Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння       Онур Анлиатамер
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2018
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
34576883
4. Місцезнаходження
01601, Київ, Мечнiкова, 2
5. Міжміський код, телефон та факс
+38(044)3906714 +38(044)4994034
6. Електронна поштова адреса
fi@crediteurope.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці http://www.crediteurope.com.ua/assets/uploads/docs/reports/Q_Report_2018-1.htm в мережі Інтернет 27.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
21. Примітки:
Iнформацiя наведена в примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 №214724
3. Дата проведення державної реєстрації 22.08.2008
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 252500000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 40
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 64.19 Iншi види грошового посердництва,
10. Органи управління підприємства Правлiння Онур Анлиатамер [Onur Anliatamer] - Голова Правлiння Немчен Iрина Володимирiвна - Заступник Голови Правлiння Мустафа Джейлан [Mustafa Ceylan] - Член Правлiння Спостережна рада Файк Онур Умут [Faik Onur Umut], голова Спостережної Ради; Коркмаз Iлкорур [Korkmaz Ilkorur], член Спостережної Ради; Мехмет Гюлешчi [Mehmet Gulesci], член Спостережної Ради; Енвер Мурат Башбай [Enver Murat Basbay], член Спостережної Ради; Левент Караджа [Levent Karaca], член Спостережної Ради; Фредерiк Бернард Дейтерс [Frederik Bernard Deiters], член Спостережної Ради Ревiзiйна комiсiя Умут Байоглу [Umut Bayoglu] Голова Ревiзiйної комiсiї Скотт Ченг [Scott Cheung] Член Ревiзiйної комiсiї
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
2) МФО банку 380366
3) поточний рахунок 35418001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті The Bank of New York Mellon
5) МФО банку 000000
6) поточний рахунок 15009100000268
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Банкiвська лiцензiя 232 14.10.2011 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Лiцензiя на право здiйснювати банкiвськi операцiй безстрокова. Лiцензiя дiє вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй 232 14.10.2011 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Лiцензiя на право здiйснювати банкiвськi операцiї безстрокова. Лiцензiя дiє вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку 185304 22.11.2012 НКЦПФР Необмежена
Опис Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть. Емiтент планує у 2016 роцi та у наступних роках розширити обсяги дiяльностi за лiцензiєю.
Депозитарна дiяльнiсть 580121 23.12.2011 НКЦПФР Необмежена
Опис Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Емiтент планує у 2016 роцi та у наступних роках розширити обсяги дiяльностi за лiцензiєю.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Голова Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Анлиатамер Онур
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 03004286
4. Рік народження 1980
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 6
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав KPMG, Туреччина, Стамбул вересень 2004 – жовтень 2007 - аудитор жовтень 2006 – жовтень 2007 - старший аудитор жовтень 2007 – серпень 2008 – iнспектор ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» жовтень 2008 – березень 2010 - начальник вiддiлу фiнансового контролю Управлiння фiнансового контролю березень 2010 – липень 2010 - начальник вiддiлу фiнансового контролю липень 2012-грудень 2012 - начальник Управлiння фiнансового контролю та людських ресурсiв грудень 2012 – по теперiшнiй час - Начальник Управлiння фiнансового контролю та людських ресурсiв – Член Правлiння
8. Опис Iнформацiя не надається
1. Посада Заступник Голови Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Немчен Iрина Володимирiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 341069
4. Рік народження 1964
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав липень 1994р – лютий 1998р., Перше Київське вiддiлення банку «Україна», бухгалтер 1 категорiї, економiст 1 категорiї, заступник головного бухгалтера; лютий 1998 р. – грудень 2001р., Подiльська фiлiя АКБ «Мрiя», головний бухгалтер; грудень 2001 р. – березень 2003 р., Києво – Святошинська фiлiя КБ «Хрещатик», в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер; квiтень 2003 р. – квiтень 2004 р., ТОВ “Київський Унiверсальний Банк” (ТОВ КБ ”Буковина”), заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер; квiтень 2004 р. – березень 2006 р., ВАТ «Мiжнародний комерцiйний банк», в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер; серпень 2006 р. – жовтень 2009 р. ЗАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (ЗАТ «ФIНАНСБАНК»), головний бухгалтер – член Правлiння. листопад 2006р. – жовтень 2009 р. -заступник Голови Правлiння
8. Опис Iнформацiя не надається
1. Посада Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дубова Свiтлана Володимирiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 740798
4. Рік народження 1962
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав квiтень 1991р. - листопад 1994р., Ощадбанк СРСР, Ватутiнське вiддiлення, контролер-касир, контролер-касир операцiйної частини; листопад 1994 р. - березень 1998 р., Банк “Україна”, 1-ше Київське вiддiлення, економiст 1 категорiї .бухгалтерiї; березень 1998 р. - сiчень 2002 р., АКБ ”Мрiя”, Подiльська фiлiя,- бухгалтер внутрiшньобанкiвських та валютних операцiй, начальник сектору внутрiшньобанкiвських розрахункiв; сiчень 2002 р. - квiтень 2003 р., АКБ “Київ”, заступник головного бухгалтера Залiзничної фiлiї, головний бухгалтер Голосiївської фiлiї; квiтень 2003 р. – червень 2004 р., ТОВ “Київський Унiверсальний Банк” (ТОВ КБ ”Буковина”), заступник головного бухгалтера; червень 2004 р. - вересень 2004 р., ВАТ “Мiжнародний комерцiйний банк”, заступник головного бухгалтера; вересень 2004 р. – грудень 2004 р., АБ “Банк регiонального розвитку”, заступник головного бухгалтера сiчень 2005 р. – жовтень 2006 р., ВАТ ”Мiжнародний Комерцiйний Банк”, заступник головного бухгалтера листопад 2006р. – жовтень 2009 р. ЗАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (ЗАТ «ФIНАНСБАНК») - заступник головного бухгалтера листопад 2006р. – грудень 2009 р. Головний бухгалтер
8. Опис Iнформацiя не надається
1. Посада Член Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Джейлан Мустафа
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 01840237
4. Рік народження 1973
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", начальник Управлiння маркетингу та продажiв корпоративного бiзнесу
8. Опис Працював на посадi Начальника Управлiння маркетингу та продажiв корпоративного бiзнесу в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”, мiсцезнаходження: 01033 м.Київ, вул.Володимирська, 101, код ЄДРПОУ 34576883, тел. (044)390-67-33. Займаю вказану посаду з 26 серпня 2010 року по сьогоднiшнiй час, до службових обов’язкiв входить управлiння роботою корпоративного бiзнесу (банкiвське обслуговування клiєнтiв – юридичних осiб).
Виконував функцiї Члена Ради Директорiв в ТОВАРИСТВI З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КРЕДИТ ЄВРОПА ЛIЗИНГ”, мiсцезнаходження: 03150 м.Київ, вул.Червоноармiйська, 77 А, тел (044)390-67-33, вид дiяльностi (основний): фiнансовий лiзинг. Моєю функцiєю є нагляд за дiяльнiстю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КРЕДИТ ЄВРОПА ЛIЗИНГ”.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування •Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження Київ
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 189650
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
7. Міжміський код та телефон/факс +38(044) 279-65-40 +38(044) 279-13-22
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв”
9. Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiвiменних цiнних паперiв.
1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 31032100
4. Місцезнаходження Київ
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2397
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2006
7. Міжміський код та телефон/факс +38 (044) 490-55-07 +38 (044) 490-55-08
8. Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
9. Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiвiменних цiнних паперiв.

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.05.2008 195/1/08 НКЦПФР UA1026701102 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.5 505000000 100
Опис Акцiї iменнi простi ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (код ПФТС - CREB, ISIN - UA1026701102) 09 квiтня 2010 року допущено до обiгу на ПФТС без включення до Бiржового реєстру.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 627270 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
Мыжбанкывський кредит 26.03.2018 53087 3.50 03.04.2018
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 1870 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 887222 X X
Опис: Iнформацiя наведена примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс) (Консолідований)
на 01.04.2018 (число, місяць, рік)


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 31948 257462
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 0 0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 14 2
Кошти в інших банках 826931 629210
Кредити та заборгованість клієнтів 731540 816395
Цінні папери в портфелі банку на продаж 854 0
Цінні папери в портфелі банку до погашення 0 0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 0 0
Інвестиційна нерухомість 23565 23565
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 24442 8036
Відстрочений податковий актив 11 11
Гудвіл 0 0
Основні засоби та нематеріальні активи 6380 6518
Інші фінансові активи 12 17
Інші активи 4466 4221
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 0 0
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями 0 0
Усього активів: 1379303 1802877
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 627270 764484
Кошти клієнтів 234525 544469
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 796 1089
Боргові цінні папери, емітовані банком 0 0
Інші залучені кошти 0 0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 20504 20504
Відстрочені податкові зобов'язання 0 0
Резерви за зобов’язаннями 1142 650
Інші фінансові зобов’язання 68 63
Інші зобов'язання 1870 1879
Субординований борг 0 0
Зобов'язання групи вибуття 0 0
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями 0 0
Усього зобов'язань: 887222 1332782
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 252500 252500
Емісійні різниці 0 0
Незареєстрований статутний капітал 0 0
Інший додатковий капітал 0 0
Резервні та інші фонди банку 21233 21233
Резерви переоцінки -28 280
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 196642 253084
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями 0 0
Неконтрольована частка 0 0
Усього власного капіталу 470095 517821
Усього зобов'язань та власного капіталу 492081 470095
Данi вказанi в тис.грн
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2018 року   Голова правління Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Дубова,3906733   Головний бухгалтер Дубова С.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки
за 1 квартал 2018 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
Процентні доходи 28120 40520
Процентні витрати -7408 -10579
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 20712 29941
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках -27 -696
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 20712 29941
Комісійні доходи 2672 2461
Комісійні витрати -6510 -2483
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 73611 88983
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 0 0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж -72 -283
Результат від операцій з іноземною валютою 1014 23
Результат від переоцінки іноземної валюти 11254 6183
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 0 0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями 0 0
Інші операційні доходи 548 1076
Адміністративні та інші операційні витрати -5994 -8145
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 0 0
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями 0 0
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями 0 0
Прибуток/(збиток) до оподаткування 29462 24059
Витрати на податок на прибуток -895 0
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 28567 24059
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 0 0
Прибуток/(збиток) за рік 28567 24059
Прибуток /(збиток), що належить:
власникам банку 28567 24059
неконтрольованій частці 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0.06 0.05
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0.06 0.05
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0.06 0.05
Данi вказанi в тис.грн
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2018 року   Голова правління Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Дубова,3906733   Головний бухгалтер Дубова С.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений
звіт про сукупний дохід
за 1 квартал 2018 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
Прибуток/(збиток) за рік 28567 24059
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування
СТАТТІ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 464 4628
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування
Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу за рік 28819 23888
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку 28819 23888
неконтрольованій частці
Вiдсутнi
Затверджено до випуску та підписано      
30.04.2018 року   Голова правління Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Дубова 390 67 33   Головний бухгалтер Дубова С.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 1 квартал 2018 року


Найменування статті Примітки Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці та інший додатковий капітал незареєстрований статутний капітал резервні та інші фонди резерви переоцінки нерозподілений прибуток додаткові статті усього
1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) 252500 0 0 12248 -11 253084 0 517821 0 517821
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік 0 0 0 0 -269 119193 0 118924 0 118924
інший сукупний дохід 0 0 0 0 119193 0 119193 0 119193
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів 0 0 0 7017 0 0 0 0 0 7017
Незареєстрований статутний капітал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Операції з акціонерами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емісія акцій:
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець попереднього періоду 252500 21233 0 0 -28 218376 0 492081 0 492081
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інший сукупний дохід 0 0 0 0 379 0 0 0 0 379
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Незареєстрований статутний капітал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Операції з акціонерами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емісія акцій:
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Додаткові статті – опис статей та вміст показників
Додаткові статті – усього за додатковими статтями
Залишок на кінець звітного періоду 252500 12248 -11 253084 517821

Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2018 року   Голова правління Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Дубова 3906733   Головний бухгалтер Дубова С.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за прямим методом
за 1 квартал 2018 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані 26738 71701
Процентні витрати, що сплачені -7217 -29063
Комісійні доходи, що отримані 2672 16835
Комісійні витрати, що сплачені -6510 -17217
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 28963 16373
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 3749 8897
Інші отримані операційні доходи 2227 5606
Виплати на утримання персоналу, сплачені -5993 -27938
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені -5995 -27938
Податок на прибуток, сплачений -17300 -260
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях 19163 14514
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 63858 402742
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів -245 -1615
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків -98474 -697285
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів -307097 253744
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 483 3354
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності -322312 -31254
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж -602 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 18572
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 13074 1078
Придбання основних засобів -82
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності -110 18490
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди, що виплачені 0 -166650
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності -166650
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти -33382 294365
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів -355804 -150831
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 943734 1094565
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 943734 1094565
Вiдсутнi
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2018 року   Голова правління Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Дубова СВ,390-67-33   Головний бухгалтер Дубова СВ
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 1 квартал 2018 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)
Нараховані витрати
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у Національному банку України
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості клієнтів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів
Чисте зменшення (збільшення) інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
Звiт вiдсутнiй
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2018 року   Голова правління
        (підпис, ініціали, прізвище)
  Головний бухгалтер
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Примітки
до проміжного скороченого звіту
за 1 квартал 2018 року


№ з/п Текст примітки
1 Примiтки вiдсутнi