визначається як сума чистої приведеної вартостi майбутнiх грошових потокiв вiд погашення кредитiв i чистої приведеної вартостi майбутнiх грошових потокiв вiд реалiзацiї застави.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв, оцiнених у сукупностi, розраховується на основi вiдповiдної емпiричної iнформацiї. Банк застосовує статистичний аналiз iсторичних тенденцiй дефолту та суми пов’язаного з цим збитку виходячи з суми прострочених кредитiв у портфелi однорiдних кредитiв. При розрахунку належного рiвня резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi оцiнюються також й iншi iсторичнi та поточнi економiчнi умови. Показники вiрогiдностi дефолту i понесення збиткiв регулярно порiвнюються з фактичними результатами з метою забезпечення їх достовiрностi.
При визначеннi резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв i авансiв управлiнський персонал застосовує такi ключовi припущення:
• показники мiграцiї збитку мiж групами кредитiв залишаються незмiнними i можуть бути оцiненi на основi iсторичної моделi мiграцiї збитку мiж групами кредитiв за останнi роки
• зменшення початкової вартостi застави на 30%-70%
• валова вартiсть застави, помножена на заставний коефiцiєнт, дисконтується за початковою ефективною процентною ставкою по кредиту до очiкуваної дати реалiзацiї застави
• передбачається затримка на 12-18 мiсяцiв у надходженнi коштiв вiд звернення стягнення на заставу, отриману вiд проблемних позичальникiв.
(в) Якiсть кредитiв та авансiв
Якiсть кредитiв та авансiв фiзичним особам на 31 грудня 2017 р. представлена таким чином:
Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi Кредити за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
(у тисячах гривень)

Кредити та аванси фiзичним особам
Непростроченi 13,651 13,651 - 100.0%
Простроченi менше нiж на 30 днiв 180 180 - 100.0%
Простроченi на 31-90 днiв 71 71 - 100.0%
Простроченi на 91-180 днiв 18 18 - 100.0%
Простроченi на 181-365 днiв 26,525 26,525 - 100.0%

Усього кредитiв та авансiв фiзичним особам 40,445 40,445 - 100.0%

Якiсть кредитiв та авансiв фiзичним особам на 31 грудня 2016 р. представлена таким чином:
Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi Кредити за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
(у тисячах гривень)

Кредити та аванси фiзичним особам
Непростроченi 20,932 4,063 16,869 19.41%
Простроченi менше нiж на 30 днiв 115 19 96 16.79%
Простроченi на 31-90 днiв 87 69 18 79.74%
Простроченi на 91-180 днiв - - - 0%
Простроченi на 181-365 днiв 30,625 30,625 - 100.0%

Усього кредитiв та авансiв фiзичним особам 51,759 34,776 16,983 67.19%


Якiсть кредитiв та авансiв юридичним особам на 31 грудня 2017 р. представлена таким чином:
Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi Кредити за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
(у тисячах гривень)

Кредити та аванси юридичним особам
Непростроченi 460,986 115,585 345,402 25.07%
Простроченi 475,220 4,227 470,993 0.89%

Усього кредитiв та авансiв юридичним особам 936,206 119,811 816,395 12.80%

Якiсть кредитiв та авансiв юридичним особам на 31 грудня 2016 р. представлена таким чином:
Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi Кредити за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi по вiдношенню до суми кредитiв до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
(у тисячах гривень)

Кредити та аванси юридичним особам
Непростроченi 814,177 209,885 604,292 25.78%
Простроченi 591,627 120,876 470,751 20.43%

Усього кредитiв та авансiв юридичним особам 1,405,804 330,761 1,075,043 23.53%

Протягом 2017 року Банк списав заборгованiсть за кредитами юридичним особам на суму 88,163 тисяч гривень (2016: 50,142 тисяч гривень).
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 р., Банк звернув стягнення на заставленi об’єкти житлової нерухомостi у розмiрi 3,417 тисячi гривень (2016: об’єкти житлової нерухомостi у розмiрi 2,333 тисячi гривень). Заставлене майно, на яке було звернене стягнення, класифiкується як iнвестицiйна нерухомiсть.
Банк надає кредити на територiї України. Спроможнiсть позичальникiв погашати борги залежить вiд ряду факторiв, включаючи загальний фiнансовий стан конкретного позичальника, а також постiйнi змiни в економiцi України.

(г) Застава, утримувана як забезпечення
У наступнiй таблицi подана iнформацiя про типи застави, отриманої в забезпечення кредитiв юридичним особам, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi, станом на 31 грудня:
2017 2016
(у тисячах гривень)
Нерухомiсть 801,417 885,422
Автотранспортнi засоби 14,978 28,271
Iншi види застави - 77,915
Без застави - 83,436

Усього 816,395 1,075,044

Суми, представленi у цiй таблицi, є чистою балансовою вартiстю кредитiв, виданих юридичним особам, по яких вiдповiдне забезпечення передано у заставу, i не являють собою справедливу вартiсть застави.
Iнформацiя, що мiститься в таблицi вище, вiдноситься виключно до забезпечення, наданого безпосередньо позичальниками. Крiм того, на 31 грудня 2017 року, Банк отримав iнше кредитне забезпечення вiд Credit Europe Bank N.V., Материнського банку, у формi гарантiй, забезпечених мiжбанкiвськими депозитами на суму 617,479 тисяч гривень, що мають вiдсоткову ставку 2% - 4% рiчних (на 31 грудня 2016 р.: суми мiжбанкiвських депозитiв 615,873 тисячi гривень, розмiщених пiд 5% - 6% рiчних) (дивiться примiтку 24).
Банк приймає такi основнi типи застави:
• по кредитах фiзичним особам – iпотека житлової нерухомостi, автомобiлi та iншi активи;
• по кредитах юридичним особам – бiзнес-активи, такi як примiщення, запаси та обладнання.
Незважаючи на те, що застава може суттєво зменшувати кредитний ризик, полiтика Банку передбачає видачу кредитiв перш за все на основi оцiнки платоспроможностi клiєнта, а не на основi вартостi запропонованої застави. Залежно вiд стану клiєнта та типу продукту, Банк може видавати кредити без застави.
Кредити юридичним особам
На 31 грудня 2017 р. оцiнена рiзниця мiж фактичними збитками Банку вiд зменшення корисностi кредитiв юридичним особам, по яких були виявленi iндивiдуальнi ознаки зменшення корисностi, та збитками вiд зменшення корисностi цих кредитiв, що були б понесенi у випадку, якби вони були наданi без застави, складає 151,360 тисяч гривень (2016: 573,245 тисячi гривень).
Кредити фiзичним особам
Iпотечнi кредити забезпеченi вiдповiдною житловою та комерцiйною нерухомiстю. Iпотечнi кредити оцiнюються на предмет зменшення корисностi в сукупностi та iндивiдуально залежно вiд характеру ознак знецiнення, виявлених по таких кредитах.. Банк проводить переоцiнку всiх об’єктiв нерухомостi на щорiчнiй основi.
Кредити на придбання автомобiлiв забезпеченi вiдповiдними автомобiлями. Управлiнський персонал вважає, що справедлива вартiсть застави по автомобiльних кредитах щонайменше дорiвнює балансовiй вартостi окремих кредитiв на звiтну дату. Банк переоцiнює вартiсть застави, оцiненої в момент видачi кредитiв, до поточної вартостi з урахуванням приблизних змiн цiн та старiння автомобiлiв.
(д) Кредити та аванси юридичним особам за секторами економiки
Кредити та аванси юридичним особам за секторами економiки на 31 грудня представленi таким чином:
2017 2016
(у тисячах гривень)
Послуги 475,220 531,139
Автомобiльна промисловiсть 330,262 371,571
Виробництво сталi 85,803 185,777
Нерухомiсть 5,189 -
Сiльське та рибне господарство 189 140,187
Харчова промисловiсть, виробництво напоїв та тютюнових виробiв - 37,150
Будiвельнi матерiали - 34,793
Роздрiбна торгiвля текстилем та готовим одягом - 3,046
Будiвництво - 2,181
Iнше 39,543 99,960

Усього 936,206 1,405,804

7 Цiннi папери, наявнi для продажу
Цiннi папери, наявнi для продажу, на 31 грудня представленi таким чином:
2017 2016
(у тисячах гривень)

Облiгацiї внутрiшньої державної позики, випущенi Мiнiстерством фiнансiв України - 18,828

Усього - 18,828

У наступнiй таблицi представлено аналiз цiнних паперiв, наявних для продажу, згiдно з рейтинговими оцiнками, що ґрунтуються на рейтингах Standard and Poor’s (S&P) або їх еквiвалентах, на 31 грудня:
2017 2016
(у тисячах гривень)

В- - 18,828
Рейтинг вiдсутнiй - -

Усього - 18,828

У наступнiй таблицi представлено рух резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi цiнних паперiв, наявних для продажу, за рiк, що закiнчився 31 грудня:
(у тисячах гривень) 2017 2016

Залишок на 1 сiчня - 14,133
Списання - (14,133)
Збиток вiд зменшення корисностi - -
Вiдновлення в балансi - -

Залишок на 31 грудня - -

8 Iнвестицiйна нерухомiсть
Рух iнвестицiйної нерухомостi за рiк, що закiнчився 31 грудня, представлений таким чином:
2017 2016
(у тисячах гривень)
На 1 сiчня 20,149 29,677
Надходження та передачi 3,416 2,954
Вибуття - (15,646)
Змiни справедливої вартостi (визнано в iншому операцiйному доходi) - 3,164

На 31 грудня 23,565 20,149

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, Банк отримав певнi активи шляхом набуття права володiння заставою по кредитах, наданих клiєнтам. Банк утримує цю нерухомiсть з метою збiльшення вартостi капiталу. На 31 грудня 2017 року нерухомiсть була визнана за справедливою вартiстю, згiдно з оцiнками зовнiшнiх оцiнювачiв. Оцiнка вартостi була проведена iз застосуванням ринкового пiдходу, який ґрунтується на аналiзi результатiв порiвняльних продажiв аналогiчних об’єктiв нерухомостi у час, наближений до звiтної дати. Основнi припущення стосуються стану, якостi та розташування об’єктiв, якi були використанi як порiвняльна нерухомiсть. Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року, iнвестицiйна нерухомiсть класифiкована як 2 рiвень iєрархiї справедливої вартостi.
9 Основнi засоби та нематерiальнi активи
Рух основних засобiв та нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., представлений таким чином:
Будiвлi Ремонти орендованих примiщень Меблi та обладнання Транспорт-нi засоби Немате-рiальнi активи Усього
(у тисячах гривень)
Вартiсть
1 сiчня 2017 р. 5,643 8,381 23,509 1,600 5,922 45,055
Надходження - - 82 507 - 589
Вибуття - - (533) - - (533)

31 грудня 2017 р. 5,643 8,381 23,059 1,600 5,922 45,112

Накопичений знос та амортизацiя
1 сiчня 2017 р. 543 8,189 22,530 1,160 5,806 38,228
Знос та амортизацiя 115 15 532 202 35 899
Вибуття - - (533) - - (533)

31 грудня 2017 р. 658 8,204 22,529 1,362 5,841 38,594

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2017 р. 4,985 177 530 745 81 6,518

Рух основних засобiв та нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., представлений таким чином:
Будiвлi Ремонти орендованих примiщень Меблi та обладнання Транспорт-нi засоби Немате-рiальнi активи Усього
(у тисячах гривень)
Вартiсть
1 сiчня 2016 р. 5,643 12,746 25,560 1,363 5,922 51,234
Надходження - - 254 360 - 614
Передачi - - (619) - - (619)
Вибуття - (4,365) (1,686) (123) - (6,174)

31 грудня 2016 р. 5,643 8,381 23,509 1,600 5,922 45,055

Накопичений знос та амортизацiя
1 сiчня 2016 р. 427 12,538 22,943 1,089 5,745 42,742
Знос та амортизацiя 116 15 1,010 194 61 1,396
Вибуття - (4,364) (1,423) (123) - (5,910)

31 грудня 2016 р. 543 8,189 22,530 1,160 5,806 38,228

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2016 р. 5,100 192 979 440 116 6,827

10 Iншi активи
Iншi активи на 31 грудня представленi таким чином:
2017 2016
(у тисячах гривень)

Передоплати за товари та послуги 3,905 2,374
Iнше 551 232

Усього 4,456 2,606

11 Кошти банкiв
Залишки коштiв банкiв на 31 грудня представленi таким чином:
2017 2016
(у тисячах гривень)

Депозити та залишки коштiв банкiв:
Банкiв країн-членiв ОЕСР 624,120 616,724
Банкiв країн, якi не є членами ОЕСР 140,364 804,238

Усього 764,484 1,420,962

На 31 грудня 2017 р. залишки коштiв Credit Europe Bank N.V. (Материнський банк) складають 617,479 тисяч гривень або 80.8% суми залишкiв коштiв банкiв (31 грудня 2016 р.: 615,873 тисяч гривень або 43.3%).
На 31 грудня 2017 р. залишки коштiв Материнського банку на суму 617,479 тисяч гривень є заставою по кредитах i авансах клiєнтам (31 грудня 2016 р.: 615,873 тисячi гривень), див. примiтку 6(г).
12 Кошти клiєнтiв
Кошти клiєнтiв на 31 грудня представленi таким чином:
2017 2016
(у тисячах гривень)

Поточнi рахунки:
Юридичнi особи 405,562 236,387
Фiзичнi особи 3,830 8,242

Усього поточних рахункiв 409,392 244,629

2017 2016
Депозити:
Юридичнi особи 106,267 22,921
Фiзичнi особи 28,810 21,402

Усього депозитiв 135,077 44,323

Усього 544,469 288,952

На 31 грудня 2017 р. сума коштiв на поточних рахунках десяти найбiльших клiєнтiв становить 369,252 тисяч гривень або 90,3% вiд загальної суми коштiв на поточних рахунках (31 грудня 2016 р.: 208,730 тисяч гривень або 85.3%).
На 31 грудня 2017 р. сума депозитiв десяти найбiльших клiєнтiв становить 125,631 тисяч гривень або 93,0% вiд загальної суми депозитiв (31 грудня 2016 р.: 39,848 тисяч гривень або 89.9%).
13 Iншi зобов’язання
Iншi зобов’язання на 31 грудня представленi таким чином:
2017 2016

(у тисячах гривень)

Кредиторська заборгованiсть 66 885
Резерв по невикористаних вiдпустках 1,100 1,222
Iнше 1,363 3,776

Усього 2,529 5,88314 Статутний капiтал
Статутний капiтал на 31 грудня представлений таким чином:
2017 2016
Кiлькiсть акцiй Сума Кiлькiсть акцiй Сума
(у тисячах гривень)

Випущенi, зареєстрованi та повнiстю оплаченi акцiї 505,000,000 252,500 505,000,000 252,500


На 31 грудня 2017 р. та 2016 р. номiнальна вартiсть простих акцiй становить 0.5 гривнi за одну акцiю.
Згiдно iз законодавством України, резерви, якi можуть розподiлятися, обмежуються залишком накопичених прибуткiв згiдно iз законодавчими та регулятивними вимогами. У 2017 роцi банк сформував резервних фондiв у сумi 8,985 тисяч гривень.
Усi простi акцiї мають рiвнi права голосу, а також рiвнi права на отримання дивiдендiв та повернення капiталу. Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 року було заплачено 166,650 тисяч гривень дивiдендiв (2016 р.: дивiденди не оголошувались i не виплачувались).
На 31 грудня 2017 р. i 2016 р. середньозважена кiлькiсть акцiй вiдповiдає кiлькостi акцiй, представленiй вище. Коригуючi акцiї вiдсутнi.
Вiдповiдно до чинного законодавства статутний капiтал Банку повинен бути збiльшений до 300 мiльйонiв гривень до 11 липня 2020 року; до 400 мiльйонiв гривень до 11 липня 2022 року та до 500 мiльйонiв гривень до 11 липня 2024 року.
15 Зобов’язання та непередбаченi зобов’язання
(а) Гарантiї
Гарантiї, виданi Банком, на 31 грудня представленi таким чином:
2017 2016
(у тисячах гривень)

Гарантiї, виданi клiєнтам 30,950 20,476
Наданi акредитиви - 58,053

Усього 30,950 78,529

Суми у таблицi вiдображенi на основi припущення, що вони виданi в повному обсязi та становлять максимальний облiковий збиток, який може бути визнаний на звiтну дату у випадку неспроможностi контрагентiв в повному обсязi виконати свої зобов’язання за укладеними контрактами, якщо не брати до уваги впливи забезпечення, як описано нижче.

(б) Зобов’язання з операцiйної оренди
У ходi своєї дiяльностi Банк орендує операцiйнi примiщення. Майбутнi платежi за угодами невiдмовної оренди на 31 грудня представленi таким чином:
2017 2016
(у тисячах гривень)

До одного року 3,798 9,332
Вiд одного до п’яти рокiв 1,638 746

Усього 5,436 10,078

(в) Зобов’язання з кредитування
Банк має невиконанi зобов’язання з надання кредитiв. Цi зобов’язання представленi затвердженими кредитами та кредитними лiнiями на умовах овердрафту. Загальна сума невиконаних зобов’язань з надання кредитiв не обов’язково вiдображає майбутнi потреби у коштах, оскiльки такi зобов’язання можуть втратити силу чи бути скасованi без затребування вiдповiдних коштiв. Станом на 31 грудня 2017 року та 2016 року практично всi зобов’язання з кредитування є вiдкличними.
(г) Страхування
Страхова галузь в Українi перебуває на стадiї розвитку, тому багато форм страхового захисту, що є поширеними в iнших країнах, в Українi, як правило, ще не застосовуються. Банк не має повного страхового покриття по своїх примiщеннях та обладнанню, на випадок переривання дiяльностi або виникнення зобов’язань перед третьою стороною у зв’язку iз шкодою, заподiяною в результатi аварiй, пов’язаних з майном або дiяльнiстю Банку. До тих пiр поки Банк не отримає достатнього страхового покриття, iснує ризик того, що втрата чи знищення окремих активiв може мати суттєвий негативний вплив на операцiї та фiнансовий стан.
(д) Непередбаченi податковi зобов’язання
Банк здiйснює свої операцiї в Українi i тому має вiдповiдати вимогам українського податкового законодавства. Для української системи оподаткування характерним є наявнiсть численних податкiв та законодавство, яке часто змiнюється, може застосовуватися ретроспективно, мати рiзну iнтерпретацiю, а в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевою, обласною i державною податковими адмiнiстрацiями та мiж Мiнiстерством фiнансiв та iншими державними органами. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi та аналiзу з боку рiзних органiв влади, якi згiдно iз законодавством уповноваженi застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Податкова звiтнiсть за рiк пiдлягає податковiй перевiрцi протягом наступних трьох календарних рокiв, але за деяких обставин такий перiод може бути подовжений.
Законодавство щодо трансфертного цiноутворення, яке набуло чинностi в Українi з 1 вересня 2013 р., вводить значнi змiни до вiтчизняних правил трансфертного цiноутворення, наближаючи їх до iнструкцiй ОЕСР, але одночасно створюючи додаткову невизначенiсть щодо практичного застосування податкового законодавства у певних обставинах. Цi правила трансфертного цiноутворення передбачають зобов’язання платникiв податкiв готувати документацiю з трансфертного цiноутворення стосовно контрольованих операцiй та вводять нову основу i механiзми нарахування додаткових податкiв i процентiв у випадку, коли цiни контрольованих операцiях вiдрiзняються вiд ринкових цiн. Правила трансфертного цiноутворення застосовуються переважно до транскордонних операцiй мiж пов’язаними сторонами, а також до деяких транскордонних операцiй мiж незалежними сторонами у випадках, передбачених Податковим Кодексом України. На сьогоднi практика застосування нових правил трансфертного цiноутворення податковими органами i судами вiдсутня, оскiльки податковi перевiрки у сферi трансфертного цiноутворення за новими правилами розпочалися нещодавно. Однак очiкується, що операцiї, якi регулюються правилами трансфертного цiноутворення, стануть об'єктом ретельної перевiрки, що потенцiйно може вплинути на фiнансову звiтнiсть Банку.
Управлiнський персонал вважає, що Банк виконує всi вимоги чинного податкового законодавства. Проте не може iснувати впевненостi у тому, що податковi органи не матимуть iншої думки щодо вiдповiдностi Банку чинному податковому законодавству i не застосують штрафнi санкцiї. У цiй фiнансовiй звiтностi не був створений резерв по непередбачених штрафних санкцiях, пов’язаних iз оподаткуванням.
(е) Судовi процеси
У ходi своєї дiяльностi Банк залучається до рiзних судових процесiв. На думку управлiнського персоналу, результат цих судових процесiв не матиме суттєвого впливу на фiнансовий стан або результати операцiй.
16 Процентнi доходи
Процентнi доходи за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2017 2016
(у тисячах гривень)

Кредити та аванси 78,961 138,360
Цiннi папери, наявнi для продажу 2,755 8,104
Кошти в банках 48 18

Усього 81,763 146,481

17 Процентнi витрати
Процентнi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2017 2016
(у тисячах гривень)

Кошти банкiв 14,372 31,902
Кошти клiєнтiв 20,981 26,491

Усього 35,353 58,392


18 Комiсiйнi доходи та комiсiйнi витрати
Комiсiйнi доходи та комiсiйнi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2017 2016
(у тисячах гривень)

Комiсiйнi доходи:
Плата за кредитне обслуговування 1,338 539
Операцiї для клiєнтiв на валютному ринку 5,735 9,426
Виданi гарантiї 6,131 4,834
Розрахунково-касовi послуги 1,824 1,671
Штрафи i пенi 640 144
Iнший комiсiйний дохiд 181 221

Усього комiсiйнi доходи 15,849 16,835

Комiсiйнi витрати:
Розрахунково-касовi послуги (1,173) (1,608)
Iншi комiсiйнi витрати (16,044) (9,565)

Усього комiсiйнi витрати (17,217) (11,173)

19 Адмiнiстративнi та iншi витрати
Адмiнiстративнi та iншi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2017 2016
(у тисячах гривень)

Заробiтна плата та виплати працiвникам 27,938 25,994
Витрати на оренду та утримання примiщень 18,040 19,337
Витрати на зв'язок та iнформацiю 1,480 2,422
Податки, крiм податку на прибуток, та iншi обов’язковi платежi 621 1,040
Знос та амортизацiя 899 1,396
Канцелярське приладдя та офiснi витратнi матерiали 232 424
Плата за юридичнi та консультацiйнi послуги 1,493 1,411
Витрати на охорону 372 433
Витрати на вiдрядження 950 1,159
Витрати на страхування 277 160
Реклама i маркетинг 150 192
Iнше 674 3,971

Усього 53,126 57,939


20 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi активiв
Змiни резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2017 2016
(у тисячах гривень)
Грошовi кошти Кредити та аванси Грошовi кошти Кредити та аванси

Сальдо на 1 сiчня 2,820 365,537 - 336,735
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, вiдображений у прибутку або збитку 17,682
(115,448)
2,820 57,779
Коригування у зв’язку з перерахунком валют 1,861 - 20,572
Кредити та аванси, проданi протягом року (3,531) - 593
Активи списанi протягом року як безнадiйнi (примiтка 6) (88,163)
- (50,142)

Сальдо на 31 грудня 20,502 160,257 2,820 365,537

21 Витрати з податку на прибуток
Згiдно з податковим законодавством України, у 2016 роцi ставка податку на прибуток пiдприємств становила – 18%, у 2017 роцi та в подальшому - 18%.
Компоненти витрат з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2017 2016
(у тисячах гривень)

Витрати з поточного податку 20,503 20,135
Вигода з вiдстроченого податку на прибуток (8,036) (10,167)

Усього витрат з податку на прибуток 12,468 9,968

Рiзниця мiж загальною очiкуваною сумою витрат з податку на прибуток, пiдрахованою iз застосуванням дiючої ставки оподаткування до прибутку до оподаткування, i фактичною сумою витрат з податку на прибуток представлена таким чином:

Рiк, що закiнчився 31 грудня
2017 2016
(у тисячах гривень)

Прибуток до оподаткування 131,660 100% 63,889 100%

Розрахованi очiкуванi (вигода) витрати з податку на прибуток згiдно з дiючою ставкою 23,699 18.0% 11,500 18.0%
Витрати, що не вiдносяться на податковi витрати (11,231) 8.5% (1,532) 2%
Вплив змiн у законодавствi - - - -

Фактичнi витрати з податку на прибуток 12,468 9.5% 9,968 16%

Витрати, що не вiдносяться на податковi витрати у 2017 роцi, пов’язанi переважно зi збитком вiд зменшення корисностi кредитiв, не вiдображаються для цiлей оподаткування.
(а) Змiна визнаних тимчасових рiзниць протягом року
Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання на 31 грудня 2017 р. вiдносяться до таких статей:
1 сiчня
2017 р. Визнано у прибутку або збитку Визнано в iншому сукупному доходi 31 грудня 2017 р.

(у тисячах гривень)

Цiннi папери, наявнi для продажу (458) 373 83144 (259)
Кредити та аванси (7,861) 7,861 - -
Основнi засоби та нематерiальнi активи (183) 207 - 24
Iнвестицiйна нерухомiсть 51 (38) - 13
Iншi активи - - - -
Iншi зобов’язання 367 (367) - -

Усього (8,084) 8,036 83144 3596

Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання на 31 грудня 2016 р. вiдносяться до таких статей:
1 сiчня
2016 р. Визнано у прибутку або збитку Визнано в iншому сукупному доходi 31 грудня 2016 р.

(у тисячах гривень)

Цiннi папери, наявнi для продажу (1,264) 892 (86) (458)
Кредити та аванси (15,723) 7,862 - (7,861)
Основнi засоби та нематерiальнi активи 34 (217) - (183)
Iнвестицiйна нерухомiсть (253) 304 - 51
Iншi активи - - - -
Iншi зобов’язання (959) 1,326 - 367

Усього (18,165) 10,167 (86) (8,084)

22 Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Похiднi фiнансовi iнструменти є, головним чином, валютними свопами та форвардними валютними контрактами.
Далi у таблицi показано валовi суми до отримання/виплати при розрахунках за валютними свопами та форвардними валютними контрактами. Оскiльки цi контракти є короткостроковими, чиста сума до отримання/виплати при погашеннi також приблизно дорiвнює додатнiй (чиста сума до отримання) або вiд’ємнiй (чиста сума до виплати) справедливiй вартостi контрактiв про обмiн iноземних валют:
2017 2016

(у тисячах гривень)


Суми до отримання у євро 26,796 2,842
Суми до отримання у гривнях 140,435 -
Суми до отримання у доларах США 26,836 -
Суми до сплати у доларах США (166,873) (2,829)
Суми до сплати у євро (26,796) -

Чиста справедлива вартiсть активiв 397 14

Суми до отримання у гривнях 237,973 134,877
Суми до отримання у доларах США 76,842 2,830
Суми до сплати у доларах США (238,571) (135,954)
Суми до сплати у євро (77,039) (2,842)

Чиста справедлива вартiсть зобов’язань (796) (1,089)

Максимальний кредитний ризик (валова сума до отримання) 508,882 140,549

У груднi 2017 року Банк уклав угоду валютного свопу з двома українськими банками, вiдповiдно до якої Банк погодився придбати долари США на суму 14,445 тисяч доларiв США (або 405,444 тисяч гривень, у перерахунку по курсу обмiну на 31 грудня 2017 року) за 378,407 тисяч гривень та євро на суму 800 тисяч євро (або 26,796 тисяч гривень, у перерахунку по курсу обмiну на 31 грудня 2017 року) y сiчнi 2018 року (2016: 134,877 тисяч гривень за 5,000 тисяч доларiв США (або 135,954 тисяч гривень, у перерахунку по курсу обмiну на 31 грудня 2016 року) та євро на сумму 100 тисяч євро (або 2,842 тисяч гривень, у перерахунку по курсу обмiну на 31 грудня 2016 року).
23 Управлiння фiнансовими ризиками
Управлiння ризиками є важливим фактором у банкiвськiй справi i суттєвим елементом операцiй Банку. Основнi ризики, яких зазнає Банк, включають кредитний ризик, ринковий ризик (який включає ризик змiни курсiв обмiну валют та процентних ставок), а також ризик лiквiдностi.
(а) Структура управлiння ризиками
Метою полiтики управлiння ризиками є виявлення, аналiз та управлiння ризиками, яких зазнає Банк, встановлення належних лiмiтiв ризику та впровадження засобiв контролю за ризиками, а також здiйснення постiйного монiторингу рiвнiв ризику та дотримання встановлених лiмiтiв.
Банк здiйснює iнтегроване управлiння ризиками, i ризики оцiнюються на основi полiтики Банку, яка щороку переглядається та затверджується Правлiнням. Лiмiти ризикiв встановлюються для кредитного ризику, ринкового ризику та ризику лiквiдностi, i рiвень ризику пiдтримується у межах цих лiмiтiв.
(б) Кредитний ризик
Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Банку в результатi невиконання клiєнтом чи контрагентом свого зобов’язання за договором. Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв’язку з кредитами та авансами та iнвестицiйними цiнними паперами. Максимальною сумою кредитного ризику є, як правило, чиста балансова вартiсть вiдповiдних iнструментiв на звiтну дату.
Управлiнський персонал здiйснює монiторинг концентрацiї кредитного ризику. Аналiз концентрацiї кредитного ризику у зв’язку з кредитами та авансами представлений у примiтцi 6.
Банк зобов’язаний виконувати рiзнi вимоги НБУ, якi передбачають обмеження сум кредитiв, що надаються компанiям, групам компанiй та зв’язаним сторонам. В рамках управлiння кредитним ризиком Банк здiйснює операцiї з контрагентами, яких характеризує хороший фiнансовий стан, та, якщо необхiдно, отримує заставу.
Кредитування юридичних осiб
Приймаючи рiшення про надання кредитiв, Банк оцiнює потенцiйних позичальникiв на основi їх фiнансового стану, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi, їхньої кредитної iсторiї у Банку та в iнших фiнансових установах, а також рiвня ризику, пов’язаного з наданням кредиту конкретному позичальнику, використовуючи рейтингову шкалу. Вiдсутнiсть кредитної iсторiї у Банку або будь-якої кредитної iсторiї в цiлому не означає абсолютної неможливостi отримати кредит, за умови, що Банк отримає достатню iнформацiю для того, щоб оцiнити бiзнес та фiнансовий стан позичальника. Однак, якщо Банк надає кредит позичальнику, який не має кредитної iсторiї, вiн висуває певнi умови такому позичальнику, наприклад, вимагає передати Банку на певний перiод право обслуговувати певну частину операцiй позичальника, якi обслуговуються iншими банками, встановлює для нього бiльш високу процентну ставку за кредитом або вимагає вiд нього надання додаткової застави чи додаткових гарантiй.
Оцiнюючи ризики, пов’язанi з конкретним позичальником, Банк бере до уваги характер бiзнесу позичальника, а також такi фактори, як якiсть його менеджменту, основнi напрямки дiяльностi, географiчне мiсцезнаходження, постачальникiв, клiєнтiв, iншу заборгованiсть, фiнансову стабiльнiсть, обороти, вiрогiдний прибуток вiд кредиту, лiквiднiсть запропонованої застави та її достатнiсть з точки зору кредитного ризику. Банк також враховує середньозважений кредитний ризик, притаманний галузi, в якiй позичальник здiйснює свою господарську дiяльнiсть.
Кредитування фiзичних осiб
Банк припинив кредитування фiзичних осiб. Банк планує надавати кредити фiзичним особам тiльки у виключних випадках та зосереджуватиметься на отриманнi погашення по iснуючих кредитах, наданих фiзичним особам.
Банк здiйснює постiйний монiторинг погашення кожного кредиту i проводить регулярний перегляд рiвнiв платоспроможностi клiєнтiв. Огляд базується на аналiзi сум простроченої заборгованостi та iншої iнформацiї, отриманої Банком. З огляду на цю iнформацiю внутрiшнiй кредитний рейтинг позичальника може бути переглянутий.
Ризики за позабалансовими статтями
Максимальний рiвень кредитного ризику за позабалансовими статтями на 31 грудня представлений таким чином:
(у тисячах гривень) 2017 2016

Виданi гарантiї (примiтка 15(a)) 30,950 20,476
Наданi акредитиви (примiтка 15(a)) - 58,053
Валова сума дебiторської заборгованостi за похiдними фiнансовими iнструментами (примiтка 22) 508,881 140,549

Загальний рiвень кредитного ризику за позабалансовими статтями 539,831 219,078

(в) Ринковий ризик
Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових цiн, таких як процентнi ставки, цiни цiнних паперiв, валютнi курси та кредитнi спреди (що не вiдносяться до змiн кредитоспроможностi боржника/кредитора), впливають на доходи або на вартiсть фiнансових iнструментiв. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння i контроль ринкового ризику в межах прийнятних параметрiв при оптимiзацiї доходностi за ризик.
(г) Валютний ризик
Валютний ризик полягає у тому, що змiни курсiв обмiну валют впливають на доход Банку або на вартiсть його портфелiв фiнансових iнструментiв.
Банк має активи i зобов’язання, деномiнованi у кiлькох iноземних валютах. Валютний ризик виникає у випадку, коли фактичнi чи прогнозованi активи в iноземнiй валютi є бiльшими або меншими за зобов’язання у тiй же валютi. Управлiнський персонал встановлює лiмiти i здiйснює постiйний монiторинг валютних позицiй згiдно з постановами НБУ i затвердженою внутрiшньою методологiєю. Полiтика стосовно вiдкритих валютних позицiй вимагає дотримання певних максимальних значень, встановлених регулятивними вимогами НБУ, проте розрахунок вiдкритої валютної позицiї згiдно iз цими регулятивними вимогами вiдрiзняється вiд значень, наведених далi у таблицi.
Валютнi позицiї на 31 грудня 2017 р. представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Долари США Євро

Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 605,469 83,676
Кредити та аванси 537,285 -
Цiннi папери, наявнi для продажу - -
Iншi активи 284 -

Усього активiв 1,143,038 83,676

Зобов’язання
Кошти банкiв (763,898) (586)
Кошти клiєнтiв (65,343) (8,549)
Iншi зобов’язання (269) -

Усього зобов’язань (829,510) (9,135)

Чиста балансова позицiя 313,528 74,541
Похiднi iнструменти: валютнi свопи i форварднi валютнi контракти (примiтка 22) (301,767) (77,039)

Чиста (коротка) довга позицiя 11,761 (2,499)

Валютнi позицiї на 31 грудня 2016 р. представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Долари
США Євро

Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 770,609 4,207
Кредити та аванси 750,669 -
Цiннi папери, наявнi для продажу - -
Iншi активи 193 -

Усього активiв 1,521,471 4,207

Зобов’язання
Кошти банкiв (1,364,017) (497)
Кошти клiєнтiв (18,815) (3,629)
Iншi зобов’язання (2,292) -

Усього зобов’язань (1,385,123) (4,127)

Чиста балансова позицiя 136,348 80
Похiднi iнструменти: валютнi свопи i форварднi валютнi контракти (примiтка 22) (135,954) (2,842)

Чиста (коротка) довга позицiя 394 (2,762)

На 31 грудня 50-вiдсоткове ослаблення гривнi по вiдношенню до вказаних валют привело б до (збiльшення чистого збитку) /зменшення чистого прибутку за рiк, що закiнчився 31 грудня, та зменшення загальної суми капiталу на 31 грудня на зазначену нижче суму. Цей аналiз ґрунтується на припущеннi щодо незмiнностi всiх iнших змiнних величин, зокрема, процентних ставок.
2017 2016
(у тисячах гривень)

Долари США 4,822 83
Євро 1,024 33
Концентрацiя валютного ризику Банку станом на звiтну дату:
(у тисячах гривень) на 31 грудня 2017 року на 31 грудня 2016 року
монетарнi активи монетарнi зобов'язання чиста позицiя монетарнi активи монетарнi зобов'язання чиста позицiя
долари США 1,142,754 829,510 313,244 1,808,292 1,382,930 425,362
Євро 83,676 9,135 74,541 4,207 4,127 80
фунти 29 - 29 26 26
росiйськi рублi - - - 56,391 56 448 (57)
Iншi
Усього 1,226,459 838,645 387,814 1,868,916 1,443,505 425,411
Аналiз змiни фiнансового результату та власного капiталу в результатi можливих змiн обмiнних курсiв, що встановленi на звiтну дату, за умови, що всi характеристики залишаються фiксованими, представлений таким чином (з урахуванням податкiв):
на 31 грудня 2017 року на 31 грудня 2016 року
вплив на фiнансовий результат вплив на капiтал вплив на фiнансовий результат вплив на капiтал
Змiцнення долара США на 30%
94,059 94,059
127,609 127,609
Послаблення долара США на 30%
(94,059) (94,059)
(127,609) (127,609)
Змiцнення євро на 30%
22,362 22,362
24 24
Послаблення євро на 30%
(22,362) (22,362)
(24) (24)
Змiцнення росiйського рубля на 30%
- -
8 8
Послаблення росiйського рубля на 30%
(-) (-)
(8) (8)
Змiцнення фунту на 30%
9 9
(17) (17)
Послаблення фунту на 30%
(9) (9)
17 17
Наведений вище аналiз включає лише монетарнi активи та зобов’язання. На думку керiвництва, iнвестицiї в iнструменти капiталу та немонетарнi активи не приведуть до виникнення суттєвого валютного ризику.
Ризик був розрахований лише для монетарних статей у валютах, iнших нiж функцiональна валюта Банку.
(д) Процентний ризик
Процентний ризик полягає у тому, що змiни процентних ставок впливають на дохiд або на вартiсть фiнансових iнструментiв.
Процентний ризик оцiнюється тим, наскiльки змiни ринкових процентних ставок впливають на процентну маржу i на чистий процентний дохiд. Якщо структура активiв, що приносять процентний дохiд, вiдрiзняється вiд структури зобов’язань, по яких нараховуються проценти, чистий процентний дохiд буде збiльшуватися чи зменшуватися в результатi змiн процентних ставок. З метою управлiння процентним ризиком управлiнський персонал постiйно проводить оцiнку ринкових процентних ставок по рiзних видах активiв, що приносять процентний дохiд, i зобов’язань, по яких нараховуються проценти.
Процентна маржа по активах та зобов’язаннях, що мають рiзнi строки виплат та погашення, може збiльшуватися в результатi змiн ринкових процентних ставок. На практицi управлiнський персонал змiнює процентнi ставки по певних фiнансових активах та зобов’язаннях, виходячи з поточних ринкових умов та взаємних домовленостей, якi оформляються додатком до основної угоди, в якому зазначається нова процентна ставка.
Далi у таблицi представленi середнi ефективнi процентнi ставки по активах (для кредитiв ефективнi процентнi ставки були помноженi на балансову вартiсть кредитiв за вирахуванням резервiв та зваженi на балансову вартiсть кредитiв в розрiзi валют), що приносять процентний дохiд, та зобов’язаннях, по яких нараховуються проценти, на 31 грудня:


2017 2016
Гривнi Долари США Євро Гривнi Долари США Євро

Цiннi папери, наявнi для продажу - - - - - -
Кредити та аванси 14.2% 10.2% 0.0% 7.8% 9.3% 10.0%

Кошти банкiв - 0.3% - - 4.9% -
Кошти клiєнтiв 5.0% 1.4% 1.3% 6.0% 2.0% 0.2%
(е) Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi виникає при загальному фiнансуваннi дiяльностi та при управлiннi позицiями. Вiн включає як ризик неможливостi фiнансування активiв у належнi строки та за належними ставками, так i ризик неможливостi лiквiдацiї активу за прийнятною цiною та у належнi строки.
Пiдхiд управлiнського персоналу до управлiння лiквiднiстю полягає у тому, щоб забезпечити, наскiльки це можливо, постiйний достатнiй рiвень лiквiдностi для погашення зобов’язань у належнi строки, як за звичайних, так i за надзвичайних умов, без понесення неприйнятних збиткiв або ризику для репутацiї Банку.
Банк прагне активно пiдтримувати диверсифiкованi та стабiльнi джерела фiнансування, що включають випущенi борговi цiннi папери, довгостроковi та короткостроковi кредити, отриманi вiд iнших банкiв, мiнiмальну суму депозитiв юридичних та фiзичних осiб, а також диверсифiкованi портфелi високолiквiдних активiв, з тим щоб мати можливiсть швидко та без перешкод задовольняти непередбаченi потреби у лiквiдностi.
Для пiдтримання короткострокової лiквiдностi Банк залучає короткостроковi депозити, укладає угоди про зворотний викуп, купує та продає iноземну валюту, цiннi папери та коштовнi метали. Для пiдтримання довгострокової лiквiдностi Банк залучає середньостроковi та довгостроковi депозити, продає активи, такi, як цiннi папери, регулює свою полiтику щодо процентних ставок та намагається зменшити витрати.
Перiоди виплат по активах i зобов’язаннях згiдно з умовами договорiв, без урахування виплат процентiв, на 31 грудня 2017 р. представленi таким чином:
Опис Перiоди виплат Усього
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного року до п’яти рокiв Бiльше п’яти рокiв Без строкiв виплати
(у тисячах гривень)

Грошовi кошти та їх еквiваленти 943,734 - - - - - 943,734
Кредити та аванси 102,802 35,646 395,236 282,711 - - 816,395
Цiннi папери, наявнi для продажу - - - - - - -
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 397 - - - - - 397
Iнвестицiйна нерухомiсть - - - - - 23,565 23,565
Основнi засоби та нематерiальнi активи - - - - - 6,518 6,518
Передплачений податок на прибуток - - 8,036 - - - 8,036
Вiдстрочений податковий актив 37 37
Iншi активи 4,221 - - - - - 4,221

Усього активiв 1,051,192 35,646 403,272 282,711 - 30,083 1,802,904

Зобов’язання

Кошти банкiв 147,005 - - 617,479 - - 764,484
Кошти клiєнтiв 517,973 22,516 3,980 - - - 544,469
Поточне податкове зобов’язання 20,503 20,503
Вiдстрочене податкове зобов’язання - - - 2 - - 2
Похiднi фiнансовi iнструменти, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 796 - - - - - 796
Iншi зобов’язання 2,469 53 6 57 - - 2,529

Усього зобов’язань 668,244 43,072 3,986 617,481 - - 1,332,784

Надлишок (дефiцит) лiквiдностi за перiод 382,947 (7,426) 399,286 (334,770) - 30,083 470,119

Кумулятивний надлишок лiквiдностi 382,947 375,521 774,807 440,036 440,036 470,119

Перiоди виплат по активах i зобов’язаннях згiдно з умовами договорiв, без урахування виплат процентiв, на 31 грудня 2016 р. представленi таким чином:
Опис Перiоди виплат Усього
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного року до п’яти рокiв Бiльше п’яти рокiв Без строкiв виплати
(у тисячах гривень)

Грошовi кошти та їх еквiваленти 1,094,565 - - - - - 1,094,565
Кредити та аванси 58,376 124,128 509,388 398,851 1,283 - 1,092,026
Цiннi папери, наявнi для продажу - - 18,828 - - - 18,828
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 14 - - - - - 14
Iнвестицiйна нерухомiсть - - - - - 20,149 20,149
Основнi засоби та нематерiальнi активи - - - - - 6,827 6,827
Передоплачений податок на прибуток - - 7,776 - - - 7,776
Iншi активи 2,606 - - - - - 2,606

Усього активiв 1,155,561 124,128 535,992 398,851 1,283 26,976 2,242,791

Зобов’язання

Кошти банкiв 666,379 138,710 - 615,873 - - 1,420,962
Кошти клiєнтiв 261,451 18,781 8,720 - - - 288,952
Вiдстрочене податкове зобов’язання - - 8,335 (251) - - 8,084
Похiднi фiнансовi iнструменти, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 1,089 - - - - - 1,089
Iншi зобов’язання 3,216 47 2,563 57 - - 5,883

Усього зобов’язань 932,135 157,538 19,618 615,679 - - 1,724,970

Надлишок (дефiцит) лiквiдностi за перiод 223,426 (33,410) 516,374 (216,828) 1,283 26,976 517,821

Кумулятивний надлишок (дефiцит) лiквiдностi 223,426 190,016 706,390 489,562 490,845 517,821

Починаючи з 2015 року пiсля внесення змiн до законодавства України фiзичнi особи не можуть достроково знiмати кошти з депозитних рахункiв, якщо таке право не передбачено депозитним договором. У вищенаведенiй таблицi депозити були представленi вiдповiдно до перiодiв виплат згiдно з умовами договорiв.
Враховуючи короткостроковий характер виданих Банком кредитiв, ймовiрно, що строк дiї багатьох кредитiв буде продовжено при настаннi дати їх погашення. Навпаки, iсторичний досвiд свiдчить про те, що деякi кредити погашаються достроково до настання дати їх погашення. Вiдповiдно, реальний строк погашення кредитного портфеля може суттєво вiдрiзнятися вiд строкiв, визначених умовами договорiв.
Перiоди виплат по недисконтованих грошових потоках (включаючи процентнi платежi) за фiнансовими зобов’язаннями згiдно з договорами на 31 грудня 2017 р. представленi таким чином:
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного до п’яти рокiв Бiльше п’яти рокiв Усього
(у тисячах гривень)

Кошти банкiв 147,005 - - 617,479 - 764,484
Кошти клiєнтiв 518,284 22,795 4,100 - - 545,178
Гарантiї наданi клiєнтам 17,404 8,248 5,298 - - 30,950
Акредитиви наданi клiєнтам - - - - - -

682,693 31,042 9,398 617,479 - 1,340,612

Перiоди виплат по недисконтованих грошових потоках (включаючи процентнi платежi) за фiнансовими зобов’язаннями згiдно з договорами на 31 грудня 2016 р. представленi таким чином:
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного до п’яти рокiв Бiльше п’яти рокiв Усього
(у тисячах гривень)

Кошти банкiв 667,623 139,563 - 615,873 - 1,423,059
Кошти клiєнтiв 264,065 16,708 9,050 - - 289,824
Гарантiї наданi клiєнтам 266 1,409 18,801 - - 20,476
Акредитиви наданi клiєнтам - - 58,052 - - 58,052

931,954 157,680 85,903 615,873 - 1,791,410
(є) Географiчний ризик
Географiчний аналiз активiв та зобов'язань Банку станом на 31 грудня 2017 р.:
Україна Країни ОЕСР Iншi країни Усього
Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 257,463 686,271 - 943,734
Кредити та аванси 816,395 816,395
Цiннi папери, наявнi для продажу - -
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 358 39 397
Усього фiнансових активiв 1,074,216 686,310 - 1,760,526
Нефiнансовi активи 42,378 42,378
Усього активiв 1,116,594 686,310 - 1,802,904

Зобов'язання
Кошти банкiв 140,364 624,120 - 764,484
Кошти клiєнтiв 526,461 17,993 15 544,469
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 599 198 797
Iншi фiнансовi зобов'язання 20,503 - 20,503
Усього фiнансових зобов'язань 687,927 642,311 15 1,330,253
Нефiнансовi зобов'язання 2,531 2,531
Усього зобов'язань 690,458 642,311 15 1,332,784
Чиста балансова позицiя 426,136 43,999 (15) 470,120
Зобов'яння, пов'язанi з кредитуванням 3,074,908 - 3,074,908
Активи, зобов’язання та зобов’язання з кредитування, були класифiкованi виходячи з країни, резидентом якої є контрагент. Залишки за операцiями з українськими контрагентами включенi до стовпчика «Україна». Грошовi кошти у касi, примiщення та обладнання були класифiкованi вiдповiдно до країни фактичного знаходження.


Географiчний аналiз активiв та зобов'язань Банку станом на 31 грудня 2016 р.:
Україна Країни ОЕСР Iншi країни Усього
Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 401,849 636,325 56,391 1,094,565
Кредити та аванси 1,092,026 1 092 026
Цiннi папери, наявнi для продажу 18,828 18 828
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 14 14
Усього фiнансових активiв 1,512,717 636,325 56,391 2,205,433
Нефiнансовi активи 37,358 37,358
Усього активiв 1,550,074 636,325 56,391 2,242,791

Зобов'язання
Кошти банкiв 498 616,226 804,238 1,420,962
Кошти клiєнтiв 281,100 5,024 2,828 288,952
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 1,089 1,089
Iншi фiнансовi зобов'язання 3,258 20 3,278
Усього фiнансових зобов'язань 285,945 621,270 807,066 1,714,281
Нефiнансовi зобов'язання 10,689 10,689
Усього зобов'язань 296,634 621,270 807,066 1,724 970
Чиста балансова позицiя 1,253,440 15,056 (750,675) 517,821
Зобов'яння, пов'язанi з кредитуванням 3,009,928 60,014 3,069,942
(ж) Управлiння капiталом
НБУ встановлює вимоги до розмiру капiталу Банку в цiлому та здiйснює монiторинг виконання цих вимог.
Згiдно з iснуючими вимогами до рiвня капiталу, встановленими НБУ, банки повиннi пiдтримувати показник спiввiдношення капiталу та активiв, зважених на ризик (“показник адекватностi капiталу за українськими нормативними вимогами”), вище певного встановленого мiнiмального показника. Якщо Банк не буде пiдтримувати або у достатньому обсязi збiльшувати свiй капiтал вiдповiдно до збiльшення своїх зважених на ризик активiв, у нього може виникнути ризик порушення показникiв адекватностi капiталу встановлених НБУ.
На 31 грудня 2017 р. зазначений мiнiмальний рiвень, встановлений НБУ, становить 10.0% (31 грудня 2016 р.: 10.0%).
На 31 грудня 2017 р. показник адекватностi регулятивного капiталу Банку складав 49.9% (31 грудня 2016 р.: 43%). На 31 грудня 2017 р. та 2016 р. Банк виконував вимоги НБУ стосовно значення нормативу адекватностi регулятивного капiталу.

Далi у таблицi представлено регулятивний капiтал на основi звiтiв Банку, пiдготовлених згiдно з вимогами НБУ, що включає такi компоненти на 31 грудня:
2017 2016
(у тисячах гривень)

Основний капiтал 273,650 264,632
Додатковий капiтал 127,239 215,974

Усього регулятивного капiталу 400,889 480,606

24 Залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами
У ходi своєї звичайної дiяльностi Банк надає кредити та аванси, залучає депозити та здiйснює iншi операцiї з пов’язаними сторонами. Сторони вважаються пов’язаними у випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Умови операцiй iз пов’язаними сторонами встановлюються у момент здiйснення операцiй. Пов’язаними сторонами є спiльно контрольованi суб’єкти господарювання, члени Спостережної ради, основний управлiнський персонал та їх найближчi родичi, а також компанiї, в яких акцiонери, основний управлiнський персонал або їх близькi родичi здiйснюють контроль або значний вплив.
На 31 грудня 2017 р. та 2016 р. Материнським Банком Банку є банк Credit Europe Bank N.V. Материнський Банк складає та публiкує свою фiнансову звiтнiсть на 31 грудня 2017 р. та за рiк, що закiнчився на цю дату.
Фактичною контролюючою стороною Банку є пан Хюсню Озегiн (H?sn? ?zye?in).
Залишки за розрахунками та операцiї з пов’язаними сторонами на 31 грудня та за рiк, що закiнчився на цю дату, представленi таким чином:

2017 2016
(у тисячах гривень)

Залишки за розрахунками та операцiї з материнським банком

Звiт про фiнансовий стан:
Грошовi кошти та їх еквiваленти 682,577 620,903
Кошти банкiв 617,479 615,873

Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд:
Процентнi витрати - 15

Залишки за операцiями та операцiї з iншими суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем
Звiт про фiнансовий стан:
Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 56,399
Кошти банкiв 6,641 804,238
Кошти клiєнтiв 5,371 22

Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд:
Процентнi доходи - -
Процентнi витрати 14,049 29,678

Залишки за операцiями та операцiї з основним управлiнським персоналом
Звiт про фiнансовий стан:
Кошти клiєнтiв 826 1,056

Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд:
Процентнi витрати 4 34
Iншi витрати - 856
Заробiтна плата та виплати працiвникам 19,795 21,028
31 грудня 2017 року
Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрнi компанiї Основний управлiнський персонал
Iншi зобов'язання з кредитування, що наданi клiєнтам - 550,118 - -
Валюта та банкiвськi метали до отримання за форвардними контрактами в торговому портфелi банку 103,677
-
-
-
Валюта та банкiвськi метали до вiдправлення за форвардними контрактами в торговому портфелi банку 103,836
-
-
-
Гарантiїї, отриманi вiд банкiв 617,479 - - -

31 грудня 2016 року
Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрнi компанiї Основний управлiнський персонал
Iншi зобов'язання з кредитування, що наданi клiєнтам - 532 941 - -
Валюта та банкiвськi метали до отримання за форвардними контрактами в торговому портфелi банку 2 830
-
-
-
Валюта та банкiвськi метали до вiдправлення за форвардними контрактами в торговому портфелi банку 2 842
-
-
-
Гарантiїї, отриманi вiд банкiв 615 873 - - -
Залишки за розрахунками i процентнi ставки по операцiях з пов’язаними сторонами, якi проводилися в iноземних валютах, на 31 грудня 2017 р. представленi таким чином:
Гривнi Процентна ставка Долари США Процентна ставка Євро Процентна ставка Iншi Процентна ставка
(у тисячах гривень)

Залишки за розрахунками з Материнським Банком

Грошовi кошти та їх еквiваленти - - 600,021 - 82,527 - 29 -
Кошти банкiв - - 617,479 - - - - -

Залишки за розрахунками з iншими суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем

Грошовi кошти та їх еквiваленти - - - - 1 - - -
Кошти банкiв - - 6,055 0% 586 0% - -
Кошти клiєнтiв 5,371 11.5% - - - - - -

Залишки за розрахунками з основним управлiнським персоналом
Кошти клiєнтiв 22 0% 668 4% 136 4% - -

Залишки за розрахунками i процентнi ставки по операцiях з пов’язаними сторонами, якi проводилися в iноземних валютах, на 31 грудня 2016 р. представленi таким чином:
Гривнi Процентна ставка Долари США Процентна ставка Євро Процентна ставка Iншi Процентна ставка
(у тисячах гривень)

Залишки за розрахунками з Материнським Банком

Грошовi кошти та їх еквiваленти - - 616,689 - 4,188 - 26 -
Кошти банкiв - - 615,873 - - - - -

Залишки за розрахунками з iншими суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем

Грошовi кошти та їх еквiваленти - - - - 7 - 56,417 -
Кошти банкiв - - 747,790 4.7% - - 56,448 12.23%
Кошти клiєнтiв 22 0.5% - - - - - -

Залишки за розрахунками з основним управлiнським персоналом
Кошти клiєнтiв 550 12% 506 4% 1 0% - -
Строки виплат по залишках за розрахунками з пов’язаними сторонами згiдно з договорами на 31 грудня 2017 р. представленi таким чином:
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного року до п’яти рокiв Бiльше п’яти рокiв Усього
(у тисячах гривень)

Залишки за розрахунками з Материнським Банком

Грошовi кошти та їх еквiваленти 682,577 - - - - 682,577
Кошти банкiв - - - 617,479 - 617,479

Залишки за розрахунками з iншими суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем
Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 - - - - 1
Кошти банкiв 6,641 - - - - 6,641
Кошти клiєнтiв 5,371 - - - - 5,371

Залишки за розрахунками з основним управлiнським персоналом
Кошти клiєнтiв 366 157 303 - - 826
Строки виплат по залишках за розрахунками з пов’язаними сторонами згiдно з договорами на 31 грудня 2016 р. представленi таким чином:
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного року до п’яти рокiв Бiльше п’яти рокiв Усього
(у тисячах гривень)

Залишки за розрахунками з Материнським Банком

Грошовi кошти та їх еквiваленти 620,903 - - - - 620,903
Кошти банкiв - - - 615,873 - 615,873

Залишки за розрахунками з iншими суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем
Грошовi кошти та їх еквiваленти 56,399 - - - - 56,399
Кошти банкiв 665,528 138,710 - - - 804,238
Кошти клiєнтiв 22 - - - - 22

Залишки за розрахунками з основним управлiнським персоналом
Кошти клiєнтiв 653 239 110 - - 1,056
Основний управлiнський персонал – це особи, якi мають повноваження та є вiдповiдальними, прямо або опосередковано, за планування, управлiння i контроль дiяльностi Банку, а також члени Правлiння.25 Оцiнка справедливої вартостi
(a) Класифiкацiя у звiтностi та справедлива вартiсть
Нижче у таблицi наведено балансову та справедливу вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань на 31 грудня 2017 р.:
СВЧПЗ Кредити та дебiторська заборгова-нiсть Наявнi для продажу Iншi активи i зобов’язання, оцiненi за амортизова-ною вартiстю Загальна балансова вартiсть Справед-лива вартiсть
(у тисячах гривень)
Грошовi кошти та їх еквiваленти - 943,734 - - 943,734 943,734
Кредити та аванси - 816,395 - - 816,395 816,395
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 397 - - - 397 397
Цiннi папери, наявнi для продажу - - - - - -

Усього фiнансових активiв 397 1,760,129 - - 1,760,526 1,760,526

Кошти банкiв - - - 764,484 764,484 764,484
Кошти клiєнтiв - - - 544,469 544,469 544,469
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 796 - - - 796 796
Усього фiнансових зобов’язань 796 - - 1,308,953 1,309,749 1,309,749


Нижче у таблицi наведено балансову та справедливу вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань на 31 грудня 2016 р.:
СВЧПЗ Кредити та дебiторська заборгова-нiсть Наявнi для продажу Iншi активи i зобов’язання, оцiненi за амортизова-ною вартiстю Загальна балансова вартiсть Справед-лива вартiсть
(у тисячах гривень)
Грошовi кошти та їх еквiваленти - 1,094,565 - - 1,094,565 1,094,565
Кредити та аванси - 1,092,026 - - 1,092,026 1,092,026
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 14 - - - 14 14
Цiннi папери, наявнi для продажу - - 18,828 - 18,828 18,828

Усього фiнансових активiв 14 2,186,591 18,828 - 2,205,432 2,205,432

Кошти банкiв - - - 1,420,962 1,420,962 1,420,962
Кошти клiєнтiв - - - 288,952 288,952 288,952
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 1,089 - - - 1,089 1,089
Усього фiнансових зобов’язань 1,089 - - 1,709,913 1,711,003 1,711,003
Припускається, що на 31 грудня 2017 р. та 2016 р. справедлива вартiсть деяких фiнансових активiв та зобов’язань приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi через короткостроковий характер зазначених фiнансових iнструментiв та/або враховуючи ринковi процентнi ставки на кiнець перiоду.
Оцiнена справедлива вартiсть приблизно дорiвнює цiнi, яку було б отримано при продажi активу або сплачено за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Однак у зв’язку з невизначенiстю, а також виходячи iз суб’єктивних суджень, справедлива вартiсть не повинна тлумачитись як вартiсть, що може бути реалiзована при негайному продажi активiв або передачi зобов’язань.
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, якi мають котирування на активному ринку, визначається з використанням ринкових або дилерських цiн котирувань. Для всiх iнших фiнансових iнструментiв справедлива вартiсть визначається з використанням iнших методiв оцiнки.
Цi методи оцiнки направленi на досягнення такої оцiнки справедливої вартостi, яка вiдображає цiну, яку було б отримано при продажi активу або сплачено за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки.
(б) Iєрархiя методiв оцiнки справедливої вартостi
МСФЗ 7 визначає iєрархiю методiв оцiнки на основi даних, якi вводяться у модель оцiнки, залежно вiд того, чи можуть бути такi данi отриманi з вiдкритих ринкових джерел. Вхiднi данi, що можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел – це ринковi данi, отриманi з незалежних джерел. Вхiднi данi, що не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел – це ринковi данi, що вiдображають припущення Банку щодо ринкової кон’юнктури.
На основi вищезазначених двох типiв вхiдних даних створено таку iєрархiю рiвнiв визначення справедливої вартостi:
Рiвень 1 – iнструмент оцiнюється на основi котирування цiн (без коригування) на активних ринках для iдентичних активiв або зобов’язань. Цей рiвень включає акцiї та борговi iнструменти, зареєстрованi на фондовiй бiржi, а також похiднi фiнансовi iнструменти, торговi операцiї з якими здiйснюються на фондовiй бiржi, такi, як ф’ючерси.
Рiвень 2 – вхiднi данi, крiм котирування цiн, включених до Рiвня 1, якi можна отримати з вiдкритих ринкових джерел для цiлей оцiнки активу або зобов’язання прямо (тобто цiни) чи опосередковано (тобто визначенi на основi цiн).
Рiвень 3 – вхiднi данi, що використовуються для оцiнки активу чи зобов’язання, якi не ґрунтуються на даних, що можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел.
Зазначена iєрархiя вимагає використання даних, що можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел, якщо такi є наявними. Коли це можливо, при оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Банк використовує данi, що можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел.
Далi у таблицi представлено аналiз фiнансових iнструментiв, оцiнених за справедливою вартiстю за рiвнями iєрархiї методiв її визначення, у якi категоризується кожна оцiнка справедливої вартостi, на 31 грудня 2017 р. та 2016 р. Суми базуються на значеннях, що визнанi у звiтi про фiнансовий стан:
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Усього Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Усього
(у тисячах гривень)
Цiннi папери, наявнi для продажу - - - - - 18,828 - 18,828
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку - 397 - 397 - 14 - 14
Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку - 796 - 796 - 1,089 - 1,089


Далi у таблицi представлено аналiз справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, якi не вiдображаються за справедливою вартiстю, за рiвнями iєрархiї методiв її визначення для цiлей розкриття на 31 грудня 2017 р.:
Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Загальна справедлива вартiсть Загальна балансова вартiсть
(у тисячах гривень)

Фiнансовi активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти - 943,734 - 943,734 943,734
Кредити та аванси - - 816,395 816,395 816,395
Усього - 943,734 816,395 1,760,129 1,760,129

Фiнансовi зобов’язання
Кошти банкiв - 764,484 - 764,484 764,484
Кошти клiєнтiв - 544,469 - 544,469 544,469
Усього - 1,308,953 - 1,308,953 1,308,953

У наведенiй нижче таблицi представлено аналiз справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, якi не вiдображаються за справедливою вартiстю, за рiвнями iєрархiї методiв її визначення для цiлей розкриття на 31 грудня 2016 р.:
Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Загальна справедлива вартiсть Загальна балансова вартiсть
(у тисячах гривень)

Фiнансовi активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти - 1,094,565 - 1,094,565 1,094,565
Кредити та аванси - - 1,092,026 1,092,026 1,092,026
Усього - 1,094,565 1,092,026 2,186,591 2,186,591

Фiнансовi зобов’язання
Кошти банкiв - 1,420,962 - 1,420,962 1,420,962
Кошти клiєнтiв - 288,952 - 288,952 288,952
Усього - 1,706,913 - 1,706,913 1,706,913
(в) Фiнансовi iнструменти з фiксованою ставкою
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань з фiксованою ставкою, що вiдображаються за амортизованою вартiстю, визначається шляхом порiвняння ринкових процентних ставок на дату їх первiсного визнання з поточними ринковими ставками, що пропонуються на аналогiчнi фiнансовi iнструменти. Оцiнена справедлива вартiсть процентних депозитiв з фiксованою ставкою визначається на основi дисконтованих грошових потокiв iз застосуванням iснуючих на грошовому ринку процентних ставок за борговими зобов’язаннями з аналогiчними характеристиками кредитного ризику та строками погашення. Справедлива вартiсть випущених боргових iнструментiв, що котируються на бiржi, визначається на основi оголошених ринкових цiн. Якщо для випущених цiнних паперiв, що котируються, не iснує ринкових цiн, використовується модель дисконтованих грошових потокiв на основi кривої доходностi за поточною процентною ставкою з урахуванням залишкового перiоду до погашення.
Далi у таблицi наведено iнформацiю щодо суттєвих вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел, станом на кiнець року, що використовувалися при оцiнцi фiнансових iнструментiв, визначених як Рiвень 3 в iєрархiї справедливої вартостi на 31 грудня 2017 р.:
Тип iнструмента Справедлива вартiсть Метод оцiнки Суттєвi вхiднi данi, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел Дiапазон оцiнок (середньозважених) для вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел Чутливiсть оцiнки справедливої вартостi до вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел
Кредити клiєнтам 816,395 Метод дисконтованих грошових потокiв Ставка дисконту, скоригована на ризик Процентнi ставки 9% - 33% Значне перевищення порiвняно до безризикової процентної ставки призведе до зменшення справедливої вартостi.
Далi у таблицi наведено iнформацiю щодо суттєвих вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел, станом на кiнець року, що використовувалися при оцiнцi фiнансових iнструментiв, визначених як Рiвень 3 в iєрархiї справедливої вартостi на 31 грудня 2016 р.:
Тип iнструмента Справедлива вартiсть Метод оцiнки Суттєвi вхiднi данi, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел Дiапазон оцiнок (середньозважених) для вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел Чутливiсть оцiнки справедливої вартостi до вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел
Кредити клiєнтам 1,092,026 Метод дисконтованих грошових потокiв Ставка дисконту, скоригована на ризик Процентнi ставки 9% - 33% Значне перевищення порiвняно до безризикової процентної ставки призведе до зменшення справедливої вартостi.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 р. та 2016 р., жодних прибуткiв або збиткiв в результатi оцiнки справедливої вартостi кредитiв, виданих клiєнтам, не було вiдображено у прибутку або збитку або iншому сукупному доходi.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 р. та 2016 р., не було переведень у Рiвень 3 або з Рiвня 3 iєрархiї справедливої вартостi.
26 Подiї пiсля звiтної дати
Пiсля 31 грудня 2017 р. Банк сформував резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi активiв за вимогами МСФЗ 9. Банк планує вiдобразити у складi капiталу вiдповiднi рiзницi в резервах на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi активiв у промiжнiй звiтностi за квартал, який завершується 31 березня 2018 р. (детальну iнформацiю розкрито у примiтцi 3).
Продовження вiдсутне

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 2 1
2 2016 2 1
3 2015 4 3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Банку. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Банку. Про змiну мiсцезнаходження Банку. Про внесення змiн до статуту Банку, пов'язаних зi змiною мiсцезнаходження Банку. Про уповноваження представника Банку на пiдписання нової редакцiї Статуту. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Credit Europe Bank NV (Амстердам, Нiдерланди)
Інше (зазначити) Вiдсутня
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Вiдсутня
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Вiдсутня

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 5
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 4
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада проводила перевiрку останнього разу з власної iнiцiативи.

Нi

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 8

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради не створено комiтетiв "Стратегiчного планування", "З питань призначень i винагород", "Iнвестицiйний".
Інші (запишіть) У складi наглядової ради не створено комiтетiв "Стратегiчного планування", "З питань призначень i винагород", "Iнвестицiйний".

Нi
Вiдсутня

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени наглядової ради не отримують винагороди.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Iншi вимоги вiдсутнi X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Останнiй раз члени Наглядової Ради обиралися у 2011 роцi.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Так Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення "Про посадових осiб акцiонерного товариства", "Про акцiї акцiонерного товариства", "Про порядок розподiлу прибутку" вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Ні Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора приймає Наглядова рада.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Банк не змiнював аудитора.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi в минулому роцi здiйснював зовнiшнiй аудитор ПрАТ "КПМГ Аудит".

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя проводила перевiрку останнього разу з власної iнiцiативи.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Iншi не заплановано

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором X
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс вiдсутнiй

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс вiдсутнiй
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс вiдсутнiй

ЗВІТ
про фінансовий стан (Баланс) (Консолідований)
на 25.04.2018 (число, місяць, рік)


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 943734 1094565
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 0 0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 14 2
Кошти в інших банках 826931 629210
Кредити та заборгованість клієнтів 816395 1092026
Цінні папери в портфелі банку на продаж 231 259
Цінні папери в портфелі банку до погашення 0 0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 0 0
Інвестиційна нерухомість 23565 20149
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 8036 7776
Відстрочений податковий актив 0 0
Гудвіл 0 0
Основні засоби та нематеріальні активи 6518 6827
Інші фінансові активи 21 17
Інші активи 4221 2606
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 0 0
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями 0 0
Усього активів: 1802877 2242791
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 764484 1420962
Кошти клієнтів 544469 288952
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 796 1089
Боргові цінні папери, емітовані банком 0 0
Інші залучені кошти 0 0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 0 8084
Резерви за зобов’язаннями 21233 12248
Інші фінансові зобов’язання 68 63
Інші зобов'язання 2529 3883
Субординований борг 0 0
Зобов'язання групи вибуття 0 0
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями 0 0
Усього зобов'язань: 1332782 1724970
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 252500 252500
Емісійні різниці 0 0
Незареєстрований статутний капітал 0 0
Інший додатковий капітал 0 0
Резервні та інші фонди банку 21233 12248
Резерви переоцінки -280 -11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 196642 253084
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями 0 0
Неконтрольована частка 0 0
Усього власного капіталу 470095 517821
Усього зобов'язань та власного капіталу 1802877 2242791
Данi вказанi в тис.грн
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2018 року   Голова правління Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Дубова,3906733   Головний бухгалтер Дубова С.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про прибутки і збитки
за 2017 рік


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
Процентні доходи 81763 146481
Процентні витрати -35353 -58392
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 46410 88089
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках -27 -696
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 0 0
Комісійні доходи 15849 16835
Комісійні витрати -17217 -11173
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 43621 88983
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 0 0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж -72 -283
Результат від операцій з іноземною валютою 21620 36264
Результат від переоцінки іноземної валюти 2731 49415
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 0 0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями 0 0
Інші операційні доходи 3380 9074
Адміністративні та інші операційні витрати -53126 -57939
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 0 0
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями 0 0
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями 0 0
Прибуток/(збиток) до оподаткування 131661 63889
Витрати на податок на прибуток -12468 -9968
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 27984 53921
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 0 0
Прибуток/(збиток) за рік 53921 76723
Прибуток /(збиток), що належить:
власникам банку 0 0
неконтрольованій частці 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0.24 0.11
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0 0
Данi вказанi в тис.грн
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2018 року   Голова правління Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Дубова,3906733   Головний бухгалтер Дубова С.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

ЗВІТ
звіт про сукупний дохід
за 2017 рік


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
Прибуток/(збиток) за рік 53921 -76723
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування
СТАТТІ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 464 4628
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування
Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу за рік 54386 -72095
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Вiдсутнi
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2018 року   Голова правління Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Дубова 390 67 33   Головний бухгалтер Дубова С.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2017 рік


Найменування статті Примітки Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці та інший додатковий капітал незареєстрований статутний капітал резервні та інші фонди резерви переоцінки нерозподілений прибуток додаткові статті усього
1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) 252500 0 0 5231 -4115 140349 0 393965 0 393965
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42037
інший сукупний дохід 0 0 0 0 3725 0 0 0 0 3725
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів 0 0 0 7017 0 0 0 0 0 7017
Незареєстрований статутний капітал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Операції з акціонерами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емісія акцій:
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець попереднього періоду 252500 0 0 12248 -390 182386 0 0 0 446744
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік 0 0 0 0 0 70698 0 0 0 70698
інший сукупний дохід 0 0 0 0 379 0 0 0 0 379
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Незареєстрований статутний капітал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Операції з акціонерами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емісія акцій:
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Додаткові статті – опис статей та вміст показників
Додаткові статті – усього за додатковими статтями
Залишок на кінець звітного періоду 252500 12248 -11 253084 517821

Вiдсутнi
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2018 року   Голова правління Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Дубова 3906733   Головний бухгалтер Дубова С.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про рух грошових коштів за прямим методом
за 2017 рік


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані 71701 128520
Процентні витрати, що сплачені -29063 -58833
Комісійні доходи, що отримані 15849 16835
Комісійні витрати, що сплачені -17217 -11173
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 42255 70548
Результат операцій з іноземною валютою 11339 48610
Інші отримані операційні доходи 2227 5606
Виплати на утримання персоналу, сплачені -25993 -28429
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені -29671 -29685
Податок на прибуток, сплачений -3160 -30494
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях 72646 90887
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1030 1135
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків -124491 -707810
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів +61436 -59960
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 126164 -511477
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж -40000 -19879
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 74278 161105
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 13074 1078
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності 46742 141914
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди, що виплачені 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти 87313 294365
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 260219 -75198
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 834346 909544
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 1094565 834346
Вiдсутнi
Затверджено до випуску та підписано      
24.04.2018 року   Голова правління Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Дубова СВ,390-67-33   Головний бухгалтер Дубова СВ
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)ЗВІТ
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2017 рік


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)
Нараховані витрати
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у Національному банку України
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості клієнтів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів
Чисте зменшення (збільшення) інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
Звiт вiдсутнiй
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2018 року   Голова правління Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Дубова, 390-67-33   Головний бухгалтер Дубова СВ
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Примітки
до звіту
за 2017 рік


№ з/п Текст примітки
0 Примiтки вiдсутнi