Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння       Онур Анлиатамер
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.07.2018
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
34576883
4. Місцезнаходження
01601, Київ, Мечнiкова, 2
5. Міжміський код, телефон та факс
+38(044)3906714 +38(044)4994034
6. Електронна поштова адреса
fi@crediteurope.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.07.2018
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці http://www.crediteurope.com.ua/assets/uploads/docs/reports/Q_Report_2018-2.htm в мережі Інтернет 30.07.2018
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
21. Примітки:
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (далi по тексту iнформацiї – Банк). II. Промiжна iнформацiя про Банк пiдготовлена вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» та мiстить такi вiдомостi: 1) найменування та мiсцезнаходження емiтента, розмiр його статутного капiталу; 2) iнформацiю про орган управлiння емiтента, його посадових осiб та засновникiв; 3) iнформацiю про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента; 4) iнформацiю про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть); 5) промiжну фiнансову звiтнiсть разом з висновком про огляд цiєї звiтностi, пiдготовленим аудитором (аудиторською фiрмою); 6) промiжний звiт керiвництва; 7) твердження щодо промiжної iнформацiї, а саме - офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, про те, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, i що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40 1 цього Закону; 8) вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах; 9) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; 10) iнформацiю про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi. Примiтки: 1. До пункту 1 «Найменування та мiсцезнаходження емiтента, розмiр його статутного капiталу»: iнформацiя наведена у Роздiлi III «Основнi вiдомостi про емiтента»; 2. До пункту 2 «iнформацiя про орган управлiння емiтента, його посадових осiб та засновникiв»: 2.1. iнформацiя про орган управлiння емiтента наведена у Роздiлi III «Основнi вiдомостi про емiтента»; 2.2. iнформацiя про його посадових осiб наведена у Роздiлi VI «Iнформацiя про посадових осiб емiтента».; 2.3. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)* Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Iдентифiкацiйний код юридичної особи засновника та/або учасника Мiсцезнаходження Вiдсоток акцiй (часток, паїв), якi належать засновнику та/або учаснику (вiд загальної кiлькостi) Кредит Європа Банк Н.В.(Нiдерланди), реєстрацiйний номер 33256675 вiд 14.10.1998 має 99,99%; Кредит Європа Група Н.В. (Нiдерланди), реєстрацiйний номер 34106005 вiд 14.10.1998 опосередковано володiє 100%; Фiба Холдинг А.С. (Туреччина ) володiє 89,31% у Кредит Європа Група Н.В. Детальну iнформацiю можна знайти з-а посиланням http://www.crediteurope.com.ua/ua/struktura_vlasnosti_banku.html.
Код за ЄДРПОУ та мiсцезнаходження засновникiв та/або учасникiв станом на поточну дату 3. До пункту 3 «Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента»: 3.1. iнформацiю про зобов'язання та забезпечення емiтента наведено у Роздiлi IX «Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента»; 3.2. iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки Банк не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; 4. До пункту 4 «Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть)»: 4.1. iнформацiя про випуски акцiй емiтента наведено у Роздiлi VIII «Вiдомостi про цiннi папери емiтента»; 4.2. iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки Банк не випускав облiгацiї; iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, оскiльки Банк не випускав iнших цiнних паперiв; 4.3. iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається, оскiльки Банк не випускав похiднi цiннi папери. 5. До пункту 5 «Промiжна фiнансова звiтнiсть разом з висновком про огляд цiєї звiтностi, пiдготовленим аудитором (аудиторською фiрмою)»: 5.1. Iнформацiя емiтента за 2 квартал 2018 року включає: • Промiжний скорочений звiт про фiнансовий стан (Баланс) за 2 квартал 2018 року; • Промiжний скорочений звiт про фiнансовi результати за 6 мiсяцi 2018 року; • Промiжний скорочений звiт про сукупний дохiд за 6 мiсяцiв 2018 року; • Промiжний скорочений звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) за 1 квартал 2018 року; • Промiжний скорочений звiт про рух грошових коштiв за 6 мiсяцi 2018 року; • Примiтки до промiжного скороченого звiту за 2 квартал 2018 року; • не надається "Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом". 5.2. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовленим аудитором (аудиторською фiрмою) не надається, оскiльки промiжна фiнансова звiтнiсть за 2 квартал 2018 року не була перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою) у будь-який спосiб. Достовiрнiсть та повноту рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2017 рiк пiдтверджено незалежним аудитором Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «ПКФ Аудит-фiнанси». Рiчну фiнансову звiтнiсть разом з аудиторским звiтом у повному обсязi розмiщено на власному веб-сайтi www.crediteurope.com.ua/assets/uploads/docs/reports/Issuer_Report_2017.htm. 6. Промiжний звiт керiвництва: Важливi подiї розвитку (у тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл), якi вiдбулися упродовж звiтного перiоду, та їх вплив на промiжну фiнансову звiтнiсть: вiдсутнi. Стратегiя ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" залишається в тому, щоб бути надiйною, стабiльною, прибутковою фiнансовою установою, яка динамiчно розвивається, нарощує капiтал, активи та обсяги банкiвських операцiй, сприяє розвитку економiки України, надає клiєнтам повний спектр банкiвських послуг найвищої якостi, використовуючи новi банкiвськi технологiї та сучаснi методи фiнансового менеджменту.
Опис основних ризикiв та невизначеностей: схильнiсть до цiнових, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв Банкiвськiй дiяльностi притаманний ризик, яким управляють за допомогою постiйного процесу виявлення, оцiнки та контролю ризикiв, з урахуванням лiмiтiв ризику та iнших засобiв контролю. Цей процес управлiння ризиками є вирiшальним для постiйної прибутковостi Банку, а кожний спiвробiтник Банку несе вiдповiдальнiсть за вплив ризикiв, що мають вiдношення до його обов’язкiв. Банку властивi кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ринковий ризик, а останнiй включає торговi та неторговi ризики. Банку також властивi операцiйнi ризики. Незалежний процес контролю ризикiв не включає бiзнес-ризики, як, наприклад, змiни в операцiйному середовищi, технологiях та галузi. Цi ризики контролюються за допомогою процесу стратегiчного планування Банку. В межах Банку полiтику управлiння ризиками та контроль здiйснює ряд спецiалiзованих органiв та департаментiв. Найбiльш активну участь в управлiннi ризиками бере Ризик-менеджмент Банку, що пiдпорядкований Заступнику Голови Правлiння Банку з ризикiв та звiтує Спостережнiй Радi Банку, Правлiнню Банку, Кредитнiй радi Банку, Комiтету з управлiння активами та пасивами Банку та Комiтету з управлiння операцiйним ризиком Банку. Оцiнка ризикiв Банку здiйснюється за допомогою методiв, що вiдображають як передбачуванi збитки, що, ймовiрно, виникнуть за звичайних обставин, так i непередбачуванi збитки, що є попередньою оцiнкою максимальних фактичних збиткiв на основi статистичних та експертних моделей. У моделях використовуються ймовiрностi, отриманi з iсторичного досвiду, скоригованi для вiдображення поточного економiчного середовища. Банк також вiдпрацьовує сценарiї найгiрших випадкiв, що настануть у разi надзвичайних подiй, iмовiрнiсть яких дуже низька. Банку властивий кредитний ризик, який являє собою ризик невиконання контрагентами своїх зобов’язань своєчасно та у повному обсязi. Банк структурує рiвнi кредитного ризику шляхом затвердження кредитних лiмiтiв стосовно суми ризику, прийнятного з огляду на одного позичальника або групу позичальникiв. Такi ризики знаходяться пiд постiйним контролем i аналiзуються згiдно з встановленим порядком. Лiмiти стосовно рiвня кредитного ризику на одного позичальника регулярно затверджуються Кредитною радою Банку та Кредитним комiтетом Банку. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється шляхом регулярного аналiзу здатностi позичальникiв та потенцiйних позичальникiв погашати проценти та основну суму заборгованостi за кредитами, а також шляхом змiни вiдповiдних лiмiтiв кредитування в разi необхiдностi. Крiм цього, управлiння кредитним ризиком передбачає отримання застави та гарантiй юридичних осiб. Ризик лiквiдностi - це ризик неспроможностi Банку виконати свої платiжнi зобов’язання на дату їх погашення в процесi звичайної господарської дiяльностi та в кризових умовах. Для обмеження цього ризику керiвництво забезпечило диверсифiкованi джерела фiнансування додатково до основної депозитної бази, управляє активами з дотриманням принципiв лiквiдностi та здiйснює монiторинг майбутнiх грошових потокiв i лiквiдностi на щоденнiй основi. З метою забезпечення виконання власних зобов’язань та зобов’язань клiєнтiв, Банк впровадив полiтику, спрямовану на утримування лiквiдних активiв на рiвнi, достатньому для покриття будь-якого незапланованого вiдтоку частини клiєнтських депозитiв як профiлактичну мiру для запобiгання погiршення у економiчнiй ситуацiї, зокрема шляхом формування, так званої «подушки лiквiдностi». Для оцiнки ризикiв лiквiдностi Банк використовує геп-аналiз та прогноз очiкуваних грошових потокiв строком до 1 року. Крiм цього, прогноз грошових потокiв пiддається стрес-тестуванню на предмет рiзних кризових сценарiїв, розроблених на основi статистичних даних стосовно роботи українських банкiв в умовах кризи. Крiм того, Банк оцiнює лiквiднiсть та управляє нею на основi певних нормативiв лiквiдностi, встановлених Нацiональним банком України. Станом на 27 червня 2018 року показники лiквiдностi Банку були вище нормативних: - Норматив миттєвої лiквiдностi (Н4) – 348 % при встановленому мiнiмальному рiвнi 20%; - Норматив поточної лiквiдностi (Н5) – 152 % при встановленому мiнiмальному рiвнi 40%; - Норматив короткострокової лiквiдностi (Н6 ) – 316 % при встановленому мiнiмальному рiвнi 60%. Ризик процентної ставки - це потенцiйна загроза виникнення втрат, зниження доходу чи зменшення вартостi капiталу Банку внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок на ринку. Даний ризик виникає переважно внаслiдок вiдмiнностей в строковостi активiв чи зобов’язань Банку за строками чутливостi до змiни процентних ставок. Таким чином, ризик процентної ставки є наслiдком незбалансованостi структури звiту про фiнансовий стан у розрiзi чутливих до змiни процентної ставки активiв i зобов’язань за строками до переоцiнки. Чутливiсть фiнансового результату вiдображає вплив припустимих змiн у процентних ставках на чистий процентний дохiд Банку. Для оцiнки процентного ризику Банк використовує геп-аналiз процентних активiв та зобов’язань, проводить аналiз чутливостi вартостi процентних активiв та зобов’язань до змiни процентних ставок. Валютний ризик ? це ризик, пов’язаний з впливом коливань обмiнних курсiв на вартiсть фiнансових iнструментiв. Оцiнку валютного ризику Банк проводить з допомогою методики оцiнки Вартостi пiд ризиком (Value-at-Risk, VaR), враховуючи рекомендацiї International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, June 2006 та Revision to Basel II market risk framework, December 2010. VaR дозволяє оцiнити максимально можливу величину втрат з встановленим рiвнем довiри за вiдповiдний перiод часу. Банк здiйснює розрахунок VaR за методом iсторичного моделювання з метою оцiнки валютного ризику в нормальних та стресових умовах розвитку фiнансового ринку. Розрахунок VaR базується на 251 днi незважених iсторичних даних про ринковi курси валют, перiод розрахунку протягом якого Банк, вiрогiдно, зможе закрити вiдкритi валютнi позицiї, складає 10 днiв та однобiчний рiвень довiри 99%. Капiтал Банк пiдтримує i активно управляє капiталом для покриття ризикiв, притаманних банкiвськiй дiяльностi. Достатнiсть капiталу Банку контролюється з використанням, серед iншого, нормативiв, встановлених Базельською угодою 1988 року та нормативiв, встановлених Нацiональним банком України. Банк у 2 кварталi 2018 року виконував всi необхiднi нормативнi вимоги органiв банкiвського контролю та нагляду, заходи впливу до Банку не застосовувалися. 7. Твердження щодо промiжної iнформацiї, а саме - офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, про те, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, i що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40 1 цього Закону»: 7.1. Промiжна фiнансова звiтнiсть Банку за 2 квартал 2018 року була пiдготовлена на основi припущення, що Банк є органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. Керiвництво та акцiонери мають намiр i в подальшому розвивати господарську дiяльнiсть Банку в Українi. На думку керiвництва, застосування припущення щодо здатностi Банку продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є адекватним, враховуючи належний рiвень достатностi його капiталу, зобов’язання акцiонерiв надавати пiдтримку Банку, а також на основi iсторичного досвiду, який свiдчить, що короткостроковi зобов’язання будуть рефiнансованi у ходi звичайної господарської дiяльностi. Керiвництво пiдтверджує офiцiйну позицiю, що наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. 7.2. Промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40 1 цього Закону». 8. До пункту 8 «вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах»: 8.1. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах наведено у Роздiлi IV «Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб». Iнформацiя надається щодо вкладень Банку в акцiї станом на 01.04.2018 року. Прготягом 2 кварталу 2018 року Банк не брав участi в створеннi юридичних осiб. 9. До пункту 9 «Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть»: 9.1. Протягом 2 кварталу 2018 року не приймалося рiшення про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть. 10. До пункту 10 «Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi». 10.1. Iнформацiю про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi наведено у Роздiлi VIII «Вiдомостi про цiннi папери емiтента», п.1 «Iнформацiя про випуски акцiй емiтента». III. Пояснення до iнформацiї, яка не розкривається: 1. Протягом 1 кварталу 2018 року не приймалося рiшення про попереднє надання згоди, рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 2. Iнформацiя про управителя iпотечного покриття та обслуговуючу установу, про управителя – не надається, оскiльки Банк не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН. 3. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, квартальна (промiжна) фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) – не надається, оскiльки Банк не випускав борговi цiннi папери, в тому числi забезпеченi третьою особою щодо виконання зобов’язань емiтента. 4. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, оскiльки Банк не здiйснював випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 №214724
3. Дата проведення державної реєстрації 22.08.2008
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 252500000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 30
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 64.19 Iншi види грошового посердництва, 0 Вiдсутнiй, 0 Вiдсутнiй
10. Органи управління підприємства Правлiння Онур Анлиатамер [Onur Anliatamer] - Голова Правлiння Немчен Iрина Володимирiвна - Заступник Голови Правлiння Мустафа Джейлан [Mustafa Ceylan] - Член Правлiння Спостережна рада Файк Онур Умут [Faik Onur Umut], голова Спостережної Ради; Коркмаз Iлкорур [Korkmaz Ilkorur], член Спостережної Ради; Мехмет Гюлешчi [Mehmet Gulesci], член Спостережної Ради; Енвер Мурат Башбай [Enver Murat Basbay], член Спостережної Ради; Левент Караджа [Levent Karaca], член Спостережної Ради; Фредерiк Бернард Дейтерс [Frederik Bernard Deiters], член Спостережної Ради Ревiзiйна комiсiя Умут Байоглу [Umut Bayoglu] Голова Ревiзiйної комiсiї Скотт Ченг [Scott Cheung] Член Ревiзiйної комiсiї
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
2) МФО банку 380366
3) поточний рахунок 35418001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті The Bank of New York Mellon
5) МФО банку 000000
6) поточний рахунок 15009100000268
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Банкiвська лiцензiя 232 14.10.2011 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Лiцензiя на право здiйснювати банкiвськi операцiй безстрокова. Лiцензiя дiє вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй 232 14.10.2011 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Лiцензiя на право здiйснювати банкiвськi операцiї безстрокова. Лiцензiя дiє вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку 185304 22.11.2012 НКЦПФР Необмежена
Опис Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть. Емiтент планує у 2016 роцi та у наступних роках розширити обсяги дiяльностi за лiцензiєю.
Депозитарна дiяльнiсть 580121 23.12.2011 НКЦПФР Необмежена
Опис Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Емiтент планує у 2016 роцi та у наступних роках розширити обсяги дiяльностi за лiцензiєю.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Голова Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Анлиатамер Онур
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 03004286
4. Рік народження 1980
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 6
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав KPMG, Туреччина, Стамбул вересень 2004 – жовтень 2007 - аудитор жовтень 2006 – жовтень 2007 - старший аудитор жовтень 2007 – серпень 2008 – iнспектор ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» жовтень 2008 – березень 2010 - начальник вiддiлу фiнансового контролю Управлiння фiнансового контролю березень 2010 – липень 2010 - начальник вiддiлу фiнансового контролю липень 2012-грудень 2012 - начальник Управлiння фiнансового контролю та людських ресурсiв грудень 2012 – по теперiшнiй час - Начальник Управлiння фiнансового контролю та людських ресурсiв – Член Правлiння
8. Опис Iнформацiя не надається
1. Посада Заступник Голови Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Немчен Iрина Володимирiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 341069
4. Рік народження 1964
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав липень 1994р – лютий 1998р., Перше Київське вiддiлення банку «Україна», бухгалтер 1 категорiї, економiст 1 категорiї, заступник головного бухгалтера; лютий 1998 р. – грудень 2001р., Подiльська фiлiя АКБ «Мрiя», головний бухгалтер; грудень 2001 р. – березень 2003 р., Києво – Святошинська фiлiя КБ «Хрещатик», в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер; квiтень 2003 р. – квiтень 2004 р., ТОВ “Київський Унiверсальний Банк” (ТОВ КБ ”Буковина”), заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер; квiтень 2004 р. – березень 2006 р., ВАТ «Мiжнародний комерцiйний банк», в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер; серпень 2006 р. – жовтень 2009 р. ЗАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (ЗАТ «ФIНАНСБАНК»), головний бухгалтер – член Правлiння. листопад 2006р. – жовтень 2009 р. -заступник Голови Правлiння
8. Опис Iнформацiя не надається
1. Посада Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дубова Свiтлана Володимирiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 740798
4. Рік народження 1962
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав квiтень 1991р. - листопад 1994р., Ощадбанк СРСР, Ватутiнське вiддiлення, контролер-касир, контролер-касир операцiйної частини; листопад 1994 р. - березень 1998 р., Банк “Україна”, 1-ше Київське вiддiлення, економiст 1 категорiї .бухгалтерiї; березень 1998 р. - сiчень 2002 р., АКБ ”Мрiя”, Подiльська фiлiя,- бухгалтер внутрiшньобанкiвських та валютних операцiй, начальник сектору внутрiшньобанкiвських розрахункiв; сiчень 2002 р. - квiтень 2003 р., АКБ “Київ”, заступник головного бухгалтера Залiзничної фiлiї, головний бухгалтер Голосiївської фiлiї; квiтень 2003 р. – червень 2004 р., ТОВ “Київський Унiверсальний Банк” (ТОВ КБ ”Буковина”), заступник головного бухгалтера; червень 2004 р. - вересень 2004 р., ВАТ “Мiжнародний комерцiйний банк”, заступник головного бухгалтера; вересень 2004 р. – грудень 2004 р., АБ “Банк регiонального розвитку”, заступник головного бухгалтера сiчень 2005 р. – жовтень 2006 р., ВАТ ”Мiжнародний Комерцiйний Банк”, заступник головного бухгалтера листопад 2006р. – жовтень 2009 р. ЗАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (ЗАТ «ФIНАНСБАНК») - заступник головного бухгалтера листопад 2006р. – грудень 2009 р. Головний бухгалтер
8. Опис Iнформацiя не надається
1. Посада Член Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Джейлан Мустафа
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 01840237
4. Рік народження 1973
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", начальник Управлiння маркетингу та продажiв корпоративного бiзнесу
8. Опис Працював на посадi Начальника Управлiння маркетингу та продажiв корпоративного бiзнесу в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”, мiсцезнаходження: 01033 м.Київ, вул.Володимирська, 101, код ЄДРПОУ 34576883, тел. (044)390-67-33. Займаю вказану посаду з 26 серпня 2010 року по сьогоднiшнiй час, до службових обов’язкiв входить управлiння роботою корпоративного бiзнесу (банкiвське обслуговування клiєнтiв – юридичних осiб).
Виконував функцiї Члена Ради Директорiв в ТОВАРИСТВI З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КРЕДИТ ЄВРОПА ЛIЗИНГ”, мiсцезнаходження: 03150 м.Київ, вул.Червоноармiйська, 77 А, тел (044)390-67-33, вид дiяльностi (основний): фiнансовий лiзинг. Моєю функцiєю є нагляд за дiяльнiстю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КРЕДИТ ЄВРОПА ЛIЗИНГ”.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування •Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження Київ
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 189650
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
7. Міжміський код та телефон/факс +38(044) 279-65-40 +38(044) 279-13-22
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв”
9. Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiвiменних цiнних паперiв.
1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 31032100
4. Місцезнаходження Київ
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2397
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2006
7. Міжміський код та телефон/факс +38 (044) 490-55-07 +38 (044) 490-55-08
8. Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
9. Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiвiменних цiнних паперiв.

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.05.2008 195/1/08 НКЦПФР UA1026701102 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.5 505000000 100
Опис Акцiї iменнi простi ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (код ПФТС - CREB, ISIN - UA1026701102) 09 квiтня 2010 року допущено до обiгу на ПФТС без включення до Бiржового реєстру.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 627270 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
Мiжбанкiвський кредит 27.06.2018 52378.34 3.65 05.07.2018
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 20654 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 239298 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 887222 X X
Опис: Iнформацiя наведена примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс) (Консолідований)
на 01.07.2018 (число, місяць, рік)


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 46785 257462
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 0 0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 115 2
Кошти в інших банках 524097 686272
Кредити та заборгованість клієнтів 716227 816395
Цінні папери в портфелі банку на продаж 0 0
Цінні папери в портфелі банку до погашення 0 0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 0 0
Інвестиційна нерухомість 23565 23565
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 11078 8036
Відстрочений податковий актив 11 11
Гудвіл 0 0
Основні засоби та нематеріальні активи 6251 6518
Інші фінансові активи 14 17
Інші активи 2387 4221
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 0 0
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями 0 0
Усього активів: 1331581 1802877
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 709191 764484
Кошти клієнтів 277673 544469
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 1911 1089
Боргові цінні папери, емітовані банком 0 0
Інші залучені кошти 0 0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 3203 20504
Відстрочені податкові зобов'язання 0 0
Резерви за зобов’язаннями 975 650
Інші фінансові зобов’язання 67 63
Інші зобов'язання 1741 1879
Субординований борг 0 0
Зобов'язання групи вибуття 0 0
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями 0 0
Усього зобов'язань: 992835 1332782
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 252500 252500
Емісійні різниці 0 0
Незареєстрований статутний капітал 0 0
Інший додатковий капітал 0 0
Резервні та інші фонди банку 29326 21233
Резерви переоцінки -27 280
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 56947 253084
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями 0 0
Неконтрольована частка 0 0
Усього власного капіталу 338746 517821
Усього зобов'язань та власного капіталу 1331581 470095
Данi вказанi в тис.грн
Затверджено до випуску та підписано      
30.07.2018 року   Голова правління Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Дубова,3906733   Головний бухгалтер Дубова С.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки
за 2 квартал 2018 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
Процентні доходи 26890 31974
Процентні витрати -8441 -9677
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 18449 22297
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 11963 -696
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 20712 29941
Комісійні доходи 1580 4402
Комісійні витрати -5828 -2846
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 88983
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 0 0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 -283
Результат від операцій з іноземною валютою 1014 23
Результат від переоцінки іноземної валюти 5075 5034
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 0 0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями -66 0
Інші операційні доходи 340 2325
Адміністративні та інші операційні витрати -6580 -6820
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 0 0
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями 0 0
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями 0 0
Прибуток/(збиток) до оподаткування 8264 2112
Витрати на податок на прибуток 0 0
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 8264 2112
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 0 0
Прибуток/(збиток) за рік 8264 2112
Прибуток /(збиток), що належить:
власникам банку 8264 2112
неконтрольованій частці 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0.02 0.05
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0.02 0.05
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0.02 0.05
Данi вказанi в тис.грн
Затверджено до випуску та підписано      
30.07.2018 року   Голова правління Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Дубова,3906733   Головний бухгалтер Дубова С.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений
звіт про сукупний дохід
за 2 квартал 2018 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
Прибуток/(збиток) за рік 28567 24059
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування
СТАТТІ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 252 -171
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування
Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу за рік 28819 23888
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку 28819 23888
неконтрольованій частці
Вiдсутнi
Затверджено до випуску та підписано      
30.04.2018 року   Голова правління Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Дубова 390 67 33   Головний бухгалтер Дубова С.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2 квартал 2018 року


Найменування статті Примітки Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці та інший додатковий капітал незареєстрований статутний капітал резервні та інші фонди резерви переоцінки нерозподілений прибуток додаткові статті усього
1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) 252500 0 0 12248 -11 253084 0 517821 0 517821
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік 0 0 0 0 -269 119193 0 118924 0 118924
інший сукупний дохід 0 0 0 0 119193 0 119193 0 119193
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів 0 0 0 8985 0 0 0 0 0 8985
Незареєстрований статутний капітал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Операції з акціонерами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емісія акцій:
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 0 0 0 0 0 -1666650 0 0 0 0
Залишок на кінець попереднього періоду 252500 21233 0 0 -28 218376 0 492081 0 492081
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інший сукупний дохід 0 0 0 0 379 0 0 0 0 379
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Незареєстрований статутний капітал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Операції з акціонерами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емісія акцій:
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Додаткові статті – опис статей та вміст показників
Додаткові статті – усього за додатковими статтями
Залишок на кінець звітного періоду 252500 21233 -28 253084 492081 492081

Вiдсутнi
Затверджено до випуску та підписано      
30.07.2018 року   Голова правління Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Дубова 3906733   Головний бухгалтер Дубова С.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за прямим методом
за 2 квартал 2018 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані 53248 71701
Процентні витрати, що сплачені -15799 -29063
Комісійні доходи, що отримані 4503 15849
Комісійні витрати, що сплачені -12386 -17217
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 35858 16373
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 2196 8897
Інші отримані операційні доходи 66 968
Виплати на утримання персоналу, сплачені -12382 -27938
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені -12238 -24796
Податок на прибуток, сплачений -21238 -260
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях 21904 14514
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 74248 402742
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1823 -1615
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків -7462 -697285
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів -261985 253744
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 187 -3354
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності -171285 -31254
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 253 18572
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів 0 0
Придбання асоційованих компаній 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 0 0
Придбання основних засобів 0 -82
Надходження від реалізації основних засобів 550 0
Придбання нематеріальних активів 0 0
Надходження від вибуття нематеріальних активів 0 0
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності 803 18490
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій 0 0
Емісія привілейованих акцій 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 0 0
Викуп власних акцій 0 0
Продаж власних акцій 0 0
Отримання субординованого боргу 0 0
Погашення субординованого боргу 0 0
Отримання інших залучених коштів 0 0
Повернення інших залучених коштів 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 0 0
Дивіденди, що виплачені -161600 -166650
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності -161600 -166650
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти -40770 28583
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів -372852 -150831
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 943734 1094565
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 570882 943734
Вiдсутнi
Затверджено до випуску та підписано      
30.07.2018 року   Голова правління Анлиатамер Онур
        (підпис, ініціали, прізвище)
Дубова СВ,390-67-33   Головний бухгалтер Дубова СВ
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2 квартал 2018 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)
Нараховані витрати
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у Національному банку України
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості клієнтів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів
Чисте зменшення (збільшення) інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
Звiт вiдсутнiй
Затверджено до випуску та підписано      
27.04.2018 року   Голова правління
        (підпис, ініціали, прізвище)
  Головний бухгалтер
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Примітки
до проміжного скороченого звіту
за 2 квартал 2018 року


№ з/п Текст примітки
1 Iнформацiя наведена в примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.